Orientació Acadèmica

Estudis de dansa.

 • Què són els ensenyaments de dansa?

  L'objectiu dels ensenyaments de dansa és proporcionar-te una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa.

  Segons la llei, l'alumnat pot cursar simultàniament els ensenyaments de dansa i els de règim general.
   

  Organització dels ensenyaments de dansa

  • Grau elemental


  Durada: Variable, definida pels mateixos centres a partir del seu projecte curricular i dels seus propis objectius. 

  Titulació: Els centres poden expedir diplomes però sense validesa acadèmica oficial.
   

  Grau professional


  Requisits: Per accedir al primer curs cal superar una prova específica.

  Durada: Tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun, 6 anys en total.

  Titulació: La superació del tercer cicle dona dret al títol professional corresponent a l'especialitat cursada i a obtenir el títol de batxiller, si se superen les matèries comunes de batxillerat.

  Especialitats:

  Requisits: Cal superar una prova específica d'accés i acreditar el títol de batxillerat o superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  En el cas de que no disposis dels requisits acadèmics esmentats, si ets major de 19 anys també pots fer la prova específica d'accés, si superes prèviament una prova de maduresa relacionada amb els objectius de batxillerat.

  Durada: Un sol cicle amb una durada de 240 crèdits ECTS, 4 cursos.

  Titulació:  Títol superior de dansa equivalent a tots els efectes a un Grau universitari.

  Especialitats:

  Tipus de centres d'ensenyament de dansa

  • Escoles de dansa: els ensenyaments impartits en aquestes escoles no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. No obstant això, aquestes escoles poden preparar-te per a l'accés a nivells professionalitzadors. Aquests centres poden ser de titularitat pública i privada.
  • Conservatoris: imparteixen ensenyaments reglats i són de titularitat pública.
  • Centres privats autoritzats: imparteixen ensenyaments reglats.
  • Centres integrats: són centres que integren els ensenyaments de règim general (educació primària i secundària) amb els ensenyaments de dansa.
   

  Prova d'accés als ensenyaments de dansa de grau professional

  La prova d'accés específica al primer curs i als cursos altres que primer dels ensenyament professionals té com objectiu verificar la possessió, d'aptituds i habilitats específiques per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals de dansa corresponents a l'especialitat i curs al qual optis, així com valorar la teva maduresa i capacitat.

  La prova d'accés al primer curs de dansa consta del següent:
  • Dansa clàssica i contemporània: un exercici amb tres parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa creativa-introducció a la dansa contemporània i música.
  • Dansa espanyola: un exercici amb quatre parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa estilitzada, escola bolera i música.
   

  Prova d'accés als ensenyaments de dansa de grau superior

  Per accedir als estudis superiors de dansa cal que superis unes proves específiques d'accés que consten de dues parts, una part comuna per a tots i una part específica que varia en funció de l'especialitat a la que es vulguis accedir.
   
  • Part comuna: Habilitats de dansar seguint uns paràmetres; Coneixements històrics, culturals i artístics de dansa; Habilitat de l'aspirant d'improvisar i/o composar a partir d'unes pautes donades.
  • Part d'especialitat:
   • Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa: Capacitats creatives durant la realització d'una seqüència de moviments amb el propi cos i de transformar-la, tot integrant canvis segons les pautes de temps, espai i energia.
   • Pedagogia de la dansa: Capacitat d'elaborar una seqüència de moviments amb uns objectiu concrets per a ser ensenyats a un grup d'estudiants d'un nivell determinat i de transformar-la, integrant canvis segons les pautes de temps, espai i energia. 
  Anualment es publiquen les bases específiques de les proves i els seus criteris d'avaluació.

  Normativa dels ensenyaments de Dansa

  Decret 24/2008, de 29 de gener, per al qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014).

  Resolució EDU/354/2019, d'11 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7814, de 20.02.2019)

   

Cursos relacionats