Orientació Acadèmica

Coneix les estratègies d'aprenentatge

Conèixer què són i com ens poden ajudar a adquirir nous coneixements les estratègies d'aprenentatge és fonamental per treure el màxim rendiment a les nostres hores d'estudi. Quan decidim aprendre o incrementar els nostres coneixements sobre una matèria, l'objectiu és fer-ho de la manera més eficaç; i per aconseguir-ho és necessari conèixer i utilitzar les diferents estratègies d'aprenentatge.

Sembla evident, però la realitat demostra que hi ha un gran desconeixement sobre aquest tema. Per començar és important entendre què són les estratègies d'aprenentatge. En realitat, no són una altra cosa que un conjunt d'activitats, tàctiques i recursos que emprem de manera conscient per aconseguir uns objectius concrets. De manera reflexiva utilitzem una estratègia o una altra depenent d'allò que vulguem aconseguir.
estratègies d'aprenentatge
De vegades és normal la confusió entre estratègies i tècniques d'aprenentatge. Les tècniques són actes o activitats específiques que realitza una persona per aprendre. Són tècniques, per exemple, el subratllat de textos, l'elaboració d'esquemes, els mapes conceptuals o el resum. 

La veritat és que tècniques i estratègies estan molt unides; perquè una estratègia d'aprenentatge no pot ser efectiva si prèviament no es coneixen i dominen les tècniques d'aprenentatge.

En resum, les estratègies d'aprenentatge guien i ajuden a un estudiant a buscar la manera més efectiva d'aprendre.
 

Tipus d'estratègies d'aprenentatge

Existeixen diferents classificacions dels tipus d'estratègies d'aprenentatge, però entre les comunes es troben les següents:
 
  • Creació de nexes. És una estratègia en la qual, per aprendre una nova matèria, s'estableixen nexes entre el que ja se sap i el que és nou. D'aquesta manera, allò que encara no hem adquirit o assimilat s'integra més ràpidament en la nostra ment perquè ho relacionem amb alguna cosa que ja coneixem. Quan s'estudia amb aquest tipus d'estratègia d'aprenentatge és habitual crear analogies o descriure de forma concisa com està relacionat el material nou i el que ja ens és familiar. Al fer servir aquesta estratègia, l'estudiant pren notes, fa resums o respon preguntes.
  • Estructuració. L'aprenentatge amb aquesta estratègia consisteix a organitzar els continguts, ja que la seva adquisició resulta més senzilla i s'assimilen i consoliden més bé aquests coneixements. És una tasca que resulta bastant efectiva perquè en estructurar la matèria ja estem realitzant un exercici d'anàlisi i comprensió. Per posar en pràctica aquesta estratègia d'aprenentatge és molt freqüent  realitzar resums, subratllats, esquemes o mapes mentals que contenen els conceptes clau.
  • Repetició de continguts. La base d'aquesta estratègia d'aprenentatge és la repetició dels continguts que volem adquirir. La manera de treball a través de la repetició de continguts consisteix en que la persona que està estudiant repeteixi el contingut de manera verbal o escrita. Aquesta repetició conscient afavoreix que la matèria es vagi integrant a poc a poc en la nostra ment. Alguns exemples de l'estratègia de repetició són repetir en veu alta termes clau, copiar els conceptes més importants o marcar-los en un text.
  • Revisió de l'adquirit. Aquesta estratègia requereix que la persona que està estudiant o aprenent alguna cosa revisi de manera conscient tot el que està fent per aprendre. És a dir, que analitzi i avaluï el que ha fet i el que ha aconseguit. Implica un exercici sincer d'avaluació sobre l'èxit aconseguit i el que encara cal aprendre. A partir d'aquestes dades podrà fer una planificació que li permeti dirigir la seva conducta cap a la meta que s'ha marcat.