Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat des de cicles formatius de grau superior

Si estàs en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior pots accedir directament a la universitat sense haver de realitzar cap prova d'accés.

Per a això, es té en compte la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS), una qualificació que màxim pot aconseguir els 10 punts. No obstant això, en el cas que vulguis millorar la teva nota, tens la possibilitat de presentar-te a la fase específica de la PAU.

Tingues en compte que uns cicles formatius tenen preferència d'accés respecte a uns altres depenent de la seva adscripció a les branques de coneixement universitàries. Per exemple, els cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió tindran accés preferent al Grau en Administració i Direcció d'Empreses per estar adscrits a la branca de Ciències Socials i Jurídiques. Més endavant podràs consultar l'adscripció de cada família professional a les branques de coneixement universitàries.

A més a més, aquesta via d'accés als graus et permet sol·licitar el reconeixement de crèdits per les assignatures cursades en el CFGS, sempre que els dos estudis pertanyin al mateix àmbit de coneixement.


Preinscripció universitària i convocatòries de la selectivitat

Per realitzar la preinscripció a qualsevol titulació universitària d'un centre públic, normalment s'estableixen dues convocatòries anuals: una de caràcter ordinari al juny i una altra de caràcter extraordinari al juliol o setembre. Aquestes coincideixen amb les convocatòries de la PAU.

És important que consultis detalladament les dates tant de la preinscripció universitària com de la PAU per presentar la documentació necessària i realitzar tots els tràmits corresponents.

Si ho necessites, pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase específica. Sempre es guardarà la millor qualificació i aquesta tindrà validesa durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les proves.

Com es calcula la nota d'admissió

La nota per accedir als estudis universitaris és d'un mínim de 5 i un màxim de 14 punts. Per poder tenir una nota més competitiva, pots examinar-te d'un màxim de tres matèries de la fase específica. Els exercicis d'aquesta fase estan relacionats amb un tema del temari de les assignatures de modalitat del segon curs de Batxillerat. Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts. Es considera superat l'exercici quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

La nota d'admissió es calcula seguint la següent fórmula:

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC: nota mitjana del cicle formatiu de grau superior.
M1, M2: les qualificacions d'un màxim de dos exercicis superats de la fase específica que proporcionin la millor nota d'admissió.
a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol a què es vulgui ser admès.
 
Per exemple, el Mario ha finalitzat el títol de de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques amb una nota mitjana de 5,5. Decideix presentar-se a la fase específica de la selectivitat per millorar la seva nota i realitzar els exàmens dues matèries: Geografia i Matemàtiques. Aconsegueix el següents resultats.
  • Nota de Geografia: 6
  • Nota de Matemàtiques: 7
Totes dues matèries tenen un coeficient de ponderació de 0,2 pel que la seva nota d'admissió seria:
Nota d'admisió = 5,5 + 0,2*6 + 0,2*7
Nota d'admissió = 8,1

Adscripció dels títols de Tècnic Superior a les branques de coneixement universitària

Família Professional Branca de coneixement
Activitats físiques i esportives - Ciències socials i jurídiques
- Ciències de la salut
Administració i gestió - Ciències socials i jurídiques
Agrària - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Arts gràfiques - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
- Enginyeria i arquitectura
Comerç i màrqueting - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Edificació i obra civil - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Electricitat i electrònica - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Energia i aigua - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Fabricació mecànica - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Fusta, moble i suro - Enginyeria i arquitectura
Hoteleria i turisme - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Imatge i so - Arts i humanitats
- Ciències
- Ciències socials i jurídiques
- Enginyeria i arquitectura
Imatge personal - Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques
Indústries alimentàries - Ciències
- Ciències de la salut
- Enginyeria i arquitectura
Informàtica i comunicació - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Instal·lació i manteniment - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Maritimopesquera - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Química - Ciències
- Ciències de la salut
- Enginyeria i arquitectura
Sanitat - Ciències
- Ciències de la salut
Serveis socioculturals i a la comunitat - Arts i humanitats
- Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques
Tèxtil, confecció i pell - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Transport i manteniment de vehicles - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
 

Adscripció dels títols de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny a les branques de coneixement universitàries

Escultura - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Arts aplicades a la indumentària - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Arts aplicades al llibre - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Arts aplicades al mur - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Art floral - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Ceràmica artística - Arts i humanitats
- Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Circ - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Comunicació gràfica i audiovisual - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Disseny industrial - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Disseny d'interiors - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Escultura - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Esmalts artístics - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Joieria d'art - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Teatre - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Tèxtils artístics - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Vidre artístic - Arts i humanitats
- Ciències
- Enginyeria i arquitectura
 

Adscripció dels títols de Tècnic Esportiu Superior i les branques de coneixement universitàries

Ensenyament esportiu Branca de coneixement
Títol de tècnic esportiu superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva - Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques


Informa't de totes les vies d'accés a la universitat i de l'oferta d'estudis universitaris.