Orientació Acadèmica

Marc comú de referència per les llengües

El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (MCER) és un estàndard per mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites en una llengua. Forma part del projecte de política lingüística del Consell d'Europa, que ha unificat les directrius per a l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües dins del context europeu.

Els nivells comuns de referència són sis, i permeten la homologació de les diferents titulacions que emeten els diferents organismes oficials. L'organització dels nivells s'agrupa en tres blocs: bàsic, intermedi i avançat.

Figura 1. Esquema de los tres niveles comunes de referencia
Font: Centre Virtual Cervantes

 

Nivell A: Usuari bàsic
Nivell A1 (Accés) És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d'ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat. Pot presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i està disposat a cooperar.
Nivell A2 (Plataforma) És capaç de comprendre frases i expressions d'ús freqüent relacionades amb àrees d'experiència que li siguin especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc). Sap comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre aspectes que li són conegudes o habituals. Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i del seu entorn així com aspectes relacionats amb les seves necessitats immediates.
 
Nivell B: Usuari independent
Nivell B1 (Llindar) És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre aspectes que li siguin coneguts, ja sigui en situacions de feina, d'estudi o d'oci. Sap desenvolupar-se en la majoria de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua. És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els que té un interès personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.
Nivell B2 (Avançat) És capaç d'entendre les idees principals de textos complexos que tractin de temes tant concrets com abstractes, inclús si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització. Pot relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de forma que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.
 
Nivell C: Usuari competent
Nivell C1 (Domini operatiu eficaç) És capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extens i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits. Sap expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
Nivell C2 (Mestratge) És capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix. Sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de forma coherent i resumida. Pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat inclús en situacions de major complexitat.
 Font: Institut Cervantes


L'Institut Cervantes ha editat la traducció del document del marc comú de referència on es pot veure amb detall l'explicació i justificació d'aquest text i les diferents escales que serveixen per mesurar el nivell de llengua.

Coneix els exàmens als que et pots presentar per obtenir una certificació oficial de llengües, com també, els centres on fer un curs d'idiomes.