Salut Pública (UPF i UAB)

Màster
Oficial / homologat
Presencial
120 crèdits
2906 €

Descripció

Presentació
 
El màster en Salut Pública té com a objectiu principal capacitar els estudiants per comprendre els processos de salut/malaltia i els seus determinants des de la perspectiva poblacional i per afrontar els problemes de salut a través d'intervencions col·lectives de promoció, protecció i restauració de la salut. Aspira a ser un programa internacional d'excel·lència per a la formació de professionals en salut pública. El màster en Salut Pública de Barcelona es va iniciar el 1989, i des del 2006 és un programa interuniversitari organitzat conjuntament per les universitats Pompeu Fabra (UPF) i Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
Tríptic del màster en Salut Pública PDF document
Pla d'estudis del màster PDF document
Objectius
 
L'objectiu general del programa és que els estudiants assoleixin les competències necessàries per afrontar els problemes de salut i els seus determinants des de la perspectiva de la població i per promoure i restaurar la salut de les persones mitjançant accions col·lectives i la provisió de serveis de protecció i promoció de la salut.
 
Aquestes competències generals inclouen les activitats següents en matèria de salut pública:
Identificar les necessitats de salut de la població.
Desenvolupar polítiques de salut i respostes socials per mantenir, protegir i promoure la salut.
Garantir la prestació de serveis sanitaris.
Assolir el coneixement bàsic per poder dur a terme recerca epidemiològica i en salut pública.
Destinataris
 
El màster en Salut Pública va dirigit als professionals i als graduats -especialment en l'àmbit de les ciències de la vida (medicina, infermeria, biologia, veterinària...), ciències ambientals, estadística, economia, sociologia, química i farmàcia, entre d'altres- que vulguin obtenir una formació i una capacitació per a l'exercici de les funcions de la salut pública en qualsevol dels seus àmbits.
 
Estructura
 
El programa s'ofereix en dues modalitats: la d'especialització professional i la d'iniciació a la recerca, totes dues amb la mateixa càrrega lectiva (120 crèdits, dos cursos acadèmics).
 
Durant el primer curs es cursen les assignatures troncals, les obligatòries d'especialitat i una part del mòdul d'especialització (assignatures optatives del programa). Durant el segon curs es fan el Treball de Fi de Màster (tesina), les pràctiques professionals, dues assignatures obligatòries i la part restant del mòdul d'especialització (assignatures optatives o crèdits de programes externs).
 
Continguts 
 
Per obtenir el màster en Salut Pública els estudiants han de cursar un total de 120 crèdits: 76 crèdits de matèries teòriques i 44 crèdits de matèries pràctiques.
 
Matèries teòriques: el programa defineix dos mòduls obligatoris comuns a tots els itineraris: M1. Disciplines troncals en Salut Pública (18 crèdits) i M2. Mètodes troncals en Salut Pública (24 crèdits). A més, hi ha un mòdul obligatori segons l'itinerari: M3. Professionalització i M4. Recerca, de 12 crèdits cadascun. Finalment, el programa conté un mòdul de matèries optatives i seminaris (M5. Especialització), entre els quals l'alumne ha de sumar un mínim de 12 crèdits el primer any i de 10 crèdits el segon.
Matèries pràctiques: són obligatòries per a tots els estudiants del programa, i es fan en institucions col·laboradores de l'àmbit de la salut pública. Inclouen dos tipus d'activitats: les pràctiques professionals (M6. Pràcticum, 14 crèdits) i un treball de recerca, que s'ha de presentar i defensar públicament i que és avaluat per un tribunal d'experts (M7. Treball de Fi de Màster, 30 crèdits).
Pràctiques professionals
 
Les pràctiques professionals tenen una durada de dos mesos i mig i equivalen a 14 crèdits. Tenen com a objectiu que els estudiants participin en el treball que duen a terme els centres i els serveis de salut pública del sistema de salut i que experimentin directament com s'apliquen a la pràctica els coneixements, els mètodes i les habilitats que conformen el programa. Són obligatòries per a tots els estudiants, i no són remunerades.
 
Treball de Fi de Màster
 
L'objectiu genèric del Treball de Fi de Màster és fer la tesina, que té un pes important en la càrrega curricular del programa (30 crèdits i 750 hores de dedicació de l'estudiant). El seu objectiu principal és adquirir una experiència pràctica amb els mètodes d'estudi de l'àmbit de la salut pública en les principals institucions de referència en l'àmbit de la salut pública a Catalunya. Aquestes es comprometen a acollir els estudiants durant vuit mesos, a mitja jornada, i posen a la seva disposició els mitjans necessaris i un tutor que els dirigeixi.
 
Entitats col·laboradores
 
ASPB          Departament Salut       Diputacio BCN 
 
Agència de Salut Pública         Departament de Salut                Diputació de Barcelona
de Barcelona
 
CSC        CREAL            IDIAP                         
 
Consorci de Salut i                        Centre de Recerca en              Institut d'Investigació en          
Social de Catalunya                      Epidemologia  Ambiental          Atenció Primària Jordi Gol 
 
ICO
 
Institut Català d'Oncologia
 
Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran
 
Coneixements sobre:
 
Les necessitats de salut de la població.
Els sistemes d'informació per a la gestió i la política de salut.
El procés de recerca científica en salut pública.
Les característiques dels serveis sanitaris i l'ordenació del sistema de salut.
Els determinants de la salut i el seu impacte.
Capacitats:
 
Desenvolupar polítiques i respostes socials per mantenir, protegir i promoure la salut.
Garantir la prestació de serveis mínims.
Poder portar a terme investigació epidemiològica i en salut pública.
 
Competències metodològiques:
 
Elaborar plans per analitzar la salut de la comunitat.
Intervenir en situacions d'emergència sanitària.
Elaborar hipòtesis de treball i dissenyar i executar experiments i estudis observacionals.
Elaborar programes per gestionar i avaluar serveis sanitaris.
Fer inspeccions i audicions sanitàries, elaborar guies i protocols.
Preparar i presentar resultats.
Sortides professionals
 
Tècnics en salut pública de l'administració estatal, regional o local.
Especialistes en empreses farmacèutiques, biotecnològiques, alimentàries, ambientals.
Gestors de serveis sanitaris o socials, públics i privats: hospitals, atenció primària, serveis sociosanitaris...
Investigadors en salut pública, medicina preventiva, medicina clínica, medi ambient.
El màster en Salut Pública és també la porta d'entrada als programes de doctorat en aquesta àrea.
 
Beques i ajuts
 
La Universitat Pompeu Fabra facilita una ajuda per cobrir una part de la matrícula del màster.
El programa també ofereix la possibilitat que els estudiants puguin optar a beques pròpies ofertes per les seves entitats col·laboradores, entre les quals destaquen les de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i les del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Aquestes beques cobreixen entre el 50% i el 100% del preu de la matrícula i comporten fer el Treball de Fi de Màster (tesina) en aquestes institucions.
El programa també convoca anualment, des del curs 2013-2014, la beca Manel Nebot, que cobreix tota la matrícula del màster.
Consulta altres possibilitats de beques per a màsters a www.upf.edu/beques-master/.

Salut Pública (UPF i UAB)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X