Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'experiència m'ha permès comparar amb el treball que s'està efectuant en el nostre país i nodrir-me d'altres pràctiques professionals

Article d'opinió

  • 07/10/2014

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Montserrat Asencio Gilibert, orientadora, guanyadora del 1r Premi en la categoria de joves menors de 35 anys amb projectes no aplicats. Premis Educaweb 2013
Com a guanyadora de la 6a edició dels Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria de menors de 35 anys amb projectes no aplicats, vaig realitzar un viatge a Siena del 3 al 5 de setembre. Un viatge enriquidor tan a nivell professional com personal.

A Siena vaig assistir al Congrés Internacional: "Widening the future. Career education at primary school", on van participar ponents d'arreu d'Europa per parlar sobre l'orientació en general i concretament de la importància d'integrar l'orientació vocacional dins dels projectes educatius en les edats primerenques. També es van explicar les diferents experiències pilot que s'han dut a terme en algunes escoles d'educació primària dins d'aquest projecte europeu.

La Conferència va ser molt interessant ja que em va permetre poder conèixer diferents experiències d'èxit i també observar com en d'altres països s'aposta institucionalment i de forma conscienciada per l'orientació vocacional des de les primeres edats. Aquest fet evidencia la necessitat i la importància que en el nostre sistema educatiu s'integri aquesta pràctica i es faci institucionalment una aposta ferma cap a aquesta direcció.

L'orientació vocacional en les primeres edats permet que els infants des de ben petits comencin a entendre el sentit del treball i comencin a treballar, des del joc, el descobriment i l'interès, l'orientació vocacional d'una forma transversal.

 Montserrat Asencio durant la Conferència Internacional

També vaig poder conèixer de primera mà el servei d'ocupació de la Província de Siena.
Per entendre l'extensió territorial que dóna cobertura aquest servei cal saber com es divideix geopolíticament el territori italià. Així doncs, Itàlia es troba subdividida territorialment per 20 regions. Siena es situa dins de la regió de la Toscana que es divideix administrativament en 10 províncies. La província de Siena aglutina 36 municipis i compta amb 6 centres d'ocupació públics, que tenen una mateixa línia de serveis on la seu central és a Siena.

Les províncies italianes són els òrgans responsables de la gestió del mercat de treball i de l'aplicació de les polítiques actives d'ocupació en cada un dels seus territoris. Aquestes polítiques actives d'ocupació venen marcades pel Ministeri de Treball, de la Salut i de la Política social d'Itàlia i sobretot, pel Ministeri de Formació i Ocupació de la Regió de la Toscana, que cada cop adquireix més competències en aquesta matèria.

El servei d'ocupació de la Província de Siena dóna resposta a les necessitats d'ocupació, empresarials i d'emprenedoria que puguin tenir les persones o les empreses. És interessant esmentar que tenen programes ocupacionals específics i permanents per a diferents col·lectius de població, com per exemple per a dones, persones discapacitades, estudiants, joves de 18 a 25 anys o immigrants.
En línies generals, la intervenció que es realitza amb les persones que acudeixen el servei d'ocupació és el següent: primer de tot les persones s'han de registrar com a demandants d'ocupació, seguidament se'ls realitza una entrevista breu d'acollida on es detecten les necessitats i fortaleses que puguin tenir a nivell ocupacional (diagnòstic d'ocupabilitat) i se'ls informa dels diferents serveis d'orientació i formació existents. A partir d'aquí, se'ls deriva els diversos serveis segons les necessitats o interessos mostrats, tot traçant el seu itinerari d'inserció laboral i firmant un acord de pactes. Totes aquestes accions són similars a les que es desenvolupen en el nostre territori.

Un fet característic i diferenciat en comparació amb el nostre territori és que tenen un segon nivell d'intervenció, és a dir, totes aquelles persones que en la primera entrevista d'orientació o d'acollida es detecta que no tenen definit el seu objectiu professional o presenten carències de tipus motivacional, actitudinal o competencial (sobretot a nivell transversal), accedeixen, de forma puntual a un segon nivell. En aquest nivell, un professional de la psicologia els acompanya per millorar aquestes competències, els ajuda a canviar certes actituds i detecta i defineix l'objectiu professional. Per tal de definir amb les persones la identificació de l'objectiu professional tot treballant els interessos i les habilitats personals tenen un programa digital que és el S.OR.PRENDO.

