Orientació Acadèmica

Modalitats i estructura del Batxillerat

L'etapa de Batxillerat pertany a l'educació secundària postobligatòria i s'organitza en dos cursos acadèmics que s'estudien, generalment, entre els 16 i els 18 anys.

Es desenvolupa en diferents modalitats, que afavoreixen l'especialització de l'alumnat, i comprèn matèries de diferents tipus.

 
L'organització dels continguts i les modalitats existents formen part de les modificacions introduïdes per la LOMLOE, la Llei Orgànica d'Educació vigent en l'actualitat. En el curs 2022-2023 s'implementen els canvis a 1r de Batxillerat, i el 2023-2024 s'implementaran en el segon curs.


A continuació t'expliquem alguns aspectes fonamentals de l'estructura del Batxillerat, prenent com a base el nou currículum proposat per la LOMLOE i el desplegament que està fent Catalunya.

 

Estructura del Batxillerat

L'etapa de Batxillerat s'organitza en dos cursos acadèmics durant els quals has de cursar una sèrie d'assignatures classificades de la següent manera:
 • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat i són obligatòries per tot l'alumnat.
 • Matèries de modalitat: algunes són comunes a tots els estudiants que cursen una determinada modalitat i, a més, cada curs els alumnes triaran dues matèries més d'entre l'oferta existent per a cada modalitat.
 • Matèries optatives: permeten aprofundir en aspectes propis de la modalitat escollida o bé obrir nous camps de coneixement. En funció de la seva organització i recursos els centres podran adaptar el nombre de matèries optatives impartides.
 • Treball de recerca: és obligatori per tot l'alumnat de Batxillerat de Catalunya. És un treball d'investigació que representa el 10% de la qualificació total de l'etapa. 
Modalitats i matèries del Batxillerat

En els següents apartats podràs veure les matèries concretes que s'imparteixen en cada curs i en cadascuna de les modalitats existents.

Modalitats de Batxillerat

Existeixen quatre modalitats de Batxillerat entre les quals podràs triar en funció de les teves necessitats i interessos, i de l'oferta existent en els centres en els quals vulguis estudiar.

Són les següents:
 

Arts

El Batxillerat d'Arts està recomanat per a estudiants amb interès en l'àmbit audiovisual, el disseny o la publicitat, o bé amb inquietuds per la producció musical, la dansa o el teatre.

Si optes per aquesta modalitat hauràs de triar una d'aquestes dues vies:

 • Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.
 • Música i Arts Escèniques. 
 

Ciències i Tecnologia

Aquesta modalitat s'adreça a alumnes interessats pel món biosanitari, els processos tecnològics, les matemàtiques i les ciències experimentals (Física, Química, Biologia o Geologia).

 

General

És el Batxillerat més obert. Permet configurar itineraris formatius molt diversos, ja que si tries aquesta opció podràs cursar matèries pròpies de la resta de modalitats. El Batxillerat General es va començar a impartir durant el curs 2022-2023. Si t'interessa aquesta modalitat, informa't dels instituts que l'ofereixen a Catalunya.
 

Humanitats i Ciències Socials

És la modalitat més adient pels estudiantes que tenen inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques o el turisme.
 

Matèries del Batxillerat

Independentment de la modalitat que triïs, hauràs de cursar totes les matèries comunes del Batxillerat:

MATÈRIES COMUNES
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Estrangera I
 • Història
 • Història de la Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II

 

Pel que fa les matèries de modalitat, hi ha algunes que cursaran obligatòriament tots els estudiantes que triïn una determinada modalitat i altres matèries que hauran d'escollir entre l'oferta existent per a aquella modalitat.

Sempre que sigui possible, els centres han d'oferir totes les matèries corresponents a les modalitats que imparteixin. Si l'oferta queda limitada per manca de recursos, es podran cursar matèries a distància o en altres centres.
 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'ARTS:
VIA D'ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Dibuix Artístic I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny I
 • Projectes Artístics
 • Volum
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Dibuix Artístic II
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny II
 • Disseny
 • Fonaments Artístics
 • Tècniques d'Expressió Gràficoplàstica

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'ARTS:
VIA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:
 • Anàlisi Musical I
 • Arts Escèniques I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Anàlisi Musical I 
 • Arts Escèniques I
 • Cor i Tècnica Vocal I
 • Cultura Audiovisual
 • Llenguatge i Pràctica Musical
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:
 • Anàlisi Musical II
 • Arts Escèniques II
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Anàlisi Musical II
 • Arts Escèniques II
 • Cor i Tècnica Vocal II
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Literatura Dramàtica

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Matemàtiques I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Biologia I
 • Dibuix Tècnic I
 • Física I
 • Geologia i Ciències Ambientals I
 • Química I
 • Tecnologia i Enginyeria I
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Biologia II
 • Dibuix Tècnic II
 • Física II
 • Geologia i Ciències Ambientals II
 • Química II
 • Tecnologia i Enginyeria II

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT GENERAL
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Matemàtiques Generals
A més, es triaran dues matèries d'entre totes les de modalitat de primer curs que ofereixi el centre, entre les quals s'inclourà obligatòriament la matèria d'Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial.
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Ciències Generals
A més, es triaran dues matèries d'entre totes les de modalitat de segon curs que ofereixi el centre, entre les quals s'inclourà obligatòriament la matèria de Moviments Culturals i Artístics.

