Orientació Acadèmica

Aprendre idiomes - Certificats i titulacions d'idiomes

 • A part de les escoles oficials d'idiomes, alguns organismes ofereixen la possibilitat de realitzar un examen per obtenir la titulació oficial d'un idioma.

  A continuació es mostren els diferents títols oficials d'anglès, francès, alemany, xinès i japonès.

  Anglès

  Els títols oficials més coneguts són els expedits per la Cambridge Main Suite of English. Les proves per aconseguir aquestes acreditacions es duen a terme al The British Council.
   
  • Preliminary English Test (PET): correspon al nivell intermedi inferior, el nivell B1 del Consell d'Europa. Es convoca 3 vegades a l'any, a la primavera, a l'estiu i a l'hivern i consta de 3 parts: comprensió escrita i expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.
    
  • First Certificate in English (FCE): correspon a un nivell intermedi superior, el nivell B2 del Consell d'Europa. Aquest examen es convoca cada any al desembre, març i juny. Consta de 5 parts: comprensió escrita, expressió escrita, ús de la llengua, comprensió oral i expressió oral.
    
  • Certificate in Advanced English (CAE): correspon al nivell avançat inferior, el nivell C1 del Consell d'Europa. Igual que el First l'examen es compon de 5 parts i es convoca 3 vegades a l'any.
    
  • Certificate of Proficiency in English (CPE): correspon al nivell avançat superior, el nivell C2 del Consell d'Europa. També consta de 5 parts, però es convoca 2 vegades, al desembre i juny.
  Altres proves que permeten l'acreditació del nivell d'anglès són:
   
  • TOEFL (Test Of English as a Foreign Language): Mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès a nivell universitari. Avalua les habilitats auditives, orals, de lectura i escriptura. S'obté una qualificació numèrica per a cada una de les quatre habilitats avaluades i una qualificació total de la prova. Els diferents centres universitaris estrangers poden definir la qualificació mitjana a obtenir en aquest examen per poder accedir als seus estudis. La prova es realitza online i la validesa de les qualificacions té una durada de dos anys.
    
  • IELTS (International English Language Testing System): Mesura el nivell d'anglès d'estudiants i treballadors estrangers en països de parla anglesa. Es mesura el nivell de domini en habilitats lingüístiques en els diferents nivells i s'obté una qualificació numèrica de resultats. La validesa d'aquesta prova és de dos anys. Existeixen diferents exàmens de l'IELTS, depenent de si es vol utilitzar per a accedir a uns estudis o a una feina. Aquesta prova està organitzada pel British Council.
  • Oxford Test of English: Mesura el nivell dels alumnes en les quatre habilitats lingüístiques de comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita. Es certifica el nivell A1, B1 i B2 de coneixement de l'anglès. Aquesta prova es realitza online i s'obté una certificació oficial de la Universitat d'Oxford.

  Francès

  L'Institut Français i l'Aliance Française s'encarreguen dels següents títols oficials del Ministeri d'Educació Francès:

  Diplomes DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): Es tracta de diplomes oficials de llengua francesa per a estrangers. Normalment hi ha una convocatòria al juny i una altra al setembre. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen al nivell del Consell d'Europa: Hi ha altres títols que també reconeixen el nivell de llengua francesa, aquests són:
  • Test de Coneixement del Francès (TCF): És un test organitzat pel Ministeri francès d'Educació. Contempla diferents proves de comprensió oral, domini de les estructures de l'idioma, comprensió escrita i de dues proves complementàries. Aquesta prova té diferents convocatòries anuals.
  • Diplomes de la Cambra de comerç i Indústria de París (CCIP): Són exàmens pràctics en els quals s'avalua l'expressió escrita i oral.
  • CFP (Certificat de Français Professionnel): Certificat generalista
  • DFA1 (Diplôme de Français des Affaires, 1er degré): Francès de negocis a nivell elemental.
  • DFA2 (Diplôme de Français des Affaires, 2ème degré): Francès de negocis a nivell intermedi.
  • DAFA (Diplôme Approfondi de Français des Affaires): Francès de negocis a nivell avançat.
  • CFJ (Certificat de Français Juridique): Especialitzat en termes jurídics
  • CFS (Certificat de Français du Secrétariat): Títol especialment ideat per a secretàries de direcció.
  • CFST (Certificat de Français Scientifique et Technique): Terminologia tècnica i científica.
  • CFTH (Certificat de Français du Tourisme et de l'Hôtellerie): Francès especialitzat per al sector hoteler.