Des del servei d'orientació també es realitzen accions grupals, tan presencials com telemàtiques d'acompanyament al món laboral, d'eines i instruments per a la recerca de feina i de simulació d' entrevistes de treball.

Cal dir que disposen d'un espai no dirigit perquè les persones puguin anar a veure les ofertes que es publiquen, tan públiques com privades, en el taulell d'anuncis com també disposen d'un telèfon de lliure accés. Crida l'atenció que no disposessin d'aparells amb connexió a Internet perquè la gent pugi anar a fer recerca de feina per aquest canal.  

Interessant de conèixer per la diferencia amb el model d'intervenció aplicat, és el programa destinant a persones immigrants. Implementat per professionals de la mediació i l'orientació laboral on apropen a les persones al servei d'ocupació i a l'idioma, tot acompanyant-los també en el seu procés d'integració social i d'inserció laboral.

Un altre fet distintiu en comparació amb el nostre país és que, tot i que l'edat d'escolarització obligatòria és fins els 16 anys, les persones joves tenen el dret i el deure de seguir-se formant professionalment encara que estiguin treballant fins els 18 anys. Les escoles són qui detecten les persones joves que abandonen el sistema educatiu o assisteixen de forma intermitent a les aules. El servei d'ocupació treballa amb aquests joves l'orientació i l'acompanyament en la tria d'una formació professionalitzadora i/o en el retorn a l'escola.

A més a més, també tenen un altre programa que el realitzen dintre de les escoles d'educació secundària d'orientació acadèmica i professional on intervenen amb els alumnes i amb les seves famílies realitzant, per exemple, sessions informatives d'orientació vocacional per tal d'ajudar-los a que construeixin els seus projectes de vida.

La llei d'integració de les persones discapacitades d'Itàlia especifica que les empreses d'entre 15 a 35 treballadors han de contractar a 1 persona discapacitada en les noves contractacions que realitzin; les empreses de 36 a 50 treballadors han de tenir en plantilla a 2 persones discapacitades; i les empreses de més de 50 treballadors, han de tenir en la seva plantilla un 7% de persones discapacitades. A més, des del servei d'ocupació es treballa perquè les empreses tinguin consciència i apliquin la llei i d'altra banda, també es realitza una intervenció d'orientació i inserció laboral específica amb aquestes persones. Per tal d'observar les diferències de ràtios amb Espanya, la Llei LISMI ens diu que les empreses de 50 o més treballadors tenen l'obligació de tenir contractats un nombre de persones discapacitades no inferior al 2% de la plantilla. 

Un altre fet distintiu és la gestió del servei d'ocupació de la Província de Siena, que es fa mitjançant concurs públic, això provoca que els treballadors d'aquest servei provinguin d'una empresa subcontractada. Al contrari del que succeeix en el nostre país on els professionals que treballen en els serveis d'ocupació són contractats directament per l'Administració mitjançant concurs públic.

Una aplicació molt interessant que gestiona la regió de Siena és el TRIO (www.progettotrio.it). És un sistema e-learning gratuït que opera en connexió amb el centre d'ocupació. Aquesta plataforma té una gran varietat de cursos que van des de continguts específics de diferents àrees temàtiques fins a tranversals com cursos d'idiomes o d'informàtica. 

Vaig tenir l'oportunitat de visitar l'aula presencial de TRIO, espai destinat sobretot a aquelles persones que necessiten un recolzament més tutoritzat alhora de realitzar els cursos, pel nivell baix d'informàtica que presenten i per la dificultat de navegació que tenen dins de la plataforma. Des del servei d'ocupació es potencia que les persones realitzin alguns dels cursos que conté aquesta plataforma segons els seus interessos. A més a més, es realitzen cursos d'alfabetització digital perquè tothom pugui tenir accés a aquesta aplicació.

 Olga Valls, orientadora; Montserrat Oliveras, directora d'Educaweb i Montserrat Asencio

Com es pot apreciar, aquesta visita em va permetre poder conèixer de primera mà experiències que s'estan duent a terme sobretot a Itàlia dins de l'àmbit de l'orientació laboral i educativa, poder realitzar un anàlisis comparatiu amb el treball que s'està efectuant en el nostre país i nodrir-me d'altres pràctiques professionals.
Deixa el teu comentari