Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions d'alemany

Si vols aprendre alemany i acreditar el teu nivell amb un certificat oficial de competència en aquesta llengua, aquí t'expliquem les característiques de les principals titulacions i què has de tenir en compte per escollir la més adequada per a tu:

Alemany

Quines titulacions oficials d'alemany existeixen? 

Recorda que el sistema educatiu espanyol ofereix l'oportunitat de preparar-te i acreditar els teus coneixements de francès a les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

CERTIFICATS GOETHE-INSTITUT

El Goethe-Institut és una institució cultural de la República Federal d'Alemanya present a tot el món que s'encarrega d'elaborar exàmens oficials d'alemany, a més de promoure la difusió de l'idioma a l'estranger, el seu intercanvi i cooperació cultural internacional.

Existeixen diferents proves que permeten certificar el teu nivell d'alemany, dins dels nivells establerts pel Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües (MECR). Aquestes són:

Nivells MECR Certificats per a Adults Certificats per a Joves
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
A2 Goethe-Zertifikat A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1
B2 Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat B2
C1 Goethe-Zertifikat C1  
C2 Goethe-Zertifikat C2  


Els exàmens consten de quatre parts que avaluen les següents competències: llegir, escoltar, escriure i parlar. La superació de la prova comporta l'obtenció del certificat corresponent al nivell de la prova.

 • Goethe-Zertifikat A1: existeixen dues versions de l'examen: una per a nens i joves d'entre 10 i 16 anys (Fit in Deutsch 1) i una altra para persones adultes (Start Deutsch 1). Tots dos acrediten que qui s'examina posseeix uns coneixements molt bàsics de la llengua alemanya, que es corresponen amb el nivell A1 del MECR. 
   
 • Goethe-Zertifikat A2: existeixen dues versions d'aquest examen: una dirigida a joves d'entre 12 i 16 anys (Fit in Deutsch) i una altra per a adults (Goethe-Zertifikat A2). La prova acredita que posseeixes unes competències bàsiques en alemany i es correspon amb el nivell A2 del MECR. 
   
 • Goethe-Zertifikat B1: aquesta prova té dues versions: una per a joves i una altra per a adults. Acredita un ús autònom de l'alemany i equival al nivell B1 del MECR. S'avaluen quatre competències en alemany: llegir, escriure, escoltar i parlar. Cada competència es pot superar d'una en una o conjuntament. En funció de l'elecció, obtens un certificat individual de cada mòdul, i si superes els quatre aconsegueixes un certificat global.
   
 • Goethe-Zertifikat B2: aquesta prova té dues versions: una per a joves i una altra per a adults. Acredita un ús avançat de l'alemany i es correspon amb el nivell B2 del MECR.
   
 • Goethe-Zertifikat C1: aquest examen d'alemany per a adults acredita que posseeixes un nivell més avançat en l'ús de l'idioma i es correspon amb el nivell C1 del MECR. L'examen consta de quatre parts: llegir, escoltar, escriure i parlar. 
   
 • Goethe-Zertifikat C2 :Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS): aquest examen d'alemany per a adults, mostra que posseeixes un nivell summament avançat de l'idioma i equival al nivell C2 del MECR. Els quatre mòduls es poden superar d'un en un o conjuntament i els certificats individuals dels quatre mòduls equivalen a un certificat global. Aquest document permet als estudiants estrangers l'accés a les universitats i escoles superiors d'Alemanya. Els länder de la República Federal d'Alemanya reconeixen aquest examen com a acreditació de coneixement de l'idioma pels qui vulguin exercir la docència.

Aquests certificats no perden la seva validesa amb el temps, però algunes institucions i empreses exigeixen certificats que no excedeixin els dos anys. 

Tota la informació detallada sobre els exàmens, com també les dates en les quals es convoquen, es pot consultar a la pàgina web del Goethe-Institut.

 

GOETHE-TEST PRO

El Goethe-Test Pro és un examen d'alemany per a professionals realitzat a través de l'ordinador que mostra la destresa auditiva i lectora en el lloc de treball. Per tant, s'orienta a l'acreditació de les competències en l'ús de l'alemany per a candidats i processos de selecció en les empreses.

