Orientació Acadèmica

Descripció del Batxillerat

Descripció del Batxillerat

El Batxillerat és la darrera etapa de l'Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en modalitats diferents, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l'alumnat.

Els estudis d'aquesta etapa tenen les següents finalitats:
 
  • Impartir una formació general per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.  
  • Assegurar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.  
  • Fomentar el pensament crític per consolidar una maduresa intel·lectual i personal que permeti incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
Per accedir al Batxillerat cal que estiguis en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). En finalitzar satisfactòriament els estudis, rebràs el títol de Batxiller, en qualsevol de les seves modalitats.  

En definitiva, el Batxillerat ha d'ajudar-te a adquirir tant una maduresa intel·lectual i humana com els coneixements i habilitats per desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència, i un cop finalitzat incorporar-te a la vida laboral activa o bé seguir estudis posteriors.

Durada del Batxillerat

Aquests estudis normalment es realitzen en dos anys que equivalen als dos cursos acadèmics (1r i 2n de Batxillerat), excepcionalment es pot cursar en tres anys per a la modalitat del Batxillerat nocturn.

Els alumnes podran cursar el Batxillerat en un màxim de quatre anys en règim ordinari. Això últim no afecta a les persones que el realitzin per un altre règim d'ensenyament, com ara la modalitat d'adults o a distància
 

Vies d'accés al Batxillerat

Per a accedir al Batxillerat has d'estar en possessió d'una de les següents titulacions:
 
 

Promoció del batxillerat

Durant el batxillerat es realitza una avaluació contínua de les diferents matèries.

Per promocionar de primer a segon curs, has de tenir totes les assignatures superades o tenir una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. Si tens tres o més assignatures suspeses, hauràs de repetir 1r de Batxillerat.

Si promociones al segon curs sense tenir totes les matèries superades, hauràs de matricular-te de les matèries pendents del curs anterior. Els centres organitzen activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents.

Per obtenir el títol de Batxillerat has de tenir totes les assignatures superades. Si després de cursar 2n de batxillerat tens assignatures suspeses, et pots matricular i cursar únicament les matèries suspeses.
 
Les mesures adoptades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional arran de la crisi sanitària del COVID-19 permeten als centres educatius flexibilitzar els criteris de promoció de 1r a 2n de Batxillerat, sempre que així ho autoritzi la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma.

La repetició de curs es considerarà una mesura excepcional. Es durà a terme una avaluació global en què els suspensos deixaran de ser l'únic criteri per decidir si l'alumne o l'alumna passa al curs següent.

Puc canviar de modalitat de Batxillerat?

Si a l'inici de 1r de Batxillerat decideixes canviar de modalitat, pots fer-ho, però hauràs de consultar-ho prèviament amb el centre educatiu.

En el cas de voler canviar de modalitat a 2n de Batxillerat, aquest procés és possible, però també més costós que l'anteriorment esmentat, ja que hauràs de complir amb una sèrie de condicions, com superar les assignatures troncals d'opció i les específiques de la nova modalitat.
 

Legislació del Batxillerat

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan en sus enseñanzas mínimas.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.


Segueix llegint l'estructura del batxillerat i les modalitat en les que s'imparteix, les sortides i connexions amb altres estudis o els criteris per triar un centre de batxillerat per conèixer millor aquests estudis.