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes matèries:
 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Economia
 • Historia del Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Llengua i Cultura Gregues I
 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
 • Matemàtiques I

Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes matèries:

 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Geografia
 • Història de l'Art
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Llengua i Cultura Gregues II
 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II

 

Recorda que a la fase específica de la selectivitat convé que et presentis a les matèries de modalitat que més et ponderin. Així aconseguiràs millorar la teva qualificació per a superar la nota de tall del grau al qual vols accedir.

Pots ampliar la informació relativa als paràmetres de ponderació i també consultar les últimes notes de tall de tots es graus impartits a l'Estat Espanyol.


Estudiant de Batxillerat

Has de tenir en compte que, per regla general, la superació de determinades matèries de segon curs està condicionada a la superació de les corresponents matèries de primer curs, ja que s'estableix entre elles una relació de continuïtat.

No obstant això, en casos excepcionals, si un estudiant desitja cursar una matèria de 2n de Batxillerat sense haver superat prèviament la mateixa matèria de nivell I, podrà fer-ho si el professorat considera que pot seguir amb aprofitament aquesta matèria de segon.
 

Continuïtat entre matèries de Batxillerat
Primer curs Segon curs
Anàlisi Musical I Anàlisi Musical II
Arts Escèniques I Arts Escèniques II
Biologia I Biologia II
Cor i Tècnica Vocal I Cor i Tècnica Vocal II
Dibuix Artístic I Dibuix Artístic II
Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II
Física I Física II
Geologia i Ciències Ambientals I Geologia i Ciències Ambientals I
Llengua Catalana i Literatura I Llengua Catalana i Literatura II
Llengua Castellana i Literatura I Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Estrangera I Llengua Estrangera II
Llengua i Cultura Llatines I Llengua i Cultura Llatines II
Llengua i Cultura Gregues I Llengua i Cultura Gregues II
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
Matemàtiques Generals
Química I Química II
Segona Llengua Estrangera I Segona Llengua Estrangera II
Tecnologia i Enginyeria I Tecnologia i Enginyeria II


A més de les matèries comunes i de les específiques de modalitat, hauràs de cursar matèries optatives, que poden ser anuals o trimestrals. L'oferta d'optatives pot variar entre els diferents centres, però inclourà obligatòriament una segona llengua estrangera.

Es relacionen a continuació algunes de les matèries optatives que es poden oferir a Catalunya.
 

Optatives anuals

Per totes les modalitats:

 • Biomedicina
 • Formació i Orientació Personal i Professional
 • Món Clàssic
 • Programació
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera


Per la modalitat d'Arts:

 • Creació Fotogràfica i Cinema
 • Llenguatges Artístics Contemporanis
 • Projecte de Comissariat d'Exposicions
 • Robòtica

 

Optatives trimestrals

Per totes les modalitats:

 • Ciutadania, Política i Dret
 • Comunicació Audiovisual
 • Creació Literària
 • Matemàtica Aplicada
 • Problemàtiques Socials
 • Robòtica


Per la modalitat d'Arts:

 • Música i Comunicació
 • Publicitat
 • Disseny en 2D i 3D
 • Taller de Creació Escènica
   

Puc canviar de modalitat de Batxillerat?

Si t'has matriculat a una modalitat de Batxillerat en el primer curs i després de les primeres classes t'adones que prefereixes estudiar una altra modalitat, generalment els centres permeten sol·licitar un canvi de modalitat durant les primeres setmanes de curs.

Si ja has finalitzat el primer curs, també pots sol·licitar un canvi de modalitat a 2n de Batxillerat. En aquest cas, el centre pot modificar el currículum per tal que compleixis les següents condicions:

 • Cursar tres matèries de la nova modalitat a segon curs. 

 • Haver superat quatre o més matèries de la nova modalitat en acabar els estudis de Batxillerat. 

Si estàs pensant a fer aquest canvi, és important que t'informis detalladament en el teu centre de les condicions que hauràs de complir.


Segueix navegant pel nostre portal per conèixer els criteris que t'ajudaran a escollir un centre de Batxillerat i les sortides del Batxillerat.