Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions d'anglès

Quines titulacions oficials d'anglès existeixen?

Existeixen diferents certificats i titulacions que et permeten acreditar el teu nivell d'anglès. A continuació t'oferim el llistat i la descripció de les principals titulacions.

En aquest apartat podràs trobar informació sobre els certificats de Cambridge English Qualifications, BULATS, IELTS, TOEFL, TOEIC i l'Oxford Test of English. 

Cambridge English Qualifications


Les titulacions de Cambridge English Qualifications són unes de les més conegudes, més de 20.000 organitzacions de tot el món donen per vàlids aquests certificats (segons el portal Cambridge Assessment) que faciliten l'accés a estudis superiors i potencien les oportunitats laborals. Per obtenir una d'aquestes titulacions hauràs de superar unes proves específiques als centres autoritzats.

Existeixen diverses proves dirigides a l'obtenció dels diferents certificats d'anglès. Cada certificat es correspon a un nivell de llengua establert en el Marc Comú Europeu de Referència de Llengües (MCER).

Els certificats poden estar orientats a l'àmbit escolar, ser més generalistes o anar dirigits a professionals que volen acreditar la seva competència lingüística en un entorn laboral.
 
Nivell MCER Certificats escolars i generalistes Certificats professionals
Nivell A2 Key (KET)  
Nivell B1 Preliminary English Test (PET) B1 Business Preliminary
Nivell B2 First Certificate in English (FCE) B2 Business Vantage
Nivell C1 Certificate in Advanced English (CAE) C1 Business Higher
Nivell C2 Certificate of Proficiency in English (CPE)  


A continuació pots trobar els principals certificats d'anglès dirigits a escolars, el públic general i a institucions d'educació superior:

Key (KET) (nivell A2 del MCER): aquesta titulació demostra que ets capaç de comunicar-te en anglès en situacions simples i quotidianes. Existeix una versió dirigida a l'alumnat en edat escolar. Aquesta prova avalua la comprensió de lectura i expressió escrita, la comprensió auditiva i l'expressió oral.

Preliminary English Test (PET) (nivell B1 del MCER): avalua que domines els aspectes fonamentals de l'anglès i posseeixes les destreses lingüístiques necessàries per al seu ús quotidià. Existeix una versió de la prova dirigida a estudiants en edat escolar. La prova consta dels exàmens de comprensió de lectura i expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.

First Certificate in English (FCE) (nivell B2 del MCER): aquesta prova demostra les teves destreses lingüístiques necessàries per viure i treballar de manera independent en un país de parla anglesa, així com estudiar cursos impartits en anglès. També existeix una versió per a escolars. Les parts de les quals consta aquesta prova són: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.

Certificate in Advanced English (CAE) (nivell C1 del MCER): aquest certificat mostra que posseeixes les destreses lingüístiques necessàries per desenvolupar-te al màxim en l'estudi, en el treball i residir en països de parla anglesa. Les proves que realitzes són: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral. 

Certificate of Proficiency in English (CPE) (nivell C2 del MCER): aquesta titulació demostra que domines l'anglès a un nivell excepcional. Prova que pots comunicar-te amb la fluïdesa i complexitat d'un parlant d'anglès altament capacitat. El certificat consta de les següents proves: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.
 
CERTIFICATS PROFESSIONALS

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary): aquest certificat es correspon al nivell B1 del MCER i mostra que posseeixes la destresa lingüística necessària per començar a fer negocis en anglès. És el nivell d'anglès que es requereix per a un ús pràctic i quotidià en l'àmbit empresarial. La prova consta dels següents exercicis: comprensió de lectura i expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.

B2 Business Vantage (BEC Vantage): es correspon al nivell B2 del MCER i demostra a les empreses que estàs preparat per treballar en l'àmbit internacional. El certificat està dissenyat per desenvolupar les teves destreses d'anglès en les empreses. Es realitzen proves de: comprensió de lectura, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.

C1 Business Higher (BEC Higher): equival al nivell C1 del MCER. Mostra les teves destreses lingüístiques necessàries per treballar de manera efectiva en entorns internacionals, i que tens un nivell avançat en l'anglès per als negocis. Les competències de les quals t'examines són: comprensió de lectura, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.
 
