Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Turisme sostenible i TIC, una nova manera de respectar el nostre entorn en clau inclusiva
 • Únic màster que relaciona les TIC, el turisme i la sostenibilitat
 • Orientació professional i investigadora
 • Estudia online al teu ritme des de qualsevol lloc
El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC és una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic, tal i com es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) segons l'ORDRE EMC/173/2016, de 20 de juny;; dirigida a professionals que vulguin especialitzar-se en la disciplina turística. El seu objectiu és formar professionals del turisme capaços de liderar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic i de donar resposta a les necessitats de les organitzacions i de la societat actual.
Aquest màster ofereix a l'estudiant una formació que permet entendre les claus, des d'un punt de vista crític, del funcionament i dels canvis que s'estan produint en el sector turístic, i també dominar tècniques, eines i procediments per a adoptar noves maneres d'entendre, gestionar i promocionar el turisme.
El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC s'articula en tres eixos principals: l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, l'ús especialitzat de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió de les organitzacions i les activitats turístiques. S'ofereix, així, una formació de professionals capaços de convertir-se en veritables agents de canvi per al sector turístic amb un clar compromís de responsabilitat.
Competències:
Les competències del màster universitari de Turisme sostenible i TIC que ofereix la UOC es divideixen en transversals i específiques. A continuació es detallen les competències més destacades de cada grup:
Competències transversals
Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.
Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.
Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.
Competències específiques
Dominar el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat d'afrontar els reptes d'entorns internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.
Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.
Elaborar estratègies de governança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.
Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.
Dissenyar el procés complet de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per a dur-los a terme.
Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística.
Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades als mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.
Prendre decisions i resoldre problemes vinculats amb la gestió eficient de la informació i l'adopció i l'ús de solucions tecnològiques en les organitzacions turístiques.
Competències propies de la UOC
L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 39
Optatives 12
Treball final de màster 9
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Sostenibilitat i turisme 5
 • Sistemes d'informació i comunicació per a la sostenibilitat turística 5
 • Turisme, cultura i societat 5
 • Gestió i planificació sostenible de destinacions  turístiques 3
 • Sostenibilitat i nous productes turístics
 • Gestió de sistemes d'informació en turisme 3
 • Emprenedoria, lideratge i gestió del canv i3
 • Mètodes d'invesigació en turisme 3
 • Xarxes socials i turisme intel·ligent 3
 • Governança i resiliència social en destinacions turístiques 3
 • Turisme, mobilitat i sostenibilitat 3
Assignatures optatives - Crèdits
Orientació professionalitzadora en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques (a escolllir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes)
 • Esdeveniments, societat i sostenibilitat 3
 • Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles 3
 • Turisme inclusiu 3
 • Turisme creatiu, destinacions creatives 3
Orientació professionalitzadora en ús avançat de les TIC en turisme (a escollir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes )
 • Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la comercialització turística 3
 • Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme 3
 • Sistemes d'informació turística avançats 3
 • Tecnologies mòbils i nous canals 3
Orientació investigadora (a cursar els 12 crèdits)
 • Mètodes de recerca quantitatius 4
 • Mètodes de recerca qualitatius 4
 • Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC 4
 • Pràctiques externes 6
Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 9 
*Nota: la planificació és orientativa, de manera que podeu triar les assignatures cada semestre en funció de la disponibilitat o dels interessos personals, amb l'orientació del tutor.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat que cursin complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Desenvolupament sostenible (6 crèdits ECTS)
 • Antropologia social i cultural (6 crèdits ECTS)
 • Sociologia (6 crèdits ECTS)
 • TIC i turisme (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a l'espai turístic (6 crèdits ECTS)
 • Estructura dels mercats turístics (6 crèdits ECTS)
 • Gestió dels serveis turístics (6 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

Destinataris

El perfil preferent i recomanat dels estudiants als quals va dirigit aquest màster són els titulats en Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.
Concretament:
 • Titulats en Turisme.
 • Titulats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Titulats en Màrqueting i Recerca de Mercats.
 • Titulats en Relacions Laborals i Ocupació.
 • Titulats en Humanitats.
 • Titulats en Enginyeria Informàtica.
També hi tindran accés els titulats que, independentment de la seva professió, tinguin un interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris per a analitzar amb criteri i rigor les àrees tractades en el màster de Turisme sostenible i TIC:
 • Titulats en qualsevol ensenyament universitari de nivell superior.
 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en l'àmbit turístic.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. 
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Turisme Sostenible i TIC és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Turisme
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Relacions laborals i Ocupació
 • Humanitats
 • Enginyeria Informàtica
 • Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional en:
  • Consultoria turística
  • Planificació turística
  • Planificació i ordenació territorial
  • Administració pública de l'àmbit del turisme
  • Màrqueting turístic
  • Gestió de la informació relacionada amb el turisme
  • Creadors de producte d'agències de viatges
  • Desenvolupadors d'aplicacions informàtiques
  • Investigadors i professors en l'àmbit del turisme
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC té tres objectius clars per a preparar i especialitzar l'estudiant per al seu futur professional:
 • Formar professionals del turisme capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió turística.
 • Preparar els futurs professionals perquè sàpiguen gestionar de manera estratègica i puguin prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions turístiques i impulsar processos d'innovació i millora.
 • Formar futurs investigadors en el camp de la gestió turística que puguin desenvolupar més endavant estudis de doctorat, i fomentar, d'aquesta manera, l'enfortiment acadèmic de la disciplina turística.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Turisme sostenible i TIC de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El màster permet desenvolupar una activitat professional i investigadora molt especialitzada. Els graduats están capacitats per a les professions: Professional de l'àrea de la planificació i gestió de destinacions capaços de definir una destinació turística, establint les bases per a fer-ne la gestió, planificació i promoció amb criteris de sostenibilitat i inclusió i utilitzant les TIC de manera eficient. Professional especialista i implicat en la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics. Professional especialista en la gestió de la informació, la intel·ligència competitiva i les TIC capaç de fer-se responsable de la innovació d'una organització o bé de gestionar comunitats virtuals amb finalitats comercials o de màrqueting. Professional de l'administració pública de l'àmbit del turisme. Professional del màrqueting i la promoció turística. Professional de perfil tecnològic. Professional de la consultoria turística. Investigador i docent turístic.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Els estudis de turisme de la UOC tenen més de deu anys de recorregut en la formació i la recerca en turisme. Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció de programa: Dra. Soledad Morales Pérez.
Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X