Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions de francès

Si vols aprendre francès i t'interessa obtenir un certificat oficial que et permeti acreditar el teu nivell de competència en la llengua, aquí trobaràs informació sobre les principals titulacions i com escollir quina és la més adequada per a tu:

Certificats francès

 

Quines titulacions oficials de francès existeixen?

El Ministeri francès d'Educació Nacional gestiona les titulacions DELF, DALF i TCF, i la Cambra de comerç de París també ofereix altres titulacions oficials. A continuació pots trobar la descripció de cada titulació i la informació sobre a quin nivell de francès es correspon.

Recorda que el sistema educatiu espanyol ofereix l'oportunitat de preparar-te i acreditar els teus coneixements de francès a les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

DELF I DALF

 

Els Diplomes DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), són titulacions oficials de llengua francesa per a estrangers, organitzats i homologats pel Ministeri francès d'Educació Nacional, i administrats per l'operador públic France Éducation international.

Es tracta d'unes titulacions de caràcter general, reconegudes internacionalment i acceptades per a fins laborals, acadèmics i de nacionalitat en països i contextos francòfons. En funció del nivell del diploma, permet obtenir la nacionalitat francesa (B1) o ingressar en centres d'educació superior (B2 o C1), entre d'altres.

Aquestes proves avaluen quatre àrees del llenguatge corresponents a la comprensió i a la producció en francès, oral i escrita. Els diferents nivells es corresponen als del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Els exàmens del DELF i el DALF són independents per a cada nivell. Hauràs d'escollir el nivell que t'interessa segons les teves competències i objectius. Si aproves l'examen que triïs, obtindràs el diploma corresponent al nivell al qual t'has presentat, per exemple: DELF B1 o DALF C2. Rebràs el diploma en un termini de 2 a 3 mesos des de la realització de l'examen. Pots demanar un certificat provisional que rebràs en un temps menor. Els diplomes d'aquesta titulació no caduquen, tenen validesa de per vida.

Els exàmens dels diferents nivells del DELF i el DALF C1 s'estructuren en quatre parts, corresponents a les quatre habilitats avaluades. El DALF C2 consta només de dues parts, en les que s'avalua conjuntament la comprensió i la producció, en una part l'escrita i en l'altra l'oral. Totes les parts tenen un mateix pes en la puntuació total i fan mitja amb les altres parts per a l'aprovat i l'obtenció del diploma, sempre que s'obtingui una nota mínima en cada una.

Existeixen diferents versions dels exàmens del DELF. Les diferències es troben en el fet que els temes i materials estan adaptats a l'edat i context dels destinataris. Les versions d'un mateix nivell avaluen les mateixes competències, tenen el mateix format i otorguen el mateix diploma. El diploma no indica quina és la versió en la qual s'ha examinat el candidat o candidata.

Els diferents exàmens, nivells i públic destinatari són:


Nivells MCER
Nivell d'usuari bàsic Nivell d'usuari independent Nivell d'usuari competent
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DELF A1 A2 B1 B2    
DELF Pri A1.1 A2        
DELF junior / escolar A1 A2 B1 B2    
DELF Pro A1 A2 B1 B2    
DALF         C1 C2
 • DELF per a tots els públics: es dirigeix principalment a joves que hagin acabat la secundaria i a adults. Va del nivell A1 al nivell B2.
 • DELF Prim: per a nens i nenes d'educació primària. Avalua els nivells A1.1, A1 i A2.
 • DELF junior: dirigit a l'alumnat de secundària. Es realitza per lliure, fora del context escolar. Abasta els nivells des de l'A1 fins al B2.
 • DELF escolar: dirigit a l'alumnat de secundària. El poden realitzar els joves escolaritzats en centres educatius que es troben dins del marc d'acord amb el DELF. Engloba els nivells des de l'A1 fins al B2.
 • DELF Pro: l'opció professional està orientada a les persones que desitgen treballar en un entorn francòfon. Comprèn els nivells des de l'A1 fins al B2.
 • DALF: va destinat a adults amb competències avançades en llengua francesa. Avalua els nivells C1 i C2.

