Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Quina modalitat de Batxillerat és la millor opció?

Un cop has obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) existeixen diferents alternatives acadèmiques amb les quals podràs adquirir les competències necessàries per al teu futur professional.

Entre els ensenyaments als quals pots optar es troba el Batxillerat. T'expliquem a continuació els factors que hauràs de tenir en compte per triar la modalitat de Batxillerat que respongui millor als teus interessos.

 
L'organització dels continguts i les modalitats existents formen part de les modificacions introduïdes per la LOMLOE, la Llei Orgànica d'Educació vigent en l'actualitat. En el curs 2022-2023 s'implementen els canvis a 1r de Batxillerat, i el 2023-2024 s'implementaran en el segon curs.  
 

Per què és important triar bé la modalitat de Batxillerat?

El Batxillerat és una etapa que forma part de l'Educació Secundària postobligatòria. És de caràcter voluntari, dura dos cursos i s'estructura en diferents modalitats per a oferir una formació especialitzada que et permetrà explorar les teves preferències acadèmiques.

En cada modalitat de Batxillerat s'imparteixen matèries que són específiques d'aquella opció concreta. Les matèries de modalitat són essencials per a accedir a l'educació superior, ja que promouen l'aprenentatge necessari per a cursar amb èxit estudis posteriors.


Estudiants de Batxillerat

La majoria d'estudiants que opten pel Batxillerat ho fan amb la intenció de prosseguir els seus estudis amb un cicle formatiu d'FP de grau superior o amb una carrera universitària.

Cada modalitat de Batxillerat està vinculada a determinades famílies professionals, en el cas dels cicles d'FP, i també a determinades branques de coneixement, en el cas dels graus universitaris.

Per aquest motiu, per a accedir a un cicle formatiu de grau superior d'FP tindran prioritat els alumnes que provinguin de modalitats de Batxillerat afins.

I en el cas que es vulgui cursar una carrera, en la fase específica de la selectivitat ponderaran més les matèries de modalitat directament relacionades amb el grau al qual es vol accedir, és a dir, sumaran més punts.

Si ja tens clar el que t'agradaria estudiar després del Batxillerat probablement serà més senzill triar la modalitat. En el cas que tinguis dubtes sobre la teva carrera acadèmica i professional, et recomanem aprofundir en l'autoconeixement mitjançant el Test GR d'interessos professionals d'Educaweb.

Quines modalitats de Batxillerat existeixen?

Existeixen quatre modalitats de Batxillerat. S'exposa a continuació quins continguts s'imparteixen en cada modalitat i per a quins estudis posteriors es recomana cadascuna d'elles.
 

Arts

Si optes per aquesta modalitat hauràs de triar una d'aquestes dues vies:

  • Arts Plàstiques, Imatge i Disseny. És la via recomanada per a estudiants amb interès en l'àmbit audiovisual, el disseny o la publicitat. Inclou matèries com Dibuix Artístic, Cultura Audiovisual o Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny.
  • Música i Arts Escèniques. Per a alumnes i alumnes amb inquietuds per la producció musical, la dansa o el teatre. Si tries aquesta via podràs cursar matèries com a Anàlisi Musical, Arts Escèniques o Cor i Tècnica Vocal.

Si curses aquesta modalitat i després vols accedir a un cicle de grau superior d'FP tindràs prioritat en cicles pertanyents a famílies com Arts Gràfiques, Edificació i Obra Civil, o Tèxtil, Confecció i Pell. A més, tindràs accés directe als cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny (els estudiants que provinguin d'altres modalitats hauran de realitzar una prova d'accés específica).

Si la teva intenció és cursar després una carrera universitària, aquesta modalitat està indicada per a graus com a Disseny, Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Belles arts o Història de l'Art, entre d'altres.
 

Ciències i Tecnologia

Aquesta modalitat es dirigeix a estudiants interessats pel món biosanitari, les matemàtiques, els processos tecnològics i les ciències experimentals. Si tries aquesta opció podràs cursar matèries com Física, Química, Matemàtiques o Biologia.

En l'accés a la universitat aquestes matèries ponderen bé en carreres de les branques de Ciències, Ciències de la salut o Enginyeria i arquitectura.

I si posteriorment vols accedir a un cicle d'FP de grau superior, amb aquesta modalitat tindràs prioritat en cicles de famílies com a Informàtica i Comunicacions, Sanitat o Imatge i So, entre d'altres.
 

