Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Treball de recerca

Durant el Batxillerat s'adquireixen competències i coneixements que desprès es poden aplicar en estudis posteriors i en l'àmbit laboral. A continuació trobaràs orientacions que et permetran afrontar amb confiança una de les activitats més importants d'aquesta etapa: el treball de recerca.

Estudiant de Batxillerat

Què és el treball de recerca

El treball de recerca, també conegut com a TR o TdR, és una activitat d'investigació que han de realitzar tots els estudiants de Batxillerat de Catalunya. Consta d'una part escrita i d'una presentació oral.

Aquest treball et comportarà una inversió de temps d'unes 70 hores, aproximadament, i representa un 10% de la nota final del Batxillerat.

El TR està tutoritzat per un professor o professora, que et guiarà i assessorarà en cada fase del procés d'investigació a través de reunions periòdiques.

Tot i que generalment es tracta d'un treball individual, el teu centre et pot recomanar desenvolupar el TR en grup, segons les necessitats i la dinàmica de la investigació.

És convenient començar a preparar el treball de recerca en el primer curs de Batxillerat, tot i que es lliura per escrit i es presenta oralment a segon curs.


Altres comunitats autònomes estan implementant a l'etapa de Batxillerat aquest treball d'investigació seguint les recomanacions dels principis pedagògics de la Llei Orgànica d'Educació.
 

Passos per desenvolupar el TR

Per elaborar el teu treball de recerca cal que segueixis els següents passos:

1. Elecció del tema

Tria el tema del teu TR i l'assumpte concret de la recerca, considerant els teus interessos i la modalitat de Batxillerat que estàs estudiant.

Per tal de fer una bona tria, pots fer-te algunes preguntes que t'ajudin a definir el teu àmbit d'interès:

Elecció del tema del treball de recerca

Has de triar un contingut que es pugui investigar i tenir en compte els recursos que necessitaràs i la metodologia que hauràs d'aplicar. El teu tutor o tutora t'ajudarà a definir una proposta realista. A més, et pot recomanar fonts perquè coneguis la metodologia més adient pel teu TR i perquè la puguis aplicar correctament.

Un cop definit el tema pots formular el títol provisional del treball, que t'ajudarà a precisar la finalitat de la investigació.

 

2. Plantejament de la hipòtesi o dels objectius inicials

La hipòtesi és un supòsit redactat en forma d'afirmació o negació que pot orientar alguns treballs de recerca i que s'ha de verificar amb els resultats de la investigació.

Si no parteixes d'una hipòtesi, caldrà que defineixis molt bé l'objectiu del teu treball, que dependrà de l'àmbit de coneixement triat: pot ser analitzar en profunditat un tema, fer un treball de camp, dissenyar i programar una aplicació informàtica, proposar una nova solució a un problema científic, etc.

Un cop ben definida la hipòtesi o l'objectiu del TR podràs establir quines variables relacionades o aspectes concrets hauràs d'analitzar per tal d'assolir el propòsit del treball.

 

3. Planificació de la recerca

Planificar el desenvolupament del TR és una tasca molt important per a elaborar un bon treball. Hauràs de tenir present els objectius que t'has marcat i les dates límit que tens per a les presentacions, i ordenar totes les activitats que duràs a terme estimant el temps que dedicaràs a cadascuna.

Eines com una agenda o el Google Calendar et poden ajudar a planificar les entregues de les diferents versions de l'informe i les entrevistes amb el tutor. En el cas que el treball es faci amb altres persones amb Google Calendar pots crear calendaris conjunts per tal que la planificació sigui compartida.

No oblidis contemplar en el calendari les revisions del treball per tal de garantir la correcció que t'exigiran en l'avaluació.

 

4. Definició de l'estructura provisional de la part escrita

Cal crear un índex de l'informe escrit que et serveixi de guia. Tot i que no sigui definitiu, et permetrà anar organitzant totes les dades i estructurar la informació per tal de donar resposta a les preguntes o hipòtesis plantejades.

Aquesta estructura es podrà anar modificant les vegades que calgui fins a arribar a la versió definitiva de l'informe.

 

5. Cerca d'informació

Per tal de poder establir conclusions i donar resposta a les qüestions plantejades en el teu TR, primer caldrà que et documentis a fons sobre el tema d'estudi. Hi ha moltíssima informació disponible, però hauràs d'identificar fonts rigoroses que siguin adequades per la teva investigació.

Algunes de les eines que et poden ajudar a fer cerca de documentació són:

Altres fonts de les quals podràs obtenir informació rellevant poden ser entrevistes, qüestionaris, enquestes, informes d'observació, resultats d'experiments, etc.

