Orientació Acadèmica

Els ensenyaments oficials d'idiomes

Què són els ensenyaments oficials d'idiomes?

Els ensenyaments oficials d'idiomes són aquells que ofereixen les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) (centres públics d'ensenyaments d'idiomes que depenen de les administracions educatives autonòmiques) i que estan regulats per la normativa educativa vigent.

eoi
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar-te en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general el que comporta:
 • Adquirir les habilitats tant per al del llenguatge oral com l'escrit.
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Com s'accedeix als ensenyaments oficials d'idiomes?

Per accedir a les Escoles Oficials d'Idiomes, cal que compleixis amb algun dels següents requisits:
 • Tenir 16 anys
 • Hi poden accedir les persones a partir de 14 anys si l'idioma que volen cursar és diferent al que es cursa a l'ESO.
Si vols accedir a un curs que no sigui primer, hauràs de superar una prova d'idioma per tal de determinar el curs al que accediràs.

Quins idiomes es poden estudiar a les escoles oficials d'idiomes?

Cada escola oficial té la seva oferta pròpia d'idiomes que es poden cursar, però en la totalitat d'escoles, els idiomes que s'ofereixen són:

Com s'estructuren els ensenyaments oficials d'idiomes?

Aquests estudis s'estructuren en tres nivells segons l'idioma:
 • Bàsic A2
 • Intermedi B1
 • Intermedi B2
 • Avançat C1 d'alemany, d'anglès, de català, de francès i d'italià
 • Avançat C2 d'anglès i de català
Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Alguns idiomes, com l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior als cinc anys.

El certificat de nivell intermedi es correspon al nivell de competència B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

El certificat de nivell avançat es correspon al nivell de competència B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Actualment, el curs de nivell C1, només es realitza pels següents idiomes: alemany, anglès, francès i italià, i de nivell C1 i C2 de català per a no catalanoparlants.
 

Quines són les modalitats d'ensenyament en els ensenyaments oficials d'idiomes?

 • Oficial presencial: has d'assistir regularment a classe al llarg d'un curs acadèmic. Per a aquest ensenyament, l'oferta del nombre de grups, així com els horaris i tipus, per a cada un dels idiomes i cursos es fan públics abans de l'inici del procés de matrícula. 
 • Oficial modalitat blended-learning: realitzes la meitat de les hores de forma presencial a l'EOI i l'altre meitat ho pots fer des de casa. L'avaluació és contínua i també hi ha un número de grups i horaris determinats.
 • Lliure: només et dóna dret a la realització de les proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi (3r) i de nivell avançat (4t i 5è). La preparació va a càrrec teu en altres centres o amb professors particulars. 
 • Cursos d'actualització i d'especialització: les EOI poden impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per la formació del professorat i d'altres col·lectius professionals. Aquests cursos cobreixen competències tant dels nivells bàsics, com intermedi i avançat, com també dels nivells C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
 • Ensenyament a distància: En el cas de l'anglès, l'Institut Obert de Catalunya (IOC) ofereix la possibilitat de cursar el nivell bàsic, intermedi i avançat a distància.