Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Marc comú de referència per a les llengües

El Marc europeu comú de referencia per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (MECR) és un estàndard per a mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites en una llengua, que constitueix una base compartida per establir nivells de competència i equivalències.

El MECR forma part del projecte de política lingüística del Consell d'Europa, que ha unificat les directrius per a l'aprenentatge i l'ensenyament de les llengües dins el context europeu.

Nivells del MECR per a les llengües

Els nivells comuns de referencia són sis, i permeten la homologació de les diferents titulacions que emeten els diferents organismes oficials. L'organització d'aquests nivells s'agrupa en tres blocs: bàsic, independent i competent.

Escala global dels nivells comuns de referència

L'escala global recull les capacitats generals que assoleixen els usuaris en l'ús d'una llengua, per a cada un dels nivells. Es tracta d'una escala descriptiva que pretén il·lustrar les destreses en les principals activitats comunicatives per als nivells comuns de referència, amb l'objectiu d'orientar als professionals i facilitar la comunicació als usuaris del sistema MECR.

Aquests estàndards qualitatius de competència comunicativa es vinculen a les activitats de comprensió auditiva i lectora, expressió oral i escrita, i interacció oral o escrita en diferents entorns, així com de mediació, enteses com a activitats d'interpretació i traducció. L'escala global es pot resumir de la següent manera:


Pots consultar el document del Marc comú de referència (en anglès), elaborat pel Consell d'Europa, on es pot veure amb detall l'explicació i justificació d'aquest sistema, així com els indicadors descriptius de l'escala global i la graella d'autoavaluació, traduïdes al català.

Coneix els exàmens als que et pots presentar per obtenir un certificat oficial d'idiomes equivalent als nivells MECR. Aquests certificats són diferents per a cada llengua, pots trobar les principals proves i certificats oficials d'anglès, francès, alemany, xinès i japonès a les seccions d'Educaweb.