General

Amb aquesta nova modalitat podràs configurar itineraris formatius molt diversos, ja que et permet cursar matèries de la resta de modalitats. Les matèries que triïs t'encaminaran als ensenyaments posteriors més vinculats a aquells continguts.

El Batxillerat General s'implanta a Catalunya a 1r de Batxillerat durant el curs 2022-2023, i l'ofereixen centres molt concrets. Si t'interessa aquesta opció, informa't a través dels canals oficials dels instituts que la imparteixen.
 

Humanitats i Ciències Socials

Solen optar per aquesta modalitat els estudiants que tenen inquietuds relacionades amb la filosofia, els estudis lingüístics i literaris, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques o el turisme. Inclou matèries com Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí, Geografia o Empresa.

És la modalitat recomanada si vols cursar després algun cicle de grau superior d'FP pertanyent a les famílies d'Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting o Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Si la teva intenció és estudiar després una carrera universitària, les matèries d'aquesta modalitat estan molt vinculades als graus de la branca de Ciències Socials i Jurídiques i els d'Arts i Humanitats.

Quins criteris cal tenir en compte per triar modalitat?

Tenint en compte el que s'ha explicat, s'indiquen a continuació els aspectes més importants sobre els quals hauries de reflexionar abans de triar la teva modalitat de Batxillerat.

  • Els teus interessos i preferències. De les matèries que ja has cursat fins el moment, pensa en quines se't donen millor i amb quines has gaudit més. Això et donarà moltes pistes sobre els continguts que poden ser més gratificants per a tu en el futur.
  • Matèries impartides a cada modalitat. Informa't detalladament sobre quines matèries es cursen en cada modalitat de Batxillerat. Tingues en compte que en alguns centres podria veure's limitada l'oferta de matèries de modalitat, per això convé que consultis les matèries impartides en els centres que t'interessen.
  • Estudis posteriors. Si els ensenyaments d'educació superior que t'atreuen pertanyen tots al mateix àmbit de coneixement, la decisió serà més senzilla. En el cas que dubtis entre estudis de diferents temàtiques o no tinguis clar què vols estudiar després, reflexiona sobre l'àmbit que més t'agrada, per triar la modalitat més relacionada amb aquesta branca de coneixement.
  • Sortides professionals de cicles i graus universitaris. Intenta connectar els teus interessos acadèmics amb ocupacions concretes. Analitza el mercat laboral, informa't sobre els treballs relacionats amb els cicles de grau superior o amb les carreres que més t'atreuen i pensa si l'itinerari que estàs definint és el que millor respon als teus objectius.
  • Oferta acadèmica. Una vegada tinguis clar quins temes t'interessen més, explora els cicles i carreres universitàries existents relacionats amb aquell àmbit de coneixement. Informa't sobre les opcions per cursar aquests estudis que tens més prop de casa i valora també les teves possibilitats de traslladar-te a altres poblacions, per a tenir previstes totes les alternatives.
  • Opcions d'accés a cicles de grau superior. Alguns cicles d'FP tenen una gran demanda, per aquest motiu solen establir-se criteris de prioritat per a l'accés i es té en compte la nota mitjana dels estudis previs. Si després de Batxillerat vols cursar un cicle de grau superior d'FP, informa't bé sobre la demanda existent en els centres que més t'interessin i quines notes es requereixen per a accedir.
  • Notes de tall. La nota de tall de les carreres universitàries depèn de l'oferta i la demanda de cada grau a cada centre on s'imparteix. Si desitges cursar estudis amb una nota de tall alta, la teva qualificació del Batxillerat pot ser decisiva per a accedir al grau que t'interessi, ja que suposa el 60% de la nota d'accés. Valora, per tant, quina és la modalitat que et permetrà obtenir millors qualificacions i informa't de les notes de tall de cada carrera.
  • Matèries que ponderen a les PAU. En la part específica de selectivitat podràs presentar-te a les matèries de modalitat que més ponderin per a l'accés a la carrera que t'interessi. Informa't bé de quins són aquestes matèries que et permetran obtenir més punts i millorar la teva nota d'admissió. Tingues en compte que cada comunitat publica els seus propis paràmetres de ponderació.


La decisió és important, però si en algun moment penses que t'has equivocat en la teva elecció tens la possibilitat de sol·licitar un canvi de modalitat.

Si el teu objectiu és cursar estudis universitaris, convé que coneguis bé totes les vies d'accés a una carrera, així com les característiques de la selectivitat i l'oferta de graus existent a Catalunya.