Orientació Acadèmica

Preinscripció al Batxillerat

Què has de tenir en compte per accedir al Batxillerat?

Hauran de presentar una sol·licitud de preinscripció als estudis de Batxillerat tots els estudiants que vulguin estudiar en centres públics o concertats i que es trobin en alguna de les següents situacions:
 • Alumnes que estan cursant la ESO i volen accedir a qualsevol modalitat de Batxillerat en un centre diferent d'aquell on estan estudiant.
 • Alumnes que estan cursant un cicle formatiu de grau mitjà i volen accedir a qualsevol modalitat de Batxillerat (encara que sigui al mateix centre on estan estudiant).
 • Alumnes que volen accedir a la modalitat d'Arts de Batxillerat.
El primer que hauràs de tenir en compte si vols participar en el procés de preinscripció és que per a accedir a Batxillerat cal que tinguis alguna de les següents titulacions: A més de complir algun dels requisits de titulació acadèmica, hauràs de realitzar totes les gestions del procés de preinscripció en les dates establertes. Per a això, convé que segueixis els següents passos:
 • Consulta el calendari del procés de preinscripció per tal de conèixer les dates clau.
 • Esbrina quins són els centres en els quals pots estudiar Batxillerat i les modalitats que imparteixen.
 • Informa't sobre la documentació que has d'aportar i sobre quins són els criteris de prioritat per a l'accés a aquests estudis.
 • Fes la sol·licitud de plaça mitjançant els canals establerts per la Generalitat de Catalunya i presenta tota la documentació en el període fixat.
 • Consulta la puntuació que has obtingut.
 • Consulta quin és el centre assignat.
 • Formalitza la matrícula dels estudis en les dates establertes. 
Alumna Batxillerat

Quins són els criteris de prioritat per a accedir al Batxillerat?

Per tal de garantir la continuïtat dels estudis, sempre tindran preferència per accedir a un centre de Batxillerat els alumnes procedents de centres adscrits (excepte en la modalitat d'Arts).

En el cas que la quantitat de sol·licituds d'estudiants de centres adscrits sigui superior a les places existents al centre de Batxillerat, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte la puntuació resultant d'aplicar uns criteris de prioritat. 

Els criteris de prioritat pels quals es regeix l'adjudicació de places al Batxillerat són:
 • Si hi ha germans o germanes matriculats al centre se sumen 50 punts.
 • Cada centre té una zona educativa que permet establir els punts que rebrà cada sol·licitud pel que fa al criteri de proximitat geogràfica. Així, se sumaran entre 10 i 30 punts depenent de la proximitat del domicili familiar o del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora legal al centre triat en primer lloc.
 • Se sumen 15 punts si algun membre de la unitat familiar percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Finalment, cal sumar la qualificació mitjana, calculada amb dos decimals, dels estudis de procedència. Si en el moment de realitzar la preinscripció l'alumne encara està cursant els estudis previs, se suma la nota mitjana dels cursos ja avaluats completament.
Després de sumar aquests punts, en el cas que hi hagi una situació d'empat entre estudiants es tindran en compte altres criteris complementaris. Així, s'afegiran punts si es dona alguna d'aquestes circumstàncies:
 • El pare, mare, tutor o tutora legal treballa al centre.
 • L'alumne o alumna forma part de família nombrosa.
 • L'alumne pertany a una família monoparental.
 • L'estudiant va nèixer en un part múltiple.
 • L'alumne es troba en situació d'acolliment familiar.
 • Algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%.
 • L'estudiant és víctima de violència de gènere o de terrorisme.
Si després d'aplicar els criteris complementaris encara hi ha empats, es té en compte el número que s'atorga a cada candidat de manera aleatòria quan realitza la sol·licitud, i es decideix l'ordre a partir d'un número obtingut per sorteig.

Tingues en compte que si curses ensenyaments professionals de música o dansa o si estàs seguint un programa esportiu d'alt rendiment tindràs prioritat en l'accés tot i que no vinguis d'un centre adscrit.

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre de Batxillerat?

Sí, a la sol·licitud tens l'opció d'indicar fins a 10 centres. És convenient que indiquis com a primera opció el centre en el que més t'agradaria estudiar i, en la resta d'opcions, altres instituts que també et puguin interessar.

Em puc quedar sense plaça en el centre sol·licitat en primer lloc?

Sí. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places en el centre sol·licitat i que altres estudiants tinguin més punts que tu, pots quedar-te sense plaça en aquell centre. Per això és important que indiquis més d'una opció i que t'informis sobre la demanda existent en cada centre, per a assegurar-te una plaça.

Què passa si presento més d'una sol·licitud?

Si presentes més d'una sol·licitud per a accedir al Batxillerat quedaran invalidats els teus drets de prioritat. Recorda que la manera correcta de deixar constància que optes a diferents centres és indicant totes les opcions en una única sol·licitud.

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània per al Batxillerat i per a altres estudis?

Sí, si estàs dubtant sobre el teu futur o no tens clar si podràs accedir als estudis desitjats en primera opció, pots realitzar el procés d'admissió per a diferents ensenyaments de manera simultània, i quan sàpigues on t'han admès, pots matricular-te únicament als estudis que més t'interessin.

Què passa si presento la documentació fora del període de sol·licitud?

En el cas que presentis la documentació fora del termini de sol·licitud no participaràs en el primer procés d'adjudicació de places i hauràs d'optar a les places vacants després de la primera adjudicació.

On he de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud es realitza telemàticament a través del web de preinscripció de la Generalitat de Catalunya. Per fer-ho cal autenticar-se electrònicament amb un certificat digital, com pot ser el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.

Quan he de matricular-me?

En el calendari de preinscripció apareixen totes les dates del procés. Una vegada coneguis la plaça assignada podràs realitzar la matricula en el centre educatiu en les dates establertes.

Calendari de preinscripció

A continuació trobaràs les dates clau del procés de preinscripció al Batxillerat a Catalunya:
 • Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2022.
 • Publicació de les puntuacions que han rebut les sol·licituds: 23 de maig de 2022.
 • Presentació de reclamacions si es detecten anomalies en les puntuacions: del 23 al 30 de maig.
 • Publicació de puntuacions definitives un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022.
 • Publicació del llistat d'alumnes admesos i en llista d'espera: 22 de juny de 2022.
 • Matriculació dels estudiants amb plaça assignada: del 23 al 29 de juny de 2022.

Si vols aprofundir en el coneixement d'aquesta etapa, pots consultar les modalitats de Batxillerat i les seves sortides.