Orientació Acadèmica

Estudis superiors de disseny

 • Què són els ensenyaments superiors de disseny?

  Aquests estudis et permeten obtenir una formació qualificada en disseny, combinant els coneixements pràctics amb els coneixements científic-tecnològics i els procediments tècnics especialitzats. Aquests estudis es troben emmarcats en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), donant resposta a la demanda de professionals de sector artístic.

  Els ensenyaments superiors s'organitzen en tres nivells educatius: títulacions superiors, màster i doctorat.

  Aquests estudis es classifiquen en quatre especialitats:

  Titulacions superiors de Disseny

  Després de completar un estudi d'aquest nivell educatiu, obtindràs el Títol Superior de Disseny, seguit de l'especialitat que hagis cursat.

  La durada d'aquests estudis és de quatre anys, amb un total de 240 crèdits ECTS, de manera que es tracta d'un títol equivalent grau universitari.

  Cal complir al menys un d'aquests requisits per accedir a un títol superior de disseny:
  • Estar en possessió de títol de Batxillerat
  • Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir 19 anys i superar una prova convocada per les administracions educatives per acreditar que posseeixes la maduresa en relació amb els objectius de l'batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

  Si no tens el títol de batxillerat i ets major de 19 anys o els compleixes l'any natural de realització de la prova, hauràs de superar una prova d'accés de coneixements generals i una prova d'accés específica d'arts plàstiques i disseny.

  En tots els casos esmentats anteriorment, també caldrà superar la prova específica d'accés, on els alumnes podran acreditar que compten amb els coneixements específics necessaris per a cursar aquests estudis amb profit.
   

  Centres on es pot cursar

  Màster en Disseny

  L'objectiu dels màsters en ensenyaments artístics és dotar l'alumnat de formació avançada i especialitzada en un àmbit artístic concret, amb una orientació professional o investigadora.

  La durada d'aquests estudis sol variar entre 1 i 3 anys, que corresponen a un nombre de crèdits entre 60 i 180.

  Per accedir a uns estudis de màster cal que expliquis amb un títol superior Oficial d'Ensenyaments Artístics en qualsevol de les seves especialitats o un títol oficial de grau o equivalent expedit per l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

  Al Ministeri d'Educació pots consultar un llistat en el qual s'inclouen tots els màsters homologats que pots cursar a l'àmbit del Disseny.
   

  Doctorat en Disseny

  Els estudis de doctorat en Disseny s'adrecen a aquells professionals que volen aprofundir en les tasques d'investigació relacionades amb l'àmbit del disseny.

  Les universitats que arribin a acords de conveni amb les administracions educatives pertinents per a l'organització d'aquests estudis de doctorat seran les encarregades d'establir els criteris d'admissió i les condicions per a la realització de la tesi doctoral.

   

  Sortides i connexions amb altres estudis

  En funció del nivell educatiu d'estudis superiors de Disseny que facis, podràs optar a alguna de les següents opcions per continuar formant-te:

   

  Normativa dels estudis superiors de disseny

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors. 
Cursos relacionats