Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting

10 Persones han demanat informació
1114 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.460 €

Descripció

Podem arribar a definir el Màrqueting com la professionalització de l'activitat comercial i que com a concepte integra una àmplia gamma de tècniques, eines i disciplines, fent-se necessari uns professionals especialitzats, capaços de liderar l'estratègia general de l'empresa i orientats a un mercat canviant, amb un elevat nivell de competències en l'activitat comercial i de màrqueting, que permetin donar respostes a les necessitats dels clients.
El Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS
obligatòries 48
pràctiques externes
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

El desenvolupament del Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting comprèn els següents mòduls:
• El Mòdul de Informàtica Aplicada al Màrqueting i la Direcció Comercial, tracta de desenvolupar els coneixements essencials sobre les tecnologia de la informació i la comunicació que ha de tenir un professional del Marketing i la Direcció Comercial del segle XXI, així com les habilitats d'anàlisi , tractament, interpretació, elaboració i estructuració de la informació digital imprescindibles en l'entorn del màrqueting i comercial.
• El Mòdul de Desenvolupament i Planificació Comercial i de Màrqueting a les Organitzacions, té com a objectiu general, aprofundir sobre el concepte de màrqueting i direcció comercial a les organitzacions i com aquest es relaciona i interactua amb les restants àrees funcionals de l'empresa, així com aprofundir en el procés de presa de decisions del professional de màrqueting i la importància de les fonts d'informació i tècniques per a l'obtenció d'informació.
• El Mòdul Estratègies de màrqueting i comercialització, mitjançant les tres assignatures que l'integren, té com a objectiu general aprofundir en les diferents estratègies, tècniques i eines de les diferents variables comercials i de màrqueting o denominades de màrqueting mix. El professional al capdavant de l'activitat comercial i de màrqueting, un cop realitzat el diagnòstic de la situació, haver definit les estratègies d'actuació comercial al mercat i haver determinat els objectius a assolir per l'organització o unitat estratègica de negoci, haurà de seleccionar, dosificar i combinar els mitjans i recursos al seu abast per a l'assoliment d'aquestes estratègies. Així, l'estudiant aprofundeix en el desenvolupament de les estratègies destinades a l'acció en el mercat, és per això que és el denominat màrqueting operatiu i que el professional de màrqueting haurà de treballar i assegurar dos fronts clau: tenir la capacitat d'elaborar les estratègies sobre les diferents variables de màrqueting, optimitzant els mitjans i recursos disponibles i assegurant, per sobre de tot, la total coherència entre elles i així obtenir un efecte sinèrgic per a l'assoliment dels objectius i, tan important com el punt anterior, és tenir la capacitat que aquestes estratègies es converteixin en fets, és a dir que realment es tradueixin en accions en el mercat, que siguin operatives.
• El Mòdul Estratègies Comercials i de Màrqueting Centrades en el Client. El contingut de les matèries d'aquest mòdul es configura per la seva amplitud i profunditat en relació a altres programes en un aspecte diferencial del Màster. L'objectiu d'aquest mòdul és el de conèixer a fons la importància estratègica que han adquirit els clients per a les empreses i especialment quan aquests es configuren en moderns canals de distribució i / o centrals de compres. A través de les dues assignatures que componen, El CRM i Estratègies Comercials i de Màrqueting centrades en el client i Gestió de Clients i Comptes Clau, nous models d'Organització Comercial, aquest mòdul l'estudiant aprofundeix en les estratègies centrades en la cartera de clients i que tenen com a finalitat el mantenir la seva fidelitat i incrementar el seu valor com a base d'existència de la pròpia empresa. Estudiant i adquirint competències en les noves tècniques que s'han desenvolupat i implantat en les empreses en el desenvolupament de l'anomenat CRM (Customer Relationship Management) o Màrqueting de Clients.
• El Mòdul Aplicacions específiques per al professional Comercial i de Màrqueting, té com a objectiu conèixer les especificitats que implica l'aplicació dels conceptes en diferents sectors o àmbits d'activitat com ara: el Màrqueting de Serveis, Màrqueting industrial, Màrqueting Retail o Màrqueting de luxe , Màrqueting del punt de venda, Màrqueting Social i Polític, Màrqueting d'Esdeveniments i Màrqueting en situacions de crisi. Per a això, l'estudiant adquireix coneixements sobre els aspectes concrets que condicionen cada sector o activitat adquirint les competències per poder aplicar i implementar de forma correcta els coneixements i habilitats adquirides d'acord a les característiques de cada situació en concret.

