Orientació Acadèmica

El Sistema Educatiu

Amb l'aprovació el 28 de novembre de 2013 de la Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), va quedar modificada la LOE (Llei Orgànica d'Educació). 

Aquesta modificació del sistema educatiu, té per objectiu principal la reducció de la taxa d'abandó en l'educació i la formació, i introdueix canvis tant en l'educació obligatòria com en els ensenyaments postobligatoris.

El sistema educatiu
Sistema educatiu LOMCE