Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Què són els Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny?

Els Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny et formen per a realitzar treballs artístic-tècnics, assumint també tasques de gestió de recursos tècnics i humans.

Aquests cicles formatius tenen una durada de dos anys acadèmics, període que inclou formació en el centre educatiu, pràctiques en empreses, estudis o tallers i la realització d'un projecte final.

En acabar un d'aquests estudis obtindràs la titulació de Tècnic o Tècnica Superior en Arts Plàstiques i Disseny de l'especialitat cursada o continuar formant-te per ampliar els teus coneixements i competències.

És important saber a la titulació de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 1 en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), el qual permet comparar les titulacions en el Espai Europeu d'Educació Superior. Els nivells MECES tenen la seva equivalència amb els de el Marc Europeu de Qualificacions (EQF per les seves sigles en anglès). En particular, el nivell MECES 1 de Tècnic Superior equival a el nivell 5 del Marc Europeu de Qualificacions. L'objectiu d'aquest sistema de correspondència entre nivells és facilitar la mobilitat dels estudiants i l'accés a l'ocupació a l'estranger.
 

Vies d'accés als CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny

Per a accedir-hi cal que compleixis amb un dels requisits d'accés següents: És recomanable que t'informis adequadament del procés d'admissió, ja que cada via d'accés compta amb un percentatge de places reservat i cada comunitat autònoma estableix unes prioritats d'accés.

Prova específica d'accés

Mitjançant la realització d'aquesta prova, l'alumnat pot demostrar que compta amb els coneixements artístics i les aptituds necessàries per cursar aquests ensenyaments amb el màxim profit.

Els alumnes i les alumnes que es trobin en una d'aquestes situacions, estaran exempts de realitzar la prova específica d'accés:
  • Haver obtingut el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.
  • Haver obtingut un títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.
  • Estar en possessió de títol de Batxillerat de la modalitat artística.
  • Estar en possessió d'un títol superior d'Arts Plàstiques, Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals o titulacions equivalents.
  • Haver obtingut el grau o la llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica de Disseny Industrial.  


Prova general d'accés

Si no disposes del títol de Batxillerat, hauràs de realitzar una prova general d'accés. La part comuna d'aquesta prova és la mateixa que per a accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior

La prova d'accés la pots realitzar si ets majors de 19 anys (18 si estàs en possessió d'un CFGM).

Les matèries de les que t'has d'examinar en aquesta prova són: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany), història o matemàtiques.

La part comuna es convoca una única vegada a l'any. La part específica té una convocatòria ordinària i dues d'extraordinàries.

Oferta formativa de CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny

Famílies Professionals Cicles Formatius Superiors Hores
Arts aplicades a la indumentària Estilisme d'Indumentària 1.875
Arts aplicades al llibre Enquadernació Artística
Gravat i Tècniques d'Estampació
1.800
1.950
Arts aplicades al mur Arts Aplicades al Mur 1.800
Art floral Art Floral 1.950
Ceràmica artística Ceràmica Artística
Modelisme i Matriceria Ceràmica
2.000
2.000
Comunicació gràfica i audiovisual
 
Animació
Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals
Còmic
Fotografia
Gràfica Audiovisual
Gràfica Audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D
Gràfica Impresa
Gràfica Interactiva
Gràfica Publicitaria
Il·lustració
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000
Disseny d'interiors Aparadorisme
Arquitectura Efímera
Elements de Jardí
Moblament
Projectes i Direcció d'Obres de Decoració
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
Disseny industrial Mobiliari
Modelisme i Maquetisme
Modelisme Industrial
1.900
1.900
1.900
Escultura Ebenisteria Artística
Escultura Aplicada a l'Espectacle
Fosa Artística
Motlles i Reproduccions Escultòriques
Tècniques Escultòriques
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Esmalts artístics Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls 1.950
Joieria d'art Joieria artística 1.875
Tèxtils artístics Art tèxtil
Brodats i Rebosters
Estampacions i Tintatges Artístics
Puntes Artístiques
1.950
1.950
1.950
1.950


Sortides i connexions

Després d'haver completat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny hi ha diverses opcions si desitges continuar formant-te en l'àmbit dels ensenyaments artístics: Havent obtingut el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny també pots accedir directament al món laboral donada la validesa oficial i la qualificació professional especialitzada d'aquests estudis.

Normativa dels cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.