Orientació Acadèmica

Els ensenyaments oficials d'idiomes

 • Què són els ensenyaments oficials d'idiomes?

  Els ensenyaments oficials d'idiomes són aquells que ofereixen les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) (centres públics d'ensenyaments d'idiomes que depenen de les administracions educatives autonòmiques) i que estan regulats per la normativa educativa vigent.

  eoi
  La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar-te en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general el que comporta:
  • Adquirir les habilitats tant per al del llenguatge oral com l'escrit.
  • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

  Com s'accedeix als ensenyaments oficials d'idiomes?

  Per accedir a les Escoles Oficials d'Idiomes, cal que compleixis amb algun dels següents requisits:
  • Tenir 16 anys
  • Hi poden accedir les persones a partir de 14 anys si l'idioma que volen cursar és diferent al que es cursa a l'ESO.
  Si vols accedir a un curs que no sigui primer, hauràs de superar una prova d'idioma per tal de determinar el curs al que accediràs.

  Quins idiomes es poden estudiar a les escoles oficials d'idiomes?

  Cada escola oficial té la seva oferta pròpia d'idiomes que es poden cursar, però en la totalitat d'escoles, els idiomes que s'ofereixen són:

  Com s'estructuren els ensenyaments oficials d'idiomes?

  Aquests estudis s'estructuren en tres nivells segons l'idioma:
  • Bàsic A2
  • Intermedi B1
  • Intermedi B2
  • Avançat C1 d'alemany, d'anglès, de català, de francès i d'italià
  • Avançat C2 d'anglès i de català
  Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Alguns idiomes, com l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior als cinc anys.

  El certificat de nivell intermedi es correspon al nivell de competència B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

  El certificat de nivell avançat es correspon al nivell de competència B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

  Actualment, el curs de nivell C1, només es realitza pels següents idiomes: alemany, anglès, francès i italià, i de nivell C1 i C2 de català per a no catalanoparlants.
   

  Quines són les modalitats d'ensenyament en els ensenyaments oficials d'idiomes?

  • Oficial presencial: has d'assistir regularment a classe al llarg d'un curs acadèmic. Per a aquest ensenyament, l'oferta del nombre de grups, així com els horaris i tipus, per a cada un dels idiomes i cursos es fan públics abans de l'inici del procés de matrícula. 
  • Oficial modalitat blended-learning: realitzes la meitat de les hores de forma presencial a l'EOI i l'altre meitat ho pots fer des de casa. L'avaluació és contínua i també hi ha un número de grups i horaris determinats.
  • Lliure: només et dóna dret a la realització de les proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi (3r) i de nivell avançat (4t i 5è). La preparació va a càrrec teu en altres centres o amb professors particulars. 
  • Cursos d'actualització i d'especialització: les EOI poden impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per la formació del professorat i d'altres col·lectius professionals. Aquests cursos cobreixen competències tant dels nivells bàsics, com intermedi i avançat, com també dels nivells C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
  • Ensenyament a distància: En el cas de l'anglès, l'Institut Obert de Catalunya (IOC) ofereix la possibilitat de cursar el nivell bàsic, intermedi i avançat a distància.
Cursos relacionats