Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

Què són els Cicles Formatius de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny?

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny t'ofereixen una formació en les diferents àrees de les arts aplicades i els oficis artístics, amb l'objectiu d'aconseguir que els titulats siguin capaços de fer un bon ús dels instruments, tècniques, eines i materials per realitzar les tasques pròpies de l'ofici per a la qual s'hagin preparat durant els estudis.

Aquests cicles formatius tenen una durada d'entre un i dos anys, incloent-hi un període de formació en el centre educatiu, una fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers i la realització d'un projecte final.

Un cop completats els estudis, podràs exercir una activitat artístic-professional, tenint en compte tant les tècniques artístiques més actuals com les artesanes clàssiques, i obtindràs el títol de Tècnic o Tècnica d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

També pots optar per continuar formant-te per ampliar les teves possibilitats d'inserció laboral quan vulguis accedir al mercat de treball.

Vies d'accés als CFGM d'Arts Plàstiques i Disseny

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny caldrà que compleixis almenys un dels següents requisits: Cada comunitat autònoma estableix unes prioritats d'accés i a més, cada via d'accés té un percentatge de places reservat. Per això, és recomanable que t'informis en profunditat sobre el procés d'admissió.
 

Prova específica d'accés

La prova específica d'accés l'han de realitzar totes les persones que vulguin accedir a aquests estudis, avalua que es posseeixen uns coneixements artístics suficients per superar amb èxit els estudis.

La prova específica d'accés consisteix a resoldre un exercici de la matèria d'educació visual i plàstica de l'Ensenyament Secundari Obligatori.

Només estan exemptes de fer aquesta prova les persones que ja disposen d'un títol de formació professional d'arts plàstiques i disseny.
 

Requisits d'accés per a l'alumnat sense el graduat en ESO

Tenir 17 anys, o bé complir-los durant l'any que et vulguis inscriure a alguna d'aquestes alternatives d'accés:
  • Superar una prova regulada pel Departament d'Educació, que consta de dues parts:
    • Caràcter general: s'han de superar diferents examens corresponents a: competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès), competència social i ciutadana, competència d'interacció amb el món físic, competència en tecnologia i competència matemàtica. És la  mateixa prova que per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM)
    • Caràcter específic: s'ha de superar un exercici relacionat amb la matèria d'educació visual i plàstica de l'ensenyament secundari obligatori.
  • Superar un curs d'accés específic i la prova d'accés de caràcter específic. El curs d'accés és el mateix que per a accedir als cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
La part comuna només es convoca una vegada a l'any, per a la part específica hi ha una convocatòria ordinària i dues extraordinàries.

Com s'accedeix a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny?

 


Oferta formativa de CFGM d'Arts Plàstiques i Disseny

Famílies Professionals Cicles Formatius de Grau Mitjà Hores
Arts aplicades a la indumentària Artesania de Complements de Cuir 1.600
Arts aplicades al llibre Serigrafia Artística 950
Arts aplicades al mur Revestiments Murals 1.600
Art floral Floristeria 1.600
Ceràmica artística Decoració Ceràmica
Terrisseria
1.600
1.600
Comunicació gràfica i audiovisual Assistència al Producte Gràfic Imprès
Assistència al Producte Gràfic Imprès, perfil professional. Assistent de Fotografia
Assistència al Producte Gràfic Interactiu
1.600
1.600


1.600
Escultura Ebanisteria Artística
Forja Artística
Reproduccions Artístiques en Fusta
1.600
1.600
1.600
Esmalts artístics Esmaltatge sobre Metalls 1.600
Joieria d'art Procediments de Joieria Artística 1.600

Sortides i connexions

Un cop hagis completat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, podràs continuar formant-te. Algunes de les possibilitats per a continuar els teus estudis són:

Així mateix, havent obtingut el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny pots accedir al món laboral donada la validesa oficial i la qualificació professional especialitzada d'aquests estudis.

Normativa dels cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.  

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.