Grau Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
330 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Formem professionals amb visió interdisciplinària.
 • La intersecció entre dues disciplines en creixement
 • Ampli coneixement en temes empresarials i del sector turístic
 • Continguts acadèmics orientats al món professional
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme per 330 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté els dos títols oficials: graduat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i graduat en Turisme.
Aquest programa respon a la necessitat creixent del sector empresarial de disposar de professionals amb un perfil interdisciplinari. La suma de competències de tots dos graus proporciona al professional un perfil polivalent molt valorat per les empreses i el sector turístic.
Aquest itinerari integra els continguts i les assignatures de les dues titulacions. L'estudiant obté una completa formació en la gestió i organització de les empreses que li permetrà exercir càrrecs de responsabilitat en qualsevol organització, a més de conèixer amb profunditat la indústria turística.
L'estudiant amb la doble titulació format a la UOC és un professional innovador, emprenedor i flexible, amb domini de l'anglès i capacitat per a prendre decisions davant de múltiples realitats. A més, és capaç de treure el màxim rendiment a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Objectius:
Objectius del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE):
 • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
 • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diversos actors.
 • Adquirir coneixements que permetin entendre el funcionament de l'economia en general i de les empreses en particular.
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements de les institucions bàsiques de l'economia en l'àmbit local, nacional i internacional, així com dels actors i els elements de la globalització.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar la informació necessària per a prendre decisions empresarials òptimes en condicions d'incertesa.
 • Obtenir la capacitat de fixar objectius i establir plans, així com d'avaluar críticament els resultats.
 • Desenvolupar la capacitat de fer anar els conceptes i les tècniques de les diferents àrees de valor de l'empresa, entendre les relacions i connectar-les amb els objectius generals de l'organització. 
Objectius del grau de Turisme:
 • Obtenir coneixements avançats sobre la indústria turística i el turisme en totes les seves dimensions i àmbits: social, cultural, legal, polític i econòmic.
 • Obtenir coneixements sobre tots els sectors del turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques i, finalment, formació, recerca i consultoria.
 • Adquirir coneixements sobre les claus d'elaboració de plans estratègics i la seva aplicació immediata en entorns hotelers i de restauració d'àmbit nacional i internacional.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar les tipologies de destinacions, el seu potencial i les possibles formes de gestió, i avaluar l'impacte de les diferents activitats turístiques.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de creativitat i innovació en el sector, així com la gestió sostenible (econòmica, social i ambiental). 
Objectius comuns dels dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa, organització i territori turístic, sigui de titularitat pública o privada.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comunicar correctament, de forma oral i escrita, en les llengües pròpies i, com a mínim, en una llengua estrangera.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Obtenir la capacitat de gestionar i planificar el temps de forma òptima.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a negociar.
 • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a emprendre i innovar. 
Competències específiques del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i dels seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial respecte al comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional i identificar-ne les fortaleses i febleses.
 • Capacitat per a dur a terme eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a orientar-se a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs. 
Competències específiques del grau de Turisme
 • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar una organització, pública, privada o mixta, d'una manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per a dissenyar i planificar d'una manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat, desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
 • Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries. 
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de grau de Turisme es compon de 330 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS:
Formació bàsica 60
Obligatòries 216
Optatives 42
Treballs finals de grau 12
Total 330

