Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Música

Hi ha diferents nivells d'ensenyaments de música amb validesa oficial. Aquests estudis es realitzen en centres autoritzats per les administracions educatives de les diferents comunitats autònomes i el seu principal objectiu és formar professionals de la música amb competències en el coneixement de la música, el llenguatge musical i l'aprenentatge d'una especialitat instrumental.

És important tenir en compte que, a més dels ensenyaments oficials de música, hi ha estudis de música no oficials que condueixen a altres títols o certificacions musicals sense validesa acadèmica o professional.

Els ensenyaments de música es divideixen en tres nivells educatius:

Organització dels ensenyaments musicals

Ensenyaments no reglats 

Ensenyaments musicals impartits per les escoles de música que tenen com a objectiu la iniciació dels infants, la preparació per als estudis professionals i la formació de persones adultes no professionals en aquest art. 

La durada d'aquests estudis és variable. Cada centre la defineix a partir del seu projecte curricular i dels seus propis objectius. 

Les escoles de música poden expedir diplomes però sense validesa acadèmica oficial, és a dir, no equivalen a l'obtenció de títols acadèmics o professionals. 
 

Ensenyaments professionals

Formació artística que garanteix la qualificació dels futurs professionals de la música preparant-los per als estudis superiors. Aquesta formació és impartida per conservatoris i centres professionals i té una durada de 6 anys, estructurats en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun. 
 
Per accedir al primer curs cal superar una prova específica que té com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixement i capacitats per iniciar els estudis en aquesta etapa.

Aquesta prova específica consta de dos exercicis:
 • Llenguatge musical, audició i cant coral: interpretació d'una cançó.
 • Instrumental, que consisteix en la interpretació a vista d'un fragment musical inèdit senzill i estudis i obres segons l'especialitat.
Hi ha la possibilitat d'accedir a un curs d'ensenyaments professionals diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors. Per a fer-ho, cal haver superat una prova específica, formada per de diverses parts que pot variar en funció del curs. S'ha de demostrar posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament el curs corresponent.

Les persones que superen aquests ensenyaments obtenen el títol professional de música en què constarà l'especialitat cursada. En el cas de cursar simultàniament l'Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat, es pot sol·licitar la convalidació d'hores d'assignatures específiques pel que fa al Batxillerat i la reducció de les matèries optatives pel que fa a l'ESO.
 
Pots triar entre les següents especialitats:
 • Instruments de l'orquestra: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí, violoncel.
 • Instruments polifònics: acordió, guitarra, orgue, piano.
 • Instruments de la música moderna i el jazz: guitarra elèctrica, baix elèctric, percussió.
 • Instruments de la música antiga, excepte orgue: clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc i viola de gamba.
 • Instruments tradicionals: acordió (música tradicional), cornamusa, flabiol i tamborí, guitarra flamenca, instruments de pua, tenora, tible, trombó (fiscorn baix-música tradicional), xeremia.
 • Àrea de cant: cant.


Ensenyaments superiors

Estudis que tenen com a objectiu la formació de professionals especialitzats en el camp de la música. Aquests estudis están adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i equivalen als graus universitaris. 

Els ensenayaments superiors de música tenen una durada de 4 anys i comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos.

La superació d'aquesta formación comporta l'obtenció del títol superior de música, en el qual constarà l'especialitat cursada, que és equivalent, a tots els efectes, a una titulació universitària.

Pots triar entre les següents especialitats:
 • Composició
 • Direcció
 • Interpretació
 • Musicologia
 • Pedagogia
 • Producció i gestió
 • Sonologia

Per accedir als estudis superiors de música cal superar una prova específica d'accés, com també acreditar el títol de batxillerat (o equivalent) superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En el cas de no disposar dels requisits acadèmics esmentats, si ets majors de 18 anys també pots fer la prova específica d'accés, si superes prèviament una prova de maduresa relacionada amb els objectius de batxillerat.

La prova específica d'accés consta de dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica que varia en funció de l'especialitat a la que vulguis accedir.

 • Part comuna: Dictat; Anàlisi de partitura; Anàlisi auditiva; Prova instrumental.
 • Part d'especialitat:
  • Composició: Exercici d'escriptura; Exercici d'instrumentació; Presentació de música composta per la persona candidata; Lectura a vista al piano.
  • Direcció: Exercici d'harmonització i instrumentació; Exercici de reconeixement auditiu; Exercici de realització a vista; Lectura a vista al piano.
  • Musicologia: Mostrar les capacitats per comprendre i interpretar una situació musical no familiar i per a extreure informació concreta d'un document, així com la capacitat suficient per a la redacció i l'expressió escrita; Capacitats de connectar i relacionar coneixements previs d'història de la música, de l'art i de la cultura amb un tema nou en l'elaboració crítica d'un discurs, i la capacitat per a l'expressió oral i l'argumentació.
  • Pedagogia: Escriptura d'un passatge didàctic; Desenvolupament d'un tema sobre aprenentatge musical; Exercici d'interpretació vocal; Exercici d'interpretació.
  • Producció i gestió: Capacitat d'organització  de tasques, capacitat d'anàlisi de dades, capacitat de comprensió global i de reacció d'una situació complexa vinculada a la gestió i producció musical, així com capacitat d'expressió escrita; capacitat de recollida d'informació, capacitat d'anàlisi de l'entorn, capacitat d'argumentar i organitzar un discurs i la defensa d'una determinada posició de forma oral.
  • Sonologia: Anàlisi crítica d'un fragment sonor; Realització d'un treball.
  • Interpretació: Exercici d'interpretació; Sessió de treball; Lectura a vista, improvisació o baix continu.

Anualment es publiquen les bases específiques de les proves i els seus criteris d'avaluació.


Tipus de centres d'Ensenyaments Artístics de Música

Hi ha diferents centres en què podràs cursar ensenyaments de música, per la qual cosa és recomanable que t'informis adequadament abans de decidir per triar aquell centre la formació s'adeqüi més a les teves preferències personals:
 • Escoles de música. Són centres de titularitat pública i privada i els estudis impartits no comporten l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica ni professional. No obstant això, algunes escoles de música preparen a aquells alumnes que volen a accedir a nivells professionals.
 • Conservatoris. Són centres públics que imparteixen estudis musicals de diferents nivells educatius que condueixen a títols amb validesa acadèmica.
 • Centres professionals de música. Són centres privats que imparteixen estudis musicals de diferents nivells educatius que condueixen a títols amb validesa acadèmica.
 • Centres superiors de música. Són centres de titularitat pública o privada que imparteixen ensenyaments musicals superiors.
 • Centres integrats d'Ensenyaments Artístics de Música. Són centres públics de règim general (educació primària, secundària i batxillerat) en els quals s'integren els ensenyaments de música. A Educació Primària, s'integren els ensenyaments de primària i els no reglats de música. A l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), s'integren els de secundària i els quatre primers cursos dels ensenyaments professionals de música. Al Batxillerat, s'integren els ensenyaments de la branca d'arts de batxillerat i els dos últims cursos dels estudis professionals de música. 
 

Vull dedicar-me a la música, què he de fer?

Normativa dels ensenyaments de Música

Decret 25/2008, de 29 de gener, per al qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.

Decret 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat