Orientació Acadèmica

Descripció del batxillerat

 • Descripció del batxillerat

  El Batxillerat és la darrera etapa de l'Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en modalitats diferents, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l'alumnat.

  Els estudis d'aquesta etapa tenen les següents finalitats:
   
  • Impartir una formació general que afavoreixi en una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.  
  • Preparar-te assegurant les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.  
  • Orientar-te, permeten-te anar dibuixant les teves preferències i interessos.
  Per accedir al Batxillerat cal que estiguis en possessió del títol de graduat en educació secundària. En finalitzar satisfactòriament els estudis, rebràs el títol de batxiller, en qualsevol de les seves modalitats.  

  El Batxillerat ha d'ajudar-te a adquirir tant una maduresa intel·lectual i humana com els coneixements i habilitats per desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència, i un cop finalitzat incorporar-te a la vida laboral activa o bé seguir estudis posteriors.

  Durada del batxillerat

  • Dos anys. Excepcionalment tres per a la modalitat de nocturn.
  • La permanència al Batxillerat en règim d'escolaritzat és de quatre anys, com a màxim (a excepció de les persones que el realitzin en la modalitat d'adults o a distància).

  Vies d'accés al batxillerat

  Tenir una de les següents titulacions:  
   
   

  Promoció del batxillerat

  Durant el batxillerat es realitza una avaluació contínua de les diferents matèries.

  Per promocionar de primer a segon curs, has de tenir totes les assignatures superades o tenir una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. Si tens tres o més assignatures suspeses, has de repetir 1r de batxillerat.

  Si promociones al segon curs sense tenir totes les matèries superades, hauràs de matricular-te de les matèries pendents del curs anterior. Els centres organitzen activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents.

  Per obtenir el títol de batxillerat has de tenir totes les assignatures superades. Si després de cursar segon de batxillerat tens assignatures suspeses, et pots matricular i cursar únicament les matèries suspeses.

  Puc canviar de modalitat de batxillerat?

  Si t'has matriculat d'una modalitat de batxillerat i al moment de començar les classes decideixes que vols realitzar una altra modalitat, pots sol·licitar al centre educatiu un canvi de modalitat durant les primeres setmanes de primer de batxillerat.

  Si has cursat 1r de batxillerat en una modalitat i vols canviar de modalitat en 2n de batxillerat, pots fer-ho, però has de complir amb les següents condicions:
  • Has de cursar les assignatures troncals de bloc de 2n i, les de 1r que no haguessis superat.
  • Has de cursar la matèria general del bloc d'assignatures troncals pròpia de 1r de la nova modalitat.
  • Has de cursar les matèries del bloc d'assignatures troncals d'opció de la nova modalitat, tant de 1r, com les de 2n.
  • Les matèries específiques superades de 1r, poden computar-se com a matèries específiques en la nova modalitat. I has de superar les matèries específiques de 1r de la nova modalitat.
  • Has de superar aquelles matèries de 1r que estiguin condicionades a matèries de 2n.

  Legislació del batxillerat

  A continuació es mostren les diferents normatives que estructuren els ensenyaments de batxillerat:

  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
  La LOMCE pretén situar l'alumnat com a centre de l'educació, així com convertir l'educació com a instrument principal per la mobilitat social i treballar per a una educació que tracti la igualtat, l'equitat i la justícia. A més, pretén adequar el sistema educatiu a les demandes de l'aprenentatge per competències i flexibilitzar l'estructura educativa, entre d'altres.

  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
  Té per objectiu establir el currículum bàsic del batxillerat, puntualitzant els seus objectius, competències continguts, avaluació i metodologia didàctica.

  Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
  Modificació temporal sobre les avaluacions externes per a la promoció del batxillerat.

  Reial Decret 1467/2007 de 2 de novembre, pel qual s'estableix la estructura del batxillerat i es fixen en els seus ensenyaments mínims

  DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat.


  Segueix llegint l'estructura del batxillerat i les modalitat en les que s'imparteix, les sortides i connexions amb altres estudis o els criteris per triar un centre de batxillerat per conèixer millor aquests estudis.
Cursos relacionats