Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Descripció del Batxillerat

Què és el Batxillerat

El Batxillerat és una etapa formativa d'educació no obligatòria que té una durada de dos cursos. Normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys, encara que es pot cursar a qualsevol edat de manera presencial o a distància.

S'organitza en modalitats, amb diferents vies dintre de cada modalitat, per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l'alumnat.

Els estudis d'aquesta etapa tenen les següents finalitats:
  • Desenvolupar capacitats i ampliar coneixements per tal d'afermar les competències i habilitats de l'alumnat.  
  • Assegurar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny o Ensenyaments Esportius.  
  • Fomentar el pensament crític per consolidar una maduresa intel·lectual i personal que permeti incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i autonomia.

En definitiva, el Batxillerat ha d'ajudar-te a adquirir tant una maduresa intel·lectual i humana com els coneixements i habilitats per desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència, i un cop finalitzat incorporar-te al món laboral o bé seguir estudis posteriors.

En finalitzar satisfactòriament els estudis, obtindràs el títol de Batxiller, en qualsevol de les seves modalitats. Amb aquest títol pots presentar-te a la selectivitat i accedir a la universitat o cursar un cicle formatiu de grau superior d'FP, entre altres opcions.

Vies d'accés al Batxillerat

Per a accedir al Batxillerat has d'estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:
 
Si compleixes algun dels requisits d'accés pots informar-te sobre tots els detalls relatius al procés d'inscripció per cursar estudis de Batxillerat.

Avaluació i promoció al Batxillerat

Durant el Batxillerat es realitza una avaluació contínua de les diferents matèries. Es consideren com a superades les assignatures amb una qualificació igual o superior a 5. Les matèries suspeses a l'avaluació final ordinària es podran recuperar a l'avaluació extraordinària.

Per promocionar de primer a segon curs has de tenir totes les assignatures superades o tenir una avaluació negativa en dues matèries com a màxim després de l'avaluació final extraordinària.

Si tens tres o més assignatures suspeses, hauràs de repetir 1r de Batxillerat, tenint en compte que:

  • Si són només tres o quatre les matèries no superades, no cal que tornis a cursar les que ja tinguis aprovades.
  • Amb cinc o més assignatures suspeses, hauràs de repetir el primer curs complet.

Si promociones al segon curs sense tenir totes les matèries superades, hauràs de matricular-te de les matèries pendents del curs anterior. Els centres organitzen activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents.

Per a obtenir el títol de Batxillerat has de tenir totes les assignatures dels dos cursos superades. La qualificació final de l'etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries.

Excepcionalment, l'equip docent pot permetre l'obtenció del títol amb una matèria no superada, sempre que es compleixin els següents requisits: haver aconseguit els objectius i competències vinculats al títol, no tenir faltes d'assistència injustificades, haver-se presentat a tots els exàmens i tenir una mitjana de totes les matèries igual o superior a 5.

Si després de cursar 2n de Batxillerat no has obtingut el títol i tens assignatures suspeses, podràs cursar únicament les matèries no superades o bé renunciar a les matèries aprovades i tornar a cursar de nou 2n de Batxillerat complet.

En total podràs romandre a l'etapa de Batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys (consecutius o no).

Normativa del Batxillerat

Reial Decret 243/2022, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat.

Llei Orgànica 3/2020, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE).
 

Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE).
 

Decret 11/2021, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
 

Decret 142/2008, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.

 

Per tal de conèixer millor aquesta etapa, pots consultar a continuació l'estructura del Batxillerat i les modalitats en les quals s'imparteix, les sortides i connexions amb altres estudis o els criteris per triar un centre de Batxillerat.

També et pot interessar accedir al cercador de notes de tall d'Educaweb, que recopila les notes d'accés a tots els graus universitaris impartits a l'Estat espanyol i també als cicles d'FP de les comunitats que publiquen aquesta informació.