Orientació Laboral

Què és una oposició?

Què és una oposició?

Una oposició és un procés de selecció per a accedir als llocs de treball de l'Administració pública. Aquest sistema selectiu està basat en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i permet a les persones convertir-se en empleats públics.

En general, aquest procés comporta una o diverses proves i exàmens que tenen com a objectiu avaluar la competència dels candidats per a accedir a aquest lloc. En funció de la puntuació obtinguda, s'estableix un ordre de preferència.

Existeixen molts tipus de treballs dins de l'Administració pública i de diferents categories professionals, com per exemple: mestre, policia, administratiu o advocat. Segons la categoria o el cos al qual es desitja accedir, s'hauran de realitzar unes proves o altres.

L'oferta d'ocupació pública es notifica en el Boletín Oficial del Estado o en els diaris oficials de les comunitats autònomes. Posteriorment, l'organisme públic corresponent publica les convocatòries i les seves bases. Aquestes poden ser convocades per diferents tipus d'Administracions públiques:

 • Organismes internacionals
 • L'administració de l'Estat
 • L'administració autonòmica (Comunitats Autònomes, Diputacions)
 • L'administració local (Municipis)

Per poder presentar-te a una oposició és necessari que compleixis amb els requisits que s'estableixen en cada convocatòria: formació, experiència professional, nacionalitat, etc. Si compleixes amb tots els requisits, superes amb èxit totes les proves del procés d'oposició i, obtens les millors qualificacions, podràs aconseguir el lloc de treball.

Un altre aspecte important és el nombre de places per aspirant. En molts casos existeix una gran competència, aspecte que dificulta aconseguir la plaça. Per això, abans de presentar-te has de conèixer amb detall les fases del procés d'oposició i realitzar una bona preparació de les oposicions.

Tingues en compte que, a més de l'oposició, existeixen altres processos selectius. Depenent del tipus d'empleat públic, s'utilitzarà un sistema selectiu diferent.

Tipus de processos selectius

Existeixen tres tipus de processos selectius:
 • Oposició. En aquest tipus de procés s'han de realitzar una o més proves de caràcter eliminatori, que poden ser teòriques o pràctiques.
 • Concurs. En aquest procés es tenen en compte els mèrits del candidat, como por ejemplo, formació realitzada, experiència laboral y antiguitat en l'Administració. En la convocatòria del concurs apareix una baremació on s'indiquen els mèrits que es poden presentar i els punts atorgats per cada tipus de mèrit que es presenta.

 • Concurs-oposició. És una combinació entre els dos processos que s'han explicat amb anterioritat. Es té en compte la prova o proves que es realitzen i també els mèrits dels candidats. El pes específic, l'ordre i el caràcter de cada prova o mèrit dependrà de cada Administració.
Les persones que aconsegueixen una major puntuació en el procés selectiu són les que aconseguiran la plaça.

Tipus d'exàmens d'una oposició

En els processos d'oposició i oposició - concurs, segons el grup o categoria a la qual optis, hauràs de realitzar unes proves o unes altres. Algunes de les proves que hi poden haver són:
 • Test. Es tracta d'un llistat de preguntes amb diferents respostes possibles on has d'escollir la correcta. A vegades, les preguntes respostes de forma incorrecta resten a la puntuació final.
 • Preguntes de desenvolupament. Són preguntes obertes relacionades amb el temari.
 • Casos pràctics. En aquest tipus de prova es plantegen situacions que es viuran en el futur lloc de treball i que has de resoldre de forma òptima.
 • Prova pràctica. Aquesta prova serveix per avaluar competències i coneixements d'una àrea en concret, com per exemple, la informàtica.
 • Proves físiques. Es realitzen sobretot en les oposicions per a cossos especials: policia, bomber, agents forestals, etc.
 • Entrevistes personals. Aquesta prova s'utilitza per determinar el perfil psicològic de l'aspirant i poder-lo conèixer més a fons.
 • Psicotècnics. Es tracta de diferents proves que exploren aptituds, personalitat, competències, etc. Aquestes poden ser a través d'un test, proves manipulatives o preguntes obertes.
 • Reconeixement mèdic.
 • Prova d'idiomes.

Com ser funcionari?


Informa't detingudament sobre com preparar-te unes oposicions, les claus per a triar-les i troba el curs que t'ajudi a superar-les amb èxit.