Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Modalitats i matèries del Batxillerat

L'etapa de Batxillerat pertany a l'educació secundària postobligatòria i s'organitza en dos cursos acadèmics que s'estudien, generalment, entre els 16 i els 18 anys.

Es desenvolupa en diferents modalitats, que afavoreixen l'especialització de l'alumnat, i comprèn matèries de diferents tipus.

Estructura del Batxillerat

Durant els dos cursos en què s'organitza el Batxillerat cal cursar una sèrie de matèries classificades de la manera següent:
 • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general i són obligatòries per tot l'alumnat.
 • Matèries de modalitat: algunes són comunes a tots els estudiants que cursen una determinada modalitat i, a més, cada curs els alumnes triaran dues matèries més d'entre l'oferta existent per a cada modalitat.
 • Matèries optatives: permeten aprofundir en aspectes propis de la modalitat escollida o bé obrir nous camps de coneixement. En funció de la seva organització i recursos els centres podran adaptar el nombre de matèries optatives impartides.
 • Treball de recerca: és obligatori per tot l'alumnat de Batxillerat de Catalunya. És un treball d'investigació que representa el 10% de la qualificació total de l'etapa. 
Estudiant de Batxillerat

Modalitats i matèries

Existeixen quatre modalitats de Batxillerat entre les quals podràs triar en funció de les teves necessitats i interessos, i de l'oferta existent en els centres en els quals vulguis estudiar.

Independentment de la modalitat que escullis, hauràs de cursar totes les matèries comunes:

MATÈRIES COMUNES
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Estrangera I
 • Història
 • Història de la Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II

 

Pel que fa a les matèries de modalitat, hi ha algunes que cursaran obligatòriament tots els estudiantes que triïn una determinada modalitat i altres matèries que hauran d'escollir entre l'oferta existent per a aquella modalitat.

Sempre que sigui possible, els centres han d'oferir totes les matèries corresponents a les modalitats que imparteixin. Si l'oferta queda limitada per manca de recursos, es podran cursar matèries a distància o en altres centres. 

Vegem quina modalitat respon millor als teus interessos i quines matèries s'imparteixen en cadascuna.

 

Arts

El Batxillerat d'Arts està recomanat per a estudiants amb interès en l'àmbit audiovisual, el disseny o la publicitat, o bé amb inquietuds per la producció musical, la dansa o el teatre. Si t'interessa aquesta modalitat, informa't a dels instituts que la imparteixen a Catalunya.

Si optes per aquesta modalitat hauràs de triar una d'aquestes dues vies:

 • Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.
 • Música i Arts Escèniques. 
 
MATÈRIES DE LA MODALITAT D'ARTS:

VIA D'ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Dibuix Artístic I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny I
 • Projectes Artístics
 • Volum
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Dibuix Artístic II
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny II
 • Disseny
 • Fonaments Artístics
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'ARTS:

VIA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:
 • Anàlisi Musical I
 • Arts Escèniques I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Anàlisi Musical I 
 • Arts Escèniques I
 • Cor i Tècnica Vocal I
 • Cultura Audiovisual
 • Llenguatge i Pràctica Musical
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:
 • Anàlisi Musical II
 • Arts Escèniques II
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Anàlisi Musical II
 • Arts Escèniques II
 • Cor i Tècnica Vocal II
 • Història de la Música i de la Dansa  
 • Literatura Dramàtica

 

Ciències i Tecnologia

Aquesta modalitat s'adreça a alumnes interessats pel món biosanitari, els processos tecnològics, les matemàtiques i les ciències experimentals (Física, Química, Biologia o Geologia).

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Matemàtiques I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Biologia I
 • Dibuix Tècnic I
 • Física I
 • Geologia i Ciències Ambientals I
 • Química I
 • Tecnologia i Enginyeria I
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Biologia II
 • Dibuix Tècnic II
 • Física II
 • Geologia i Ciències Ambientals II
 • Química II 
 • Tecnologia i Enginyeria II

 

General

És el Batxillerat més obert. Permet configurar itineraris formatius molt diversos, ja que si tries aquesta opció podràs cursar matèries pròpies de la resta de modalitats. Si t'interessa aquesta modalitat, informa't dels instituts que la imparteixen a Catalunya.

