Preparació d'Oposicions a Grup A2: Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Preparació d'Oposicions a Grup A2: Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | On-line
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Antecedents del Cos

Es crea l'any 1977 el Cos Especial de Gestió d'Hisenda Pública estructurant-se en les següents especialitats: Gestió i liquidació, Comptabilitat, subinspectors dels Tributs, Gestió Duanera, Gestió Cadastral i gestió recaptadora.

La Llei 50/1998, de 30 de desembre, en la disposició addicional vigésimaoctava, estableix que es crearà el cos tècnic d'Hisenda com a cos pertanyent al Grup B dels que preveu la Llei 30/1984. Així mateix estableix que els funcionaris del cos de gestió d'Hisenda Pública en possessió de les especialitats de gestió i liquidació, gestió duanera, subinspectors de tributs o gestió recaptadora, s'integraran en el cos tècnic d'Hisenda; el Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat de l'Estat integrarà els que tinguin l'especialitat de Comptabilitat i; el Cos de Gestió Cadastral als que tinguin l'especialitat de Gestió Cadastral.

Nova denominació del Cos:

Amb la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, es creen els cossos tècnics del Ministeri d'Hisenda, dividits de la següent manera:

 
  •          Cos tècnic d'Hisenda, adscrit a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Les seves funcions seran les relatives a la gestió, inspecció i recaptació del sistema tributari estatal i del sistema duaner, adequades als requisits i proves per a ingrés en aquest cos.
  •          Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat, adscrit al Minsiterio d'Hisenda. Les seves funcions seran les relatives a la gestió en matèria de comptabilitat pública, funció interventora i de control financer i auditoria en el sector públic, així com de pressupost, adequades als requisits i proves per a ingrés en aquest cos.
  •          Cos Tècnic de Gestió Cadastral, adscrit al Ministeri d'Hisenda. Les seves funcions seran les relatives a les gestió cadastral, excepte aquelles per a les quals sigui necessari estar en possessió de títol facultatiu, adequades als requisits i proves per a ingrés en aquest cos.
  •          El Cos de Gestió de la Hisenda Pública i les seves especialitats queden extingits a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.


És una oposició del Grup A2 que té bones perspectives, tant per la periodicitat de convocatòries com pel nombre de places convocades cada any. La retribució d'entrada d'aquests funcionaris gira al voltant dels 24.500 euros (bruts anuals).

Com a requisit acadèmic és indispensable ser diplomat universitari, arquitecte tècnic o equivalent.

Una vegada més al Centre d'Estudis Financers donarem la resposta adequada als que confiïn en el mateix la seva preparació, aconseguint la seva adaptació a les noves exigències amb el mínim esforç i la meta d'obtenir que el major nombre de les places convocades sigui per als alumnes del CEF.

Temari

Programa

Aprovat en el BOE de 28 juliol 2014

Primer Exercici:

 
  •          Dret Civil i Mercantil. Economia (20 temes).
  •          Dret Constitucional i Administratiu (14 temes).


Segon Exercici:
  •          Comptabilitat: Constitució, distribució de beneficis, augment i reducció de capital, finançament, transformació, fusió, absorció, escissió, dissolució d'empreses individuals i socials.
  •          El Concurs.
  •          Operacions de l'exercici, regularització i formulació d'estats comptables en empreses comercials, sense o amb seccions sucursals, vendes al comptat, a crèdit, a terminis, al detall, comerç a comissió i en participació entre nacionals i amb l'estranger.
  •          Matemàtiques Financeres: Capitalització simple i composta, rendes, préstecs i emprèstits. Operacions amb valors.


Tercer Exercici:

     Dret Pressupostari, Sistemes de Control i comptabilitat pública i Dret Tributari (33 temes).

Exercicis

PRIMER EXERCICI

Contestar per escrit a un qüestionari de 30 preguntes sobre Dret Civil i Mercantil, Economia, i Dret Constituconal i Administratiu. Durada: 3 hores.

     * Els aspirants pertanyents a promoció interna (veure bases de la convocatòria) estaran exempts de respondre a les qüestions de Dret Constitucional i Administratiu, havent de contestar 20 preguntes en un temps màxim de 2 hores.

SEGON EXERCICI

Resolució de supòsits pràctics de Comptabilitat i Matemàtiques Financeres. Durada: 4 hores.

TERCER EXERCICI

Es divideix en dues parts:

         Primera part: contestar per escrit a un qüestionari de 15 preguntes sobre Dret Pressupostari, Sistemes de Control i Comptabilitat Pública i Dret Tributari. Durada: 2 hores.
         Segona part: desenvolupar per escrit un tema proposat pel Tribunal sobre Dret Pressupostari, Sistemes de Control i Comptabilitat Pública i Dret Tributari. Durada: 2 hores.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Preparació d'Oposicions a Grup A2: Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X