Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Descripció del Batxillerat

El Batxillerat és una de les opcions acadèmiques a les quals es pot accedir després de finalitzar l'educació obligatòria.

Coneix les principals característiques d'aquesta etapa educativa.

Què és el Batxillerat?

El Batxillerat és una etapa educativa de dos cursos de durada que forma part de l'educació secundària postobligatòria.

Normalment es cursa entre els 16 i els 18 anys, tot i que es pot estudiar a qualsevol edat de forma presencial o a distància a trevés de l'IOC.

El Batxillerat s'organitza en modalitats (Arts, Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials, i General), per oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos de l'alumnat.

 

grup d'estudiants de batxillerat

La finalitat principal del Batxillerat és desenvolupar capacitats i ampliar coneixements que preparen per accedir a estudis superiors.

En finalitzar aquests estudis obtindràs el títol de Batxiller, en qualsevol de les seves modalitats.

En algunes comunitats autònomes hi ha programes educatius que permeten obtenir, a més del títol de Batxiller, altres titulacions com el diploma Baccalauréat francès, el Batxillerat Internacional o el títol de Tècnic Esportiu. Informa't de les opcions que s'imparteixen en la teva comunitat.

Com accedir al Batxillerat?

Per accedir al Batxillerat has d'estar en possessió d'una de les titulacions següents:

Si compleixes algun dels requisits d'accés pots consultar els detalls relatius al procés d'admissió als estudis de Batxillerat. 

Com és l'avaluació i promoció a Batxillerat?

Durant l'etapa de Batxillerat es realitza una avaluació contínua de les diferents matèries.

Es consideren superades les assignatures amb una qualificació igual o superior a 5.

Les matèries no superades es podran recuperar en l'avaluació extraordinària.

Per promocionar de primer a segon curs, has de tenir totes les assignatures superades o tenir una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. Les assignatures suspeses s'hauran de tornar a cursar.

Per obtenir el títol de Batxiller has de tenir totes les assignatures dels dos cursos superades. La qualificació final de l'etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries, exceptuant el treball de recerca que suposa el 10% de la nota final.

 

 

Qualificació mitjana del Batxillerat = 0,9 x mitjana matèries + 0,1 x nota treball de recerca

 

 

Tingus en compte que algunes matèries tenen continuïtat entre els dos cursos, i per superar la matèria de segon ha d'estar aprovada la de primer.

Per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) s'establiran adaptacions en les condicions de realització de les avaluacions.

Excepcionalment es pot obtenir el títol de Batxiller quan s'hagin superat totes les matèries llevat d'una, sempre que es compleixin les condicions següents:

  • que l'equip docent entengui que s'han assolit els objectius de l'etapa,
  • que la mitjana de les qualificacions de totes les matèries sigui igual o superior a 5,
  • que no s'hagin produït faltes d'assistència injustificades i continuades,
  • i que l'alumne o alumna hagi realitzat les activitats i proves d'avaluació.

Si després de cursar 2n de Batxillerat no has obtingut el títol i tens assignatures suspeses, pots optar per cursar només les matèries pendents o repetir el curs complet.  

En total podràs romandre en l'etapa de Batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys (consecutius o no).

Què puc fer després?

El títol de Batxiller et permet:

Pots informar-te en detall sobre les sortides i connexions de l'etapa de Batxillerat.

Normativa del Batxillerat

 

Si vols aprofundir en el coneixement d'aquesta etapa, pots consultar els criteris per a l'elecció de modalitat o el treball de recerca de Batxillerat.

I si t'interessa pots informar-te sobre les notes de tall de tots els graus i dobles graus universitaris impartits a Catalunya: