Orientació Acadèmica

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • Descripció i objectius de l'educació secundària obligatòria

  L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (obligatòria i gratuïta) per a l'alumnat en edat escolar. S'estén al llarg de quatre anys després de l'etapa d'Educació Primària, dels 12 als 16 anys. 

  eso

  Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. També facilita la incorporació al món laboral.

  A aquests estudis s'hi accedeix després d'haver cursat l'educació primària.

  S'estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d'un curs. 

  Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a l'orientació educativa i professional.

  La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes.

  L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures.

  En finalitzar aquests estudis s'obté la titulació de: graduat o graduada en educació secundària obligatòria, aquesta titulació permet:
  • Accedir a altres estudis postobligatoris.
  • Accedir al mercat laboral.

  Estructura de l'educació secundària obligatòria

  Assignatures

  Les assignatures de cada etapa segons la normativa LOMCE són les següents:

  Primer cicle: (1r, 2n i 3r curs)

    1r ESO 2n ESO 3r ESO
  Matèries comunes - Biologia i Geologia
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Aranès (a l'Aran)
  - Primera Llengua Estrangera
  - Matemàtiques
  - Educació Física
  - Educació Visual i Plàstica
  - Música
  - Tecnologia
  - Religió o Cultura i Valors Ètics
  - Tutoria
  - Física i Química
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua castellana i Literatura
  - Aranès (a l'Aran)
  - Primera Llengua Estrangera
  - Matemàtiques
  - Educació Física
  - Educació Visual i Plàstica
  - Música
  - Tecnologia
  - Religió o Cultura i Valors Ètics
  - Tutoria
  - Biologia i Geologia
  - Física i Química
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Aranès (a l'Aran)
  - Primera Llengua Estrangera
  - Matemàtiques Acadèmiques-Aplicades
  - Música
  - Tecnologia
  - Religió o Cultura i Valors Ètics
  - Tutoria
  Matèries optatives Els centres han d'oferir de forma obligatòria, almenys en un dels tres primers cursos les següents matèries:
  - Cultura Clàssica
  - Emprenedoria
  - Segona Llengua Estrangera

   

  Segon cicle: (4t curs)
  4t d'ESO
  Matèries comunes
  - Ciències Socials (Geografia i Història)
  - Educació Física
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Aranès (a l'Aran)
  - Llengua Estrangera
  - Matemàtiques Acadèmiques-Aplicades
  - Religió o Cultura i Valors Ètics
  - Tutoria

  Matèries optatives
  - Biologia i Geologia
  - Física i Química
  - Llatí
  - Economia
  - Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
  - Emprenedoria
  - Tecnologia
  - Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
  - Segona Llengua Estrangera
  - Educació Visual i Plàstica
  - Filosofia
  - Música
  - Arts Escèniques i Dansa
  - Cultura Científica
  - Cultura Clàssica


  El quart curs s'organitza perquè l'alumnat pugui escollir entre una de les següents opcions:

   
  • Opció acadèmica, que condueix als estudis de batxillerat. Per acreditar aquesta opció cal cursar dues matèries de les següents: Biologia i Geologia, Física i Química, Llatí i Economia, i una altra matèria optativa a escollir per l'alumnat.
  • Opció aplicada, que condueix als ensenyaments professionals. Per acreditar aquesta opció cal cursar dues matèries d'entre: Ciències Aplicades a l'Activitat Professional, Emprenedoria i Tecnologia, i una altra matèria optativa a escollir per l'alumnat.

  En les diferents matèries es treballa de forma transversal: la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'emprenedoria i l'educació cívica i constitucional.

  Els centres educatius dissenyen els horaris i l'oferta educativa de cada curs seguint les indicacions del Departament d'Educació. Cada centre té el seu propi projecte educatiu on es defineix la seva identitat, els seus valors, la pedagogia, la metodologia didàctica, etc. 

  Competències

  Segons el Departament d'Educació, les competències són: "la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos". Les 8 competències bàsiques que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori són:
   

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
  • Competència matemàtica.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència digital.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència d'aprendre a aprendre.
  • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
   

  Sortides i connexions amb altres estudis

  Amb el títol de Graduat en ESO Sense el títol de Graduat en ESO


  On estudiar?

  L'Educació Secundària Obligatòria es cursa en  instituts o escoles d'ESO, aquests poden ser centres públics (INS), privats o concertats, i poden impartir altres nivells educatius com l'educació infantil, l'educació primària o el batxillerat.

  Per triar el centre de secundària, has de definir quin tipus de centre t'interessa, informar-te sobre l'oferta que hi ha de centres, recollir les dades dels centres que vulguis i escollir el que millor s'adapti a les teves necessitats.

Cursos relacionats