També pot ser útil consultar altres treballs que tractin la mateixa temàtica per conèixer altres enfocaments, per això pots accedir al Cercador de treballs de recerca del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

6. Anàlisi de la informació i buidatge de dades

Un cop identificades les fonts, hauràs de llegir la documentació i seleccionar la més útil pel teu TR. Aplicar tècniques com subratllar i fer anotacions als marges permet destacar les idees clau.

A continuació caldrà que contrastis, organitzis i classifiquis la informació i els resultats que vagis obtenint i que els ordenis i redactis de manera entenedora en els apartats provisionals de l'informe, fent servir les teves paraules i sintetitzant per tal de compartir exactament allò que respon als objectius de la teva investigació.

L'estructura del treball pot canviar a mida que vagis processant més informació, podràs afegir o eliminar apartats si ho necessites, així que no t'estanquis intentant respectar l'estructura inicial.

 

7. Síntesi dels resultats i conclusions

Quan tinguis tota la informació recopilada i ordenada en els diferents apartats, torna-la a llegir per tal d'interpretar les dades i fes una síntesi dels resultats més rellevants.

A continuació redacta les conclusions de forma clara i tenint molt present que han d'estar relacionades amb la hipòtesi o els objectius inicials plantejats.

 

8. Revisió de la part escrita

A més de fer tu mateix una revisió acurada de l'informe, en aquesta fase pots demanar ajuda a familiars, amics o professors per tal que es llegeixin el treball i et facin propostes de millora i correccions.

Les revisions, pròpies i d'altres persones, tant del contingut com de l'estructura de l'informe, són necessàries per tal de garantir que entregues un TR de qualitat i sense errades.

 

9. Presentació de l'informe final

Has de presentar el treball en fulls DIN A4, amb les pàgines numerades i amb el format d'estil (mida de la lletra, tipus de lletra, marges, etc.) escollit pel centre i pactat amb el tutor.

L'estructura de l'informe pot variar una mica depenent de l'àmbit de coneixement i de la metodologia d'investigació emprada, però a grans trets cal que tingui les següents parts:

 • Portada. Ocuparà la primera pàgina. Ha d'incloure títol, nom de l'autor o autora, nom del tutor o tutora, centre i data de presentació. Pot incloure elements gràfics que aportin valor.
 • Resum o abstract. Síntesi dels resultats més destacats del treball, d'entre 150 i 300 paraules.
 • Índex. Llistat de tots els apartats i subapartats de l'informe i número de pàgina on comencen, amb un format que permeti identificar fàcilment la jerarquia del contingut.
 • Introducció. Ha d'incloure els objectius o hipòtesi del treball i la metodologia utilitzada, així com els motius que t'han portat a escollir el tema.
 • Nucli de l'informe. Es divideix en diferents apartats o capítols, que dependran del tipus i resultats de la recerca. Contindrà tota la informació necessària per entendre la investigació realitzada: anàlisi de dades, lleis aplicades, càlculs, descripcions i resultats. Pots incloure taules i gràfics si afavoreixen la comprensió.
 • Conclusions. Són les deduccions derivades de la investigació així com possibles recomanacions i aportacions a la comunitat científica.
 • Bibliografia. Llistat de totes les fonts consultades ordenades alfabèticament, en el format compartit per la comunitat científica de l'àmbit de coneixement triat. Hi ha eines que et poden facilitar la tasca com la guia d'estil de citacions de la UdG o webs com la del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB.
 • Annexos. Són materials complementaris que no es poden incloure al nucli de l'informe perquè tenen un format diferent o perquè dificultarien la comprensió. Aniran al final i numerats.

Cuida la redacció en tot moment, evita copiar literalment de les fonts, ja que et poden penalitzar per plagi, i inclou cites literals i notes al peu quan puguin afavorir la comprensió del contingut.

 

10. Presentació oral

La presentació oral pot tenir una durada variable segons el tipus d'investigació i el centre, però probablement disposaràs d'uns 20 minuts per exposar el punts clau de la teva recerca.

És recomanable que preparis algun tipus de suport visual (per exemple, amb PowerPoint o Canva) per tal d'estructurar l'exposició i fer-la més amena.

La presentació ha d'incloure una introducció, per tal de presentar el treball, explicar els motius de la investigació i enganxar a l'audiència; una explicació de la recerca realitzada; i els resultats i les conclusions obtingudes.

 
A la següent taula destaquem els punts claus a tenir en compte tant en l'elaboració de la memòria escrita com en la presentació oral del treball.
 