Per examinar-te, has d'acudir a un dels centres d'exàmens que existeixen. Allà t'informaran també de les diferents dates en les quals pots presentar-te i dels tràmits a realitzar.
 

TCF


Els TCF (Test de connaissance du français) són certificats oficials de llengua francesa per a estrangers, organitzats i homologats pel Ministeri d'Educació Nacional francès, i administrats per l'operador públic France Éducation international.

Avaluen les competències en francès i estan dirigits a totes aquelles persones que, per motius personals, acadèmics, professionals o de residència, han d'avaluar i fer validar els seus coneixements de francès.

Es tracta de test multinivell, segons la puntuació en l'examen s'obté un certificat de nivell. Els test avaluen els sis nivells corresponents a l'escala del MECR, que van de l'A1 al C2 i tenen la següent equivalència:

Nivell MECR A1 A2 B1 B2 C1 C2
Puntuació TCF 101 200 300 400 500 600


També s'obté una puntuació específica per a cada prova. Per a les proves complementàries d'expressió escrita i expressió oral, la puntuació és sobre 20.

El termini de recepció dels resultats és de 15 dies hàbils donis de la recepció del material per part dels avaluadors. La validesa de les notes és de dos anys a partir de la data de realització del test.

Disposa d'una versió general i altres tres dirigides específicament a procediments d'immigració. Totes les versions tenen un format similar, encara que varien les proves obligatòries incloses, la quantitat de preguntes i durada de les proves, així com l'adequació de les preguntes als diferents contextos i requisits als quals es dirigeix cada versió.

En funció de la teva situació hauràs de triar si realitzar les proves complementàries o com és la versió més adequada per a les teves necessitats i objectius. Existeixen quatre versions de l'examen:

 • TCF TP: està orientat a tots els públics. És adequat per a qui vulgui avaluar i certificar les seves competències en francès per motius personals, acadèmics, laborals o de residència i nacionalitat.
 • TCF TP per a la sol·licitud d'admissió prèvia (DAP): dirigit a estudiants que desitgin accedir a uns estudis equivalents al grau en una universitat o escola d'arquitectura francesa. Actualment has de realitzar la prova TCF TP i incloure obligatòriament la prova d'expressió escrita. Per a poder entrar en els processos d'admissió en el període establert és molt important que comprovis amb quanta antelació has de realitzar la prova.
 • TCF IRN: dirigit a persones que desitgen instal·lar-se de forma prolongada a França. La prova d'Integració, Residència i Nacionalitat Francesa avalua fins al nivell B1 i permet acreditar el nivell de francès per a la sol·licitud d'una targeta de resident a llarg termini, de la nacionalitat francesa o la validació del nivell A1 per a la via ciutadana. Aquesta prova substitueix al TCF ANF i al TCF CRF.
 • TCF Québec: dirigit a persones que desitgen instal·lar-se de forma prolongada a la província de Quebec. Permet acreditar el nivell de francès en un procediment d'obtenció del visat permanent de Quebec.
 • TCF el Canadà: dirigit a persones que volen instal·lar-se de forma prolongada al Canadà. Permet acreditar el nivell de francès en un procediment d'immigració econòmica al Canadà o d'obtenció de la ciutadania canadenca. També en la tramitació del visat del Quebec, a partir de maig de 2022.

Quant a l'estructura, el TCF TP es compon de tres proves obligatòries i dues proves complementàries. Les proves obligatòries són de comprensió oral, domini de les estructures de la llengua i comprensió escrita; i les proves complementàries són d'expressió oral i expressió escrita.

Els TCF IRN, el Canadà i el Québec es componen de quatre proves. Aquestes són de comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Per a l'IRN i el Canadà les quatre són obligatòries. En el cas del Québec, són modulars i pots triar presentar-te a les quals t'interessin.

Els centres autoritzats poden organitzar proves per a superar el TCF. Ells et poden facilitar tota la informació sobre les dates de realització del test i com funciona la prova.

 

DFP

 

Els DFP (Diplômes de Français Professionnel) són titulacions oficials de llengua francesa per a estrangers, organitzats per la Cambra de Comerç i Indústria de París (CCI Paris Île-de-France).