La qualificació de totes aquestes proves es fa d'acord amb la Cambridge English Scale. S'obté una puntuació separada per a cadascuna de les destreses avaluades i una mitjana amb la puntuació global de l'examen. També s'atorga una nota i un nivell del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

Aquesta escala de puntuacions permet a la persona tenir una visió més àmplia sobre el seu nivell d'anglès en cadascuna de les competències avaluades.

Tot candidat rep un informe de qualificació i, si se supera l'examen, també es rep el certificat corresponent.

Segons la Cambridge English Scale, les puntuacions que has d'obtenir per a l'obtenció de cadascun dels nivells són les següents:
  • Nivell A2: de 120 a 140 punts.
  • Nivell B1: de 140 a 160 punts.
  • Nivell B2: de 160 a 180 punts.
  • Nivell C1: de 180 a 200 punts.
  • Nivell C2: de 200 a 230 punts.
 
En el següent document (en anglès) pots trobar la informació detallada sobre la Cambridge English Scale.
 
Per superar aquestes proves, pots dirigir-te en algun dels centres examinadors distribuïts per tot el territori. Allà trobaràs també informació sobre les dates de les diferents convocatòries que es realitzen anualment de cadascun d'aquests certificats. Molts d'aquests centres examinadors ofereixen també cursos preparatoris que t'ajudaran a superar l'examen.
 
Si superes les proves obtindràs un certificat amb una validesa oficial i sense data de caducitat.
 

BULATS


BULATS és un conjunt multilingüe d'eines de valoració, formació i avaluació comparativa de competències lingüístiques en el lloc de treball.

Es tracta d'una eina flexible online que avalua les competències lingüístiques en anglès per als negocis, la indústria i el comerç.

El test comprèn proves de comprensió i expressió oral i escrita.

Es tracta d'un test multinivell, és a dir, no aproves o suspens, sinó que obtens una puntuació d'entre 10 i 100 punts que equival a un dels diferents nivells d'anglès segons l'escala definida pel Marc Comú Europeu de Referència de Llengües (MCER). Amb BULATS reps un certificat de la teva puntuació i el seu nivell d'equivalència.

La correspondència entre les diferents puntuacions i el nivell d'anglès és la següent:
 
Puntuació BULATS Descripció del nivell Nivell MCER
90-100 Avançat superior C2
75-89 Avançat C1
60-74 Intermedi superior B2
40-59 Intermedi B1
20-39 Elemental A2
10-19 Principiant A1

Aquesta eina de valoració s'utilitza a escala internacional per realitzar processos de contractació en empreses i en la indústria, gestionar les admissions en cursos relacionats amb els negocis, identificar i oferir formació; o avaluar l'eficàcia dels cursos i l'ensenyament d'idiomes.

Es realitza a través d'agents autoritzats, per la qual cosa per realitzar el test has de contactar amb els centres reconeguts perquè t'informin de tot el procés.

Per les seves característiques, aquest test perd la vigència a partir dels dos anys de la seva realització. Per això es recomana realitzar-ho si t'ho demanen en el teu lloc de treball.

BULATS desapareix a la fi del 2019 i serà reemplaçat per Linguaskill Business.


LINGUASKILL


Linguaskill és una prova en format online que té com a finalitat avaluar les següents competències lingüístiques: reading, listening, writing i speaking. Està prova té dos formats disponibles que són el general i el busines.

Linguaskill General té la finalitat d'avaluar el llenguatge que s'utilitzat en el dia a dia de la vida quotidiana. D'altra banda, LinguaskillBusiness avalua les competències en anglès en l'entorn laboral.


IELTS


El IELTS (International English Language Testing System) mesura el nivell d'anglès d'estudiants i treballadors estrangers en països de parla anglesa.  És de titularitat conjunta entre el British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge English Language Assessment.

Aquesta prova és l'únic examen d'anglès acceptat en tots els països que exigeixen una prova d'idioma als immigrants.

Igual que en el cas de BULATS, es tracta d'una prova multinivell en la qual ni aproves ni suspens. En funció dels teus resultats, obtens el certificat d'un nivell o un altre.

La correspondència de les diferents puntuacions amb el nivell d'anglès és la següent:
 
Resultats IELTS 3.5 4.0-5.0 5.5-6.5 7.0-8.0 8.5-9.0
Nivell MCER A2 B1 B2 C1 C2

La validesa dels resultats d'aquest test dura dos anys.

