Orientació Acadèmica

Què són els màsters oficials?

Què són els màsters oficials?

Els màsters oficials són estudis postgrau que t'ofereixen una formació avançada orientada a l'especialització professional o acadèmica orientada a la iniciació d'activitats investigadores.

Els màsters oficials, a diferència dels màsters propis, han passat per un rigorós procés d'avaluació de qualitat dels estudis per part d'un organisme extern a la universitat. A Espanya, l'organització que s'encarrega d'acreditar els màsters és l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), però també poden fer-ho els organismes avaluadors de les comunitats autònomes membres de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Així doncs, els màsters oficials estan reconeguts en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i, per tant, en totes les universitats europees.

La superació d'aquests estudis et permetrà accedir a un programa de doctorat en l'àmbit que més s'adeqüi als teus interessos acadèmics i professionals.

Accés

Per a accedir a un màster oficial has de comptar amb una titulació universitària oficial expedida per una universitat pertanyent a l'EEES. Excepcionalment, les universitats poden permetre matricular-se en un màster oficial quan falti per superar el Treball Final de Grau (TFG) i com a màxim fins a nou crèdits ECTS. No obstant això, no podràs obtenir el títol de Màster sense haver adquirit prèviament el títol de Grau.

També podran accedir persones titulades en sistemes educatius aliens a l'EEES sempre que la universitat de destí verifiqui prèviament que aquests títols acrediten una formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i faculten al país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Durada

La durada d'aquests estudis és d'entre 60 i 120 crèdits ECTS, és a dir, entre 1 i 2 anys. Una vegada finalitzats, obtindràs el Títol de Màster universitari.

Matrícula i beques 

El preu dels màsters oficials està regulat per les administracions educatives. El finançament de la matrícula és pública i privada, és a dir, una part de l'import total és subvencionada per l'Estat i l'altra és assumida per l'estudiant.

En ser estudis oficials, també pots sol·licitar les beques, ajudes i préstecs que ofereix el Ministeri d'Educació i Formació Professional per a realitzar estudis postobligatoris.

Estructura general del pla d'estudis

Aquests estudis estan organitzats en matèries:
  • Obligatòries.
  • Optatives.
  • Pràctiques externes (si n'hi ha).
  • Treball de fi de màster.

Quins tipus de màsters oficials existeixen?

Cada universitat té una àmplia oferta formativa en la qual pots trobar diferents tipus de màsters oficials:
  • Màster universitari: formació organitzada per una única universitat. 
  • Màster interuniversitari: titulació impartida per diverses universitats del territori espanyol que comparteixen el mateix pla d'estudis.
  • Màster universitari habilitant: estudis que habiliten per a l'exercici d'una activitat professional regulada. És el cas d'advocats, docents de Secundària, enginyers o arquitectes. 
  • Màster universitari Erasmus Mundus: programa de màster impartit conjuntament per diferents universitats del món. L'objectiu d'aquests estudis és promoure la mobilitat internacional, per això, podràs cursar-los en diferents països i, en finalitzar, obtindràs un títol expedit per diverses universitats. 
  • Dobles titulacions internacionals de màster: algunes universitats tenen  acords internacionals amb altres universitats estrangeres que et permetrà cursar un programa conjunt de màster i obtenir dues titulacions oficials (una per cada universitat). 
  • Màster universitari en anglès: algunes titulacions ofereixen l'oportunitat de cursar-les íntegrament o parcialment en anglès. En canvi, unes altres s'ofereixen exclusivament en aquest idioma.
A més de la possibilitat de cursar alguns màsters en anglès, també pots trobar màsters en les diferents modalitats formatives: presencial, online, a distància o b-learning.

master oficialPer què estudiar un màster oficial?

L'oferta formativa de postgraus és molt àmplia. En el moment de triar uns estudis de màster, hauràs de triar si vols que la titulació sigui oficial o no. Cursar un màster oficial és important en els següents casos:

Accés a programes de doctorat. Si vols prosseguir els teus estudis cap a un doctorat, un dels requisits d'accés és que estiguis en possessió d'uns estudis oficials de màster. Has d'haver cursat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els teus estudis de grau (o equivalent) i màster universitari.

Exercici de professions regulades. Per a l'exercici d'algunes professions com, per exemple, professor de Secundària, advocat o arquitecte, és imprescindible cursar un màster universitari habilitant per exercir-hi.

Treball en l'Administració pública. Per a l'accés a alguns llocs de treball de l'Administració pública, tenir un màster oficial pot ser un dels requisits d'accés o et pot donar punts a la teva candidatura.

En la resta de casos, la tria entre un màster oficial o un màster propi l'has de fer-la tenint en compte els teus objectius, el temari del màster, les seves sortides professionals i altres criteris que t'ajudaran a triar bé el teu màster.

Coneix en detall l'oferta de màsters oficials i els criteris que t'ajudaran a triar un màster.