Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Oposicions internacionals

CARACTERÍSTIQUES DE LES OPOSICIONS INTERNACIONALS

La Unió Europea i altres organismes internacionals ofereixen una gran varietat d'oportunitats de treball per als ciutadans dels diferents països.

En la majoria dels casos, per accedir-hi, s'ha de superar un exigent procés d'oposicions, on, a banda de complir amb els requisits de titulació i experiència professional, el domini de, com a mínim, un idioma estranger és clau.

Un altre aspecte important de les oposicions internacionals és que el lloc de treball pot ser a qualsevol país, i a vegades, s'haurà de canviar de residència al llarg del desenvolupament de la carrera professional.

Si vols opositar per a organismes internacionals, és important que tinguis les següents qualitats:
 
 • Persona oberta als diferents països i cultures.
 • Interès en l'àmbit internacional i les seves institucions.
 • Disponibilitat per viatjar i canviar de residència.
 • Bona comunicació i capacitat per treball en equips interculturals.
 • A banda d'aquestes qualitats, s'haurà de complir amb els requisits específics fixats a cada convocatòria d'oposició.

Moltes d'aquestes oposicions tenen una ràtio elevada d'aspirants per plaça, i en alguns casos, hi ha quotes geogràfiques que poden dificultar-te l'accés a la plaça. La bona preparació i complir amb el perfil indicat a la convocatòria són dos dels elements clau per superar el procés.

Un altre aspecte important és l'experiència professional. En molts casos es requereix un mínim de 2 anys d'experiència, i aquest requisit pot augmentar fins a 20 per a alguns llocs de treball. Alguns organismes ofereixen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques que t'ajudaran a aconseguir experiència i sumar punts.
 

A QUINS ORGANISMES OPOSITAR?

Hi ha una gran varietat d'organitzacions i llocs de treball als que es pot optar a través d'una oposició. Els requisits específics d'accés varien en funció de la plaça i de l'organització.

En tots els casos, el domini de, com a mínim, un idioma estranger és imprescindible.

A continuació pots trobar un llistat de les principals organitzacions i feines a les que es pot optar:

Unió Europea


Les oposicions a la Unió Europea ofereixen possibilitats de feina molt diverses als diferents organismes que la componen.

Al portal de carreres de la Unió Europea, hi ha tots els processos oberts, les característiques de cada plaça i informació sobre el procés a seguir.

Els funcionaris de la Unió Europea es classifiquen en tres tipus:
 
 • Administradors: Realitzen l'elaboració de polítiques, aplicacions de la legislació de l'UE, tasques d'anàlisis i assessorament. Existeixen diferents especialitzacions i llocs de treball en aquesta categoria, des d'investigadors científics fins al tribunal de justícia. La titulació mínima exigida és estar en possessió d'uns estudis universitaris.
 • Assistents: Realitzen tasques executives i tècniques. El nivell mínim d'estudis exigit és Batxillerat o FP de grau superior.
 • Assistents-secretaris: Realitzen tasques de gestió d'oficina i suport administratiu. La titulació mínima exigida és el Batxillerat.
Altres professionals:
 
 • Becaris: Tenen la possibilitat d'optar a un programa en període de pràctiques. Aquesta experiència els pot servir per a una futura oposició a l'UE.
 • Experts nacionals en comissió de serveis (ENCS): Són funcionaris nacionals o internacionals que treballen de manera temporal per a una institució de la Unió Europea.
 

Organització de Nacions Unides (ONU)


L'Organització de Nacions Unides oferix un gran ventall de possibilitats de feina a països de tot el món i per a diferents tipus de professionals. A continuació pots trobar les principals categories:
 
 • Administradors i funcionaris de categoria superior: El requisit mínim és estar en possessió d'una titulació universitària, a més de dominar l'anglès o el francès i una altra llengua estrangera, i tenir una experiència professional de, com a mínim, 2 anys. Depenent del lloc de treball al que s'opti, s'hauran de complir amb uns requisits específics de titulació i experiència.
  Hi ha molts tipus de feines en aquest camp que es poden dividir en les següents àrees: gestió i administració, qüestions econòmiques i socials i desenvolupament, pau i qüestions polítiques i humanitàries, tecnologia de la informació i la comunicació, qüestions jurídiques, informació i gestió de conferències, seguretat, logística, transport i cadena de subministrament, ciència.
 • Serveis generals i categories relacionades: Realitzen funcions administratives, de secretariat i suport administratiu.
  El nivell mínim d'estudis exigit és el graduat escolar. Es requereix també un temps mínim d'experiència professional i tenir les exigències lingüístiques del lloc de feina. Depenent del lloc de treball, hi poden haver més requisits.
 • Programa joves administradors: aquest programa està dirigit a joves sense experiència professional per a que puguin promocionar la seva carrera de funcionaris internacionals o secretariat de l'ONU.
  Els requisits mínims per a participar-hi són:
  • Estar en possessió d'una carrera universitària.
  • Tenir menys de 32 anys.
  • Domini de l'anglès o el francès.
 

Carrera diplomàtica


L'accés al cos diplomàtic es fa a través d'unes oposicions convocades pel Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Els requisits mínims per poder participar en el procés són:
 
 • Estar en possessió d'una titulació universitària.
 • Coneixement de l'anglès, i d'un segon idioma estranger entre: francès, alemany, rus, xinès o àrab.
 

Altres organitzacions internacionals


A continuació s'enumeren altres organitzacions internacionals a les que també pots opositar:
 
 • OTAN. Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord.
 • Consell d'Europa: els seus organismes principals són: Comitè de Ministres i l'Assemblea Parlamentària, el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Congrés de Poders Locals i Regionals d'Europa i el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa.
 • OCDE . Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
 • OIM. Organització Internacional per a Migracions.
 • OSCE. Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa.
 

AECID


L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament realitza molts projectes a tot el món que, per la seva diversitat de camps d'actuació, requereixen també el concurs de professionals.

Informa't de les claus per superar una oposició i de les professions que pots exercir amb una oposició.