Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions d'anglès

Existeixen diferents certificats i titulacions que et permeten acreditar el teu nivell d'anglès.
 
A continuació t'oferim el llistat i la descripció de les principals titulacions. Tanmateix, trobaràs alguns consells per a escollir el test que millor s'ajusti a les teves necessitats, així com centres on preparar-te per a la prova.

Quines titulacions oficials d'anglès existeixen?

En aquest apartat podràs trobar informació sobre els certificats d'anglès que et permetran acreditar els teus coneixements de l'idioma: Cambridge English Qualifications, Linguaskill, IELTS, TOEFL, TOEIC i l'Oxford Test of English.

Recorda que el sistema educatiu espanyol t'ofereix l'oportunitat de preparar-te i acreditar els teus coneixements d'anglès a les Escoles Oficials d'Idiomes.
 

Cambridge English Qualifications


Les titulacions de Cambridge English Qualifications són unes de les més conegudes. Més de 20.000 organitzacions de tot el món donen per vàlids aquests certificats (segons el portal Cambridge Assessment) que faciliten l'accés a estudis superiors i institucions i potencien les oportunitats laborals, especialment a Europa, entre d'altres regions del món. Per a obtenir una d'aquestes titulacions hauràs de superar unes proves específiques als centres autoritzats.

Existeixen diverses proves dirigides a l'obtenció dels diferents certificats d'anglès. Cada certificat es correspón a un nivell de llengua establert en el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Els certificats poden estar orientats a estudiants de qualsevol etapa i al públic general o anar dirigits a professionals que volen acreditar la seva competència lingüística en un entorn laboral.

Nivell MCER Certificats escolars i generalistes Certificats professionals
Nivell A2 Key (KET)  
Nivell B1 Preliminary English Test (PET) B1 Business Preliminary
Nivell B2 First Certificate in English (FCE) B2 Business Vantage
Nivell C1 Certificate in Advanced English (CAE) C1 Business Higher
Nivell C2 Certificate of Proficiency in English (CPE)  

Seguidament pots trobar més detalls sobre els principals certificats d'anglès dirigits a escolars, el públic general i a institucions d'educació superior:

Key (KET) (nivell A2 del MCER). Aquesta titulació demostra que ets capaç de comunicar-te en anglès en situacions simples i quotidianes. Existeix una versió dirigida a l'alumnat en edat escolar. Aquesta prova avalua la comprensió de lectura i expressió escrita, la comprensió oral i l'expressió oral.

Preliminary English Test (PET) (nivell B1 del MCER). Aquest examen avalua el teu domini sobre els aspectes fonamentals de l'anglès i si comptes amb les destreses lingüístiques necessàries per al seu ús quotidià. Existeix una versió de la prova dirigida a estudiants en edat escolar. La prova consta dels exàmens de comprensió de lectura i expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

First Certificate in English (FCE) (nivell B2 del MCER). Aquest certificat acredita les destreses lingüístiques necessàries per viure i treballar de manera independent en un país de parla anglesa, així com estudiar cursos impartits en anglès. També existeix una versió per a escolars. Les parts de les quals consta aquesta prova són: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

Certificate in Advanced English (CAE) (nivell C1 del MCER). Demostra que posseeixes les destreses lingüístiques necessàries per desenvolupar-te al màxim en l'estudi, en el treball i residir en països de parla anglesa. Les proves que realitzes són: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral. 

Certificate of Proficiency in English (CPE) (nivell C2 del MCER). Acredita que domines l'anglès a un nivell excepcional. Prova que pots comunicar-te amb la fluïdesa i complexitat d'un parlant d'anglès altament capacitat. El certificat consta de les següents proves: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.


A continuació, s'ofereix informació sobre els certificats per a entorns de negocis:

Business Preliminary (BEC Preliminary). Aquest certificat es correspon al nivell B1 del MECR i mostra que posseeixes la destresa lingüística necessària per començar a fer negocis en anglès. És el nivell d'anglès que es requereix per a un ús pràctic i quotidià en l'àmbit empresarial. La prova consta dels següents exercicis: comprensió de lectura i expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

Business Vantage (BEC Vantage). Es correspon al nivell B2 del MCER i demostra a les empreses que estàs preparat per treballar en l'àmbit internacional. El certificat està dissenyat per desenvolupar les teves destreses d'anglès en les empreses. Es realitzen proves de: comprensió de lectura, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

Business Higher (BEC Higher). Equival al nivell C1 del MCER. Acredita les destreses lingüístiques necessàries per treballar de manera efectiva en entorns internacionals, i que tens un nivell avançat en l'anglès per als negocis. Les competències de les quals t'examines són: comprensió de lectura, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

 

La qualificació de totes aquestes proves es fa d'acord amb la Cambridge English Scale. S'obté una puntuació separada per a cadascuna de les destreses avaluades i una mitjana amb la puntuació global de l'examen. També s'atorga una nota i un nivell del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER). Aquesta escala de puntuacions permet a la persona tenir una visió més àmplia sobre el seu nivell d'anglès en cadascuna de les competències avaluades.

