Orientació Acadèmica

Quins tipus de màster i postgrau hi ha?

Els estudis de postgrau són estudis dirigits a l'especialització acadèmica o professional dins d'un àmbit de coneixement concret.

T'oferim orientació sobre els diferents tipus de màsters i altres estudis de posgrau existents.
 

Quins tipus d'estudis de postgrau hi ha?

L'oferta d'aquests estudis és molt àmplia, i inclou màsters oficialsmàsters de formació permanent, diplomes d'especialitzaciódiplomes d'expert universitari, cursos propis i programes de doctorat.

La finalitat d'aquests ensenyaments resideix en l'aprofundiment de coneixements, l'actualització o adquisició de noves competències o el foment d'activitats investigadores.


màsters i postgraus

Els estudis de postgrau poden ser oficials o propis. Els oficials estan reconeguts per tots els països pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i permeten cursar estudis oficials de nivell superior, com el doctorat, els estudis de posgrau propis, en canvi, están avalats pel centre que imparteix aquesta titulació, i no permeten accedir a estudis universitaris de nivell superior.

Estudis de postgrau oficials

Màsters oficials

Els màsters universitaris oficials tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. S'hi accedeix amb una titulació de grau (o equivalent) i la titulació que s'obté és oficial i vàlida a tot el territori espanyol i europeu. Poden incloure pràctiques externes i un treball final de màster que s'ha de superar obligatòriament per aconseguir la titulació oficial.

De manera excepcional, les universitats facilitaran l'accés a un màster oficial a aquells estudiants que tinguin pendent el TFG i fins a un màxim de 9 crèdits, encara que no podran obtenir el títol de màster, si abans no s'ha obtingut el títol de grau.

Dins dels màsters oficials hi ha els que et preparen per a l'accés als estudis de doctorat, els que t'habiliten per a l'exercici d'una professió regulada, o altres màsters universitaris que t'ofereixen una especialització acadèmica o professional en un sector determinat.

En algunes universitats existeix la possibilitat d'obtenir la Menció Dual per a determinats títols de grau, com de màster, i això implica la realització d'un projecte formatiu comú entre la universitat a on es fan aquests estudis, i una entitat col·laboradora (empresa, organització, institució...).

Portaràs a terme una activitat laboral retribuida mitjançant un contracte per a la formació dual universitària, i cursaràs entre el 25 i el 50 per cent dels crèdits en títols de màster oficial.


Doctorat

Els programes de doctorat són estudis oficials de més alt nivell. T'ofereixen una formació de tercer cicle especialitzada i orientada a la investigació i a la pràctica professional. Aquests estudis finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral.

Per accedir-hi és necessari estar en possessió d'un títol de Grau (o equivalent), un títol de Màster oficial i haver superat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'aquests estudis. Les universitats poden incloure altres criteris per a l'admissió de l'alumnat en aquests programes.

La seva durada és d'un mínim de tres anys si es realitza a temps complet, i de cinc si es fa a temps parcial. 

Estudis de postgrau propis o de formació permanent

Els últims canvis introduïts en la normativa que regula els ensenyaments universitaris estan en procés d'implementació, per la qual cosa durant el curs 2022-2023 poden conviure l'oferta d'estudis de postgrau i els seus requisits d'accés, que detallem en aquesta pàgina, amb la que ha existit fins ara.


Màsters de formació permanent

Els màsters de formació permanent, o màsters propis són programes no oficials amb una càrrega de 60 crèdits o més. No obstant això, dins la formació permanent existeixen títols específics per a actualitzar i ampliar competències en diverses disciplines amb una càrrega inferior a aquests crèdits.

Per accedir-hi és necessari que tinguis una titulació universitària de grau,o equivalent.

A diferència dels estudis oficials, aquests no tenen cap avaluació externa de qualitat, sinó que és la mateixa universitat la que realitza el control i avaluació de qualitat dels seus estudis. El prestigi de les universitats o la seva posició als rànquings nacionals i internacionals poden ser indicadors de la qualitat dels seus estudis.

Tanmateix, aquest no és l'únic criteri que has d'utilitzar per triar aquesta  formació, ja que hi ha altres aspectes que t'ajudaran en la teva decisió, com el pla d'estudis o el professorat que imparteix el màster. 
 

Quina diferència hi ha entre un màster oficial i un màster propi o de formació permanent?

  

Diploma d'especialització

Aquest tipus de formació està adreçada al perfeccionament i l'especialització professional.  Generalment tenen entre 30 i 59 crèdits. Per accedir a aquesta titulació hauràs d'estar en possessió d'un títol universitari.
 

Diploma d'expert universitari

Són cursos de menys de 30 crèdits dirigits al perfeccionament i especialització professional. Per a accedir a aquesta formació i obtenir la titulació és necessari comptar amb estudis universitaris finalitzats.


Cursos propis

També existeixen cursos de fins a 30 crèdits orientats a promoure l'inserció laboral de persones sense titulació universitària, i altres de menys de 15 crèdits als que es pot accedir amb o sense titulació prèvia.


Si desitges aprofundir en l'organització dels ensenyaments universitaris, consulta la normativa oficial que la regula.

Troba l'oferta formativa de màsters i postgraus i coneix els criteris que t'ajudaran a triar un màster.