Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Dansa

La principal finalitat dels ensenyaments artístics de dansa és proporcionar la formació de qualitat necessària per a aquelles persones que volen dedicar-se professionalment a la dansa.

Els estudis de dansa estan regulats i, per tant, tenen una validesa oficial. Els centres on s'imparteixen han d'estar autoritzats per les administracions educatives pertinents, encara que també poden trobar-se cursos de dansa sense validesa oficial, impartits en centres especialitzats.

Els estudis oficials de dansa s'organitzen en tres nivells educatius en funció del seu grau d'especialització:

Organització dels ensenyaments de dansa

Ensenyaments no reglats

Aquests estudis tenen com a finalitat iniciar en els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a formar-te en la disciplina de la dansa.

Les escoles de dansa, segons el seu projecte educatiu, poden impartir ensenyaments dirigits a la iniciació i formació d'infants i joves en la dansa i ensenyaments adeçats a la preparació per a l'accés als ensenyaments professionals i superiors de dansa. 

Els requisits d'accés i la durada d'aquests ensenyaments son variables. Es defineixen pels mateixos centres a partir del seu projecte curricular i dels seus propis objectius. Aquests centres poden expedir certificats corresponents a les tècniques i hores cursades, pero no comporten l'obtenció de títols acadèmics oficials.

Aquesta formació es poden compaginar amb l'educació primària i l'educació secundària, i és durant aquesta etapa en la qual solen començar-aquest tipus d'ensenyaments.


Ensenyaments professionals

Els ensenyaments professionals de dansa tenen com a objectiu oferir coneixements especialitzats als alumnes i les alumnes que volen dedicar-se a l'exercici professional de la dansa.

Els ensenyaments professionals de dansa tenen validesa acadèmica oficial i et permeten l'obtenció d'una titulació acadèmica, corresponent al Títol de Tècnic/a Professional de Dansa acompanyat de l'especialitat cursada.

La durada d'aquests estudis és de 6 anys, organitzats en 3 cicles de 2 anys cadascun.

Dins dels ensenyaments professionals de dansa, pots trobar les següents especialitats:
És possible compaginar aquests estudis amb els estudis d'Educació Secundària. A més, si superes els ensenyaments professionals de dansa i les matèries comunes de Batxillerat, obtindràs el títol de Batxillerat

Per accedir a qualsevol dels cursos dels ensenyaments professionals de dansa cal superar una prova específica d'accés regulada i convocada pel Departament d'Educació. Aquesta prova té com objectiu verificar la possessió, d'aptituds i habilitats específiques per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals de dansa corresponents a l'especialitat i curs al qual optis, així com valorar la teva maduresa i capacitat.

La prova d'accés als ensenyaments de dansa consta de les següents parts:
 • Dansa clàssica i contemporània: un exercici amb tres parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa creativa-introducció a la dansa contemporània i música.
 • Dansa espanyola: un exercici amb quatre parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa estilitzada, escola bolera i música.
 

Ensenyaments superiors

Els ensenyaments superiors de dansa s'adrecen a aquelles persones que compten amb una formació pràctica prèvia en l'àmbit de la dansa i que desitgen adquirir una formació pràctica, teòrica i metodològica per a exercir com a professionals d'aquesta disciplina.

Els ensenyaments superiors de dansa s'estructuren en dues especialitats: En acabar els estudis superiors de dansa, obtindràs el Títol Superior de Dansa seguit de l'especialitat que hagis decidit cursar. Aquesta titulació té una durada de quatre anys acadèmics, corresponents a 240 crèdits ECTS, per la qual cosa és equivalent, a tots els efectes, a un grau universitari.

Per accedir a aquests estudis has de complir amb, almenys, un dels següents requisits:
 • Estar en possessió de títol de Batxillerat.
 • Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir 19 anys i superar una prova d'accés convocada per l'administració educativa per acreditar que posseeixes la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat i els coneixements i habilitats i aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments.
A més, has de superar la prova específica d'accés, convocada anualment pel Departament d'Educació.

Per accedir als estudis superiors de dansa cal que superis unes proves específiques d'accés que consten de dues parts, una part comuna per a tots i una part específica que varia en funció de l'especialitat a la que es vulguis accedir.
 
 • Part comuna: Habilitats de dansar seguint uns paràmetres; Coneixements històrics, culturals i artístics de dansa; Habilitat de l'aspirant d'improvisar i/o composar a partir d'unes pautes donades.
 • Part d'especialitat:
  • Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa: Capacitats creatives durant la realització d'una seqüència de moviments amb el propi cos i de transformar-la, tot integrant canvis segons les pautes de temps, espai i energia.
  • Pedagogia de la dansa: Capacitat d'elaborar una seqüència de moviments amb uns objectiu concrets per a ser ensenyats a un grup d'estudiants d'un nivell determinat i de transformar-la, integrant canvis segons les pautes de temps, espai i energia. 
Anualment es publiquen les bases específiques de les proves i els seus criteris d'avaluació.
 

Tipus de centres d'Ensenyaments Artístics de Dansa

Pots trobar diferents centres en els quals cursar estudis oficials de dansa. Cadascun d'ells té unes característiques, per la qual cosa és recomanable que t'informis adequadament abans d'escollir el centre formatiu.
 • Escoles de dansa. Són centres de titularitat pública i privada i els estudis impartits no comporten l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica ni professional. No obstant això, algunes escoles de música preparen a aquells alumnes que volen a accedir a nivells professionals.
 • Conservatoris de dansa. Són centres públics que imparteixen estudis musicals de diferents nivells educatius que condueixen a títols amb validesa acadèmica.
 • Centres privats autoritzats per a impartir estudis reglats.
 • Centres integrats d'Ensenyaments Artístics de Dansa. Són centres públics de règim general (educació primària, secundària i batxillerat) en els quals s'integren els ensenyaments de dansa.
 

Normativa dels ensenyaments de dansa

Decret 24/2008, de 29 de gener, per al qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.