Orientació Acadèmica

Modalitats i estructura del Batxillerat

L'etapa de Batxillerat pertany a l'educació secundària postobligatòria i s'organitza en dos cursos acadèmics que es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys.

Es desenvolupa en diferents modalitats, que afavoreixen l'especialització de l'alumnat, i comprèn matèries de diferents tipus.

 
L'organització dels continguts i les modalitats existents formen part de les modificacions introduïdes per la LOMLOE, la Llei Orgànica d'Educació vigent en l'actualitat. En el curs 2022-2023 s'implementen els canvis a 1r de Batxillerat, i el 2023-2024 s'implementaran en el segon curs.


A continuació t'expliquem alguns aspectes fonamentals de l'estructura del Batxillerat, prenent com a base el nou currículum proposat per la LOMLOE i el desplegament que està fent Catalunya.

 


Estructura del Batxillerat

L'etapa de Batxillerat s'organitza en dos cursos acadèmics durant els quals has de cursar una sèrie d'assignatures classificades de la següent manera:
 • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat i són obligatòries per tot l'alumnat.
 • Matèries de modalitat: algunes són comunes a tots els estudiants que cursen una determinada modalitat i, a més, cada curs els alumnes triaran dues matèries més d'entre l'oferta existent per a cada modalitat.
 • Matèries optatives: permeten aprofundir en aspectes propis de la modalitat escollida o bé obrir nous camps de coneixement. En funció de la seva organització i recursos els centres podran adaptar el nombre de matèries optatives ofertades.
 • Treball de recerca: és obligatori per tot l'alumnat de Batxillerat de Catalunya. És un treball d'investigació que representa el 10% de la qualificació total de l'etapa. 

Per passar de primer a segon curs cal tenir totes les assignatures superades o tenir una avaluació negativa en dues matèries com a màxim i per a obtenir el títol de Batxillerat has de tenir totes les assignatures dels dos cursos superades. La qualificació final de l'etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries.

Modalitats i matèries del Batxillerat

 

Excepcionalment, es pot obtenir el títol amb una matèria no superada sempre que l'estudiant hagi assolit els objectius de l'etapa, no tingui faltes d'assistència injustificades, s'hagi presentat a tots els exàmens i tingui una mitjana igual o superior a 5.

I si després del Batxillerat vols accedir a la universitat, tingues en compte que hauràs de superar una prova específica d'accés (PAU).

Modalitats de Batxillerat

Existeixen quatre modalitats de Batxillerat entre les quals podràs triar en funció de les teves necessitats i interessos, i de l'oferta existent en els centres en els quals vulguis estudiar.

Són les següents:
 

Arts

Si optes per aquesta modalitat hauràs de triar una d'aquestes dues vies:

 • Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, adreçat a estudiants amb interès en l'àmbit audiovisual, el disseny o la publicitat, entre d'altres.
 • Música i Arts Escèniques, per a estudiants interessats en la producció musical, la dansa o el teatre. 

Ciències i Tecnologia

Aquesta modalitat s'adreça a alumnes interessats pel món biosanitari, els processos tecnològics, les matemàtiques i les ciències experimentals (Física, Química, Biologia o Geologia).

 

General

És el Batxillerat més obert. Permet configurar itineraris formatius molt diversos, ja que si tries aquesta opció podràs cursar matèries pròpies de la resta de modalitats. El Batxillerat General s'imparteix en fase pilot durant el curs 2022-2023, i l'ofereixen centres molt concrets. Si t'interessa aquesta modalitat, informa't en la teva comunitat autònoma dels instituts que la imparteixen.
 

Humanitats i Ciències Socials

És la modalitat més adient pels estudiantes que tenen inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques o el turisme.
 