 

Tot candidat rep un informe de qualificació i, si se supera l'examen, també es rep el certificat de Cambridge corresponent. En el cas d'obtenir la nota més alta en la prova o de no superar la prova, s'acredita la puntuació en la Cambridge English Scale i el certificat que correspón a un nivell immediatament superior o inferior del MECR segons l'escala.
 

Segons Cambridge English Assessment, les puntuacions que has d'obtenir en la Cambridge English Scale per a l'obtenció de cada un dels nivells del MECR són les següents:

Puntuació Cambridge English Scale 120 140 160 180 200
Nivel MCER A2 B1 B2 C1 C2

En el següent document (en anglès) pots trobar la informació detallada sobre la Cambridge English Scale i les notes que pots obtenir en cada examen.

 

Per a superar aquestes proves, pots dirigir-te en algun dels centres examinadors distribuïts per tot el territori. Allà trobaràs també informació sobre les dates de les diferents convocatòries que es realitzen anualment de cadascun d'aquests certificats. Molts d'aquests centres examinadors ofereixen també cursos preparatoris que t'ajudaran a superar l'examen.

Si superes les proves obtindràs un certificat amb una validesa oficial i sense data de caducitat.
 

Linguaskill


Linguaskill és una prova en format online dirigida principalment a institucions i empreses que desitgen medir el nivell de llengua anglesa de treballadors, estudiants o candidats. També és reconeguda per universitats estrangeres i empreses, així que pot ser utilitzada per candidats que vulguin demostrar el seu nivell d'anglès en processos laborals de selecció i per a acreditar el nivell necessari per a requisits acadèmics d'accés.

Aquesta prova avalua les següents competències lingüístiques: readinglisteningwriting i speaking. La prova està desenvolupada per Cambridge English Assessment i té dos formats disponibles: General, que té la finalitat d'avaluar el llenguatge més utilitzat en la vida quotidiana, i Business, per a evaluar el domini de la terminologia propia de l'àmbit dels negocis.

És una prova útil per a acreditar el teu nivell d'anglès a empreses, en oposicions i per a anar d'Erasmus o acabar la carrera, ja que està reconeguda pels organismes d'universitats espanyoles CRUE i ACLES. No obstant, per a realitzar estudis universitaris en un país de parla anglesa, acostumen a demanar una prova més completa.
 
Es tracta d'un test multinivell, és a dir, no aproves o suspens, sinó que obte una puntuació entre 82 i 180 punts de la Cambridge English Scale que equival als diferents nivells d'anglès segons l'escala definida pel Marc europeu comú  de referència per a les llengües (MECR). La prova és adaptativa, la qual cosa significa que les preguntes s'adequen en funció dels encerts anteriors, realitzant una prova personalitxada al nivell de cada persona. Amb els resultats, reps un certificat de la teva puntuació a l'escala i el seu nivell d'equivalencia al MECR:

Puntuació Linguaskill 82 100 120 140 160 180+
Nivel MECR >A1 A1 A2 B1 B2 C1


La prova és modular, per la qual cosa pots escollir quina de les tres parts vols realitzar per a avaluar una o vàries destreses. S'obté la puntuació per a cada prova i el resultat global correspón a la mitjana de les parts. Aquesta prova permet l'avaluació tan individual com de grups.


L'avaluació de l'examen és automatitzada, això permet obtenir els resultats del mòdul de comprensió oral i lectora de forma immediata, i la dels mòduls d'expressió oral i escrita en 48h. Donada la rapidesa en l'obtenció dels resultats i la facilitat d'administració de la prova, és utilitzada a escala internacional per institucions i empreses per a realitzar processos de contractació en empreses o gestionar les admissions d'universitats.

La prova es pot realitzar en un centre de forma presencial o des de casa, a través d'agents autoritzats, per la qual cosa per a realitzar el test has de contactar amb els centres reconeguts per tal de que t'informin de tot el procés. Els centres educatius i empreses també poden emplear l'eina en les seves instal·lacions epr a realitzar les seves avaluacions.
 

IELTS


El IELTS (International English Language Testing System) mesura el nivell d'anglès d'estudiants i treballadors estrangers en països de parla anglesa.  És de titularitat conjunta entre el British Council, l'IDP IELTS Australia i el Cambridge English Language Assessment.

Igual que en el cas de Linguaskill, es tracta d'una prova multinivell en la qual ni aproves ni suspens. En funció dels teus resultats, obtens el certificat d'un nivell o un altre. La prova avalua les quatre habilitats de l'ús del llenguatge: escolta, lectura, escriptura i parla.

