Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Art dramàtic

Què són els ensenyaments superiors d'art dramàtic?

Els ensenyaments superiors d'art dramàtic estan orientades a proporcionar una formació tècnica, humanística i artística de qualitat a aquelles persones que desitgin capacitar-se per a l'exercici de les diverses professions pròpies d'aquesta disciplina.

Títols superiors d'Art Dramàtic

Aquests estudis tenen una durada de 4 cursos acadèmics, és a dir, de 240 crèdits ECTS, per la qual cosa és equivalent a tots els efectes a un grau universitari.

En acabar un d'aquests estudis obtindràs el Títol Superior d'Art Dramàtic, seguit de l'especialitat cursada.

Aquests ensenyaments s'organitzen en tres especialitats:
 
Per accedir a aquests estudis, caldrà que s'ajustin a, almenys, un dels següents requisits:
Si ets major de 18 anys i no compleixin cap dels requisits anteriorment esmentats, podràs accedir a aquests estudis directament mitjançant la realització de la prova específica en què es demostri que compta amb les habilitats i aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments.

En qualsevol cas, serà obligatori superar la prova específica d'accés referida a l'especialitat que es cursarà.
 

Prova d'accés als ensenyaments superiors d'art dramàtic

La prova consta de dues parts, una primera part comuna per a totes les especialitats i una segona part que varia en funció de l'especialitat:
 
  • Primera part comuna: Comentari de text i Anàlisi de la Imatge.
  • Segona part, varia en funció de l'especialitat:
    • Escenografia: Coneixements i habilitats de representació gràfica en el sistema dièdric; Coneixements i habilitats de representació gràfica a mà alçada; Preparar, desenvolupar, presentar i justificar una proposta escenogràfica segons les directrius establertes per la comissió avaluadora.
    • Interpretació: Interpretació; Veu/dicció; Moviment; Música/cant; Identificació les capacitats interpretatives dels aspirants.
    • Direcció d'escena i dramaturgia: Anàlisi dramatúrgica d'un text dramàtic; Direcció d'actors sobre una escena; Escriptura d'un text dramàtic; Proposta d'escenificació d'un text dramàtic.
Anualment es publiquen les bases específiques de les proves d'accés, com també els seus criteris d'avaluació.

 
 

Centres on es poden cursar aquests estudis

 

Normativa dels ensenyaments d'art dramàtic

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.