Curs Pràctic de Dret laboral

Curs
On-line
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és conèixer els aspectes rellevants del Dret del Treball, aprofundint en totes aquelles situacions especials i conflictives que en aquesta pràctica professional es generen.

Temari

I. Delimitació del treball per compte d'altri i fonts de la relació laboral
• Característiques del treball per compte aliè.
• Identificació de les relacions laborals especials i el perquè de cadascuna d'elles.
• Treballs exclosos i exceptuats.
• Figures afins: falsos autònoms, becaris, etc.
• Identificació de la figura de l'empresari: subcontractació i cessió il·legal de treballadors.
II. Fonts de la relació laboral
• Les fonts de la relació laboral: llei, conveni, contracte.
• El dret adquirit o condició més beneficiosa.
III. El contracte de treball
• Qüestions generals: característiques del contracte. Capacitat per contractar. La forma del contracte. Nul·litat total i parcial.
• Tipologia dels contractes de treball.
• Clàusules de permanència, exclusivitat i no concurrència postcontractual.
• Possibles sancions per l'ús fraudulent de les modalitats contractuals.
IV. Drets i deures d'empresaris i treballadors
• El poder de direcció i els seus límits.
• Els codis de conducta.
V. Principals condicions laborals: el salari i la jornada
• El salari
o Definició del salari i efectes que es deriven de la naturalesa salarial.
o Les fonts reguladores del salari: el SMI, el salari segons conveni i les millores voluntàries establertes en contracte.
o Tipus de salari i estructura salarial: salari base i complements salarials.
o L'absorció i compensació de salaris.
o La cotització a la Seguretat Social: anàlisi dels conceptes que més dubtes presenten a la pràctica (el cotxe d'empresa, el mòbil, etc.).
o El rebut de salaris: anàlisi i tractament de l'IRPF.
• Temps de treball
o Definició de temps de treball.
o Còmput de la jornada i supòsits que poden plantejar dubte.
o Jornada ordinària i jornada màxima. La possibilitat d'establir la distribució irregular de la jornada.
o El règim de descansos.
o Les hores extraordinàries: definició. Compensació o retribució. Límit màxim anual.
o Les vacances i llicències retribuïdes.
o Les mesures de conciliació.
VI. Modificació de les condicions
• Modificació substancial de les condicions de treball.
• Mobilitat funcional.
• Mobilitat geogràfica.
VII. Extinció del contracte de treball
• L'acomiadament disciplinari.
• L'acomiadament objectiu.
• L'extinció per voluntat del treballador.

Destinataris

Directius, advocats d'altres especialitats, economistes, gestors ... i, en general, a tots aquells professionals que, sense ser especialistes en Dret Laboral, necessiten conèixer la normativa bàsica i els problemes que en la pràctica es plantegen.

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i online.

Durada

S'inicien promocions en els mesos de febrer i octubre de cada any. Inici: Abril 2022.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Telepesencial: 580 euros. Online: 410 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Pràctic de Dret laboral
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X