Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Els ensenyaments oficials d'idiomes

Què són els ensenyaments oficials d'idiomes?

Els ensenyaments oficials d'idiomes són aquells impartits a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), que són centres públics d'ensenyaments d'idiomes depenents de les administracions educatives autonòmiques i regulats per la normativa educativa vigent.

eoi

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar-te en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general el que comporta:

 • Adquirir les habilitats tant per al del llenguatge oral com l'escrit.
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Com s'accedeix als ensenyaments oficials d'idiomes?

Per accedir a les Escoles Oficials d'Idiomes, cal que compleixis amb algun dels següents requisits:

 • Tenir 16 anys.
 • Hi poden accedir les persones a partir de 14 anys si l'idioma que volen cursar és diferent al que es cursa a l'ESO.

Si vols accedir directament a un curs superior a primer, hauràs de superar una prova d'idioma per tal de determinar el curs al que accediràs.

Quins idiomes es poden estudiar a les escoles oficials d'idiomes?

Cada escola oficial té la seva pròpia oferta d'idiomes que es poden cursar, però entre totes les escoles, els idiomes que s'ofereixen són:

Com s'estructuren els ensenyaments oficials d'idiomes?

Aquests estudis s'estructuren en tres nivells segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües:

 • Bàsic: A1 i A2.
 • Intermedi: B1 i B2.
 • Avançat C1 (d'alemany, d'anglès, de català, de francès i d'italià).
 • Avançat C2 (d'anglès i de català).

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. El nivell Bàsic consta de 2 cursos. Els nivells Intermedi i Avançat es realitzen en 3 o 4 cursos en el conjunt de cada nivell. Alguns idiomes, com l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada de cada nivell pot ampliar-se i superar els 4 cursos. Les llengües oficials i cooficials: español per a estrangers, el català  i l'èuscar; poden tenir una duració inferior a 3 cursos per a aquests nivells.

Actualment, el curs de nivell C1, només es realitza pels següents idiomes: alemany, anglès, francès i italià, i de nivell C1 i C2 de català per a no catalanoparlants.

Quines són les modalitats d'ensenyament en els ensenyaments oficials d'idiomes?

 • Oficial presencial: has d'assistir regularment a classe al llarg d'un curs acadèmic. Per a aquest ensenyament, l'oferta del nombre de grups, així com els horaris i tipus, per a cada un dels idiomes i cursos es fan públics abans de l'inici del procés de matrícula. 
 • Oficial modalitat blended-learning: realitzes la meitat de les hores de forma presencial a l'EOI i l'altre meitat ho pots fer des de casa. L'avaluació és contínua i també hi ha un número de grups i horaris determinats.
 • Ensenyament a distància: En el cas de l'anglès, l'Institut Obert de Catalunya (IOC) ofereix la possibilitat de cursar el nivell bàsic, intermedi i avançat a distància.
 • Lliure: la preparació va a càrrec teu en altres centres o amb professors particulars. Només et dóna dret a la realització de les proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 (3r) i B2 (4t i 5è).
 • Cursos d'actualització i d'especialització: les EOI poden impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per la formació del professorat i d'altres col·lectius professionals. Aquests cursos cobreixen competències tant dels nivells bàsics, com intermedi i avançat, com també dels nivells C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.