  L'Aliança Francesa també concedeix els seus propis títols: CEFP1 (bàsic), CEFP2 (intermedi), DL (avançat) i DSLCF (molt avançat).

  Alemany

  L'Institut de cultura de la República Federal d'Alemanya, el Goethe-Institut és l'encarregat d'elaborar els exàmens oficials d'alemany.

  Xinès mandarí

  El YCT, HSK i el HSKK són els exàmens oficials de xinès, qualificats per l'Oficina per a l'Ensenyament del Xinès com a Llengua Estrangera (HANBAN) a Pequín i amb un reconeixement internacional. Aquestes proves tenen diferents convocatòries durant l'any i certifiquen el nivell de la llengua xinesa oral i escrita requerit per acreditar el nivell de l'idioma en qualsevol institució acadèmica xinesa.

  Young Learners Chinese Test (YCT): En aquest examen de xinès per adolescents, l'alumnat tindrà la capacitat per comunicar-se en la vida quotidiana i continuar el seus estudis a Xina. La prova està composta per dues parts, una oral i una altra escrita. A continuació es presenten els diferents nivells als que es pot arribar, amb la seva equivalència al Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.

  Nivell 1- YCT
  Nivell 2- YCT - A1.
  Nivell 3- YCT - A2.
  Nivell 4- YCT - B1
   
  Hànyú Shuïpíng Kâoshi (HSK): Dirigit a persones no parlants natives de la llengua xinesa. Es un examen internacional estandarditzat que té els següents nivells.
  Nivell 1- HSK - Correspon al nivell A1 del Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.
  Nivell 2- HSK - Correspon al nivell A2 del Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.
  Nivell 3- HSK - Correspon al nivell B1 del Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.
  Nivell 4- HSK - Correspon al nivell B2 del Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.
  Nivell 5- HSK - Correspon al nivell C1 del Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.
  Nivell 6- HSK - Correspon al nivell C2 del Marc Comú de Referència de Llengües Europeu.
   
  Hànyú Shuïpíng Kâoshi (HSKK): Aquest examen determina el nivell de xinès oral, la capacitat d'expressió que té l'alumnat. Existeixen tres nivells, equivalents als nivells de l'examen de nivell de llengua xinesa (HSK):

  Nivell Inicial- HSKK - (A1 i A2). El candidat pot entendre i expressar-se oralment en llengua xinesa sobre assumptes quotidians que li siguin relativament familiars: satisfà les necessitats bàsiques de comunicació.

  Nivell Intermedi- HSKK - (B1 i B2). El candidat pot entendre i comunicar-se amb relativa fluïdesa en llengua xinesa amb parlants que la seva llengua materna sigui el xinès.

  Nivell Avançat- HSKK - (C1 i C2). El candidat pot entendre i expressar fluidament en llengua xinesa les seves pròpies opinions.

  Japonès

  La Japan Foundation és la institució governamental dedicada a la difusió de la llengua i cultura japoneses a l'estranger, a més s'encarrega d'organitzar l'únic títol oficial d'idioma japonès existent, el Nihongo Noryoku Shiken (Japanese Language Proficiency Test).
  Aquest examen es duu a terme al nostre país el primer diumenge de cada mes de desembre a la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb l'Ambaixada de Japó a Madrid, el Consolat General de Japó a Barcelona i la Fundació Japó.

  Existeixen cinc nivells, amb els seus corresponents títols acreditatius, de menor a major nivell:
  • Nivell 5 - correspon al nivell A2-1 del Consell d'Europa
  • Nivell 4 - Yonkyuu - inicial, correspon al nivell A2 del Consell d'Europa
  • Nivell 3 - Sankyuu - intermedi baix, correspon al nivell B1 del Consell d'Europa
  • Nivell 2 - Nikyuu - intermedi alt, correspon al nivell B2 del Consell d'Europa
  • Nivell 1 - Ikkyuu - avançat, correspon al nivell C1 i C2 del Consell d'Europa
  Troba els cursos que t'ajudaran a preparar l'examen per obtenir una titulació oficial d'idiomes!
Cursos relacionats