Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Com elaborar el Treball de Fi de Grau (TFG)

El Treball Final de Grau (TFG) és el projecte de recerca que es realitza durant l'últim curs del grau universitari i en el qual els estudiants han de reflectir les competències i coneixements adquirits al llarg de la titulació. Representa una assignatura obligatòria per a obtenir el títol de grau i comprèn entre 6 i 30 crèdits ECTS en el pla d'estudis, depenent de la titulació.

Encara que el treball l'hauràs de desenvolupar de manera autònoma, comptaràs amb la direcció i tutorització d'un docent especialitzat en la temàtica triada que et guiarà des de l'inici fins a la presentació de la teva recerca.

Depenent de la carrera universitària i de la finalitat del teu treball, podràs optar per diferents modalitats de recerca: bibliogràfica, de camp o experimental, entre moltes altres. Les universitats ofereixen pautes per a determinar la modalitat i altres qüestions bàsiques del projecte, així que el centre serà la teva primera font d'informació per a assegurar-te que enfoques el treball adequadament.

Treball de fi de grau

A continuació, per a tots aquells que esteu començant a a preparar el TFG, us indiquem els passos a seguir i oferim alguns consells que poden resultar útils per a obtenir la millor qualificació.

1. Tria una temàtica que t'agradi

Triar una temàtica per al TFG que sigui interessant per a tu és clau per a comptar amb la motivació de començar a investigar i invertir hores en el desenvolupament d'aquest projecte. Així, per a trobar una temàtica que pugui agradar-te, és necessari que et facis preguntes relacionades amb els teus interessos professionals. Preguntar-te què vols saber és bàsic per a definir els continguts del treball, buscar respostes, establir hipòtesis i obtenir conclusions interessants en finalitzar el projecte.

A més de buscar un tema que sigui atractiu per a tu, és important que tinguis en compte variables com la quantitat de fonts d'informació existents i les possibilitats de transferir el coneixement generat a contextos laborals reals.

2. Pensa qui tutoritzarà el teu TFG

Els Treballs de Fi de Grau han d'estar tutoritzats o dirigits per algun expert en la temàtica triada, que forma part del personal docent de la universitat.

En algunes titulacions universitàries donen l'opció que sigui l'estudiant el que decideixi quin docent li agradaria que li tutoritzés el treball, sempre amb la necessària acceptació per part d'aquesta persona. En altres graus, en canvi, no existeix aquesta possibilitat i, en funció de la temàtica triada, se t'assigna un tutor o tutora. 

3. Primera aproximació a les fonts i concreció d'objectius

Una vegada hagis seleccionat el tema, és convenient identificar paraules clau i realitzar una primera aproximació a fonts d'informació i estudis ja publicats sobre la temàtica, per a tenir clar quins avanços s'han realitzat prèviament i quins aspectes concrets estan generant més interès.

Aquesta consulta et permetrà establir un objectiu o objectius que guiïn el projecte i l'activitat investigadora que duràs a terme. Tingues en compte que quant més ampli sigui el problema d'estudi, més et costarà avançar en el desenvolupament del projecte. Per això, ja des de l'inici és important concretar al màxim allò en què vols indagar.

4. Planifica el projecte

Ara que ja has concretat els objectius i saps qui serà la teva tutora o tutor, és important que estableixis un pla de treball que et permeti gestionar el temps de manera adequada.

Tenint en compte la resta d'activitats que realitzes de manera habitual, crea un calendari que contempli les diferents fases del projecte, fixa les dates clau i sé rigorós en el compliment del pla. Pots emprar alguna aplicació informàtica gratuïta que et poden facilitar la gestió del temps i el seguiment de les tasques que configuren el TFG.

5. Defineix l'estructura del teu treball de recerca

Per a poder fer un bon TFG és necessari que estructuris bé el treball. Aquesta estructura dependrà de la modalitat de TFG que hagis triat, és a dir, si vols realitzar, d'una banda, un treball de recerca bàsica o aplicada o, per un altre, d'intervenció diagnòstica, de disseny i implementació o avaluació d'un projecte, entre altres. Sigui com sigui l'opció triada, estructurar el treball et permetrà ser ordenat en la proposta i coherent al llarg de tot el projecte.