Assignatures:
Assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Comportament dels agregats econòmics 6
 • Fonaments de màrqueting 6
 • Fonaments d'estadística 6
 • Idioma modern: Anglès  I6
 • Iniciació a les competències TIC 6
 • Iniciativa emprenedora 6
 • Introducció a la informació financera 6
 • Introducció a l'empresa 6
 • Introducció al dret 6
 • Mercats i conducta 6
Assignatures obligatòries (108 crèdits ECTS) - Crèdits:
 • Anàlisi dels estats financers 6
 • Comptabilitat de costos 6
 • Comptabilitat financera 6
 • Control pressupostari i de gestió 6
 • Direcció estratègica 6
 • Dret de l'empresa 6
 • Estadística aplicada 6
 • Estructura econòmica 6
 • Financiació empresarial 6
 • Fiscalitat empresarial 6
 • Fonaments de matemàtiques 6
 • Habilitats directives 6
 • Idioma modern II: Anglès 6
 • Introducció a la comptabilitat 6
 • Inversió empresarial 6
 • Organització d'empreses 6
 • Persones i organitzacions 6
 • Valoració d'operacions financeres 6
Assignatures optatives (30 crèdits ECTS) - Crèdits:
 • Estratègies i tècniques de comunicació de màrqueting 6
 • International management 6
 • Negoci electrònic 6
 • Negociació 6
 • Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional
 • Treball final de grau en Administració i Direcció d'Empreses 6
Assignatures del grau de Turisme
Formació bàsica (0 crèdits ECTS) - Crèdits:
 • Comportament dels agregats econòmics (reconeguda) 0
 • Fonaments de màrqueting (reconeguda) 0
 • Fonaments d'estadística (reconeguda) 0
 • Idioma modern: Anglès I (reconeguda) 0
 • Iniciació a les competències TIC (reconeguda) 0
 • Iniciativa emprenedora (reconeguda) 0
 • Introducció a la informació financera (reconeguda) 0
 • Introducció a l'empresa (reconeguda) 0
 • Introducció al dret (reconeguda) 0
 • Mercats i conducta (reconeguda) 0
Assignatures obligatòries (108 crèdits ECTS) - Crèdits:
 • Operacions i Processos de Producció en Turisme (reconeguda Decisions tàctiques de producció) 6
 • Direcció de Màrqueting en Turisme (reconeguda Direcció de màrqueting) 6
 • Comportament del consumidor turístic 6
 • Estructura dels mercats turístics 6
 • Desenvolupament sostenible 6
 • Destinacions turístiques 6
 • Dret de les activitats turístiques 6
 • Geografia econòmica 6
 • Gestió dels serveis turístics 6
 • Idioma Modern I: Francès I o Alemany I 6
 • Idioma Modern II: Francès II o Alemany II 6
 • Intermediació turística
 • Introducció a l'espai turístic 6
 • Patrimoni cultural 6
 • Practicum 6
 • Qualitat en Turisme 6
 • Mobilitat i logística (reconeguda Logística) 6
 • Innovació en Turisme (reconeguda Gestió de la innovació) 6
Assignatures optatives (12 crèdits ECTS) - Crèdits:
 • TIC i turisme (reconeguda Ús dels sistemes d'informació a les organitzacions) 6
 • Pràctiques empresarials I 6
 • Treball final de grau en Turisme6

Destinataris

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC capacita per a ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també per a iniciar un negoci propi.
El grau de Turisme de la UOC capacita per a exercir l'activitat professional en nombrosos àmbits dins del camp del turisme, amb una base que permet als graduats adaptar-se a diversos entorns de treball.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Titulació obtinguda

El grau de Doble titulació en Adiministració i Direcció d'Empreses i Turisme de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals són: Comptabilitat i auditoria: tècnic comptable, controlador (controller), auditor extern, responsable de comptabilitat. Gestió fiscal: tècnic de consultoria i gestoria fiscal, assessor fiscal. Finances: analista financer, cap de tresoreria, director financer. Operacions i logística: cap de producció, responsable de logística, responsable d'aprovisionament, responsable de distribució, director d'operacions i logística. Recursos humans: tècnic de recursos humans, director de recursos humans. Allotjament: director hoteler, responsable de l'àrea d'allotjament, cap de reserves, cap comercial, responsable de negoci electrònic. Restauració: director de food and beverage, responsable de banquets i convencions, cap comercial, cap d'operacions. Intermediació: director d'agència de viatges, gestor de viatges d'empresa, responsable de producte, direcció comercial, responsable de negoci electrònic. Transport i logística: responsable de reserves.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Economia i Empresa: M.Jesús Martínez Argüelles. Direcció del programa d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE): Laura Lamolla Kristiansen. Direcció del programa de Turisme: Francesc González Reverté.
Grau Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X