Orientació Acadèmica

Modalitats i estructura del Batxillerat

Estructura del Batxillerat

L'etapa de Batxillerat es configura en dos cursos acadèmics durant els quals has de cursar una sèrie d'assignatures estructurades de la següent manera:
 
 • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat. Algunes són obligatòries (matèries comunes generals) i altres varien en funció de la modalitat de Batxillerat triada (matèries comunes d'opció).
 • Matèries de modalitat: són assignatures per poder profunditzar en la modalitat de Batxillerat triada. Els centres i les administracions educatives en fixen la seva oferta.
 • Matèries específiques: en aquest tipus d'assignatures s'hi inclouen assignatures específiques, assignatures d'ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.
Per passar de curs, hauràs de tenir totes les assignatures aprovades o, com a màxim, podràs promocionar de primer a segon amb dues matèries suspeses. Hauràs de matricular d'aquestes assignatures pendents el curs següent per superar-les. Per obtenir el títol de Batxillerat, hauràs de superar totes les assignatures.

Si el que vols és accedir a la universitat després del Batxillerat, hauràs de superar una prova específica d'accés.

Modalitats i matèries de Batxillerat

Hi ha tres modalitats de Batxillerat entre les que podràs triar en funció de les teves necessitats i interessos:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials
 • Arts

Quines assignatures has de cursar?

Has de cursar totes les matèries comunes, la matèria comuna d'opció de bloc i dues o tres matèries de modalitat, la tercera matèria de modalitat pot ser una matèria d'una altra modalitat o dues matèries específiques.

Una de les sortides del Batxillerat són els estudis universitaris. Per accedir a aquests estudis, hauràs de superar una Prova d'Accés a la Universitat (PAU) específica que consta d'una fase general i obligatòria i una fase específica que serveix per pujar nota. És important que escullis una modalitat de Batxillerat que et permeti presentar-te a la fase específica per pujar nota dels estudis que t'interessen, per a això, has de conèixer quines són les ponderacions de cada assignatura per als diferents estudis universitaris, i has de conèixer també les notes de tall.

Matèries comunes:

Matèria 1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura x x
Llengua castellana i literatura x x
Llengua estrangera x x
Filosofia x  
Educació física x  
Ciències del món contemporani x  
Història de la filosofia   x
Història   x
Tutoria x x
Treball de recerca x x
 

Matèries de modalitat i específiques:

Modalitat Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials Arts
    Humanitats Ciències Socials  
Matèria comuna d'opció
 • Matemàtiques I i II
 • Llatí I i II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
 • Fonaments de les arts I i II
Matèries de modalitat
 • Biologia I i II
 • Ciències de la terra I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Electrotècnia
 • Física I i II
 • Química I i II
 • Tecnologia industrial I i II
 • Economia
 • Economia d'empresa  I i II
 • Geografia
 • Grec I i II
 • Història de l'art
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Literatura universal
 • Anàlisi musical I i II
 • Anatomia aplicada
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual I i II
 • Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Disseny
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Volum
Matèries específiques
 • Una altra matèria de modalitat
 • Llengua i cultura occitanes
 • Història de la música i la dansa
 • Psicologia
 • Segona llengua estrangera I i II
 • Sociologia
 • Tècniques d'expressió graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l'empresa
 • Matèria específica de centre

Puc canviar de modalitat de Batxillerat?

Si t'has matriculat d'una modalitat de Batxillerat i al moment de començar les classes decideixes que vols realitzar una altra modalitat, pots sol·licitar al centre educatiu un canvi de modalitat durant les primeres setmanes de primer de Batxillerat.

Si has cursat 1r de Batxillerat en una modalitat i vols canviar de modalitat a 2n de Batxillerat, pots fer-ho, però has de complir amb les següents condicions:
 • Cursar tres matèries de la nova modalitat a segon curs. 
 • Superar quatre o més matèries de la nova modalitat en acabar els estudis de Batxillerat. 
El centre podrà modificar el currículum a l'alumnat que vulgui canviar de modalitat per adaptar-se a aquestes condicions. 
 

Segueix navegant pel nostre portal per conèixer els criteris que t'ajudaran a escollir un centre de Batxillerat i a conèixer les sortides del Batxillerat.