Aquests exàmens estan orientats a persones que vulguin una acreditació del nivell de francès per a treballar en països i contextos francòfons desenvolupant activitats professionals en entorns laborals específics. Aquests diplomes es divideixen en quatre dominis creats per a respondre a l'evolució i a les necessitats del món laboral. Per aquest motiu són molt adequats per a destacar les teves capacitats lingüístiques en el teu curriculum vitae.

A més, són reconeguts pels ministeris d'educació de diversos països francòfons i europeus, per les empreses i per nombroses universitats i escoles de negocis, així com per organitzacions com el CEMS (Aliança Global en Educació de Negocis) o la OIF (Organisation Internationale de la Francophonie). Aquests diplomes també són acceptats per a processos d'immigració a França.

Els exàmens dels diferents dominis de DFP són independents per a cada nivell. Tria el nivell en funció de les teves capacitats lingüístiques o dels teus interessos i objectius. En aprovar, obtindràs el diploma que correspon al nivell al qual t'has presentat, per exemple: DFP Affaires B1. Pots rebre els resultats en un termini d'entre 4 a 6 setmanes. Les qualificacions no tenen caducitat, es tracta de titulacions amb validesa per a tota la vida.

Es tracta d'exàmens pràctics amb exercicis que consisteixen en desenvolupar tasques pròpies de cada àmbit, com ara comprendre documentació, redactar informes o gestionar el correu electrònic.

S'estructuren en dues parts, la primera avalua la capacitat per a comprendre i processar la informació amb tres proves realitzades per ordinador: tractament de la informació escrita, tractament de la informació oral i interacció per escrit. La segona consisteix en una entrevista oral en la qual s'escenifiquen dues situacions professionals per a avaluar la interacció oral.

Existeixen diferents diplomes, organitzats en quatre dominis: els negocis; les relacions internacionals; el turisme, l'hostaleria i la restauració; i la sanitat. A més, dins del domini dels negocis, existeix un diploma professional general i un altre específic per a activitats d'assistència i secretariat. Els diferents diplomes estan disponibles per a avaluar els següents nivells del MECR:

Titulacions DFP Nivell usuari bàsic   Nivel usuari independent Nivell usuari competent
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DFP B1     B1      
DFP Secrétariat     B1 B2    
DFP Affaires A1 A2 B1 B2 C1  
DFP Relations Internacionales     B1 B2 C1  
DFP Tourisme-Hôtellerie-Restauration   A2 B1 B2    
DFP Santé     B1 B2 C1  

 

 • DFP B1: es tracta d'un diploma que avalua els coneixements de l'idioma francès dins d'un context professional general, amb temes relacionats amb les situacions més comunes de la vida social i laboral. Només està disponible per a l'acreditació del nivell B1.
 • DFP de Secrétariat: està dirigit a persones que vulguin treballar en empreses, institucions o organitzacions realitzant funcions de secretària, assistent, hostessa o oficinista, entre altres. Avalua els nivells B1 i B2.
 • DFP des Affaires (Negocis): està orientat al personal d'empreses o administracions en funcions que requereixen la comunicació amb interlocutors francòfons. Tracta temes relacionats amb el món professional, els negocis, les realitats socials, econòmiques i comercials, o les negociacions, en la pràctica privada o en estructures humanitàries. Avaluen els nivells A1 a C1.
 • DFP des Relations Internationales: es dirigeix principalment a executius, diplomàtics, funcionaris públics o periodistes que utilitzin el francès en contextos internacionals. Tracta temes com la diplomàcia, l'economia, l'educació, els drets humans, les finances, els conflictes i la pau o el medi ambient. Avalua els nivells B1 a C1.
 • DFP du Tourisme, de l'Hôtellerie, et de la Restauration: està pensat per a personal no francòfon que treballi en restaurants, hotels, agències de viatges i oci per a comunicar-se amb clientela francòfona o per a desenvolupar-se en un mercat francòfon. Algunes professions poden ser recepcionistes, assessors de viatges, guies, animadors, cambrers i xefs. Temes de la gastronomia, el turisme, l'hostaleria i els viatges apareixen en el examen. Avalua els nivells A2 a B2.
 • DFP de la Santé: es dirigeix a persones que vulguin treballar en l'àmbit de la sanitat. Avalua la capacitat d'interactuar amb pacients francòfons i les seves famílies, i comunicar-se amb diferents professionals de la salut, en institucions assistencials o empreses del sector sanitari. Avalua el nivell B1 i els nivells B2 i C1. Aquests dos últims s'avaluen en un mateix examen, en el qual s'obté el diploma d'un nivell o un altre depenent del resultat aconseguit. 