Matèries de cada modalitat 

Independentment de la modalitat que triïs, hauràs de cursar totes les matèries comunes:

 

MATÈRIES COMUNES

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

 • Educació Física

 • Filosofia

 • Llengua Castellana i Literatura I

 • Llengua Catalana i Literatura I

 • Llengua Estrangera I

 • Història

 • Història de la Filosofia

 • Llengua Castellana i Literatura II

 • Llengua Catalana i Literatura II

 • Llengua Estrangera II

 

Pel que fa les matèries de modalitat, hi ha algunes que cursaran obligatòriament tots els estudiantes que triïn una determinada modalitat i altres matèries que hauran d'escollir entre l'oferta existent per a aquella modalitat.

Sempre que sigui possible, els centres han d'oferir totes les matèries corresponents a les modalitats que imparteixin. Si l'oferta queda limitada per manca de recursos, es podran cursar matèries a distància o en altres centres.

 

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'ARTS:
VIA D'ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matèria comuna a tot l'alumnat:

 • Dibuix Artístic I

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Cultura Audiovisual

 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny I

 • Projectes Artístics

 • Volum

Matèria comuna a tot l'alumnat:

 • Dibuix Artístic II

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny II

 • Disseny

 • Fonaments Artístics

 • Tècniques d'Expressió Gràficoplàstica

 

 

 
MATÈRIES DE LA MODALITAT D'ARTS:

VIA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:

 • Anàlisi Musical I

 • Arts Escèniques I

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Anàlisi Musical I 

 • Arts Escèniques I

 • Cor i Tècnica Vocal I

 • Cultura Audiovisual

 • Llenguatge i Pràctica Musical

Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:

 • Anàlisi Musical II

 • Arts Escèniques II

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Anàlisi Musical II

 • Arts Escèniques II

 • Cor i Tècnica Vocal II

 • Història de la Música i de la Dansa

 • Literatura Dramàtica

 

 

 

 

MATERIAS DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matèria comuna a tot l'alumnat:

 • Matemàtiques I

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Biologia I

 • Dibuix Tècnic I

 • Física I

 • Geologia i Ciències Ambientals I

 • Química I

 • Tecnologia i Enginyeria I

Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes dues matèries:

 • Matemàtiques II

 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Biologia II

 • Dibuix Tècnic II

 • Física II

 • Geologia i Ciències Ambientals II

 • Química II

 • Tecnologia i Enginyeria II

 

 

 

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT GENERAL

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matèria comuna a tot l'alumnat:

 • Matemàtiques Generals

A més, es triaran dues matèries d'entre totes les de modalitat de primer curs que ofereixi el centre, entre les quals s'inclourà obligatòriament la matèria d'Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial.

Matèria comuna a tot l'alumnat:

 • Ciències Generals

A més, es triaran dues matèries d'entre totes les de modalitat de segon curs que ofereixi el centre, entre les quals s'inclourà obligatòriament la matèria de Moviments Culturals i Artístics.


 

 

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Tot l'alumnat cursarà una d'aquestes matèries:

 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Economia
 • Historia del Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Llengua i Cultura Gregues I
 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
 • Matemàtiques I

Todo el alumnado cursará una de estas materias:

 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

A més, es triaran dues de les següents matèries:

 • Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Geografia
 • Història de l'Art
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Llengua i Cultura Gregues II
 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II

 

Puc canviar de modalitat de Batxillerat?

Si t'has matriculat d'una modalitat de Batxillerat i al moment de començar les classes decideixes que vols realitzar una altra modalitat, pots sol·licitar al centre educatiu un canvi de modalitat durant les primeres setmanes de primer de Batxillerat.

Si has cursat 1r de Batxillerat en una modalitat i vols canviar de modalitat a 2n de Batxillerat, pots fer-ho, però has de complir amb les següents condicions:

 • Cursar tres matèries de la nova modalitat a segon curs. 

 • Superar quatre o més matèries de la nova modalitat en acabar els estudis de Batxillerat. 

El centre podrà modificar el currículum a l'alumnat que vulgui canviar de modalitat per adaptar-se a aquestes condicions. 

 

Segueix navegant pel nostre portal per conèixer els criteris que t'ajudaran a escollir un centre de Batxillerat i a conèixer les sortides del Batxillerat.