Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals

1039 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.460 €

Descripció

El títol de Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals per la UDIMA com a finalitat l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat, orientada a l'especialització professional en l'àmbit de la direcció i gestió d'organitzacions en entorns internacionals.
En el disseny del pla d'estudis, s'han tingut presents els principals àmbits laborals, per tal de configurar un ensenyament pràctic, real i adaptada a les exigències del mercat laboral. Per això s'han tingut en compte els coneixements, aptituds i habilitats que els professionals valoren de major importància dins d'una societat que demanda uns perfils característics i adaptats a les tecnologies en aquest sector.
El Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del pla d'estudis en crèdits - ECTS
Assignatures Obligatòries 48
Treball fi de màster 6
Pràctiques externes 6
total 60

El desenvolupament del Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals comprèn els següents mòduls:
• El Mòdul d'Informàtica Aplicada, té per finalitat ensenyar l'estudiant a manejar-se en un entorn d'ensenyament a distància, orientat cap a un espai comú i internacional, a través de la plataforma de formació de la UDIMA. En aquest entorn és on tindran lloc les accions formatives, totes elles al voltant de l'especialització que ha d'adquirir l'estudiant per a ser un expert en relacions i negocis internacionals.
• El Mòdul d'Estratègia d'Empreses i Economia Internacional, té com a objectiu general, facilitar a l'estudiant els conceptes fonamentals de la Direcció Estratègica d'Empreses com a pensament director de les organitzacions actuals i l'estudi dels indicadors macroeconòmics fonamentals per a la comprensió adequada de l'economia global.
• El Mòdul d'Anàlisi de Mercats Internacionals, té com a objectiu general, aplicar els indicadors macroeconòmics estudiats a l'anàlisi de diferents països i regions (risc-país, etc.), aprenent a obtenir conclusions que facilitin la presa de decisions per als negocis internacionals.
• El Mòdul Màrqueting i Comercialització en Entorns Internacionals, té com a objectiu general estudiar com el màrqueting contribueix a la consecució dels objectius estratègics i operatius de l'organització i quins són els seus principals mètodes i eines, destacant, d'entre ells, el Pla de Màrqueting . Conèixer els elements i variables de les transaccions comercials. Gestionar l'organització del departament comercial. Especial rellevància té dins del mòdul, estudiar els aspectes específics i diferencials de l'elaboració d'un Pla de Màrqueting i Comercial en entorns internacionals.
• El Mòdul Màrqueting i Comercialització en Entorns Digitals, té com a objectiu general conèixer els aspectes específics i diferencials l'estudi de com elaborar plans de màrqueting i comercial a la xarxa, sent un dels principals canals d'accés als mercats internacionals.
• El Mòdul Gestió Pressupostària i Fonaments Financers, introdueix l'alumne en els conceptes fonamentals de la informació economicofinancera i dels documents on es suporta (balanç, compte de pèrdues i guanys, Pla de Tresoreria, Sistema de Costos, Pla d'Inversions i finançament, etc.).
• El Mòdul Gestió Financera en Entorns Internacionals, té com a objectiu general, l'estudi de les principals maneres de finançar les operacions internacionals (exportacions i importacions), tant amb ajuda oficial, com sense ella; com gestionar el risc d'aquestes operacions i les principals implicacions fiscals de les mateixes.
• El Mòdul Direcció d'Operacions, té com a objectiu general, l'estudi del conjunt d'activitats realitzades per al lliurament d'un servei i / o producte al client. És a dir, la transformació d'uns inputs en un element o acció (output) que proporciona un producte o servei al client.
• El Mòdul Operacions Internacionals, té com a objectiu general estudiar alguns aspectes especialment importants de les operacions empresarials en la seva dimensió internacional: les compres, la logística i els contractes internacionals.
• El Mòdul Habilitats i Competències Directives, té com a objectiu general facilitar el coneixement i desenvolupament d'algunes de les principals habilitats i competències que tots els professionals i directius han de tenir, entre les quals destaquen: parlar en públic, negociació, treball en equip, motivació , lideratge, gestió del temps i intel·ligència emocional. Tal com s'ha comentat anteriorment, aquest mòdul es completa amb una unitat didàctica dedicada a la Deontologia Professional i una altra a la Responsabilitat Social Empresarial.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis com és l'entorn pràctic de la direcció i gestió dels negocis internacionals. Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis raonats en l'àmbit de la direcció d'empreses i negocis en entorns internacionals, a partir d'una informació que sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats jurídiques, econòmiques, socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Capacitat per comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a un públic especialitzat i no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit dels negocis internacionals. Capacitat per adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant.

Destinataris

El títol de Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals és de caràcter professional, dirigint fonamentalment als titulats universitaris (Graduats, Llicenciats i Diplomats) de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb la finalitat d'obtenir una especialització professional suficient per al correcte exercici de les funcions d'un expert en Relacions i Negocis Internacionals.
És important matisar que aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l'àmbit econòmic internacional, sinó que pretén donar una formació integral a l'expert, de forma progressiva i eficaç, començant per assentar els coneixements en matèria de Comerç Exterior i Economia Internacional.
A causa del caràcter internacional del programa formatiu i per a millor aprofitament del mateix es recomana un nivell d'anglès B1 (B Independent Speaker / B1 Threshold) del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCREL).

Requisits


• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. En totes les assignatures ha d'haver un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu d'aprenentatge principal del Títol de Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals per la UDIMA és formar professionals altament qualificats en l'àmbit de la direcció i gestió d'organitzacions en entorns internacionals, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu.
Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit una tasca de gestió, assessorament i avaluació de les organitzacions en entorns internacionals, tant en l'àmbit global de l'organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, finançament, comercialització, inversió, administració ..., facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral únic europeu.

Pràctiques

Després de l'estudi d'aquests mòduls, caldrà la realització de pràctiques externes adequades al contingut dels mateixos, en alguna empresa o organització.

Perspectives laborals

Departaments d'exportació. Oficines de comerç exterior. Institucions i fundacions amb projecció internacional. Departament Internacional de les empreses i companyies internacionals.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Professorat

Alejandro Molins de la Fuente. Alejandro Sanz Zambrano. Alfonso Merino Hijosa. Alvaro Porta de las Heras. Antonio Pastor Sanmillán. Antonio Rodríguez Ruibal. Belén Belascoaín Rivero. Eduardo Bueno Campos. Elena Almazán González. Esther López Barrero. Francisco David de la Peña Esteban. Javier de los Ríos Medina. José García Núñez. José Ignacio Llorente Olier. José Luis Ramírez Cogollor. José Manuel Toledano Rico. Juan José Pintado Conesa. María del Carmen Cámara Barroso. Maria Garcia Quintana. Mª Dolores Flecha Barrio. Pablo Javier Romano Aparicio. Pablo Sánchez de Ocaña Ruiz de la Prada. Rafael Muñiz González. Raquel Aguayo Sarasa. Ricardo Plaza Martínez. Silvia Albarrán Sanz. Silvia Álvarez Santás.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. Els exàmens finals semestrals són presencials i obligatoris.
Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X