Els exàmens de la CCI Paris són administrats en centres de la Alliance Française, centres universitaris i altres acadèmies de llengua autoritzades. Per a trobar el centre més pròxim a tu que examina els DFP, consulta en la pàgina de le français des affaires de la CCI Paris i contacta per a informar-te de les dates i els tràmits a realitzar.

 

TEF

 

Els certificats del TEF (Test d'Évaluation de Français) són certificats oficials de llengua francesa per a estrangers, organitzats per la Cambra de Comerç i Indústria de París (CCI Paris Île-de-France).

Es tracta d'un test amb reconeixement internacional dirigit a l'acreditació, en funció del nivell obtingut, de les competències en llengua francesa amb finalitats personals o laborals, en requeriments d'accés a la universitat i escoles d'educació superior, o en procediments d'immigració de països francòfons.

Aquest examen és multinivell, en funció de la puntuació obtinguda, s'obté un certificat de nivell corresponent al nivell MECR assolit. En aquestes proves s'avaluen els sis nivells, de l'A1 al C2.

Els test es componen de cinc proves modulars, que es poden realitzar per separat o únicament aquelles que interessi. Cada prova avalua una habilitat del llenguatge i consisteixen en:

 • Comprensió oral (CE)
 • Comprensió escrita (CO)
 • Lèxic i estructura (LS)
 • Expressió escrita (EE)
 • Expressió oral (EO)
Aquestes proves tenen tres formats diferents: preguntes d'opció múltiple (CE, CO i LS), exercicis de redacció (EE) i conversa de joc de rol amb els examinadors (EO).

Els resultats es reben en un termini de 2 a 4 setmanes i les qualificacions tenen una validesa de dos anys.

L'equivalència de les puntuacions de cada prova amb els nivells MECR és la següent:


Puntuació TEF
Nivell MECR A1 A2 B1 B2 C1 C2
Comprensió escrita (CE) 0 68 121 181 233 278
Comprensió oral (CO) 0 82 145 217 280 334
Lèxic i estructura (LS) 0 55 97 145 187 223
Expressió escrita (EE) 0 101 181 271 349 416
Expressió oral (EO) 0 101 181 271 349 416


Disposa d'una versió general i altres tres dirigides específicament a procediments d'immigració. Totes les versions tenen un format similar, encara que varien les proves obligatòries incloses, la quantitat de preguntes i durada de les proves, així com l'adequació de les preguntes als diferents contextos i requisits als quals es dirigeix cada versió.