MATÈRIES DE LA MODALITAT GENERAL
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Matemàtiques Generals
A més, es triaran dues matèries d'entre totes les de modalitat de primer curs que ofereixi el centre, entre les quals s'inclourà obligatòriament la matèria d'Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial (específica d'aquesta modalitat).
Matèria comuna a tot l'alumnat:
 • Ciències Generals
A més, es triaran dues matèries d'entre totes les de modalitat de segon curs que ofereixi el centre, entre les quals s'inclourà obligatòriament la matèria de Moviments Culturals i Artístics (específica d'aquesta modalitat).

 

Humanitats i Ciències Socials

És la modalitat més adient pels estudiantes que tenen inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques o el turisme.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat
Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes matèries:
 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
A més, es triaran dues de les següents matèries:
 • Economia
 • Historia del Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Llengua i Cultura Gregues I
 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes matèries:

 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Geografia
 • Història de l'Art
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Llengua i Cultura Gregues II
 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

 

A més de les matèries comunes i de les específiques de modalitat, hauràs de cursar matèries optatives, que poden ser anuals o trimestrals. L'oferta d'optatives pot variar entre els diferents centres, però inclourà obligatòriament una segona llengua estrangera.

Consulta en els centres que t'interessin les optatives que s'ofereixen per cada modalitat.

Has de tenir en compte que, per regla general, la superació de determinades matèries de segon curs està condicionada a la superació de les corresponents matèries de primer curs, ja que s'estableix entre elles una relació de continuïtat.

No obstant això, en casos excepcionals, si un estudiant desitja cursar una matèria de 2n de Batxillerat sense haver superat prèviament la mateixa matèria de nivell I, podrà fer-ho si el professorat considera que pot seguir amb aprofitament aquesta matèria de segon.

Continuïtat entre matèries de Batxillerat
Primer curs Segon curs
Anàlisi Musical I Anàlisi Musical II
Arts Escèniques I Arts Escèniques II
Biologia I Biologia II
Cor i Tècnica Vocal I Cor i Tècnica Vocal II
Dibuix Artístic I Dibuix Artístic II
Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II
Física I Física II
Geologia i Ciències Ambientals I Geologia i Ciències Ambientals I
Llengua Catalana i Literatura I Llengua Catalana i Literatura II
Llengua Castellana i Literatura I Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Estrangera I Llengua Estrangera II
Llengua i Cultura Llatines I Llengua i Cultura Llatines II
Llengua i Cultura Gregues I Llengua i Cultura Gregues II
Matemàtiques I

Matemàtiques II

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
Matemàtiques Generals
Química I Química II 
Segona Llengua Estrangera I Segona Llengua Estrangera II
Tecnologia i Enginyeria I Tecnologia i Enginyeria II

Avantatges de triar la modalitat adequada

Si el teu objectiu és seguir estudiant per accedir a l'educació superior, les matèries que escullis a Batxillerat et permetran preparar-te millor per a la carrera universitària o el cicle de grau superior que vulguis cursar.

A més, quan la demanda supera l'oferta de places, l'elecció d'una determinada modalitat pot afavorir les teves opcions de ser admès:

 • En l'accés a cicles de grau superior d'FP, per exemple, tenen preferència els estudiants de Batxillerat que han cursat una modalitat afí a la família professional a la qual pertany el cicle.
 • I per incorporar-se a una carrera, en la fase específica de la selectivitat tenen més pes unes matèries que d'altres, la qual cosa impacta en la nota d'admissió a cada grau

Informa't en detall de com triar la modalitat de Batxillerat que respongui millor als teus interessos acadèmics.

Puc canviar de modalitat de Batxillerat?

Si t'has matriculat a una modalitat de Batxillerat en el primer curs i després de les primeres classes t'adones que prefereixes estudiar una altra modalitat, generalment els centres permeten sol·licitar un canvi de modalitat durant les primeres setmanes de curs.

Si ja has finalitzat el primer curs, també pots sol·licitar un canvi de modalitat a 2n de Batxillerat. En aquest cas, el centre pot modificar el currículum per tal que compleixis les següents condicions:

 • Cursar tres matèries de la nova modalitat a segon curs. 

 • Haver superat quatre o més matèries de la nova modalitat en acabar els estudis de Batxillerat. 

Si estàs pensant a fer aquest canvi, és important que t'informis detalladament en el teu centre de les condicions que hauràs de complir.

 

Segueix navegant pel nostre portal per conèixer els criteris que t'ajudaran a escollir un centre de Batxillerat i les sortides del Batxillerat.

I si vols consultar la normativa més recent sobre l'etapa, pots accedir al Decret 171/2022, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.