A grans trets, l'estructura del TFG es compon de les següents parts:
 
  • Portada. Ha d'incloure el títol del treball, grau al qual s'adscriu, data de lliurament, nom i cognoms de l'autor i del tutor. 
  • Resum breu i paraules clau. El resum (abstract, en anglès) és una breu descripció que inclou les idees principals de cada apartat del treball. Es redacta al final de la recerca i serveix de carta de presentació. No ha de superar les 150 paraules. Normalment, s'acompanya d'aquelles paraules més representatives que defineixen el treball, és a dir, les paraules clau (keywords, en anglès).
  • Índex. Serveix per a estructurar el contingut i situar al lector en el projecte. En ell s'indiquen els apartats del treball, com també annexos, il·lustracions, taules o gràfics, si n'hi hagués.
  • Introducció, justificació i objectius. En aquest punt hauràs d'introduir el tema a investigar, justificar la rellevància del seu estudi i els interessos acadèmics i professionals que et porten a investigar-lo i especificar els objectius generals i específics.
  • Marc teòric. El marc contextual de referència comporta l'anàlisi de la literatura científica relacionada amb l'objecte d'estudi i serveix per a situar el tema en l'actualitat.
  • Metodologia i disseny de la recerca.  Aquesta part respon a la pregunta "com es va realitzar la recerca?". Hauràs d'explicar el procediment per a desenvolupar el TFG, justificar la metodologia de recerca, les fonts d'informació i les tècniques o els instruments que et van permetre recollir les dades.
  • Resultats, discussió i conclusions.  Són les dades més rellevants de l'estudi. Els resultats han de reflectir una anàlisi rigorosa de les dades perquè després en la discussió s'interpretin sobre la base del marc teòric i els objectius establerts. Les conclusions sintetitzen la informació aportada anteriorment, responen a la consecució dels objectius plantejats i suggereixen futures recerques. Poden ocupar un capítol independent o incloure's dins de la discussió.
  • Referències bibliogràfiques. Recorda que has de referenciar qualsevol font utilitzada en el treball. Per a això, pots utilitzar un programa de gestió de bibliografia que et permetrà emmagatzemar tots els documents i recursos que has trobat i generar automàticament les referències bibliogràfiques en el format més adient, per exemple, el que estableix l'American Psychological Association (APA). 
  • Annexos. És un apartat opcional que inclou contingut complementari per a corroborar els arguments de la recerca (instruments, estadístiques, transcripcions d'entrevistes, etc.). Es tracta d'informació que no és imprescindible per a comprendre l'estudi i, per tant, pot quedar fora del cos del treball.

6. Si tens pensat fer treball de camp, tria en un context que sigui accessible per a tu

En el cas que decideixis realitzar una recerca en la qual necessitis explorar o comprendre una determinada realitat, tria un context fàcilment abordable. Pensa que la recollida de dades és una de les fases més importants del projecte i en la qual hauràs d'invertir moltes hores. Un bon treball de recerca suposa indagar en la realitat d'estudi, per això com més pròxim sigui per a tu, més quantitat de dades podràs aportar en el teu treball i més ric serà.

El TFG està subjecte a una sèrie de limitacions temporals, per la qual cosa has de ser realista i aprofitar aquells contactes ja establerts en el teu entorn. Pots centrar-te en qüestions vinculades amb el teu centre de pràctiques, la teva ocupació, la universitat o altres organitzacions amb les quals ja hagis contactat prèviament.

7. Dedica temps a la documentació

Per a fer el Treball Final de Grau és important que et documentis bé. No es tracta d'usar les primeres pàgines web que parlin de la temàtica que estàs investigant ni tampoc de llegir el primer llibre o article que et sembli que pot ajudar-te. Es tracta d'analitzar la bibliografia existent que hi ha sobre la temàtica i investigar als seus autors per a conèixer quin és el que pot donar millor resposta a les teves preguntes. A més, és imprescindible que utilitzis i contrastis fonts rigoroses i que planifiquis bé l'ús de cadascun dels recursos que hagis trobat.

