Orientació Acadèmica

Accés a la universitat des de cicles formatius de grau superior

 • Si estàs en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d'accés.

  La forma d'accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS). En el cas de que vulguis millorar la nota, et podràs presentar a la fase específica de la PAU.

  Com s'estableix l'accés i es calcula la nota d'admissió?

  Per accedir als estudis universitaris, es té en compte la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior que has realitzat, una nota amb una qualificació d'entre 5 i 10 punts. A més hi ha un accés preferent mitjançant l'adscripció de cada un dels cicles formatius de grau superior amb una o més branques de coneixement dels estudis universitaris, en el cas que hi hagi un empat de notes.

  La nota per accedir als estudis universitaris és d'un mínim de 5 i un màxim de 14 punts. Per poder tenir una nota més competitiva, pots presentar-te a la fase específica de les PAU i millorar-la. Els exercicis d'aquesta fase estan relacionats amb un tema del temari de les assignatures de modalitat del segon curs de Batxillerat. Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts. Es considera superat l'exercici quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

  La nota d'admissió es calcula seguint la següent fórmula:
   
  Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

  NMC: nota mitjana del cicle formatiu.
  M1, M2: les qualificacions d'un màxim de dos exercicis superats de la fase específica que proporcionin la millor nota d'admissió.
  a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

  La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol a què es vulgui ser admès.

  Convocatòries

  Anualment es celebraren dues convocatòries de la prova d'accés a la universitat: ordinaria i extraordinària.

  Pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase específica. Sempre es guarda la millor qualificació.

  La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.

  Adscripció dels títols de tècnic superior a les branques de coneixement universitària

   
  Família Professional Branca de coneixement
  Activitats físiques i esportives - Ciències socials i jurídiques
  - Ciències de la salut
  Administració i gestió - Ciències socials i jurídiques
  Agrària - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts gràfiques - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Comerç i màrqueting - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Edificació i obra civil - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Energia i aigua - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Fusta, moble i suro - Enginyeria i arquitectura
  Hoteleria i turisme - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Imatge i so - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge personal - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques
  Indústries alimentàries - Ciències
  - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Informàtica i comunicació - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Química - Ciències
  - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat - Ciències
  - Ciències de la salut
  Serveis socioculturals i a la comunitat - Arts i humanitats
  - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques
  Tèxtil, confecció i pell - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
   

  Adscripció dels títols de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny a les branques de coneixement universitàries

     
  Arts aplicades a la indumentària - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts aplicades al llibre - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Arts aplicades al mur - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Art floral - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Ceràmica artística - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Circ - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Comunicació gràfica i audiovisual - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Disseny industrial - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Disseny d'interiors - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Escultura - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Esmalts artístics - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Joieria d'art - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Teatre - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Tèxtils artístics - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Vidre artístic - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
   

  Adscripció dels títols de tècnic superior esportiu i les branques de coneixement universitàries

   
  Ensenyament esportiu Branca de coneixement
  Títol de tècnic esportiu superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques

   

  Com s'accedeix a la universitat després d'haver cursat un cicle formatiu de grau superior?  


  Informa't de totes les vies d'accés a la universitat i de l'oferta d'estudis universitaris.

Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats