Orientació Laboral

Tipus d'empleat públic

Tipus d'empleat públic

Existeixen quatre tipus d'empleats públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i personal eventual. A continuació trobaràs la descripció de cada un.

Funcionaris de carrera

Són persones que estan vinculades a una administració pública per una relació estatutària regulada pel Dret Administratiu per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. És a dir, tenen una relació laboral fixa amb l'administració.
 
El personal funcionari de carrera es classifica segons la titulació exigida en els següents grups:
  • Grup A: dividit en dos subgrups A1 i A2: per a l'accés als cossos o escales d'aquest grup s'exigeix estar en possessió d'un títol universitari de Grau. En aquells supòsits en els quals la llei exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte.
    La classificació dels cossos i escales en cada subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés.

Funcionaris interins

Són aquells que per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats, com a tals per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
  • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
  • La substitució transitòria dels titulars.
  • L'execució de programes de caràcter temporal.
  • L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.

Personal laboral

És la persona que amb un contracte de treball formalitzat per escrit presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques.

Personal eventual

Tenen un caràcter no permanent i només realitzen funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta fi.


En la llei 7/2007 de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic es recull tots els drets i deures d'aquests empleats com també les seves característiques.

Informa't de com ser funcionari de carrera i les claus per escollir bé una oposició.