• El Mòdul Màrqueting i Comercialització en Entorns Digitals. L'estudiant desenvoluparà els coneixements essencials sobre els principals mètodes, eines i tècniques que existeixen (i s'estan ara mateix investigant), en l'aplicació d'internet, telefonia mòbil i altres canals digitals al desenvolupament de les estratègies i polítiques de màrqueting i comercialització, en els temps actuals. A més, adquirirà la capacitat per definir programes i campanyes on line, prioritzant-en funcions d'arguments objectius: impactes, beneficis, costos, abast, ...
• El Mòdul Desenvolupament Directiu per a Professionals del Màrqueting, tracta de desenvolupar en l'estudiant els valors, actituds i habilitats socials i personals, essencials que ha de tenir un professional de la Direcció Comercial i el Màrqueting del segle XXI, com a intel·ligència emocional, gestió del temps , organització de reunions, parlar en públic, negociació, lideratge, treball en equip, etc.
• El Mòdul Pràctiques Externes, a través d'aquest mòdul, els estudiants del Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting de la UDIMA podran combinar la teoria impartida a la Universitat amb les pràctiques corresponents al seu programa formatiu, prenent contacte amb la realitat diària de la empresa i facilitant la integració de l'estudiant en un entorn nou, a través de l'observació i de l'apropiació de conductes i d'actituds pròpies de la competència professional. Les pràctiques externes es concertaran a través de convenis amb empreses i institucions que compten en la seva organització amb processos de comercialització i màrqueting, perquè l'estudiant pugui completar els seus estudis teòrics amb l'adquisició de la pràctica necessària per a l'exercici de les seves funcions.
• El Mòdul Treball Fi de Màster, tracta de desenvolupar en l'estudiant la capacitat per analitzar i diagnosticar una situació externa i interna d'organitzacions, departaments, projectes i / o processos professionals de l'àmbit de la gestió comercial i el màrqueting, establint plans i alternatives coherents, realitzant anàlisis crítiques i síntesi de problemes específics d'aquesta dimensió de la gestió. Complementari a aquestes anàlisis, l'alumne aprendrà a proposar el disseny de polítiques i estratègies de direcció comercial i màrqueting (gestió estratègica, gestió de projectes, polítiques i projectes de comunicació integral, gestió de la marca, investigació i anàlisi de mercats, gestió de clients i comptes clau, disseny i gestió de projectes de màrqueting i comercialització on line, etc.) coherents amb les característiques i l'activitat de l'organització que estudiï.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per expressar-se en un llenguatge econòmic i empresarial depurat que pressuposi tenir un coneixement sòlid dels conceptes i instruments fonamentals de gestió aplicables a les àrees funcionals de l'empresa. Capacitat de disposar d'una visió de conjunt de les organitzacions i de l'entorn en què desenvolupen la seva activitat comercial i sobre el qual estan constituïdes. Capacitat per a comprendre el funcionament de l'economia i com afecten els canvis econòmics en la presa de decisions i en la planificació comercial de l'empresa. Capacitat per a desenvolupar estratègies de màrqueting aplicant-les en els diferents àmbits de la direcció d'empreses. Capacitat per avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de naturalesa empresarial des de la comprensió dels contextos -socials, econòmics, internacionals, etc.- en els quals es plantegen. Capacitat de desenvolupar una actitud compatible amb els valors de sostenibilitat i de responsabilitat.

Destinataris

El Màster conté una formació específica complementària dels estudis de Grau o similars i enfocada a l'exercici professional dels perfils que es relacionen amb les matèries impartides, aprofundint en coneixements previs i desenvolupant les competències i habilitats pròpies de la professió.
Com que és un àmbit d'especialització, els coneixements previs necessaris són els genèrics adquirits en un títol universitari de graduat, llicenciat o diplomat, preferentment en la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, sense perjudici de la seva extensió a altres branques. Així, el Màster, està dirigit als que complint les característiques anteriors, a més es troben en alguna de les següents situacions, en funció bàsicament de la seva experiència acadèmica i professional:
• Graduats, Llicenciats i Diplomats de recent graduació que vulguin millorar o completar la seva formació i la seva C.V. perquè sigui més accessible assolir a l'empresa llocs de treball relacionats amb els continguts del Màster.
• També està dirigit a Graduats, Llicenciats o Diplomats que, havent-se incorporat a l'empresa d'una manera activa, desitgin especialitzar-se en les àrees de formació esmentades.
• Empleats i professionals de l'empresa que busquin la promoció professional i necessitin començar o ampliar la seva formació, coneixement i destresa en les àrees de formació esmentades per aconseguir aquesta promoció a l'empresa.
• Estudiants amb experiència professional en alguna de les diferents àrees de l'àmbit jurídic, sempre que comptin amb titulació universitària de llicenciat, Diplomat o Graduat.
• Graduats, Llicenciats i Diplomats que vulguin dedicar-se professionalment a la tasca de la direcció comercial i el màrqueting.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu d'aprenentatge principal del Títol de Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting és formar professionals que es trobin perfecta i altament capacitats i dotats de les competències que mitjançant el desenvolupament de la seva activitat professional puguin arribar a configurar-se com autèntics líders al capdavant de l'activitat comercial de l'empresa aconseguint coordinar i alinear totes les funcions de la mateixa com a eix de la consolidació i creació de valor per a l'organització en l'entorn i mercat.
Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a consolidar-se com un professional d'alt nivell dins les organitzacions comercials i de màrqueting de les empreses i institucions. A través de l'estudi de les unitats didàctiques i la realització de les activitats d'avaluació i aprenentatge, es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements necessaris per a exercir el seu treball aplicant de manera òptima els mateixos.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

Desenvolupament de llocs directius en Comitè Executiu d'una organització. Directiu en el departament de màrqueting. Direcció de desenvolupament de projectes de Màrqueting. Tècnic d'investigació de mercat. Key Account manager. Consultora en l'àrea de màrqueting. Creació d'un negoci propi.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. Els exàmens finals semestrals són presencials i obligatoris.
Màster Universitari en Direcció Comercial i Màrqueting
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X