Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC està dissenyat per formar professionals versàtils, capaços de desenvolupar tant funcions de direcció i gestió de qualsevol institució pública o privada com d'iniciar el seu propi negoci.
El grau ADE online ofereix tres habilitats diferenciadores: - Coneixement profund de comptabilitat, finances i fiscalitat. - Domini de la gestió de la globalització dels mercats i les empreses (internacionalització). - Innovació empresarial.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a >treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.
Competències específiques
 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, i especialment el comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional, i identificar-ne les fortaleses i febleses.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarial concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a orientar-se a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clientsinterns i externs.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau d'Administració i direcció d'empreses (ADE) es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
• 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
• 48 crèdits ECTS optatius.
El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives * 48
Treball final de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues asignatures de sis crèdits cadascuna.
Total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Introducció a la informació financera de l'empresa 6 ECTS.
• Mercats i conducta 6 ECTS.
• Iniciativa emprenedora 6 ECTS.
• Iniciació a les competències TIC 6 ECTS.

Semestre 2:
• Fonaments de màrqueting 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.
• Comportament dels agregats econòmics 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès I 6 ECTS.

Semestre 3:
• Persones i organitzacions 6 ECTS.
• Estructura econòmica 6 ECTS.
• Fonaments matemàtics 6 ECTS.
• Dret de l'empresa 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès II 6 ECTS.

Semestre 4:
• Direcció de màrqueting 6 ECTS.
• Decisions tàctiques de producció 6 ECTS.
• Introducció a la comptabilitat 6 ECTS.
• Valoració d'operacions financeres 6 ECTS.
• Estadística aplicada 6 ECTS.

Semestre 5:
• Inversió empresarial 6 ECTS.
• Habilitats directives 6 ECTS.
• Comptabilitat financera 6 ECTS.
• Comptabilitat de costos 6 ECTS.
• Optativa I 6 ECTS.

Semestre 6:
• Finançament empresària l 6 ECTS.
• Organització d'empreses 6 ECTS.
• Logística 6 ECTS.
• Fiscalitat empresarial 6 ECTS.
• Optativa II 6 ECTS.

Semestre 7:
• Control pressupostari i de gestió 6 ECTS.
• Anàlisi dels estats financers 6 ECTS.
• Direcció estratègica 6 ECTS.
• Optativa III 6 ECTS.
• Optativa IV 6 ECTS.

Semestre 8:
• Optativa V 6 ECTS.
• Optativa VI 6 ECTS.
• Optativa VII 6 ECTS.
• Optativa VIII 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.

Competències per a les quals et prepara el curs

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) capacita per al següent: Dur a terme una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada. Iniciar el seu propi negoci. Exercir la professió d'economista, regulada en el Decret de la Presidència 871/77, Estatut professional de l'economista.

Destinataris

Adaptació a títols de grau o retitulacions
Si tens el títol de Diplomat en Ciències Empresarials i vols actualitzar els teus coneixements per a obtenir el títol de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, a la UOC t'oferim la possibilitat de fer-ho per mitjà d'un procés específic d'adaptació al grau o retitulació.

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial
Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

L'objectiu principal del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC és formar professionals capaços d'ocupar càrrecs en la direcció i la gestió de l'empresa (pública o privada), i també dotar l'estudiant de les eines necessàries per a iniciar el seu propi negoci amb domini dels conceptes i les tècniques més innovadores i amb consciència de la internacionalització dels mercats.

Titulació obtinguda

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC estan orientades a l'exercici de càrrecs de responsabilitat en el món de l'empresa privada o del sector públic, i a l'exercici lliure de la professió. Les principals sortides professionals tenen a veure amb: Comptabilitat i auditoria. Gestió fiscal. Finances. Operacions i logística. Recursos humans. Direcció estratègica. Empresa i mercats globals. Màrqueting i investigació de mercats. Iniciativa emprenedora. Gestió de la innovació. Anàlisi econòmica.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible)

Professorat

Direcció dels Estudis d'Economia i Empresa: Maria Jesús Martínez Argüelles. Direcció de el programa: Laura Lamolla Kristiansen.
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X