Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Vies d'accés a la universitat - Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Accés a la universitat per a majors de 45 anys
Accés a la universitat per a majors de 45 anys
 • Descripció

  Les persones majors de 45 anys d'edat que no tinguin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant de la superació d'una prova d'accés adaptada.

  Estructura de la prova

  La prova té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la capacitat de raonament i d'expressió escrita. Aquesta consta de dues parts:

  1. Prova d'accés:

  a) Comentari de text o desenvolupament d'un tema general d'actualitat
  b) Llengua catalana
  c) Llengua castellana

  2. Entrevista personal:

  Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vulgui accedir.

  Convocatòries

  Les universitats realitzaran anualment una convocatòria de prova d'accés a la universitat per a persones majors de 45 anys.

  Un cop superada la prova els candidats es podran presentar a successives convocatòries per tal de millorar la seva qualificació. Sempre es guardarà la millor qualificació.

  No es podrà realitzar la prova d'accés, per a un mateix curs acadèmic, en més d'una universitat. En cas contrari, quedaran automàticament anul·lades totes les proves realitzades.
   
Cerca graus per nota de tall