Durant tot el procés de recollida d'informació és essencial tenir presents els objectius del treball, ja que ells seran el fil conductor al llarg de tot el desenvolupament de la recerca. Es tracta que, a l'hora de prendre decisions respecte al projecte, et preguntis: "Això per a què ho faig?". D'aquesta manera, t'asseguraràs que tot el teu treball tingui una sòlida coherència interna.

8. Construeix les teves pròpies idees

El TFG ha de ser un treball original i, per això, requereix una dedicació d'hores important per a construir i generar les teves pròpies idees integrant tots els coneixements que vagis adquirint durant la recerca i aquells que hagis adquirit prèviament al llarg de la teva formació acadèmica.

Tingues en compte que la capacitat de generar coneixement serà un dels aspectes que s'avaluaran i es tindran en compte per a qualificar el teu treball. És essencial que argumentis amb solidesa les teves idees i que els teus plantejaments reflecteixin una anàlisi prèvia basada en el raonament crític. La connexió d'idees generades a partir de la literatura ja existent i de les teves aportacions farà que el teu treball adquireixi una major cohesió i coherència en el discurs.  

9. Cuida la redacció i la presentació

Presentar un treball ben redactat, ordenat, coherent, net i sense faltes d'ortografia és essencial. No sols perquè un percentatge de la nota es decideixi sobre la base d'aquest criteri sinó perquè, al cap i a la fi, és una part més de la realització del Treball Final de Grau i, per això, se li ha de prestar la mateixa atenció que a la construcció del contingut.

D'una banda, assegura't que l'estructura, normalment definida en el pla docent o en la guia de realització del TFG, és la correcta. Cenyeix-te a les normes d'estil indicades (tipus de lletra, grandària, marges, etc.) i utilitza un llenguatge clar i sense ambigüitats.  

Perquè no et puguin acusar de plagi de contingut, recorda citar correctament les fonts d'informació cada vegada que reprodueixis contingut d'altres autors. Tingues en compte que les universitats incorporen programes de detecció de plagi en les plataformes virtuals en les quals allotjaràs el treball pel que, si es detecta que s'ha realitzat un plagi, és molt probable que et suspenguin el treball.

10. Prepara la defensa

La presentació del projecte davant el tribunal és una part important a la qual cal prestar especial atenció, ja que, generalment, adquireix un alt percentatge en l'avaluació.

Assegura't de defensar-ho en el temps que et correspon, assaja tot sol i en públic, utilitza un to de veu adequat, compara diferents formats de presentació (PowerPoint, Prezi, vídeo, etc.) i prepara't amb antelació les respostes a possibles preguntes que et pugui realitzar el tribunal.

No dubtis que si inverteixes el temps i l'esforç que requereix i domines el contingut que has desenvolupat en el treball, podràs contestar les preguntes del tribunal sense problemes. De totes maneres, si desconeixes alguna resposta, sé honest o honesta i explica'ls que hauries d'investigar més a fons aquesta qüestió.

En el cas que la teva universitat et permeti presentar el treball de manera online, pots consultar alguns consells per a defensar-lo satisfactòriament
 
 
Aquests són alguns dels consells que poden ajudar-te a fer i preparar un TFG. I, sobretot, molt d'ànim, que ja gairebé ets titulat o titulada universitari.
 
Si la teva idea és continuar la teva formació acadèmica estudiant un màster, pots consultar el nostre Diccionari d'estudis per a conèixer les característiques dels màsters oficials existents. Pots filtrar per temàtica per a informar-te sobre aquells que estiguin més relacionats amb el grau que estàs cursant.

I si ho desitges, també pots consultar l'oferta de màsters i postgraus existent en el cercador d'Educaweb.