Orientació Acadèmica

Batxillerat - El Batxillerat nocturn i a distància

 • Què he de tenir en compte si vull cursar el batxillerat nocturn o a distància?

  Aquesta modalitat de batxillerat s'orienta a les persones adultes i per als que per qüestions excepcionals o per raó d'horari laboral no puguin assistir als centres ordinaris i en horari diürn.

  Centres

  S'imparteix en Instituts d'Educació Secundària i en Centres privats de Batxillerat autoritzats pel Ministeri d'Educació. Cada un dels centres ho fa d'acord amb un sol dels models en què s'organitzen aquests ensenyaments.

  Alumnat

  Podran ser alumnes d'estudis nocturns:
  • Els majors de divuit anys.  
  • Els majors de setze anys que acreditin tenir determinades circumstàncies que els impossibiliten poder fer els estudis en el règim diürn.

  Matriculació

  Es realitza en els centres docents sostinguts amb fons públics, els períodes per demanar plaça es regeixen pel procediment d'admissió establert amb caràcter general per al Batxillerat en règim diürn.  
  La matrícula es realitza en els mateixos terminis que per a la matrícula del règim diürn, i es fa per bloc o curs segons el model establert al centre. L'alumnat no està sotmès a limitació temporal de permanència.

  Ensenyaments

  La distribució de matèries en els cursos de Batxillerat en règim nocturn es poden organitzar d'acord amb un dels dos models següents. Aquesta organització d'ensenyaments és d'aplicació per al territori gestionat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.


  Batxillerat nocturn: Model A

  Les matèries corresponents als dos cursos de Batxillerat s'organitzen en tres blocs, segons modalitat. L'horari lectiu de l'alumnat no pot ser superior a les vint hores setmanals i pot fer-se entre les disset trenta i les vint trenta hores de dilluns a divendres. Cada classe ha de tenir una durada mínima de cinquanta-cinc minuts.

  Batxillerat nocturn: Model B

  La formació es realitza amb la mateixa ordenació establerta que s'estableix per al règim ordinari o diürn.
  Es desenvolupen en dos anys acadèmics. L'horari de les matèries pot ser entre les setze trenta i les vint hores de dilluns a divendres. Cada classe ha de tenir una durada mínima de cinquanta-cinc minuts.

  Batxillerat a Distància

  Els ensenyaments a distància es dirigeixen als adults i a aquelles persones que es trobin en circumstàncies excepcionals o per raó del seu treball no puguin assistir als centres ordinaris i segons els horaris regulars.

  A Catalunya, els ensenyaments oficials de batxillerat a distància es realitzen a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

  Què he de tenir en compte si curso el batxillerat a distància?


  Estudiar a distància pot ser una opció per cursar el batxillerat. Es tracta d'un tipus de formació que et permet aprendre a qualsevol lloc i en qualsevol moment, a més de que tens a la teva disposició un docent per poder resoldre els teus dubtes i superar la formació amb èxit.

  És important que tinguis en compte, també, que es tracta d'una modalitat en la que es requereix una forta implicació i organització per part teva que et permetrà complir amb el calendari i poder organitzar bé l'estudi.

  Tenint en compte que la formació és a distància, has de saber que el tipus d'activitats i la manera d'aprendre suposaran la necessitat de dominar les TIC, ja que això et facilitarà el seguiment i la superació de la formació.

  A més, no t'oblidis de que la responsabilitat és una virtut de l'estudiant, ja que amb responsabilitat s'aconsegueixen els objectius que un es proposa en una formació.

  Segueix llegint les nostres seccions per informar-te de l'estructura del batxillerat, els criteris per escollir un centre de batxillerat o les seves sortides i connexions amb altres estudis.
Cursos relacionats