Per examinar-te has de dirigir-te en alguns dels centres autoritzats. Allà t'informaran dels tràmits que has de realitzar i les dates dels exàmens. Alguns d'aquests centres també poden oferir-te preparació per superar la prova.
 
Els nivells als quals es corresponen els exàmens de Cambridge English Qualification són els següents: 
 
Font: Cambridge Assessment English

TOEFL


El TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en el nivell universitari.

Els diferents centres universitaris poden definir la qualificació mitjana a obtenir en aquest examen per poder accedir als seus estudis. La prova es realitza online i la validesa de les qualificacions posseeixen una durada de dos anys.

El test avalua les habilitats auditives, orals, de lectura i escriptura. S'obté una qualificació numèrica per cadascuna de les quatre habilitats avaluades i una qualificació total de la prova.

Per realitzar la prova, és necessari que contactis directament amb l'entitat que organitza la prova perquè t'informin del procediment i calendari.
 

TOEIC


El TOEIC (Test of English for International Communication) es tracta d'una prova vàlida en més de 180 països. Està reconeguda per algunes universitats per a l'obtenció del grau, de beques, i  en els processos de selecció d'algunes empreses.

Aquest test mesura les habilitats d'anglès en el dia a dia de les persones i es divideix en dues parts. Pots presentar-te únicament a una o a les dues:
  • TOEIC de comprensió oral i escrita: s'avalua en una escala de 10 a 990 i les dues parts posseeixen el mateix pes en la prova.
  • TOEIC d'expressió oral i escrita: s'avalua en una escala de 10 a 400 i les dues parts posseeixen el mateix pes en la prova.
Aquest examen multinivell no s'aprova o suspèn, sinó que s'obté una puntació per cadascuna de les parts presentades. Depenent de la puntuació que obtinguis, podràs servir-te com a valor afegit en el teu currículum o per complir els requisits d'accés a uns estudis.
 

Oxford Test of English


L'Oxford Test of English és un certificat expedit per la Universitat d'Oxford.
 
S'avaluen les competències en expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora. Els resultats es presenten de forma separada per cadascuna de les quatre competències i en conjunt.

La puntuació d'aquest examen va de 51 a 140 punts, i existeix una correspondència entre aquestes puntuacions i el marc comú europeu de referència de llengües. La correspondència és la següent:
 
Nivell MCER A2 B1 B2
  A2.1   A2.2   B1.1   B1.2   B2.1   B2.2  
Puntuació 51   66   81   96   111   126   141

Existeixen diferents centres examinadors autoritzats en tot el territori. Pots contactar amb ells perquè t'informin sobre l'examen i quan ho pots realitzar. 
 

Quin títol d'anglès triar?

Depenent de si vols obtenir una titulació d'anglès per a finalitats educatives o laborals, serà més recomanable que realitzis unes proves o unes altres.

Si vols obtenir una titulació d'anglès per millorar les teves competències o donar un valor afegit en el teu currículum, tria la titulació que creguis que millor s'adapti a tu, ja sigui pel títol que obtens, com per com es desenvolupa la prova. Pensa en si prefereixes realitzar un test que sigui multilingüe o un en el qual obtinguis una titulació concreta.

En el cas que necessitis una titulació d'anglès per accedir a uns estudis, informa't al teu centre d'estudis sobre les proves que reconeixen.

Si el títol d'anglès el necessites per accedir a un treball, informa't sobre les titulacions d'anglès que reconeix l'empresa en la vols treballar, i a quines li donen més valor.

No existeix una prova millor que una altra. Simplement són diferents i responen a diferents finalitats. Totes les proves són oficials i vàlides, però en funció de la institució educativa o l'empresa es tenen més en compte unes o unes altres. Així que informa't sobre totes les opcions, els centres en els quals pots realitzar la preparació i si, per la teva situació personal, és millor una prova que una altra. 
 

On preparar-me per aconseguir el títol? 

Existeixen centres que et preparen específicament per a la superació dels diferents exàmens. Informa't sobre com són els cursos, quan s'imparteixen, els seus preus i tria el centre que millor s'adapti a les teves necessitats.

Per preparar-te per als exàmens existeixen diferents hàbits i estratègies d'estudi que t'ajudaran a superar-los amb èxit. Coneix-los al nostre apartat sobre tècniques d'estudi.