Existeixen dues versions de la prova, el format Academic i el General Training. Ambdós comparteixen els mateixos test per a les parts d'escolta i parla, però el contingut de les parts de lectura i escriptura s'adapta als contextos de cada prova.

Escull el format que s'adapti millor als teus objectius, segons siguin per a estudis, feina o per a l'agència d'inmigració d'algun país. Aquesta prova és l'únic examen d'anglès acceptat en tots aquells països que exigeixen una prova de llengua anglesa a les persones migrants que volen obtenir un permís de residència.

La correspondència de les diferents puntuacions amb el nivell d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües és la següent:

Resultats IELTS 3,5 4,0 - 5,0 5,5 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0
Nivell MECR A2 B1 B2 C1 C2


La validesa dels resultats d'aquesta prova dura dos anys.

Per examinar-te has de dirigir-te en alguns dels centres autoritzats. Allà t'informaran dels tràmits que has de realitzar i les dates dels exàmens. Alguns d'aquests centres també poden oferir-te preparació per superar la prova.
 

A la següent infografia es mostren els nivells als quals es corresponen els diferents exàmens de Cambridge English Assessment que s'han descrit

Font: Cambridge Assessment English

TOEFL


El TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en el nivell universitari. Aquesta prova és especialment valorada en l'admissió a universitats d'Estats Units i Canadà. És una prova desenvolupada per l'organització estatunidenca Educational Testing Service (ETS).

Els diferents centres universitaris poden definir la qualificació mitjana a obtenir en aquest examen per poder accedir als seus estudis. TOEFL és en realitat un conjunt de proves multinivell.

TOEFL iBT és la més popular, avalua l'anglès acadèmic per a contextos universitaris i es realitza online als centres autoritzats. Existeix la versió TOEFL iBT Home Edition, que permet realitzar l'examen online i des de casa.

Les qualificacions estan disponibles als 6 dies de la realització del TOEFL. La duració de la validesa de les qualificacions és de dos anys.

Existeix una altra prova anomenada TOEFL Essentials, llançada el 2021, que avalua l'ús de la llengua tan per a contextos acadèmics com quotidians i compta amb un disseny de preguntes adaptatives curtes que permeten realitzar l'examen en un temps més reduït en modalitat online i des de casa.


El TOEFL avalua les habilitats de comprensió i expressió oral, de lectura i d'escriptura. S'obté una qualificació numèrica per cadascuna de les quatre habilitats avaluades i una qualificació total de la prova.

La puntuació del TOEFL iBT va dels 0 als 120 punts, i es correspón amb els nivells d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) de la següent manera:

Nivell MECR TOEFL iBT Reading TOEFL iBT Listening TOEFL iBT Speaking TOEFL iBT Writing TOEFL iBT Total
C2 29 28 28 29 114
C1 24 22 25 24 95
B2 18 17 20 17 72
B1 4 9 16 13 42
A2 - - 10 7 -

 

La puntuació del TOEFL Essentials va dels 0 als 12 punts, i es correspón amb els nivells d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), de la següent manera:

Resultats TOEFL Essentials 1 2 3 5 8 10 12
Nivell MECR   A1 A2 B1 B2 C1 C2Per a realitzar la prova, és necessari que contactis directament amb l'entitat que organitza la prova perquè t'informin del procediment i calendari.

 

TOEIC


El TOEIC (Test of English for International Communication) es tracta d'una prova que mesura les habilitats d'anglès necessàries per al dia a dia en el lloc de treball. És una altra prova desenvolupada per la organització ETS.

Aquest examen multinivell no s'aprova o suspèn, sinó que s'obté una puntuació per cada una de les parts presentades. La prova compta amb uns descriptors que identifiquen les fortaleses i debilitats habituals que presenten els examinats en les diferents destreses lingüístiques.

Aquesta prova s'orienta principalment a la certificació de l'anglès professional i a empreses que vulguin mesurar el nivell dels candidats o treballadors. En funció de la puntuació que obtinguis, podràs utilitzar-la com a valor afegit en el teu currículum i processos de selecció o per a complir requisits d'accés a uns estudis. Aquesta prova és vàlida en més de 160 països, està reconeguda per totes les universitats espanyoles per a l'obtenció del grau i permet acreditar el nivell necessari oer a accedur a estudis del programa Erasmus, obtenir beques.

El TOEIC es divideix en dues proves. Pots presentar-te únicament a una o a les dues conjuntament:

  • TOEIC Listening & Reading (de comprensió oral i lectora): s'avalua en una escala de 10 a 990 i les dues parts posseeixen el mateix pes en la prova.
  • TOEIC Speaking & Writing (d'expressió oral i escrita): s'avalua en una escala de 0 a 200 per a cada una de les parts, podent sumar fins a 400 en el total de la prova.