Informe escrit Presentació oral
 • Planifica el treball escrit i segueix de manera rigorosa el calendari per tal d'assolir la qualitat exigida.
 • Prepara una estructura provisional amb els apartats i les idees clau.
 • Aplica el format de lletra, la mida, interlineat i els marges que t'hagi recomanat el centre.
 • Utilitza un estil de redacció clar i precís. Evita frases massa llargues i confuses.
 • Fes servir negretes, vinyetes i altres recursos que puguin facilitar la lectura.
 • Assegura't d'aplicar el format corresponent a les cites literals per tal que no t'acusin de plagi.
 • Fes servir correctors ortogràfics.
 • Intercala elements gràfics que ajudin a entendre el treball.
 • Un cop finalitzat l'informe llegeix-lo amb deteniment per tal de detectar possibles errors o apartats que es puguin millorar.
 • Demana a altres persones que revisin el teu treball i et donin feedback, per tenir diferents perspectives.
 • Per a fer una última revisió prepara un checklist per a no deixar-te res.
 • Crea una guia o esquema amb els punts clau de la investigació realitzada per tal que et serveixi de guió durant l'exposició.
 • Prepara un suport visual dinàmic i clar, que tingui ganxo però que no trenqui el discurs i no desviï l'atenció dels oients.
 • Prepara't amb antelació la presentació i practica-la en veu alta.
 • Descansa bé durant la nit anterior i l'estona d'abans de la presentació per a tenir un millor rendiment físic i notar-te descansat.
 • Arriba al lloc amb antelació per a poder preparar l'espai.
 • Parla a poc a poc, de forma calmada i amb naturalitat.
 • Estableix contacte visual amb els assistents a la presentació.
 • Intenta mostrar-te relaxat o relaxada i amb confiança en el teu treball.
 • Investiga els trucs que et poden fer sentir més còmode com per exemple tenir aigua a prop per a fer petites pauses i beure, escoltar la música que t'agrada abans de la presentació o bé que algun familiar o amic t'acompanyi per a donar-te seguretat.
 • Fes un bon tancament i agraeix l'atenció a l'audiència.
 

Avaluació del treball

L'avaluació del treball de recerca tindrà en consideració el seguiment de la teva dedicació durant totes les fases del procés d'investigació, la qualitat de l'informe escrit i de la presentació oral. Cada centre estableix els seus propis criteris d'avaluació, però per norma general són el següents:

Part avaluada i pes a la nota final Aspectes valorats

Seguiment:
entre 20% i 30%
Planificació de la recerca i el treball
Esforç i dedicació: compliment de terminis, identificació de problemes i possibles solucions, cooperació...

Informe escrit:
entre 40% i 50%
Estructuració del contingut de forma coherent segons la recerca
Claredat en l'escriptura
Correcció ortotipogràfica i gramatical
Resultats de la recerca adequats al treball, amb una presentació clara i sintetitzats
Conclusions extretes del resultats del treball, presentades de forma clara i ordenada
Bibliografia: llistat de referències presentat segons la normativa
Presentació visual atractiva del treball: bon format, marges, suport gràfic adient...

Exposició oral:
entre 20% i 30%
Aspectes formals: fluïdesa, pauses, correcció lingüística, domini del suport visual...
Contingut: domini del tema, capacitat de síntesi, capacitat de resposta, recursos orals...

 

Recorda que la nota final que obtinguis al treball de recerca representa un 10% de la qualificació global del Batxillerat.

Al seu torn, la teva nota mitjana de Batxillerat suposarà un 60% de la nota d'accés a la universitat. El 40% restant es correspon amb la mitjana de la fase general de selectivitat.

A la nota resultant li podràs sumar les qualificacions de la fase específica de la PAU per tal d'obtenir la nota d'admissió a la carrera que t'interessi.

 

Recomanacions per a elaborar un bon TR

infografia pautes per elaborar un bon treball de recerca

Premis per a treballs de recerca

El TR t'ofereix l'oportunitat d'explorar a fons temes d'interès i desenvolupar les teves habilitats d'investigació i anàlisi. L'esforç realitzat pot tenir un impacte important en la teva nota mitjana del Batxillerat.

A més, els estudiants que realitzen treballs de recerca de gran qualitat tenen l'oportunitat de ser reconeguts i recompensats per la seva dedicació. A Catalunya, existeixen diversos premis que s'atorguen als millors treballs de recerca en funció de diferents criteris segons el premi.

Si vols conèixer més detalls sobre aquests guardons, pots consultar l'apartat de premis per a treballs de recerca de la Generalitat de Catalunya. Veuràs que hi ha premis a TR de qualsevol àmbit de coneixement.

 

Normativa i fonts sobre el TR

 

Pots navegar pel nostre portal si necessites més informació sobre l'accés a la universitat, sobre la selectivitat o conèixer les últimes notes de tall de tots els graus universitaris impartits a Catalunya.

I si la teva opció de continuïtat acadèmica són els cicles d'FP de grau superior, pots consultar la informació relativa a aquests ensenyaments.