Aquest és un test multinivell que determina el nivell d'idioma de cada persona. No s'aprova ni se suspèn. En finalitzar s'obté el resultat en el qual s'inclou el certificat i una descripció detallada del nivell d'idioma (de l'A2 al C2).

Aquesta prova es pot realitzar en un dels centres examinadors o en les empreses.

  Nivell MECR
Goethe-Test PRO A2 B1 B2 C1 C2


També existeix la versió Goethe-Test PRO Pflege, dirigida a profesionals de les cures i la infermería, així com a altres sanitaris, que vulguin treballar a Alemanya. Aquesta prova avalua el nivell corresponent al B2, i s'adapta a situacions habituals de la pràctica laboral sanitària i de les cures.

  Nivell MECR 
Goethe-Test PRO Pflege B2
Per a accedir a estudis universitaris a Alemanya, hauràs d'acreditar els teus coneixements de l'idioma. Cada universitat estableix els seus requisits sobre el tipus d'examen i les puntuacions mínimes, i també pot reconèixer altres proves d'aptitud. Els dos principals exàmens que són vàlids per a l'accés a la universitat són el TestDaF i el DSH.

 

TESTDAF

TestDaf (Test Deutsch als Fremdsprache)

El TestDaF és una prova d'idioma acceptada per a l'admissió en totes les universitats d'Alemanya. A més, està reconeguda a nivell internacional de cara a projectes acadèmics, científics i professionals. Aquesta prova multinivell avalua els nivells B2 a C1 del MECR.

Nivells MECR B2 C1
TestDaF TDN3 TDN4 TDN5


El test consta de quatre parts: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral. S'obté una nota individual per a cada una de les quatre competències i una nota global. Cal aprovar totes les parts per obtenir el certificat.

La puntuació obtinguda en la prova es correspón amb els següents tres nivells: TDN3, TDN4 i TDN5. El nivell TDN3 és acceptat com a requisit de llengua per a determinats estudis, mentre que els nivells TDN4 i TDN5 garanteixen l'admissió a estudis universitaris de grau.  

Aquest examen es realitza en diversos centres en països de tot el món. Tota la informació sobre les dates dels exàmens i com preparar-los es pot trobar a la pàgina web del TestDaF o del Goethe-Institut.
 

DSH

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

Aquest examen verifica que ets capaç de seguir uns estudis universitaris a Alemanya. La prova es realitza només a les universitats alemanyes abans d'iniciar els estudis i està pensada per a estudiants estrangers. Aquesta prova acredita els nivells entre el B2 i el C2 del MECR. 

Nivells MECR B2 C1 C2
DSH DSH1 DSH2 DSH3
 

L'examen consta de dues parts: una escrita i una altra oral. Tots dos apartats se centren en demostrar que posseeixes les competències lingüístiques necessàries per seguir uns estudis universitaris a Alemanya. 

En aquest certificat s'obté una nota global del DSH, composta en un 70% per la part escrita i un 30% de l'oral. Ambdues han d'aprovar-se i per a poder realitzar la part oral és necessari aprovar primerament la part escrita.  

La part escrita avalua les capacitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, comprensió d'estructura i gramàtica, així com l'expressió escrita. Les puntuacions d'aquests exercicis fan mitjana entre sí, de tal manera que pots compensar els teus punts dèbils amb els teus punts forts en la part escrita. La part oral consisteix en una presentació oral on es comenta un material acadèmic. 

Per conèixer les dates de l'examen, has de contactar directament amb la universitat.

Quin títol d'alemany triar?

Depenent de si vols obtenir un certificat d'idiomes per estudiar o treballar, és més recomanable que realitzis una prova o una altra.

Comprova que els certificats que són vàlids en la institució en la qual vols estudiar, o en l'empresa que desitges treballar. En alguns casos, pot ser que realitzin una prova específica de l'idioma. 

No existeixen títols millors que d'altres, cadascun respon a un objectiu diferent, per això és important que t'informis bé sobre cada títol i triïs el que millor respongui a les teves necessitats.

On preparar-me per aconseguir el títol?

En el propi Goethe-Institut o en altres centres d'idiomes pots realitzar cursos que et preparen per superar les diferents proves d'alemany.