Orientació Acadèmica

Ensenyaments musicals

 • Descripció dels ensenyaments musicals

  Els objectius dels ensenyaments musicals són proporcionar-te una formació artística de qualitat i garantir la preparació dels futurs professionals de la música.

  Segons la llei, les administracions educatives han de facilitar a l'alumnat poder cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general.
   

  Organització dels ensenyaments musicals

  Grau elemental


  Durada: Variable, definida pels mateixos centres a partir del seu projecte curricular i dels seus propis objectius.

  Titulació: Els centres poden expedir diplomes però sense validesa acadèmica oficial.
   

  Grau professional


  Requisits d'accés: Per accedir al primer curs cal superar una prova específica que consta de dos exercicis:
  • Llenguatge Musical
  • Instrument
  D'altra banda, per accedir als altres cursos de formació cal superar una prova específica que preparar cada centre de formació. Aquesta prova consta de llenguatge musical o harmonia en funció de l'instrument i el curs.
   
  Durada: Comprèn tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun. 6 anys.

  Titulació: Títol professional de música corresponent a l'especialitat cursada.
  En el cas de cursar simultàniament l'Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat, es pot sol·licitar la convalidació d'hores d'assignatures específiques pel que fa al Batxillerat i la reducció de les matèries optatives pel que fa a l'ESO.

  Especialitats:
  • Instruments de l'orquestra: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí, violoncel.
  • Instruments polifònics: acordió, guitarra, orgue, piano.
  • Instruments de la música moderna i el jazz: guitarra elèctrica, baix elèctric, percussió (música moderna i jazz).
  • Instruments de la música antiga, excepte orgue: clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc, viola de gamba.
  • Instruments tradicionals: acordió (música tradicional), cornamusa, flabiol i tamborí, guitarra flamenca, instruments de pua, tenora, tible, trombó (fiscorn baix-música tradicional), xeremia.
  • Àrea de cant: cant.

  Grau superior


  Requisits d'accés: Cal superar una prova específica d'accés i acreditar el títol de batxillerat o superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  En el cas de no disposar dels requisits acadèmics esmentats, si ets majors de 19 anys també pots fer la prova específica d'accés, si superes prèviament una prova de maduresa relacionada amb els objectius de batxillerat.

  Durada: Un sol cicle amb una durada de 240 crèdits ECTS, distribuïts en 4 cursos.

  Titulació: Títol superior de música, en el qual constarà l'especialitat cursada, que és equivalent, a tots els efectes, a una titulació universitària.

  Especialitats:

  Tipus de centres d'ensenyament musical

  • Escoles de Música: són centres de titularitat pública o privada. Els ensenyaments que imparteixen no comporten l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. No obstant això, aquestes escoles poden preparar l'alumnat per a l'accés a nivells  professionalitzadors.
  • Conservatoris: són centres públics que imparteixen ensenyaments musicals que condueixen a titulacions amb validesa acadèmica oficial.
  • Centres professionals: són centres de titularitat privada que imparteixen ensenyaments musicals que condueixen a titulacions amb validesa acadèmica oficial.
  • Centres superiors: aquests poden ser de titularitat pública i privada. Imparteixen ensenyaments musicals de grau superior. En finalitzar aquests estudis s'obté una titulació equivalent, a tots efectes, a una titulació universitària.
  • Centres integrats: són centres que integren els ensenyaments de règim general (educació primària/secundària/batxillerat) amb els ensenyaments de música.
   

  Prova d'accés als ensenyaments musicals de grau professional

  L'accés al 1r curs implica la superació d'una prova específica, que té com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixement i capacitats per iniciar els estudis en aquesta etapa.

  Aquesta prova específica consta de dos exercicis:
   
  • Llenguatge musical, audició i cant coral: interpretació d'una cançó.
  • Instrumental, que consisteix en la interpretació a vista d'un fragment musical inèdit senzill i estudis i obres segons l'especialitat.
   Hi ha la possibilitat d'accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors. Per a fer-ho, cal haver superat una prova específica, composta de diverses parts. S'ha de demostrar posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament el curs corresponent.

   

  Prova d'accés als ensenyaments musicals de grau superior

  Per accedir als estudis superiors de música cal superar una prova específica d'accés. Aquesta prova consta de dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica que varia en funció de l'especialitat a la que vulguis accedir.
   
  • Part comuna: Dictat; Anàlisi de partitura; Anàlisi auditiva; Prova instrumental.
  • Part d'especialitat:
   • Composició: Exercici d'escriptura; Exercici d'instrumentació; Presentació de música composta per la persona candidata; Lectura a vista al piano.
   • Direcció: Exercici d'harmonització i instrumentació; Exercici de reconeixement auditiu; Exercici de realització a vista; Lectura a vista al piano.
   • Musicologia: Mostrar les capacitats per comprendre i interpretar una situació musical no familiar i per a extreure informació concreta d'un document, així com la capacitat suficient per a la redacció i l'expressió escrita; Capacitats de connectar i relacionar coneixements previs d'història de la música, de l'art i de la cultura amb un tema nou en l'elaboració crítica d'un discurs, i la capacitat per a l'expressió oral i l'argumentació.
   • Pedagogia: Escriptura d'un passatge didàctic; Desenvolupament d'un tema sobre aprenentatge musical; Exercici d'interpretació vocal; Exercici d'interpretació.
   • Producció i gestió: Capacitat d'organització  de tasques, capacitat d'anàlisi de dades, capacitat de comprensió global i de reacció d'una situació complexa vinculada a la gestió i producció musical, així com capacitat d'expressió escrita; capacitat de recollida d'informació, capacitat d'anàlisi de l'entorn, capacitat d'argumentar i organitzar un discurs i la defensa d'una determinada posició de forma oral.
   • Sonologia: Anàlisi crítica d'un fragment sonor; Realització d'un treball.
   • Interpretació: Exercici d'interpretació; Sessió de treball; Lectura a vista, improvisació o baix continu.
  Anualment es publiquen les bases específiques de les proves i els seus criteris d'avaluació.

  Vull dedicar-me a la música, què he de fer?

  Normativa dels ensenyaments de Música

  Decret 25/2008, de 29 de gener, per al qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)
Cursos relacionats