Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Arts escèniques

Què són els Ensenyaments Professionals d'Arts Escèniques?

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu formar professionals qualificats en les diverses professions relacionades amb les arts del circ i l'actuació teatral. Amb aquests estudis adquiriràs els coneixements necessaris per accedir al món laboral o ampliar les teves competències professionals. Son estudis impartits en el territori de Catalunya i només tenen efectes professionals en aquesta comunitat autònoma. A més, cal que tinguis en compte que són ensenyaments propis de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no tenen validesa acadèmica.

Els cicles formatius que s'inclouen en aquest tipus d'ensenyaments són els següents:

 

Tècnic d'Animació en Circ

Els estudis d'Animació en Circ et permetran realitzar activitats d'animació i actuar en números de circ no especialitzats o col·laborar amb altres artistes de nivell superior d'acord amb uns criteris de seguretat i qualitat.

Aquests estudis de grau mitjà i per accedir-hi cal tenir el títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o superar la prova d'accés als CFGM.

Tanmateix, cal superar una prova específica d'accés per demostrar les aptituds necessàries per realitzar aquests ensenyaments, la qual tindrà validesa durant un curs acadèmic. La inscripció a la prova s'ha de fer entre el maig i el juny al centre que imparteix el cicle.

Per formalitzar la sol·licitud d'admissió, cal que et dirigeixis al centre on vols cursar els estudis i presentar la documentació corresponent. És important que t'informis en detall sobre el període de preinscripció, el nombre de places que s'ofereixen i la publicació de llista d'admesos un cop superada la prova específica.

Finalitzats aquests ensenyaments, pots accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts del Circ superant una prova específica d'accés.
 

Tècnic Superior en Arts del Circ

Els ensenyaments professionals d'Arts del Circ et formaran per crear, gestionar i representar un número de circ propi amb criteris de qualitat artístics i en condicions de seguretat. Seràs capaç d'aplicar tècniques acrobàtiques, d'equilibri, de parades de mans, de malabars, tècniques aèries i altres tècniques complementaries

Per accedir-hi, has de tenir el títol de Batxillerat o equivalent o haver obtingut el títol de Tècnic d'Animació en Circ. A més a més, hauràs de superar una prova específica d'accés pràctica per avaluar les competències necessàries per cursar aquests estudis. Pots inscriure't a aquesta prova entre el maig i el juny al centre que imparteixi el cicle.

Aquesta prova consta de diverses parts entre les quals s'inclou consciència corporal i col·locació en l'espai, joc teatral i acrobàcia bàsica.

Pots consultar més informació als centres formatius sobre la prova, la sol·licitud d'admissió i la documentació requerida.
 

Tècnic Superior en Tècniques d'Actuació Teatral

Els estudis en Tècniques d'Actuació Teatral et prepararan per aplicar les diferents tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en directe o a través de mitjans audiovisuals. També et permetran realitzar tasques de dinamització basades en l'actuació i conèixer i emprar tècniques d'expressió i comunicació.

Si vols accedir a aquests ensenyaments, hauràs de tenir el títol de Batxillerat o equivalent o haver superat la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. També hauràs de superar la prova específica d'accés on es valoren les aptituds per cursar aquests estudis. La prova es divideix en tres parts: aptituds físiques, aptituds vocals i aptituds interpretatives, i pots fer la inscripció al centre on vols cursar el cicle entre el maig i el juny.

Un cop superada la prova, per formalitzar la sol·licitud d'admissió també hauràs d'adreçar-te al centre. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta de places, aquestes s'ordenen seguint els següents criteris: qualificació de la prova d'accés als CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny, qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i qualificació de la prova específica.
 

Tècnic Superior en Tècniques de Direcció Coral 

La formació en Tècniques de Direcció Coral et proporcionarà els coneixements necessaris per aplicar les principals tècniques de direcció coral tenint en compte l'elaboració de repertoris, l'adquisició de tècniques d'expressió, la gestió de projectes musicals i l'organització d'equips artístics.

Per accedir a aquests estudis cal estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent i superar una prova específica d'accés per demostrar les aptituds i coneixements per cursar aquests ensenyaments que té una validesa d'un curs acadèmic. Les persones que acreditin haver superat el quart curs o superior d'ensenyaments professionals de música, o bé, aquelles que hagin superat la prova específica dels ensenyaments superiors de música o els estiguin cursant, quedaran exemptes de realitzar la prova.

Tanmateix, poden accedir a aquest cicle formatiu les persones que sense tenir el títol de Batxillerat reuneixin aquestes condicions: haver superat la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, haver superat la prova específica d'accés i tenir complerts almenys 19 anys.

Per cursar aquests estudis és imprescindible formalitzar la sol·licitud d'admissió al centre on s'imparteixen aquests ensenyaments.

 

Normativa dels ensenyaments d'Arts Escèniques

Decret 224/2018, de 16 d'octubre, pel qual es creen els ensenyaments d'arts escèniques i el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral, del qual se n'estableix el currículum.

Decret 8/2017, de 31 de gener, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.

Decret 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum.

Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum.