Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC és una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic, tal i com es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) segons l'ORDRE EMC/173/2016, de 20 de juny;; dirigida a professionals que vulguin especialitzar-se en la disciplina turística. El seu objectiu és formar professionals del turisme capaços de liderar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic i de donar resposta a les necessitats de les organitzacions i de la societat actual.

Aquest màster ofereix a l'estudiant una formació que permet entendre les claus, des d'un punt de vista crític, del funcionament i dels canvis que s'estan produint en el sector turístic, i també dominar tècniques, eines i procediments per a adoptar noves maneres d'entendre, gestionar i promocionar el turisme.

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC s'articula en tres eixos principals: l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, l'ús especialitzat de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió de les organitzacions i les activitats turístiques. S'ofereix, així, una formació de professionals capaços de convertir-se en veritables agents de canvi per al sector turístic amb un clar compromís de responsabilitat.

Competències:

Les competències del màster universitari de Turisme sostenible i TIC que ofereix la UOC es divideixen en transversals i específiques. A continuació es detallen les competències més destacades de cada grup:

Competències transversals

Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.

Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

Dominar el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat d'afrontar els reptes d'entorns internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.

Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.

Elaborar estratègies de governança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.

Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.

Dissenyar el procés complet de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per a dur-los a terme.

Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística.

Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades als mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.

Prendre decisions i resoldre problemes vinculats amb la gestió eficient de la informació i l'adopció i l'ús de solucions tecnològiques en les organitzacions turístiques.

Competències propies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 39
Optatives 12
Treball final de màster 9
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Sostenibilitat i turisme 5
 • Sistemes d'informació i comunicació per a la sostenibilitat turística 5
 • Turisme, cultura i societat 5
 • Gestió i planificació sostenible de destinacions  turístiques 3
 • Sostenibilitat i nous productes turístics
 • Gestió de sistemes d'informació en turisme 3
 • Emprenedoria, lideratge i gestió del canv i3
 • Mètodes d'invesigació en turisme 3
 • Xarxes socials i turisme intel·ligent 3
 • Governança i resiliència social en destinacions turístiques 3
 • Turisme, mobilitat i sostenibilitat 3
Assignatures optatives - Crèdits
Orientació professionalitzadora en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques (a escolllir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes)
 • Esdeveniments, societat i sostenibilitat 3
 • Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles 3
 • Turisme inclusiu 3
 • Turisme creatiu, destinacions creatives 3
Orientació professionalitzadora en ús avançat de les TIC en turisme (a escollir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes )
 • Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la comercialització turística 3
 • Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme 3
 • Sistemes d'informació turística avançats 3
 • Tecnologies mòbils i nous canals 3
Orientació investigadora (a cursar els 12 crèdits)
 • Mètodes de recerca quantitatius 4
 • Mètodes de recerca qualitatius 4
 • Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC 4
 • Pràctiques externes 6
Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 9 
*Nota: la planificació és orientativa, de manera que podeu triar les assignatures cada semestre en funció de la disponibilitat o dels interessos personals, amb l'orientació del tutor.
Veure més

Destinataris

El perfil preferent i recomanat dels estudiants als quals va dirigit aquest màster són els titulats en Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.

Concretament:

 • Titulats en Turisme.

 • Titulats en Administració i Direcció d'Empreses.

 • Titulats en Màrqueting i Recerca de Mercats.

 • Titulats en Relacions Laborals i Ocupació.

 • Titulats en Humanitats.

 • Titulats en Enginyeria Informàtica.


També hi tindran accés els titulats que, independentment de la seva professió, tinguin un interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris per a analitzar amb criteri i rigor les àrees tractades en el màster de Turisme sostenible i TIC:


 • Titulats en qualsevol ensenyament universitari de nivell superior.

 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en l'àmbit turístic.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


No es requereix coneixements previs específics de l'àmbit d'àrees tractades al màster. No obstant això, amb l'objectiu de compensar possibles carències formatives en relació als títols propis de l'àmbit, es podrà recomanar la realització de crèdits de formació complementària, de forma prèvia o simultània amb el màster sense ser en el seu cas d'obligada realització per part de l'estudiat per accedir al màster. Aquestes assignatures serien:


 • Estructura dels mercats turístics

 • Planificació de l'espai turístic

 • Gestió dels serveis turístics


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici curs: 17 octubre 2018

Objetius

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC té tres objectius clars per a preparar i especialitzar l'estudiant per al seu futur professional:

 • Formar professionals del turisme capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió turística.

 • Preparar els futurs professionals perquè sàpiguen gestionar de manera estratègica i puguin prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions turístiques i impulsar processos d'innovació i millora.

 • Formar futurs investigadors en el camp de la gestió turística que puguin desenvolupar més endavant estudis de doctorat, i fomentar, d'aquesta manera, l'enfortiment acadèmic de la disciplina turística.Titulació obtinguda

El màster universitari de Turisme sostenible i TIC de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El màster permet desenvolupar una activitat professional i investigadora molt especialitzada. Els graduats están capacitats per a les professions:
Professional de l'àrea de la planificació i gestió de destinacions capaços de definir una destinació turística, establint les bases per a fer-ne la gestió, planificació i promoció amb criteris de sostenibilitat i inclusió i utilitzant les TIC de manera eficient.
Professional especialista i implicat en la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics.
Professional especialista en la gestió de la informació, la intel·ligència competitiva i les TIC capaç de fer-se responsable de la innovació d'una organització o bé de gestionar comunitats virtuals amb finalitats comercials o de màrqueting.
Professional de l'administració pública de l'àmbit del turisme.
Professional del màrqueting i la promoció turística.
Professional de perfil tecnològic.
Professional de la consultoria turística.
Investigador i docent turístic.

Promocions


Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Els estudis de turisme de la UOC tenen més de deu anys de recorregut en la formació i la recerca en turisme.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)

Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)