Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Tipus d'empleat públic

Què són els empleats públics?

Els empleats públics són treballadors que presten serveis o realitzen funcions en les Administracions públiques a favor dels interessos generals.

Existeixen diferents vies d'accés per a treballar en un organisme públic i no totes impliquen superar un procés selectiu (oposició, concurs o oposició-concurso).

Quins tipus d'empleat públic existeixen?

Hi ha quatre tipus d'empleats públics. Aquests es classifiquen en: 


Funcionaris de carrera

Són persones que estan vinculades a una Administració pública per una relació estatutària regulada pel Dret Administratiu per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. És a dir, tenen una relació laboral fixa amb l'Administració i han superat un procés selectiu per a ocupar un lloc determinat.

Aquelles posicions que impliquen la participació directa o indirecta de les potestats públiques o la salvaguarda dels interessos generals estan reservades per a aquesta tipus d'empleat públic.
 
El personal funcionari de carrera es classifica segons la titulació exigida en els següents grups:
  • Grup A. Es divideix en dos subgrups A1 i A2. Per a l'accés als cossos o escales d'aquest grup s'exigeix estar en possessió d'un títol universitari de Grau. En aquells supòsits en els quals la llei exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte. La classificació dels cossos i escales en cada subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés.


Funcionaris interins

Són aquells que per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats, com a tals per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
  • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
  • La substitució transitòria dels titulars.
  • L'execució de programes de caràcter temporal.
  • L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.


Personal laboral

Empleats públics que amb un contracte de treball formalitzat per escrit presta serveis retribuïts per les Administracions públiques. Aquest contracte pot ser fix, per temps indefinit o temporal.

La selecció de personal laboral, igual que els funcionaris de carrera, es realitza mitjançant un dels tres sistemes selectius.


Personal eventual

Treballadors públics de caràcter no permanent que només realitzen funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. Es nomenen i cessen lliurement i ocupen un lloc de treball no reservat a funcionaris.


Pots trobar ofertes d'empleat públic en el cercador de convocatòries del Punt d'Accés General de les Administracions públiques o en els portals de les Administracions autonòmiques i locals.

Normativa

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

 

Si desitges continuar informant-te, coneix com ser funcionari de carrera i les claus per escollir bé una oposició. I si vols conèixer quins cursos existeixen per a preparar oposicions, pots consultar l'oferta formativa.