Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Oposicions grup A per a titulats universitaris

Què són les oposicions del grup A

Existeixen diferents oposicions segons el lloc al qual es desitja accedir. En funció dels estudis exigits, els empleats públics es poden classificar principalment en quatre grups professionals: grup A (dividit en els subgrups A1 i A2), grup B, grup C (dividit en els subgrups C1 i C2) i agrupacions professionals (antic grup E).  

Les oposicions al grup A estan destinades a les persones que estan en possessió d'un títol universitari de Grau o equivalent. En aquells supòsits en els quals la llei exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte.

La carrera com a funcionari públic d'aquest col·lectiu pot desenvolupar-se en diferents organismes, agències o institucions de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les diputacions o dels ajuntaments.

Optar per aquesta alternativa professional és apostar per un lloc de treball estable, en el qual es pot millorar la situació laboral mitjançant la promoció interna i en l'es gaudeix d'una horari laboral còmode, amb possibilitats de triar destí geogràfic i demanar excedències si es considera necessari.

Subgrups del grup A

Dins de les oposicions del grup A existeixen dues categories dividides segons el nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés.

  • Subgrup A1. Els funcionaris d'aquest subgrup desenvolupen funcions directives de gestió, assessorament, inspecció, execució i control de nivell superior. Depenent de les característiques del lloc i de l'organisme concret per al qual sigui la plaça, aquests funcionaris poden tenir una retribució mitjana d'entre 41.000 i 45.000 euros bruts anuals.

  • Subgrup A2. Aquest subgrup està destinat a persones que realitzen funcions administratives i organitzatives de nivell superior i tasques de gestió. El salari mitjà dels professionals d'aquesta categoria se situa entre els 24.000 i els 32.000 euros bruts a l'any, depenent sempre de les indicacions concretes de les institucions o organismes convocants.

Les funcions i característiques de l'acompliment dels empleats públics del grup A, en els seus dos subgrups, estaran determinades per la naturalesa de l'organisme que convoqui la plaça.

Proves del grup A

Les característiques de les proves per a les oposicions dels subgrups A1 i A2 les determina cada organisme que convoca les places. Entre els exercicis que es poden realitzar estan:

  • Test. Qüestionaris sobre les parts del temari comú o específic en les quals cal triar la resposta correcta. Depenent de l'organisme que convoca l'oposició, les preguntes incorrectes poden penalitzar o no.

  • Preguntes de desenvolupament. Es demana al candidat que desenvolupi un o més temes dels compresos en el temari oficial.

  • Casos pràctics. Desenvolupament per escrit d'un o més casos pràctics que permetin avaluar els coneixements, habilitats i estratègies per actuar i resoldre una situació concreta que pot sorgir en l'acompliment de les seves funcions.

  • Proves pràctiques. Aquests exercicis estan destinats a comprovar les habilitats pràctiques en àrees com la informàtica.

  • Psicotècnics. En el cas de realitzar-se aquestes proves, l'objectiu és explorar les aptituds, competències i trets de personalitat dels aspirants a funcionari públic.

  • Proves d'idiomes. Aquests exercicis mesuren el nivell gramatical i de vocabulari dels candidats en idiomes com el castellà, en el cas de no presentar l'acreditació corresponent.

Les oposicions al grup A solen constar de diverses proves eliminatòries. Per exemple, respondre per escrit a un qüestionari tipus test o unes preguntes curtes d'acord amb el temari indicat en les bases de la convocatòria, resoldre un cas pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball, exposar de manera oral o desenvolupar per escrit un nombre de temes determinat en les bases específiques i redactar informes o propostes de resolució. 

Preparar una oposició del grup A és complex. Hi ha un temari ampli i un altre més específic. Pots optar per preparar-t'ho pel teu compte o acudir a un centre d'ensenyament especialitzat. En qualsevol cas, és fonamental comptar amb gran motivació per afrontar una etapa llarga que requerirà la màxima concentració i esforç.

Convocatòries d'oposicions

Per estar informat de les convocatòries a oposicions del grup A és recomanable estar atent a les diferents publicacions, sobretot en Internet, del Boletín Oficial del Estado (BOE) i els butlletins oficials de les comunitats autònomes, províncies i ajuntaments.