Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Què és una oposició?

Si estàs interessat o interessada a treballar en el sector públic hauràs de saber, abans de res, què és una oposició.

Informa't a continuació sobre les característiques dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública, els requisits que necessites complir per a opositar i els tipus d'exàmens als quals pots enfrontar-te en una oposició.
 

Què és una oposició

Què és una oposició?

Una oposició és un procés de selecció per a accedir als llocs de treball de l'Administració pública que està basat en els principis d'igualtat, capacitat i transparència, entre altres.

L'oferta  d'ocupació pública s'anuncia en el Butlletí Oficial de l'Estat o en els diaris oficials de les comunitats autònomes. Posteriorment, l'organisme públic corresponent publica les convocatòries i les seves bases. Aquests organismes poden ser:

 • Organismes internacionals
 • L'administració de l'Estat
 • L'administració autonòmica (comunitats autònomes, Diputacions)
 • L'administració local (municipis)

En general, el procés comporta una o diverses proves que tenen com a objectiu avaluar la capacitat dels candidats i candidates per a assumir adequadament les funcions del càrrec.

En funció de la professió que vulguis exercir dins de l'administració pública (docent en Educació Infantil, Primària o Secundària, policia, auxiliar d'infermeria, administratiu o administrativa, advocat o advocada...) s'hauran de realitzar unes proves o altres. Si  compleixes amb tots els requisits, superes amb èxit les proves del procés d'oposició i obtens les millors qualificacions, podràs aconseguir el lloc de treball.

Quins requisits haig de complir per a presentar-me a una oposició?

Per a poder presentar-te a una oposició és necessari que compleixis amb els requisits que s'estableixen en cada convocatòria, generalment relacionats amb l'edat, nacionalitat, experiència professional, titulació acadèmica, habilitació legal i capacitat funcional per a assumir el càrrec.

A més, per a tenir èxit en el procés selectiu, has de conèixer detalladament cadascuna de les seves fases i, així mateix, dur a terme una bona preparació prèvia perquè segons el nombre de places que es convoquin pots trobar-te amb una gran competència. En cada procés es  convocarà un nombre de places determinat, que pot variar entre una vacant a  centenars de places.

A quins tipus d'exàmens puc enfrontar-me en una oposició?

En funció dels llocs de treball convocats i, per tant, del cos al qual oposites hauràs de realitzar unes proves o altres. Aquestes proves es duen a terme de manera oral o escrita i el seu objectiu és la comprovació de les competències dels candidats per a desenvolupar les funcions del càrrec de manera adequada.

Algunes proves amb les quals et pots trobar són:

 • Test. Es tracta d'un llistat de preguntes d'opció única o opció múltiple de resposta. En general, les preguntes contestades de manera incorrecta resten a la puntuació final.
 • Preguntes de desenvolupament. Són preguntes obertes que els opositors o opositores respondran de manera oral o escrita. Aquest tipus de preguntes avalua el domini ampli dels continguts del temari, valorant-se, entre altres, l'estructura de la resposta, que pot incloure de manera general: introducció, desenvolupament, justificació, conclusions i bibliografia.
 • Casos pràctics. En aquesta mena de prova es plantegen situacions reals associades a les funcions del lloc de treball al qual es vol accedir. En aquest cas, s'avalua la capacitat per a resoldre la situació exposada.
 • Prova d'informàtica o de domini de competències digitals. Serveix per a avaluar les competències digitals del candidat, especialment aquelles que estan relacionades amb l'acompliment del lloc de treball, per exemple, el domini d'aplicacions informàtiques o d'internet.
 • Proves físiques. Són obligatòries en oposicions a policia, bomber o agent forestal, entre altres. Poden ser de resistència, força, agilitat o velocitat i solen ser diferents per a homes i per a dones.
 • Entrevistes personals. Aquesta prova és clau dins del procés selectiu i el seu objectiu és aprofundir en la personalitat del candidat, obtenint dades sobre el seu perfil psicològic. A més, l'entrevistador aprofita aquest moment per a preguntar sobre aspectes generals de la institució o organisme al qual s'aspira a pertànyer, o sobre les funcions a exercir.
 • Psicotècnics. Aquestes proves permeten valorar la idoneïtat del candidat al càrrec. Avaluen aptituds com el raonament verbal o matemàtic o l'orientació espacial, així com, trets de personalitat.
 • Reconeixement mèdic. Per a l'accés a alguns llocs de treball se sol·licita un informe mèdic que garanteixi que l'aspirant es troba en les condicions físiques o psíquiques adequades per a ocupar el càrrec.
 • Prova de llengua castellana. Depenent de la teva nacionalitat i de l'idioma en el qual hagis cursat els teus estudis et poden exigir presentar-te a una prova de llengua castellana.
 • Prova de llengua cooficial. En algunes comunitats autònomes el procés selectiu pot incloure una prova en la qual es valorarà el domini de l'idioma cooficial d'aquesta comunitat, com en el cas del català a Catalunya.
 • Prova d'idioma estranger. Està composta, generalment, per un exercici de traducció, preguntes tipus test, resolució de casos pràctics i una conversa sobre un tema concret. Aquesta prova és exigible en oposicions per a l'accés a la carrera diplomàtica, a tècnic d'Hisenda, a guàrdia civil o a docent, entre altres.

Tingues en compte que el procés pot contemplar la possibilitat d'exempció d'algunes proves en el cas que es puguin acreditar d'una altra manera els coneixements que avalua. En les bases de cada convocatòria es detallen les possibles exempcions.

A més, les bases contemplen les proves que són eliminatòries i aquelles que són  d'obligatòria execució i permeten continuar avançant en el procés encara que no s'aprovin.

Quins altres processos selectius existeixen per a l'accés a la funció pública?

A més de l'oposició, existeixen altres processos selectius. Depenent del tipus d'empleat públic, s'utilitzarà un sistema selectiu diferent.

 • Concurs de mèrits. Es tenen en compte els mèrits del candidat, com, per exemple, formació realitzada, experiència laboral i antiguitat en l'Administració. En les bases de la convocatòria del concurs apareix el llistat de mèrits que es poden presentar i la puntuació que s'obtindrà per cadascun d'aquests.
 • Concurs oposició. És una combinació entre els dos processos anteriors. Es té en compte la prova o proves que es realitzen i també els mèrits dels candidats. El pes específic, l'ordre i el caràcter de cada prova o mèrit dependrà de cada Administració.

Les persones que aconsegueixen una major puntuació en el procés selectiu són les que aconseguiran la plaça.


Consulta les convocatòries obertes d'ocupació pública en les pàgines oficials de:


Per últim, aprofundeix en els nostres continguts sobre les professions que pots exercir amb una oposició, informa't detingudament sobre com preparar-te unes oposicions, les claus per a triar-les i troba el curs que t'ajudi a superar-les amb èxit.