Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions d'alemany

Quines titulacions oficials d'alemany existeixen?

El Goethe-Institut és una institució cultural de la República Federal d'Alemanya present a tot el món encarregada d'elaborar els exàmens oficials d'alemany, a més de promoure la difusió de l'idioma a l'estranger, el seu intercanvi i cooperació cultural internacional.

alemany

CERTIFICATS GOETHE-INSTITUT

Existeixen diferents proves que permeten certificar el teu nivell en alemany, dins dels nivells establerts pel Marc Comú Europeu de Referència de Llengües (MCER). Aquestes són:
 
 • Goethe-Zertifikat A1: existeixen dues versions de l'examen: una per a nens i joves d'entre 10 i 16 anys (Fit in Deutsch 1) i una altra para persones adultes (Start Deutsch 1). Tots dos acrediten que qui s'examina posseeix uns coneixements molt bàsics de la llengua alemanya, que es corresponen amb el nivell A1 del MCER. L'examen consta de quatre parts: llegir, escoltar, escriure i parlar. Si se supera l'examen s'obté el certificat corresponent.
       
 • Goethe-Zertifikat A2: existeixen dues versions d'aquest examen: una dirigida a joves d'entre 12 i 16 anys (Fit in Deutsch) i una altra per a adults (Goethe-Zertifikat A2). La prova acredita que posseeixes unes competències bàsiques en alemany i es correspon amb el nivell A2 del MCER. Les quatre parts de les quals consta la prova són: llegir, escriure, escoltar i parlar. Si superes amb èxit la prova, reps el certificat corresponent.
       
 • Goethe-Zertifikat B1: aquesta prova té dues versions: una per a joves i una altra per a adults. Acredita un ús autònom de l'alemany i equival al nivell B1 del MCER. S'avaluen quatre competències en alemany: llegir, escriure, escoltar i parlar. Cada competència es pot superar d'una en una o conjuntament. En funció de l'elecció, obtens un certificat individual de cada mòdul, i si superes els quatre aconsegueixes un certificat global.
       
 • Goethe-Zertifikat B2: és un examen dirigit a adults que acredita un ús avançat de l'alemany i es correspon amb el nivell B2 del MCER. L'examen consta de quatre parts: llegir, escriure, escoltar i parlar. La superació de les diferents proves permet l'obtenció del títol corresponent.
       
 • Goethe-Zertifikat C1: aquest examen d'alemany per a adults acredita que posseeixes un nivell més avançat en l'ús de l'idioma i es correspon amb el nivell C1 del MCER. L'examen consta de quatre parts: llegir, escoltar, escriure i parlar. La superació de la prova permet obtenir el certificat corresponent. En algunes universitats o instituts preuniversitaris, posseir aquest certificat significa estar exempt de superar altres exàmens d'idioma.
       
 • Goethe-Zertifikat C2 :Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS): aquest examen d'alemany per a adults, mostra que posseeixes un nivell summament avançat de l'idioma i equival al nivell C2 del MCER. La prova avalua la teva competència lingüística en lectura, comprensió oral, escriptura i comunicació oral. Els quatre mòduls es poden superar d'un en un o conjuntament i els certificats individuals dels quatre mòduls equivalen a un certificat global. Aquest document permet als estudiants estrangers l'accés a les universitats i escoles superiors d'Alemanya. Els länder de la República Federal d'Alemanya reconeixen aquest examen com a acreditació de coneixement de l'idioma pels qui vulguin exercir la docència.

Aquests certificats no perden la seva validesa amb el temps, però algunes institucions i empreses exigeixen certificats que no excedeixin els dos anys.

Tota la informació detallada sobre els exàmens, com també les dates en les quals es convoquen, es pot consultar a la pàgina web del Goethe-Institut.
 
Estudiar a Alemanya
Per accedir als estudis universitaris a Alemanya, hauràs d'acreditar els teus coneixements de l'idioma. Cada universitat estableix el tipus d'examen i pot reconèixer altres proves d'aptitud. Els dos principals exàmens que són vàlids per a l'accés a la universitat són el TestDaF i el DSH.
 

TESTDAF

TestDaf: Test Deutsch als Fremdsprache

El TestDaF serveix com a prova d'idioma per a l'admissió a qualsevol universitat d'Alemanya. A més es reconeix a nivell internacional de cara a projectes científics i professionals de l'àmbit universitari. Aquesta prova es correspon a un nivell B2-C1 del MCER.

El test consta de quatre parts: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral.

Anualment existeixen 6 convocatòries per poder superar aquest test.

Tota la informació sobre les dates dels exàmens i com preparar-los es pot trobar a la pàgina web del TestDaF o del Goethe-Institut.

DSH

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Aquest examen verifica que ets capaç de seguir uns estudis en una universitat alemanya. La prova es realitza a cada universitat abans d'iniciar els estudis i està pensada per a estudiants estrangers. Els nivells que acredita aquesta prova són entre el B2 i el C2 del MCER.

L'examen consta de dues parts: una escrita i una altra oral. En tots dos apartats has de demostrar que posseeixes les competències lingüístiques necessàries per seguir uns estudis a Alemanya.

Per conèixer les dates de l'examen, has de contactar directament amb la universitat.

 
Treballar a Alemanya

GOETHE-TEST PRO

El Goethe-Test Pro és un examen, realitzat a través de l'ordinador, d'alemany que mostra la destresa auditiva i lectora en el lloc de treball.

Aquest test determina el nivell d'idioma de cada persona. No s'aprova ni se suspèn. En finalitzar s'obté el resultat en el qual s'inclou el certificat i una descripció detallada del nivell d'idioma (de A2 a C2).

Aquesta prova es pot realitzar en un dels centres examinadors o en les empreses.
 

Quin títol d'alemany triar?

Depenent de si vols obtenir un certificat d'idiomes per estudiar o treballar, és més recomanable que cursis uns o uns altres.

Comprova que els certificats que són vàlids en la institució en la qual vols estudiar, o en l'empresa que desitges treballar. En alguns casos, pot ser que realitzin una prova específica de l'idioma.

No existeixen títols millors que uns altres, cadascun respon a un objectiu diferent, per això és important que t'informis bé sobre cada títol i triïs el que millor respongui a les teves necessitats.
 

On preparar-me per aconseguir el títol?

En el propi Goethe-Institut o en altres centres d'idiomes pots realitzar cursos que et preparessin per superar les diferents proves d'alemany.