Màster Universitari en Gestió Integrada de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient

1126 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.500 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Gestió Integrada de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 4.500 €

Descripció

L'aplicació al nostre país de les exigències imposades per la normativa de prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient, han suposat un considerable esforç, tant des de l'Administració com des de les diverses institucions públiques i privades, per promoure una millora en l'educació en aquesta matèria, amb l'objecte elemental de l'aconseguir un major nivell de protecció enfront dels riscos derivats de la feina i aconseguir una correcta implantació de sistemes integrats de gestió de la qualitat i el medi ambient a les organitzacions.
El Màster Universitari en Gestió Integrada en Prevenció, Qualitat i Medi Ambient és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.

Temari

El títol de Màster Universitari en Gestió Integrada de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient comprèn 90 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
Obligatòries (B) 69
Optativa (O) 9
Pràctiques externes 6
Projecte fi de Màster 6
TOTAL 90

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 18 Mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a la Gestió Integrada de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
• Fonaments de les Tècniques de Prevenció i Gestió de Riscos Laborals
• Seguretat en el treball
• Higiene Industrial
• Ergonomia
• Psicosociologia Aplicada
• Medicina en el Treball
• Normativa sobre prevenció de riscos laborals i Seguretat Industrial
• Gestió Integrada de la Prevenció: Sistema de Gestió OHSAS 18001

Segon semestre:
• Fonaments de la Qualitat
• Sistemes de Gestió de la Qualitat
• Auditories dels sistemes de qualitat
• Marc jurídic i Fonaments de la Protecció Ambiental
• Sistemes de Gestió Ambiental ISO 14001
• Auditories de Gestió Ambiental

Tercer semestre:
• Tècniques de Gestió Integrada dels Sistemes de Prevenció, Qualitat i Medi AmbienteB6
• Formació i Tècniques de Comunicació, Informació i NegociaciónB3
• Deontologia Professional B1
• Especialitats (a triar una d'aquestes 3) O15
• Especialitat A
o Especialitat en Seguretat (Teoria)
o Pràctiques externes (Especialitat en Seguretat en el treball)
• Especialitat B
o Especialitat en Higiene Industrial (Teoria)
o Pràctiques externes (Especialitat en Higiene Industrial)
• Especialitat C
o Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (Teoria)
o Pràctiques externes (Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada)
• Treball Fi de Màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per identificar, aplicar i interrelacionar les diferents normes que regulen temes relatius a la prevenció, qualitat i medi ambient, de cara a implantar un sistema integrat de gestió. Capacitat per aplicar el codi deontològic a la pràctica professional en desenvolupament de les diferents tasques a exercir en cadascun dels àmbits de la gestió integrada. Capacitat per implantar de forma multidisciplinar un sistema de gestió integrada de la prevenció, qualitat i medi ambient abastant de forma global els aspectes fonamentals de cadascuna de les disciplines. Capacitat per aplicar les tècniques necessàries per a la identificació de riscos, avaluació i planificació de l'acció preventiva en l'empresa a través d'un sistema integrat de prevenció, qualitat i medi ambient. Capacitat per avaluar els riscos que exigeixin estratègies de mesurament o una interpretació no mecànica dels criteris d'aplicació per realitzar l'avaluació.

Destinataris

Actualment el mercat laboral necessita de professionals capaços de gestionar la complexa situació existent i d'abordar els problemes que se li plantegen a les organitzacions de manera integral.
D'altra banda, les entitats acreditades com serveis de prevenció aliens, demanen l'existència de professionals amb un alt nivell de formació, donada la complexitat i responsabilitat que s'assumeix amb l'exercici professional de la gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu d'aprenentatge principal del Títol de Màster Universitari en Gestió Integrada de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient per la UDIMA és formar professionals altament qualificats en la implantació de forma multidisciplinar d'un sistema de gestió integrada de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, abastant de forma global els aspectes fonamentals de cadascuna de les disciplines, sense perjudici d'una alta qualificació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu que els permeti ser reconeguts als efectes que preveu la normativa com Tècnics de nivell superior en prevenció, en almenys alguna de les tres especialitats següents: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada per obtenir els 90 crèdits del títol.

Pràctiques

Per a aquest títol existeixen pràctiques curriculars, és a dir amb càrrec a crèdits, les seves característiques vénen recollides en el pla d'estudis.

Perspectives laborals

Aquest màster en concret capacita per a les següents sortides professionals: Entitats Serveis de Prevenció Aliens. Responsable a les àrees de Qualitat, de Seguretat i Salut Laboral i de Medi Ambient en una organització. Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Medi ambient. Coordinador de sistemes de gestió empresarial integrada de les àrees prevenció de riscos laborals, la qualitat i del medi ambient. Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada en les organitzacions. Auditor (intern o extern) en processos de gestió i acreditació d'aquestes àrees, ja sigui de primera part (auditor intern), de segona part (auditor dels proveïdors de l'organització) o de tercera part (auditor en nom d'una certificadora) .

Preu

Preu 4.500 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Gestió Integrada de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X