Orientació Acadèmica

Descripció del Batxillerat

Descripció del Batxillerat

El Batxillerat és una etapa formativa d'educació no obligatòria que té una durada de dos cursos. Normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys encara que es pot cursar a qualsevol edat de manera presencial o a distància.

Es desenvolupa en modalitats diferents, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l'alumnat.

Els estudis d'aquesta etapa tenen les següents finalitats:
  • Impartir una formació general per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.  
  • Assegurar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de Formació Professional.  
  • Fomentar el pensament crític per consolidar una maduresa intel·lectual i personal que permeti incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
En definitiva, el Batxillerat ha d'ajudar-te a adquirir tant una maduresa intel·lectual i humana com els coneixements i habilitats per desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència, i un cop finalitzat incorporar-te a la vida laboral activa o bé seguir estudis posteriors.

En finalitzar satisfactòriament els estudis, obtindràs el títol de Batxiller, en qualsevol de les seves modalitats. Amb aquest títol pots presentar-te a la selectivitat i accedir a la universitat o cursar un cicle formatiu de grau superior, entre altres opcions.

Durada del Batxillerat

Aquests estudis normalment es realitzen en dos anys que equivalen als dos cursos acadèmics (1r i 2n de Batxillerat), excepcionalment es pot cursar en tres anys per a la modalitat del Batxillerat nocturn.

Els alumnes podran cursar el Batxillerat en un màxim de quatre anys en règim ordinari. Això últim no afecta a les persones que el realitzin per un altre règim d'ensenyament, com ara la modalitat d'adults o a distància
 

Vies d'accés al Batxillerat

Per a accedir al Batxillerat has d'estar en possessió d'una de les següents titulacions:
 

Promoció del batxillerat

Durant el batxillerat es realitza una avaluació contínua de les diferents matèries.

Per promocionar de primer a segon curs, has de tenir totes les assignatures superades o tenir una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. Si tens tres o més assignatures suspeses, hauràs de repetir 1r de Batxillerat.

Si promociones al segon curs sense tenir totes les matèries superades, hauràs de matricular-te de les matèries pendents del curs anterior. Els centres organitzen activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents.

Per obtenir el títol de Batxillerat has de tenir totes les assignatures superades. Excepcionalment, l'equip docent pot permetre l'obtenció del títol amb una matèria no superada, sempre que es compleixin els següents requisits: haver aconseguit els objectius i competències vinculats al títol, no tenir faltes d'assistència injustificades, haver-se presentat a tots els exàmens i tenir una mitjana de totes les matèries igual o superior a 5.

Si després de cursar 2n de Batxillerat no has obtingut el títol i tens una, dos o més assignatures suspeses, et pots matricular i cursar únicament les matèries suspeses.

Puc canviar de modalitat de Batxillerat?

Si a l'inici de 1r de Batxillerat decideixes canviar de modalitat, pots fer-ho, però hauràs de consultar-ho prèviament amb el centre educatiu.

En el cas de voler canviar de modalitat a 2n de Batxillerat, aquest procés és possible, però també més costós que l'anteriorment esmentat, ja que hauràs de complir amb una sèrie de condicions, com superar les assignatures troncals d'opció i les específiques de la nova modalitat.
 

Legislació del Batxillerat

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Ley Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, d'Educació.

Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'Educació Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional.

Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.


Segueix llegint l'estructura del batxillerat i les modalitat en les que s'imparteix, les sortides i connexions amb altres estudis o els criteris per triar un centre de batxillerat per conèixer millor aquests estudis.