Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa que s'estén al llarg de quatre cursos acadèmics una vegada finalitzada l'Educació Primària.

Normalment es realitza entre els 12 i els 16 anys, però l'alumnat té dret a romandre cursant aquests estudis fins als 18 anys, ampliant-se 1 any més en cas de repetir el quart curs.

T'expliquem a continuació alguns aspectes fonamentals de l'ESO, prenent com a base el nou currículum proposat per la LOMLOE.
 

estructura eso

En què consisteix l'Educació Secundària Obligatòria?

La finalitat de l'Educació Secundària Obligatòria és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, especialment pel que fa a qüestions científic- tecnològiques, humanístiques, artístiques o motrius; desenvolupi i consolidi hàbits d'estudi i de treball i hàbits de vida saludables que li preparin per a la seva promoció a estudis posteriors i per a la inserció laboral.

Així mateix, aquesta etapa educativa pretén formar als estudiants per a l'exercici dels drets i obligacions que com a ciutadans i ciutadanes els corresponen.

Entre els objectius d'etapa, l'ESO contribueix a l'enfortiment de les capacitats afectives, rebutjant la violència, els prejudicis i les actituds sexistes. Per contra, promou la igualtat d'oportunitats i drets entre homes i dones, el respecte envers les diferències, la cooperació i la solidaritat.

Potencia el sentit crític i les competències tecnològiques a través de l'ús de fonts d'informació; promou l'esperit emprenedor, la iniciativa personal, la presa de decisions, l'assumpció de responsabilitats i la capacitat per a aprendre a aprendre, així com un ús correcte de la llengua catalana i la llengua castellana.

L'ESO també contempla entre els seus principis pedagògics l'aprenentatge de les llengües estrangeres, el treball per projectes i la resolució col·laborativa de problemes. I l'expressió i comprensió oral i escrita, la creativitat, l'educació emocional, l'educació per a la sostenibilitat, l'educació per a la salut o la igualtat de gènere, es treballen de manera transversal en totes les matèries.

Igualment, l'atenció a la diversitat, la tutoria, l'orientació educativa i professional, es consideren elements fonamentals al llarg de l'etapa.

En Catalunya, els elements vectors o elements transversals de les propostes curriculars al centre i aula són:

1) Aprenentatges competencials
2) Perspectiva de gènere
3) Universalitat del currículum
4) Qualitat de l'educació de les llengües
5) Ciutadania democràtica i consciència global
6) Benestar emocional


Finalment, per a superar l'etapa resulta imprescindible l'adquisició de les competències clau, que constitueixen la fi última de l'ensenyament obligatori i garanteixen el ple desenvolupament personal, social i professional de l'alumnat.

Les competències clau són:

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència digital
 • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana
 • Competència emprenedora
 • Competència en consciència i expressió culturals 

Aquestes competències que comencen a desenvolupar-se a l'Educació Infantil fins al Batxillerat segons les directrius de la Unió Europea es concreten en les competències específiques i en els sabers bàsics (continguts) que el professorat fa servir per a dissenyar les seves programacions didàctiques, prenent com a forma situacions d'aprenentatge o projectes globalitzadors..., que resultin atractius i motivadors per als estudiants. 

Com s'organitzen les matèries?

En Catalunya, les matèries que es cursen a l'ESO son les següents, tot i que els centres podran agrupar aquestes matèries per àmbits.
 

Matèries de primer a tercer curs d'ESO
 • Biologia i Geologia i/o Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Música i/o Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Aranès i Literatura (a l'Aran)
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió (de manera voluntària)

A més, en tots tres cursos, l'alumnat:
 • Farà un treball de síntesi i un projecte de recerca.
 • Rebrà, de part del seu tutor o tutora, orientacions envers el seu procés d'aprenentatge a les hores dedicades a la tutoria.
 • Cursarà una d'aquestes matèries optatives que podran desenvolupar-se com a treball monogràfic, projecte interdisciplinari o de col·laboració amb un servei a la comunitat:
  • Segona Llengua Estrangera
  • Cultura Clàssica
  • Emprenedoria
  • Robòtica i Programació
En almenys un dels tres cursos:
 • Cursarà la matèria Tecnologia i Digitalització.
A tercer o quart:
 • Durà a terme el servei comunitari


 

Matèries en quart curs d'ESO
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Aranès i Literatura (a l'Aran)
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Educació en Valors Cívics i Ètics
 • Religió (de manera voluntària)
A més, l'alumnat:
 • Farà un projecte de recerca.
 • Durà a terme el servei comunitari si no ho ha fet a tercer.
 • Rebrà, de part del seu tutor o tutora, orientacions envers el seu procés d'aprenentatge a les hores dedicades a la tutoria.
 • Haurà de cursar tres de les següents matèries optatives:
  • Biologia i Geologia
  • Física i Química
  • Llatí: Llengua i Cultura
  • Economia Bàsica
  • Emprenedoria
  • Tecnologia
  • Digitalització
  • Segona Llengua Estrangera
  • Expressió Artística
  • Filosofia
  • Música
  • Arts Escèniques i Dansa
  • Cultura Científica
  • Cultura Clàssica 
  • Formació i Orientació Personal i Professional 

