Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què són els màsters oficials?

Els màsters oficials són estudis de postgrau que ofereixen una formació avançada dirigida a l'especialització. Contemplen entre 60 i 120 crèdits ECTS, amb una durada d'1 a 2 anys. En finalitzar s'obté el Títol de Màster Universitari, reconegut en l'Espai Europeu d'Educació Superior Superior (EEES) i, per tant, per totes les universitats europees.

A continuació t'expliquem algunes dades que t'orientaran a l'hora de triar aquesta formació.

 

Què són els màsters oficials i com s'organitzen?

Els màsters oficials aporten coneixements especialitzats d'una o més disciplines dels àmbits científic, tecnològic, humanístic i artístic. S'organitzen en matèries obligatòries i optatives, el treball de fi de Màster, les pràctiques acadèmiques externes (si n'hi ha) i altres activitats acadèmiques.

L'orientació d'aquests estudis pot ser professionalitzadora: quan el pla d'estudis afavoreix l'adquisició de competències per al desenvolupament professional i la inserció laboral; o investigadora: quan prepara per a la iniciació en activitats de recerca, innovació o docència en educació superior.

La superació d'aquests estudis et permetrà accedir a un programa de doctorat en l'àmbit que més s'adeqüi als teus interessos acadèmics i professionals. Si et planteges realitzar un doctorat, has de tenir en compte que amb un màster propi no pots accedir-hi.

Els màsters oficials, a diferència dels màsters propis, han de passar per un rigorós procés d'avaluació de qualitat per part d'un organisme extern a la universitat.


A Espanya, l'organització que s'encarrega d'acreditar els màsters és l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA - en castellà), però també poden fer-ho els organismes avaluadors de les comunitats autònomes membres de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Quins tipus de màsters oficials existeixen?

Cada universitat té una àmplia oferta formativa en la qual pots trobar diferents tipus de màsters oficials:
  • Màster universitari: formació organitzada per una única universitat. 
  • Màster interuniversitari: titulació impartida per diverses universitats del territori espanyol que comparteixen el mateix pla d'estudis.
  • Màster universitari habilitant: estudis que habiliten per a l'exercici d'una activitat professional regulada. És el cas d'advocats, docents de Secundària, enginyers o arquitectes entre d'altres. 
  • Màster universitari Erasmus Mundus: programa de màster impartit conjuntament per diferents universitats del món. L'objectiu d'aquests estudis és promoure la mobilitat internacional, per això, podràs cursar-los en diferents països i, en finalitzar, obtindràs un títol expedit per vàries universitats. 
  • Dobles titulacions nacionals i internacionals de màster: algunes universitats a nivell nacional oferten dobles titulacions de màster, o bé, tenen acords internacionals amb altres universitats estrangeres per a cursar part d'aquests estudis. Això et permetrà cursar un programa conjunt de màster i obtenir dues titulacions oficials. En el cas de cursar aquests estudis de manera compartida amb una universitat estrangera, podràs obtenir també una titulació per cada universitat. 
  • Màster universitari en anglès: algunes universitats ofereixen l'oportunitat de cursar el màster íntegrament o parcialment en anglès, en canvi, n'hi ha d'altres que oferten aquests estudis exclusivament en aquest idioma.

A més de la possibilitat de cursar alguns màsters en anglès, també pots trobar màsters en les diferents modalitats formatives: presencial, híbrida (semipresencial) o virtual (no presencial).

Per què estudiar un màster oficial?

L'oferta formativa de postgrau és molt àmplia. En el moment d'escollir uns estudis de màster, hauràs de triar si vols que la titulació sigui oficial o no. Cursar un màster oficial és important en els següents casos:

  • Accés a programes de doctorat. Si vols prosseguir els teus estudis cap a un doctorat, un dels requisits d'accés és que estiguis en possessió d'uns estudis oficials de màster. Has d'haver cursat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els teus estudis de grau (o equivalent) i el màster universitari.
  • Exercici de professions regulades. Per a l'exercici d'algunes professions com, per exemple, professor de Secundària, advocat o arquitecte, és imprescindible cursar un màster universitari habilitant per exercir-hi.
  • Treball en l'Administració pública. Per a l'accés a alguns llocs de treball de l'Administració pública, tenir un màster oficial pot ser un dels requisits d'accés o pot donar punts a la teva candidatura.

En la resta de casos, la tria entre un màster oficial o un màster propi has de fer-la tenint en compte els teus objectius, el temari del màster, les seves sortides professionals i altres criteris que t'ajudaran a triar bé el teu màster.

Què necessito per accedir a un màster oficial?

Per a accedir a un màster oficial has de comptar amb una titulació universitària oficial expedida per una universitat pertanyent a l'EEES. Excepcionalment, les universitats poden permetre matricular-se en un màster oficial quan falti per superar el Treball Final de Grau (TFG) i com a màxim fins a nou crèdits ECTS. No obstant això, no podràs obtenir el títol de Màster sense haver adquirit prèviament el títol de Grau.

També podran accedir persones titulades en sistemes educatius aliens a l'EEES sempre que la universitat de destí verifiqui prèviament que aquests títols acrediten una formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i faculten al país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

El preu dels màsters oficials està regulat per les administracions educatives, els qui fixen els preus públics dels títols universitaris, de manera que, el cost del crèdit ECTS, dependrà dels que hi fixi la Generalitat de Catalunya.

El finançament d'aquests estudis és pública i privada, la qual cosa vol dir que quan s'efectua el pagament de la matrícula, una part de l'import total és subvencionada per l'Estat i l'altra és assumida per l'estudiant.


Si prens la decisió de cursar un màster oficial i et preocupa el cost d'aquests estudis, tingues en compte que en tractar-se d'estudis oficials, també pots sol·licitar les beques, ajudes i préstecs que ofereix el Ministeri d'Educació i Formació Professional per a realitzar estudis postobligatoris.


Coneix en detall l'oferta de màsters oficials i els criteris que t'ajudaran a triar un màster.