 • TEF general: està orientat a tots els públics. Pots triar realitzar les proves que vulguis segons les teves necessitats. En funció de les proves seleccionades, és adequat per a qui vulgui avaluar i certificar les seves competències en francès per motius personals, acadèmics, laborals o de residència i nacionalitat.
 • TEF general (per a la universitat): per a accedir a universitats i escoles d'educació superior franceses, se sol·licita el TEF compost obligatòriament per les proves CE, CO, LS i EE i obtenir una puntuació global superior a 400 sobre 699. Per a universitats d'altres països francòfons, és recomanable que consultis si varien els requisits d'aquest certificat. Per a poder entrar en els processos d'admissió en el període establert és molt important que comprovis amb quanta antelació has de realitzar la prova.
 • TEF IRN: dirigit a persones que desitgen instal·lar-se de forma prolongada a França. La prova d'Integració, Residència i Nacionalitat (IRN) permet acreditar el nivell de francès per a la sol·licitud d'una targeta de resident a llarg termini, de la nacionalitat francesa o la validació del nivell A1 per a la via ciutadana. Es compon per 4 proves obligatòries (CE, CO, EE i EO).
 • TEF Québec (TEFAQ): dirigit a persones que desitgen instal·lar-se de forma prolongada a la província de Quebec. Permet acreditar el nivell de francès en un procediment d'obtenció del visat permanent de Quebec. També és reconegut per a l'accés a la ciutadania canadenca. Es compon de 4 proves modulars (CE, CO, EE i EO), segons la situació, pot ser que només sigui necessari realitzar les orals (CO i EO).
 • TEF Canada: dirigit a persones que volen instal·lar-se de forma prolongada al Canadà. Permet acreditar el nivell de francès en un procediment d'immigració econòmica al Canadà o d'obtenció de la ciutadania canadenca. També és acceptat en la tramitació del visat de Quebec. Per a processos d'immigració, inclou quatre proves (CE, CO, EE i EO). Per a la ciutadania inclou només les orals (CO i EO).

Els exàmens de la CCI Paris són administrats en centres de l'Alliance Française, centres universitaris i acadèmies de llengua autoritzades. Consulta a la pàgina de le français des affaires de la CCI Paris per a trobar el centre més proper que realitza els exàmens del TEF i contacta perquè t'informin de les dates i dels tràmits o documentació necessaris.

També existeix el TEF Express, un certificat dirigit a l'acreditació del francès per a l'accés a la universitat i estudis superiors. És acceptat per nombroses institucions educatives a causa de la pandèmia, de forma temporal i excepcional, per la qual cosa és recomanable que consultis al mateix centre si l'accepten. Tingues en compte que aquest examen està disponible només en períodes de confinament.

El test es realitza online i des del domicili propi. Consta de dues proves amb preguntes d'opció múltiple que avaluen la comprensió escrita i l'oral en situacions quotidianes de contextos personals, públics i professionals. Té una estructura i format diferent dels altres TEF i no és acceptat per a procediments d'immigració. La prova té una duració d'1 h 40 min i els resultats s'obtenen immediatament.

La correspondència de les puntuacions amb els nivells MECR és la següent:

Nivell MECR A1 A2 B1 B2 C1 C2
Puntuació TEF Express 100 200 300 400 500 600

 
Per a inscriure's a l'examen i consultar les properes sessions disponibles, així com els tràmits i requisits, accedeix a la pàgina del TEF Express.

Quin títol de francès triar?

Si vols obtenir un títol de francès, en primer lloc has de definir el teu objectiu de la manera més clara possible. Això t'ajudarà a triar l'examen a realitzar.

 

Tots els exàmens van dirigits a l'obtenció d'un certificat que et permet acreditar el teu nivell de francès, ja sigui a nivell general o per a una finalitat específica com l'accés a la universitat, l'acreditació d'un nivell de francès per a un lloc de treball, per a treballar en un sector professional concret o per a tramitar la residència en un país.

Totes aquestes titulacions són oficials, però mira amb detall per a què et prepara cadascuna per poder triar la que millor respongui al teu objectiu. Si necessites un títol de francès per accedir a uns estudis, a un treball o complir requisits d'immigració, és important que abans t'informis de quines són les titulacions acceptades, doncs cada centre d'estudis, empresa o país exigeix uns requisits o uns altres.

 

També és important que revisis les exempcions per a l'acreditació de competències en llengua francesa per al tràmit que t'interessa. En procediments d'immigració o d'admissió a les universitats, és possible que estiguis exempt de presentar un certificat oficial si disposes de titulacions prèvies, t'has escolaritzat en països francòfons o ets ciutadà de la Unió Europea, entre d'altres possibles motius d'exempció. Consulta a l'organisme pertinent per al procediment que desitges iniciar.

On preparar-me per aconseguir el títol?

Existeixen diferents centres d'idiomes als quals pots dirigir-te per realitzar cursos de preparació per a la superació d'una prova de francès.

Alguns centres poden ser els mateixos en els quals posteriorment et podràs presentar a la prova.