Accés i procés d'admissió en l'ESO

L'accés a l'Educació Secundària Obligatòria en els centres públics i concertats es regula de tal manera que es garanteixi aquest accés en condicions d'igualtat, així com, la llibertat d'elecció de centre a les famílies. En cas que la demanda superi l'oferta de places en aquests centres educatius, el procés d'admissió es regeix pels següents criteris de prioritat a l'hora d'adjudicar les places:

 • Tenir germanes o germans matriculats en el centre, o que els pares, mares o tutors legals treballin en aquest.
 • Que el domicili o lloc de treball de les seves mares, pares o tutors legals es trobin pròxims al centre educatiu.
 • Les rendes anuals de la unitat familiar.
 • Haver nascut de part múltiple.
 • Formar part d'una família monoparental.
 • La condició de discapacitat de l'alumne/a que es matricularà, o d'algun dels seus pares, germanes o germans.
 • La condició de víctima de terrorisme o de violència de gènere.

A més, tindran prioritat d'accés en alguns centres educatius els i les estudiants que cursin de manera simultània l'Educació Secundària Obligatòria amb:

 • Ensenyaments Professionals de Dansa. 
 • Ensenyaments Professionals de Música.
 • Programes Esportius d'Alt Rendiment.

Catalunya divideix i concreta aquests criteris en criteris de prioritat i criteris complementaris, per tant és important consultar-los per tenir tot a punt en el moment de la preinscripció.


Per triar centre educatiu

Per a triar el centre d'ESO has de pensar quin tipus de centre t'interessa (pel seu projecte pedagògic, oferta formativa...), informar-te sobre quins centres compleixen amb aquest perfil, recollir dades d'aquests i triar el que millor s'adapti a les teves necessitats.

Alguns dels aspectes que pots valorar per prendre la decisió són:

 • Titularitat del centre (públic, concertat o privat.
 • Està a prop de casa?
 • Projecte pedagògic.
 • Es potencia l'ús de les llengües estrangeres?
 • Instal·lacions.
 • Activitats extraescolars.
 • Quantitat d'alumnes.
 • Horari.
 • Equip directiu i docent.

Les jornades de portes obertes són una bona oportunitat per conèixer els centres i recopilar la informació necessària per fer la tria. I un cop tinguis clara la decisió, s'haurà de tenir molt en compte el calendari.


Preinscripció a l'ESO

Les dates clau pel procés de preinscripció a l'Educació Secundària Obligatòria pel curs 2023-2024 a Catalunya són:

 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 20 de març de 2023.
 • Publicació de la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023.
 • Presentació de reclamacions: del 21 al 27 d'abril de 2023.
 • Publicació de les puntuacions un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023.
 • Sorteig per resoldre empats: 9 de maig de 2023.
 • Publicació llista ordenada de sol·licituds: 11 de maig de 2023.
 • Ampliació de preinscripció per a alumnes que no han obtingut plaça: 29 de maig a 1 de juny de 2023.
 • Publicació de llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2023.
 • Matriculació: del 20 al 28 de juny de 2023.

Pots consultar totes aquestes dates a través de la web del Departament d'Educació, i preparar tota la documentació necessària per quan arribi el moment de fer la preinscripció. 

Sortides acadèmiques en finalitzar l'ESO

En finalitzar aquests estudis s'obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. A més, tot l'alumnat rep una certificació oficial que li permet acreditar els anys d'estudi cursats i el nivell d'adquisició de les competències en aquesta etapa.

Amb el títol de Graduat en ESO, l'alumnat podrà accedir a estudis postobligatoris de:

En el cas dels ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny i dels Esportius, serà necessari superar una prova d'accés específica.

D'igual manera, l'alumnat podrà continuar formant-se en estudis no reglats, així com incorporar-se al mercat de treball.

Sense el títol de Graduat en ESO, en canvi, podrà accedir als següents estudis si a més compleix amb els requisits exigits en cada cas:

L'avaluació i la promoció al següent curs

L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora.

Els referents per a l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge de les matèries o àmbits són el grau d'adquisició de les competències clau i dels objectius d'etapa. Així, es pot promocionar d'un curs a un altre quan existeix una avaluació positiva en totes les matèries o negativa en un màxim de dos.

Així mateix, la promoció al següent curs sense haver superat totes les matèries dependrà de la valoració per part de l'equip docent, que determinarà si existeixen expectatives favorables de recuperació, i si aquesta promoció serà beneficiosa per a l'evolució acadèmica d'aquest alumnat.

Finalment, només es podrà repetir en el mateix curs una sola vegada, i dues vegades com a màxim en tota l'etapa. Excepcionalment, també es podrà romandre un any més en el quart curs, encara que s'hagi superat el límit de permanència (18 anys).

Calendari

Posem a la teva disposició la infografia amb les dates clau del procés de preinscripció a l'ESO a Catalunya per al curs 2023-2024.

Calendari d'inscripció i matrícula a l'ESO