Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat des de cicles formatius de grau superior

Si tens un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny o Esportiu pots accedir a la universitat sense realitzar cap prova d'accés.

 

Admissió a la universitat per a Tècnics Superiors

Per sol·licitar l'admissió a qualsevol titulació universitària d'un centre públic s'estableixen 2 convocatòries anuals de preinscripció: una de caràcter ordinari al juny; i una de caràcter extraordinari al setembre (o al juliol en altres comunitats). 

En el cas dels Tècnics Superiors, per a ordenar l'admissió als graus universitaris es té en compte la seva nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS). 

Tanmateix, si vols millorar la teva nota d'admissió, pots presentar-te a la fase específica de la selectivitat.

És important que consultis detalladament les dates tant de la preinscripció universitària com de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) per tal de presentar la documentació necessària i realitzar tots els tràmits en els terminis establerts.

Si ho necessites, pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase específica. Sempre es guardaran les millors qualificacions i cada una tindrà validesa aquell any i durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les proves.

Com es calcula la nota d'admissió dels Tècnics Superiors

La nota d'admissió per obtenir plaça en un grau universitari varia entre un mínim de 5 i un màxim de 14 punts.

Amb la teva nota mitjana  del cicle formatiu de grau superior (CFGS) pots arribar fins als 10 punts.

Per aconseguir una nota més competitiva pots presentar-te a la fase específica de la selectivitat per tal d'intentar sumar fins a 4 punts més.

La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica quan  aquestes matèries estiguin relacionades amb la carrera sol·licitada (és a dir, quan ponderin per aquell grau universitari en concret).

Les proves a les quals et pots presentar en la fase específica es corresponen al temari de les assignatures de modalitat de 2n de Batxillerat.

Pots examinar-te de fins a 3 matèries i per calcular la teva nota d'admissió es comptabilitzaran les 2 amb millor puntuació (un cop ponderades) . Cada examen es qualifica de 0 a 10 punts i es considera superat quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

Tingues en compte que en algunes comunitats autònomes poden tenir preferències les persones amb un títol de Tècnic Superior vinculat a la branca de coneixement a la qual pertany el grau sol·licitat.

Informat en la teva comunitat del procediment específic aplicat per a l'admissió a la universitat.

 

 

Fórmula de càlcul de la nota d'admissió per a Tècnics Superiors

La nota d'admissió a graus universitaris per als Tècnics Superiors es calcula amb la següent fórmula:

 

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

 

 

NMC: nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS).

M1, M2: les dues millors qualificacions (un cop ponderades) de les matèries superades en la fase específica.

a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 

Exemple: calculem la nota d'admissió d'en Mario

Suposem el cas d'en Mario, que ha finalitzat el títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques amb una nota mitjana de 5,5.

Decideix presentar-se a la fase específica de la selectivitat per millorar la seva nota i realitza els exàmens de dues matèries: Geografia i Matemàtiques. Aconsegueix el següents resultats.

  • Nota de Geografia: 6
  • Nota de Matemàtiques: 7

Totes dues matèries tenen un coeficient de ponderació de 0,2 pel grau que ha sol·licitat, per la qual cosa la seva nota d'admissió seria: 

Nota d'admissió = 5,5 + 0,2*6 + 0,2*7

Nota d'admissió = 8,1

 

Convalidació de crèdits universitaris

Les universitats poden reconèixer crèdits d'altres titulacions per a convalidar assignatures d'un grau universitari.

L'estudiant ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS del grau al qual s'ha matriculat.

Cada universitat valora la convalidació d'assignatures del grau universitari en funció de la relació del pla d'estudis de la carrera amb els mòduls formatius del cicle cursat.

Consulta a la pàgina web de la universitat o de la comunitat autònoma quines assignatures del grau universitari et poden reconèixer amb la teva titulació prèvia.