Orientació Acadèmica

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Descripció

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta per a l'alumnat en edat escolar. S'estén al llarg de quatre cursos acadèmics i s'accedeix després d'haver cursat l'etapa d'Educació Primària.

Normalment, es realitza entre els 12 i els 16 anys, però els alumnes poden romandre cursant aquests estudis fins als 18 anys.

eso

Objectius

La finalitat d'aquests ensenyaments és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupi i consolidi hàbits d'estudi i de treball; estigui preparat per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; i pugui exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

En finalitzar aquests estudis s'obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria que permet:

Competències

Les vuit competències bàsiques del currículum d'Educació Secundària Obligatòria són:

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència matemàtica.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d'aprendre a aprendre.
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Aquestes competències s'integren en les activitats d'aprenentatge i permeten a l'alumnat desenvolupar més d'una competència al mateix temps perquè puguin transferir-les a diferents contextos.

Estructura

Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i d'atenció a la diversitat de l'alumnat, i presta una atenció especial a l'orientació acadèmica i laboral.

S'estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d'un curs. Aquest últim curs pot realitzar-se a través de l'opció d'ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat o mitjançant l'opció d'ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional.

Assignatures

A Catalunya, els alumnes cursen diferents asignatures que es poden classificar de la següent manera: 

 • Matèries comunes: assignatures obligatòries compartides en tot l'Estat que tenen com a objectiu desenvolupar les competències essencials. L'horari lectiu d'aquestes matèries ocuparà, com a mínim, el 50% del total de l'horari.
 • Matèries optatives: assignatures que ofereix cada centre educatiu i l'alumne por triar-ne quines cursar. 
  • Treball de Síntesi: assignatura optativa que consta d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge que s'han de fer en equip i tenen com a objectiu desenvolupar competències complexes a través de la integració dels continguts de diferents matèries de forma transversal. Es realitza en els tres primers cursos d'ESO. 
 • Servei comunitari: acció educativa integrada en altres matèries que tracta de duu a terme un servei a la comunitat per desenvolupar el compromís cívic. Es realitza en el tercer o el quart curs. 
 • Projecte de recerca: treball d'investigació que els alumnes realitzen en quart curs sobre un tema específic. 
 

Primer cicle: 1r, 2n i 3r d'ESO

  1r ESO 2n ESO 3r ESO
Matèries comunes - Biologia i Geologia
- Geografia i Història
- Llengua Catalana i Literatura
- Llengua Castellana i Literatura
- Aranès (a l'Aran)
- Primera Llengua Estrangera
- Matemàtiques
- Educació Física
- Educació Visual i Plàstica
- Música
- Tecnologia
- Religió o Cultura i Valors Ètics
- Tutoria
- Física i Química
- Geografia i Història
- Llengua Catalana i Literatura
- Llengua castellana i Literatura
- Aranès (a l'Aran)
- Primera Llengua Estrangera
- Matemàtiques
- Educació Física
- Educació Visual i Plàstica
- Música
- Tecnologia
- Religió o Cultura i Valors Ètics
- Tutoria
- Biologia i Geologia
- Física i Química
- Geografia i Història
- Llengua Catalana i Literatura
- Llengua Castellana i Literatura
- Aranès (a l'Aran)
- Primera Llengua Estrangera
- Matemàtiques Acadèmiques-Aplicades
- Música
- Tecnologia
- Religió o Cultura i Valors Ètics
- Tutoria
Matèries optatives - Treball de Síntesi
Els centres han d'oferir de forma obligatòria, almenys en un dels tres primers cursos les següents matèries:
- Cultura Clàssica
- Emprenedoria
- Segona Llengua Estrangera

 

Segon cicle: 4t d'ESO
4t d'ESO
Matèries comunes
- Ciències Socials (Geografia i Història)
- Educació Física
- Llengua Catalana i Literatura
- Llengua Castellana i Literatura
- Aranès (a l'Aran)
- Llengua Estrangera
- Matemàtiques Acadèmiques-Aplicades
- Religió o Cultura i Valors Ètics
- Tutoria

Matèries optatives
- Biologia i Geologia
- Física i Química
- Llatí
- Economia
- Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
- Emprenedoria
- Tecnologia
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
- Segona Llengua Estrangera
- Educació Visual i Plàstica
- Filosofia
- Música
- Arts Escèniques i Dansa
- Cultura Científica
- Cultura Clàssica


El quart curs s'organitza perquè l'alumnat pugui escollir entre una de les següents opcions: 

 • Opció acadèmica, que condueix als estudis de batxillerat. Per acreditar aquesta opció cal cursar dues matèries de les següents: Biologia i Geologia, Física i Química, Llatí i Economia, i una altra matèria optativa a escollir per l'alumnat.
 • Opció aplicada, que condueix als ensenyaments professionals. Per acreditar aquesta opció cal cursar dues matèries d'entre: Ciències Aplicades a l'Activitat Professional, Emprenedoria i Tecnologia, i una altra matèria optativa a escollir per l'alumnat.

En les diferents matèries es treballa de forma transversal: la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'emprenedoria i l'educació cívica i constitucional.

Els centres educatius dissenyen els horaris i l'oferta educativa de cada curs seguint les indicacions del Departament d'Educació. Cada centre té el seu propi projecte educatiu on es defineix la seva identitat, els seus valors, la pedagogia, la metodologia didàctica, etc. 

Accés

L'Educació Secundària Obligatòria es realitza en centres educatius públics, com els Instituts d'Educació Secundària (INS), privats o concertats, com els col·legis d'ESO o les escoles que imparteixen diferents nivells educatius (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat).

L'accés als centro públics i concertats es regularà mitjançant un procés de preinscripció en condicions d'igualtat i llibertat d'elecció de centre. Si no existissin places suficients, el procés d'admissió es regirà pels següents criteris de prioritat a l'hora d'adjudicar les places:
 • Existència de germans matriculats en el centre o pares o tutors legals que treballin en aquest.
 • Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares o tutors legals.
 • Renda per càpita de la unitat familiar.
 • Condició legal de família nombrosa.
 • Situació d'acolliment familiar de l'alumne o l'alumna.
 • Concurrència de discapacitat en l'alumne o en algun dels seus pares o germans.

Per triar el centre de secundària, has de definir quin tipus de centre t'interessa, informar-te sobre l'oferta que hi ha de centres, recollir les dades dels centres que vulguis i escollir el que millor s'adapti a les teves necessitats.

Al territori català existeix l'Institut Obert de Catalunya (IOC), l'institut d'ensenyament a distància del Departament d'Educació que permet estudiar de manera flexible i adaptada a les necessitats de l'alumne. 

Avaluació

L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures.
 
Les mesures adoptades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional arran de la crisi sanitària del COVID-19 permeten als centres educatius flexibilitzar els criteris de promoció en tots els cursos d'ESO, sempre que així ho autoritzi la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma.
La repetició de curs es considerarà una mesura excepcional. Es durà a terme una avaluació global en què els suspensos deixaran de ser l'únic criteri per decidir si l'alumne o l'alumna passa al curs següent.
 

Sortides i connexions amb altres estudis

Amb el títol de Graduat en ESO Sense el títol de Graduat en ESO