La correspondència de les diferents puntuacions amb el nivell d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) és la següent:

Nivell MECR TOEIC Listening
& Reading
TOEIC Speaking TOEIC Writing
C1 945 180 180
B2 785 160 150
B1 550 120 120
A2 225 90 70
A1 120 50 30


També existeix el TOEIC Bridge Test, dissenyat per a mesurar les habilitats en l'ús de la llengua anglesa en el lloc de treball per a principiants i estudiants de nivells intermitjos baixos. La seva principal utilitat és mesurar el progrés en l'aprenentatge de l'idioma. La prova avalua les destresses de comprensió lectora i oral de l'anglès i es mesura en una escala de 10 a 90 punts.
 

Oxford Test of English


L'Oxford Test of English és un certificat expedit per la Universitat d'Oxford.

Està orientat a la certificació de l'anglès per a acreditar els requisits acadèmics d'accés en un gran nombre d'institucions educatives, universitats i organitzacions al voltant del món. A Espannya és reconegut per ACLES i per la majoria de les universitats espanyoles. Tanmateix, és reconeguda per empreses i resulta útil per a demostrar el teu nivell d'anglès en processos de selecció laboral i entorns professionals.

Es tracta d'una prova multinivell i adaptativa, que configura les preguntes per a ajustar-se al nivell de l'usuari; i de tipus modular, amb la qual pots optar per realitar les proves de les diferents àrees de l'ús del llenguatge de forma independent. La prova es realitza en modalitat online en centres autoritzats.

A l'Oxfort Test of English s'avaluen les competències en expressió oral, comprensió oral, expressió escrita i comprensió lectora. Els resultats es presenten de forma separada per cadascuna de les quatre competències i en conjunt.

La puntuació d'aquest examen va de 51 a 140 punts, és independent per a cada prova i s'obté una puntuació global mitjana, en cas de realitzar totes les parts. Existeix una correspondència entre aquestes puntuacions i el marc europeu comú de referència per a les llengües, que comprèn des del nivell A2 fins el B2. La correspondència és la següent:
 
Nivell MECR A2 B1 B2
A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2
Puntuació 51 - 65 66 - 80 81 - 95 96 - 110 111 - 125 126 - 141


Existeixen diferents centres examinadors autoritzats en tot el territori. Pots contactar amb ells perquè t'informin sobre l'examen i quan el pots realitzar. 
 

Quin títol d'anglès triar?

La primera cosa que convé que et preguntis és: per què vull aprendre anglès? Per a millorar les meves competències comunicatives en la vida quotidiana? Per a accedir a estudis que requereixin un determinat nivell de l'idioma? Per a incrementar les meves oportunitats d'inserció laboral i aportar un valor afegit al meu currículum?

També és recomanable reflexionar sobre si prefereixes realitzar un test per a obtenir una titulació d'un nivell concret o un que sigui multinivell. O pot interessar-te realitzar una prova de tipus modular, si només necessites certificar determinades destreses de la llengua.

Tanmateix, és important tenir en compte altres factors com la duració de la prova, els continguts i format de preguntes que hauràs de respondre, el temps que trigaràs en rebre els resultats, el període de validesa d'aquests, el preu que tenen els exàmens o la proximitat d'un centre.

En el cas de que necessitis una titulació d'anglès per a accedir a uns estudis, informa't al centre d'estudis sobre les proves que reconeixen.

Si el títol d'anglès el necessites per a accedir a una feina, informa't sobre les titulacions d'anglès que reconeix l'empresa en la que vols treballar, i a quines li donen més valor.

No existeix una prova millor que una altra. Simplement són diferents i responen a diferents finalitats. Totes les proves són reconegudes i vàlides, però en funció de la institució educativa, l'empresa o el com es valoren al país al qual vas a treballar o estudiar, es tenen més en compte unes o unes altres. Així que informa't sobre totes les opcions, els centres en els quals pots realitzar la preparació i si, per la teva situació personal, és millor una prova que una altra.
 

On preparar-me per aconseguir el títol? 


Existeixen centres que et preparen específicament per a la superació dels diferents exàmens dels nivells MECR: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Pots consultar també l'oferta formativa específica amb la finalitat de preparar-te per a obtenir algún dels certificats més demandats:

Informa't sobre com són els cursos, quan s'imparteixen, els seus preus, la ubicació i la modalitat, i tria el centre que millor s'adapti a les teves necessitats.


Per preparar-te per als exàmens existeixen diferents hàbits i estratègies d'estudi que t'ajudaran a superar-los amb èxit. Coneix-los al nostre apartat sobre tècniques d'estudi.