Orientació Acadèmica

Per què estudiar un màster?

És obligatori fer un màster després d'un grau?

Cursar un màster és una decisió personal que pot respondre a diferents motius, com per exemple millorar l'especialització formativa, millorar les competències professionals, etc. Normalment, no és obligatori fer un màster després d'uns estudis de grau,  tot i que es converteix en un requisit si vols accedir a un programa de doctorat o en el cas que vulguis exercir una professió que ho exigeixi.
 
 

Per què estudiar un màster o un postgrau?

Cursar un màster o un postgrau pot ser un element diferenciador en el teu currículum vitae a l'hora d'optar a un lloc de treball. A més, és indicatiu de la motivació i interès que tens per actualitzar els coneixements i aprofundir en àmbits d'un sector determinat. En definitiva, mostra una actitud activa cap a la planificació de la carrera professional i la formació permanent necessària al llarg de tota la vida.  

Per què estudiar un màster

Algunes de les raons per cursar un màster o un postgrau

  • Adquirir una formació avançada en una disciplina concreta que et permeti especialitzar-te professional o acadèmicament.
  • Ampliar la teva xarxa de contactes i estendre la xarxa de relacions amb companys, professorat i professionals del sector, segurament tots ells professionals en actiu que poden ser de gran ajuda per a la teva futura carrera professional.
  • Diferenciar-te en el mercat laboral. Ampliar coneixements en un àmbit suposa, al seu torn, millorar les competències professionals i diferenciar-te de la resta a l'hora optar a un lloc de treball.
  • Reorientar la teva carrera professional. Adquirir noves habilitats o conèixer els nous àmbits de recerca amb possibilitats d'aplicació professional, pot obrir el camí cap a altres camps si es vol canviar de lloc de treball.
  • Fer una inversió de futur. Els estudis de postgrau et permetran incrementar les oportunitats d'obtenir una bona ocupació. Així, la inversió es rendibilitza amb un lloc de treball més adequat als teus interessos i formació. A més, alguns centres ofereixen beques i ajudes, així com subvencions i crèdits per a accedir a aquests estudis.
  • Obtenir una nova perspectiva, en el sentit d'enriquir la preparació més enllà del món acadèmic universitari i obtenir coneixements més pràctics per a acostar-te al mercat de treball.
  • Accedir a estudis de doctorat. Per a poder realitzar un doctorat és necessari que prèviament hagis cursat un màster oficial.
  • Treballar en una professió regulada. Si desitges exercir en una professió regulada, com per exemple, advocacia, docència en Secundària o psicologia general sanitària, és imprescindible la realització d'un màster habilitant.