Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions de xinès

Quines titulacions oficials de xinès mandarí existeixen?

El HSK, HSKK, YCT i BCT són els exàmens oficials de xinès amb reconeixement internacional per l'Institut Confuci. Aquests els realitza la institució Hanban, organisme no governamental que es dedica a l'ensenyament del xinès i la difusió de la cultura xinesa. Es realitzen diverses convocatòries durant l'any i cada titulació certifica diferents nivells de l'idioma que són vàlides per estudiar o treballar a Xina.

certificats xinès

A continuació pots trobar la informació sobre cadascun d'aquests exàmens. 
 

HSK i HSKK

El HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) és un examen per a l'avaluació del xinès mandarí. Es tracta d'un diploma oficial que avalua diferents nivells de competència i domini d'aquest idioma.

L'objectiu d'aquesta prova és certificar el nivell del xinès per no natius.

Es tracta d'un examen internacional estandarditzat de competència de la llengua xinesa. El HSK inclou 6 nivells que es corresponen al Marc Comú Europeu de Referència de Llengües (MCER). Els diferents nivells i la seva correspondència amb el MCER són:
 
 • Nivell 1- HSK (nivell A1): la persona és capaç de comprendre i emprar algunes frases i paraules xineses molt elementals. Pot satisfer necessitats concretes de comunicació i també és capaç de prosseguir l'estudi del xinès.
 • Nivell 2- HSK (nivell A2): l'estudiant mostra la capacitat per utilitzar la llengua xinesa únicament en assumptes quotidians i mantenir intercanvis simples i directes. És un nivell bàsic de llengua xinesa.
 • Nivell 3- HSK (nivell B1): l'usuari és capaç d'utilitzar el xinès en tasques comunicatives  bàsiques en l'àmbit laboral, acadèmic i social.
 • Nivell 4- HSK (nivell B2): la persona és capaç d'emprar la llengua xinesa en una àmplia gamma de temes i dur a terme converses, així com entaular comunicació amb relativa fluïdesa amb parlants natius.
 • Nivell 5- HSK (nivell C1): mostra capacitat per llegir diaris i revistes xineses, gaudir de programes de radio i televisió en llengua xinesa i realitzar discursos relativament complets.
 • Nivell 6- HSK (nivell C2): aquest nivell permet comprendre fàcilment, escoltar o llegir notícies en llengua xinesa. La persona pot expressar amb fluïdesa les seves opinions de forma oral o escrita.

Els resultats de l'examen poden servir per accedir a institucions educatives xineses, accedir a ocupacions a Xina, o poder acreditar el teu nivell de llengua xinesa.

Un mes després de realitzar l'examen es rep l'informe dels resultats.
 
El HSKK és un examen que avalua la capacitat d'expressió oral en xinès. Es divideix en tres nivells:
 
 • Nivell Inicial- HSKK - (A1 i A2). L'usuari pot entendre i expressar-se oralment en llengua xinesa sobre assumptes quotidians que li són relativament familiars. Satisfà les necessitats bàsiques de comunicació.
 • Nivell Intermedi- HSKK - (B1 i B2). La persona pot entendre i comunicar-se amb relativa fluïdesa amb parlants la llengua materna de les quals és el xinès.
 • Nivell avançat- HSKK - (C1 i C2). Acredita la capacitat per entendre i expressar fluidament les pròpies opinions.

Un mes després de realitzar l'examen, el candidat o candidata rep l'informe de resultats que permet als estudiants estrangers estudiar en institucions educatives xineses. Els resultats del HSKK tenen una validesa de 2 anys.

Els exàmens HSK i HSKK es poden realitzar als centres acreditats per Hanban. Per conèixer més informació sobre les dates i procediments has de contactar amb el centre d'examen.

YCT

El YCT (Youth Chinese Test) és un examen de xinès dirigit a joves, especialment a estudiants de primària i secundària, la llengua materna de la qual no sigui el xinès.

Es tracta d'un examen internacional estandarditzat de suficiència de l'idioma xinès. S'avaluen les capacitats dels joves estudiants estrangers per utilitzar el xinès en la seva vida quotidiana i acadèmica.

El YCT consta d'un examen escrit i un d'oral que són independents. La prova escrita es divideix en quatre nivells, i la prova oral es divideix en dos nivells (elemental i intermedi).

La correspondència entre els nivells del YCT, el HSK i els nivells del Marc Comú Europeu de Referència de Llengües (MCER) és la següent:
 
Nivell YCT Nivell HSK Nivell MCER
YCT nivell I    
YCT nivell II HSK nivell I A1
YCT nivell III HSK nivell II A2
YCT nivell IV HSK nivell III B1
 
Els resultats es reben tres setmanes després de realitzar l'examen.

Aquesta prova pot servir-te per avaluar de forma objectiva l'aprenentatge del xinès i proposar-te nous objectius.

Si vols presentar-te a l'examen has d'acudir a algun dels centres acreditats perquè t'informin de les dates i el procediment.
 

BCT

El BCT és l'examen de xinès comercial (Business Chinese Test). Es tracta d'una prova estandarditzada dissenyada per avaluar el domini del xinès dels parlants no natius al món empresarial.

Aquest examen avalua la capacitat comunicativa en xinès en una àmplia gamma d'activitats relacionades amb els negocis, la vida quotidiana i la interacció social.

Es realitzen dues proves independents, una prova de comprensió oral i escrita, i una prova d'expressió oral i escrita. Pots triar presentar-te a una o a les dues.

El BCT està dirigit a totes les persones que volen avaluar el seu nivell de xinès comercial i consta de cinc nivells per classificar les capacitats en xinès:
 
 • Nivell 1: la persona és incapaç de comunicar-se en xinès en les activitats de negocis.
 • Nivell 2: es té una capacitat de comunicació bàsica en xinès en les activitats de negocis.
 • Nivell 3: la capacitat de comunicació de la persona és efectiva en xinès en les activitats de negocis.
 • Nivell 4: la persona posseeix una capacitat de comunicació bastant avançada en xinès en les activitats de negocis.
 • Nivell 5: acredita la capacitat de comunicar-se lliurement i amb termes apropiats en xinès en les activitats de negocis.

En funció de la nota obtinguda en l'examen, s'expedeix un certificat acreditatiu del nivell (excepte al nivell 1 que no hi ha certificat). La nota té una validesa de dos anys.
 
L'examen es pot realitzar als centres acreditats, on trobaràs més informació sobre la prova.

Quin títol de xinès mandarí triar?

Depenent de si vols obtenir un títol de xinès general o acreditar un nivell de xinès per als negocis, realitzaràs un test més genèric com el HSK o més específic com el BCT.

El YCT també serveix per avaluar el teu nivell genèric de xinès, i pot ser un punt de referència per realitzar posteriorment el HSK.
 
Triar un títol o un altre dependrà de l'objectiu que persegueixis. Si és per accedir a una ocupació, informa't bé del títol que tindras en comptes, si és per accedir a uns estudis, consulta en la institució educativa quin nivell del HSK has d'acreditar.
 

On preparar-me per aconseguir el títol?

Existeixen diferents centres d'idiomes en les quals podràs estudiar la llengua xinesa i preparar-te per presentar-te als exàmens de xinès.