Orientació Acadèmica

Accés a la universitat des de cicles formatius de grau superior

Si estàs en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d'accés.

La forma d'accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS). En el cas de que vulguis millorar la nota, et podràs presentar a la fase específica de la PAU.

Aquesta via d'accés als graus et permet sol·licitar el reconeixement de crèdits per les assignatures cursades en el CFGS, sempre que els dos estudis pertanyin al mateix àmbit de coneixement.

Com s'estableix l'accés i es calcula la nota d'admissió?

Per accedir als estudis universitaris, es té en compte la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior que has realitzat, una nota amb una qualificació d'entre 5 i 10 punts. A més hi ha un accés preferent mitjançant l'adscripció de cada un dels cicles formatius de grau superior amb una o més branques de coneixement dels estudis universitaris, en el cas que hi hagi un empat de notes.

La nota per accedir als estudis universitaris és d'un mínim de 5 i un màxim de 14 punts. Per poder tenir una nota més competitiva, pots presentar-te a la fase específica de les PAU i millorar-la. Els exercicis d'aquesta fase estan relacionats amb un tema del temari de les assignatures de modalitat del segon curs de Batxillerat. Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts. Es considera superat l'exercici quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

La nota d'admissió es calcula seguint la següent fórmula:
 
Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC: nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2: les qualificacions d'un màxim de dos exercicis superats de la fase específica que proporcionin la millor nota d'admissió.
a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol a què es vulgui ser admès.

Convocatòries

Anualment es celebraren dues convocatòries de la prova d'accés a la universitat: ordinaria i extraordinària.

Pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase específica. Sempre es guarda la millor qualificació.

La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.

Adscripció dels títols de tècnic superior a les branques de coneixement universitària

 
Família Professional Branca de coneixement
Activitats físiques i esportives - Ciències socials i jurídiques
- Ciències de la salut
Administració i gestió - Ciències socials i jurídiques
Agrària - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Arts gràfiques - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
- Enginyeria i arquitectura
Comerç i màrqueting - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Edificació i obra civil - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Electricitat i electrònica - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Energia i aigua - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Fabricació mecànica - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Fusta, moble i suro - Enginyeria i arquitectura
Hoteleria i turisme - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Imatge i so - Arts i humanitats
- Ciències
- Ciències socials i jurídiques
- Enginyeria i arquitectura
Imatge personal - Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques
Indústries alimentàries - Ciències
- Ciències de la salut
- Enginyeria i arquitectura
Informàtica i comunicació - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Instal·lació i manteniment - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Maritimopesquera - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Química - Ciències
- Ciències de la salut
- Enginyeria i arquitectura
Sanitat - Ciències
- Ciències de la salut
Serveis socioculturals i a la comunitat - Arts i humanitats
- Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques
Tèxtil, confecció i pell - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Transport i manteniment de vehicles - Ciències
- Enginyeria i arquitectura
 

Adscripció dels títols de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny a les branques de coneixement universitàries

   
Arts aplicades a la indumentària - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Arts aplicades al llibre - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Arts aplicades al mur - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Art floral - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Ceràmica artística - Arts i humanitats
- Ciències
- Enginyeria i arquitectura
Circ - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Comunicació gràfica i audiovisual - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Disseny industrial - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Disseny d'interiors - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Escultura - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Esmalts artístics - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Joieria d'art - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Teatre - Arts i humanitats
- Ciències socials i jurídiques
Tèxtils artístics - Arts i humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Vidre artístic - Arts i humanitats
- Ciències
- Enginyeria i arquitectura
 

Adscripció dels títols de tècnic superior esportiu i les branques de coneixement universitàries

 
Ensenyament esportiu Branca de coneixement
Títol de tècnic esportiu superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva - Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques

 

Com s'accedeix a la universitat després d'haver cursat un cicle formatiu de grau superior?  


Informa't de totes les vies d'accés a la universitat i de l'oferta d'estudis universitaris.