Orientació Acadèmica

Els millors hàbits d'estudi per assegurar l'èxit acadèmic

La posada en pràctica de bons hàbits d'estudi o l'ús de tècniques adequades poden ser els factors que aconsegueixin inclinar la balança cap a l'èxit acadèmic d'un estudiant, tant si està preparant unes oposicions públiques com si està a l'educació obligatòria o postobligatòria. 

hàbits d'estudi

Què són els hàbits d'estudi?

Es coneix com a hàbits d'estudi aquelles conductes que els estudiants practiquen amb regularitat per incorporar i consolidar coneixements. Alguns d'aquests hàbits positius serien:
  • Complir horaris.
  • Establir una metodologia.
  • Organitzar i planificar el  temps de què es disposa.
  • Mantenir un ritme de treball constant.
  • Estudiar en un espai ordenat, silenciós, ben il·luminat i còmode.
 

Les tècniques d'estudi

Les tècniques d'estudi són mètodes o procediments emprats per facilitar l'aprenentatge, ajudant a afavorir el procés de comprensió, memorització i rendiment acadèmic.

No existeixen unes regles fixes a l'hora de seleccionar quines són les tècniques d'estudi millors o més eficaces, ja que és una qüestió que depèn de cada persona. A un estudiant li pot resultar particularment efectiva l'ús de fitxes d'estudi, mentre que un altre preferirà basar el seu treball en els subratllats o els mapes conceptuals.

Un altre aspecte interessant de les tècniques d'estudi és que no involucren únicament les àrees visual i auditiva, sinó també l'escriptura amb l'objectiu de reduir la dispersió o fer-la evident al propi estudiant.

A continuació, es presenta una selecció de tècniques d'estudi que l'experiència de molts estudiants ha demostrat eficaces: 

Tècnica de subratllat

Una de les tècniques d'estudi més senzilles, còmodes i eficaces consisteix a subratllar les parts més importants d'un temari. Simplement es tracta de destacar les parts més significatives del text utilitzant marcadors fluorescents de diferents colors. Una forma ideal de procedir és fer primer una lectura comprensiva i subratllar el més notable per, posteriorment, començar l'estudi.
 

Esquemes o mapes conceptuals

Una altra tècnica clàssica consisteix en la creació d'un esquema o mapa mental de forma manuscrita o mitjançant l'ordinador per resumir i organitzar les nostres idees. Els principals avantatges d'aquesta tècnica són: estalvi d'hores d'estudi, consolidació dels nostres coneixements i facilitat per repassar-los.
 

Fitxes d'estudi

Les fitxes d'estudi són un mètode una mica més laboriós, però molt eficaç per a matèries com  Història, Química o Geografia perquè permeten assimilar dades concretes, dates, noms o vocabulari. Existeixen aplicacions informàtiques gratuïtes de qualitat per facilitar l'elaboració de fitxes.  
 

Regles mnemotècniques

Les regles mnemotècniques són especialment útils a l'hora de memoritzar llistes i conjunts. El seu funcionament és bàsicament el següent: s'associen conceptes que hem de memoritzar amb uns altres que ens són més familiars. Un exemple seria la paraula inventada "ECTEX" per recordar els diferents tipus d'atur: Estacional, Cíclic, Tecnològic, Estructural i Xoc estructural.
 

Adaptació de la metodologia d'estudi al tipus d'examen

No tots els exàmens requereixen la mateixa forma d'estudi. L'examen en el que has de desenvolupar un tema requereix un estudi molt ben estructurat, que vagi d'allò més general al més particular, prioritzant tenir una visió conjunta del tema i una estructura ben definida. No obstant això, els exàmens tipus test (molt utilitzats en les oposicions), on les preguntes poden versar sobre qualsevol detall, convé preparar-los de forma acumulativa, per anar assimilant els conceptes en cascada, recordant més i més coses a mesura que anem repassant les matèries.
 
Aprendre a fer servir correctament les tècniques d'estudi requereix pràctica i passar per un progressiu procés d'aprenentatge.