Orientació Acadèmica

Què és un MBA?

Què és un MBA?

Les sigles MBA fan referència a Màster in Business Administration, en català Màster en Administració d'Empreses, una titulació de postgrau especialitzada en gestió i administració d'empreses que proporciona els coneixements necessaris per a dirigir una companyia.

mba

El MBA pot cursar-se a tot el món i forma part de l'oferta formativa de les universitats i les escoles de negocis.

Consten d'un mínim de 30 crèdits (cada crèdit suposa 10 hores lectives, teòriques o pràctiques), però habitualment tenen de 50 a 100 crèdits, la qual cosa representa una durada de 500 a 1000 hores.

Existeixen diversos tipus de MBA, però la majoria de tenen una sèrie d'assignatures comunes relacionades amb comptabilitat, organització, estratègies de negoci, mètodes estadístics, economia, finances i màrqueting. I acostument a utilitzar diferents metodologies didàctiques: avaluació continuada, mètode de cas, role playing, etc.
 

Objectius d'un MBA

Un MBA té com a objectiu dotar de les eines necessàries que et permetran dur a terme la gestió i direcció d'una empresa des d'una perspectiva global. Coneixeràs totes les àrees implicades en el funcionament efectiu d'un negoci i les funcions a realitzar en cadascuna d'elles.

Les competències fonamentals que un MBA ha d'ajudar-te a desenvolupar són: capacitat de lideratge, planificació i gestió, motivació d'equips, comunicació verbal i escrita, visió estratègica i adaptabilitat al canvi.

Tipus de MBA

 • Full-time MBA: requereix dedicació a temps complet, es realitza de manera presencial i durant un any.
 • Part-time MBA: modalitat a temps parcial que permet compaginar-se amb el treball o altres estudis.Acostuma a tenir una durada de dos anys.
 • Online MBA: es cursa a través d'internet i generalment ho imparteixen escoles de negoci.
 • International MBA: consisteix a cursar el programa formatiu del màster (assignatures o pràctiques) en diferents països. Els requisits d'admissió acostumen a ser més exigents. Per exemple, acreditar un nivell avançat en idiomes, concretament, en anglès.
 • Executive MBA: programa per a executius que desitgen ampliar coneixements o assumir llocs de major responsabilitat. Es realitzen a temps parcial i exigeixen experiència directiva prèvia mínima d'entre 2 i 5 anys.
 • Specialist MBA: modalitat enfocada a una especialitat determinada: màrqueting, recursos humans, finances, etc.

A qui va dirigit un MBA?

Un MBA va dirigit a graduats universitaris i professionals en actiu de qualsevol sector o branca de coneixement. No existeix un perfil específic d'ingrés, sinó que poden accedir persones de diferents trajectòries acadèmiques o professionals.

No obstant això, els destinataris poden variar depenent de la mena de MBA. Per exemple, el Executive MBA (MBA per a executius) està dirigit a persones que ja ostenten llocs de responsabilitat però desitgen millorar les seves habilitats de management.
 

Vies d'accés i procés d'admissió d'un MBA

Generalment, per a accedir a aquesta formació és necessari que tinguis una titulació universitària (grau o equivalent). En el cas dels màsters oficials, els quals et permetran accedir a un doctorat, el títol d'accés haurà d'estar expedit per un centre pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Així mateix, alguns centres poden exigir altres requisits com a experiència professional, expedient acadèmic o cartes de recomanació.

La majoria d'escoles de negocis duen a terme un estricte procés d'admissió que pot durar mesos, o fins i tot anys, si a més vols sol·licitar una beca o has de superar les proves GMAT (Graduate Management Admissió Test).

Per a aconseguir cursar un dels millors MBA del món no sols és necessari que tinguis una bona formació de base i predisposició, sinó també preparar-te correctament tots els processos selectius als quals hauràs de fer front.

Característiques del procés d'admissió 

 • Abans de començar el procés selectiu cal que t'informis dels requisits i terminis per entregar la documentació. També és necessari que t'assessoris sobre si es necessita carta de recomanació, certificats, etc.
 • Algunes de les escoles de negocis més importants del món exigeixen la superació del GMAT com a un dels criteris d'admissió als seus màsters. El Graduate Management Admision Test  (GMAT) és un examen que es realitza en anglès i mesura la capacitat analítica, verbal i matemàtica de les persones que opten a la candidatura. El GMAT és una prova internacional, pots realitzar-la a qualsevol país del món. Moltes escoles de negocis internacionals l'inclouen entre els seus requisits d'accés, altres, admeten aquest examen com a complement de les seves pròpies proves de selecció.
 • Dominar l'anglès és fonamental per realitzar un MBA, per això, alguns centres exigeixen el Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Aquesta prova serveix per avaluar els coneixements d'anglès dels candidats no natius en aquest idioma. L'examen es pot realitzar a les escoles d'idiomes i per Internet.
 • Alguns centres espanyols exigeixen el test d'Admissió a Escoles de Negocis (ADEN). Es tracta d'una prova en castellà, orientada a l'alumnat de parla hispana, que consta de 4 apartats: raonament verbal i numèric, personalitat, competències i estil professional i nivell d'idiomes.
 • Per últim, possiblement hauràs de realitzar una entrevista. En aquesta es contrasta la informació de la sol·licitud amb els detalls de la trajectòria professional, i alhora s'analitza si compleixes amb el perfil adequat per a aquest MBA en concret. Algunes preguntes que poden fer-te són: Quins són els teus objectius a curt i llarg termini? En quines altres escoles has sol·licitat l'admissió?, etc.

Sortides professionals dels MBA

El futur professional de les persones titulades és cada vegada més important per a les escoles de negocis. Els centres donen cada vegada més atenció als resultats d'inserció laboral, per això, molts MBA actuals estan incorporant experts en assessoria laboral per avaluar als candidats i a les candidates en el moment de la seva admissió i establir les expectatives dels futurs estudiants i de les futures estudiantes.

Tot i la situació econòmica i les dificultats en la cerca de feina en tots els sectors, els especialistes en recursos humans segueixen veient els MBA com a la millor garantia per a accedir al mercat de treball, ja que, algunes de les escoles més prestigioses presumeixen d'inserir el 92% del seu alumnat en menys de tres mesos.

Coneix els rànquings dels estudis de màster.