Orientació Acadèmica

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Què són els PFI?

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis voluntaris impartits a Catalunya dirigits a joves que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que, en el moment d'iniciar el PFI, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

Aquests programes, organitzats en famílies professionals, permeten als joves reincorporar-se als ensenyaments reglats i, alhora, proporcionen les competències necessàries per accedir al mercat laboral amb millors perspectives d'inserció. 

La superació d'un PFI, sempre que s'hagi cursat a un centre públic o un centre privat autoritzat per impartir ensenyaments d'ESO, permet a l'estudiant incorporar-se a un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional, ja que aquests estudis comporten la superació del curs de formació específic que dóna accés als CFGM.

És important tenir en compte que els PFI tenen connexió amb els cicles d'FP Bàsica. Aquests estudis de Formació Professional també estan implantats a Catalunya, tot i que amb menys presència que els PFI. Els Programes de Formació i Inserció contemplen mòduls professionals inclosos als cicles d'FP Bàsica, per tant, superar un PFI suposa el reconeixement dels mòduls que poden conduir a l'obtenció del títol professional bàsic de referència associat a aquell perfil.

Accés als Programes de Formació i Inserció

Per accedir a un PFI cal que els candidats compleixin, simultàniament, els següents requisits:
 • Complir com a mínim 16 anys i com a màxim 21 durant l'any d'inici del programa.
 • No haver obtingut el títol de Graduat en ESO.
 • No estar treballant.

Estructura dels Programes de Formació i Inserció

Aquests ensenyaments tenen una durada de 1.000 hores (un curs acadèmic), i s'estructuren de la següent forma:

 • Mòduls de Formació Professional, associats a l'assoliment de competències professionals. Inclouen Formació en Centres de Treball (FCT). Entre 615 i 665 hores.
 • Mòduls de Formació General, per a l'adquisició de competències bàsiques i instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals. 295 hores.
 • Tutoria, que inclou accions de seguiment i orientació. 40 hores.
 • Formació complementària d'aprofundiment i reforç, opcional segons les necessitats de l'estudiant. 50 hores.  

Titulació dels Programes de Formació i Inserció

Els estudiants que superin aquesta formació obtindran:
 
 • Certificació acadèmica que acredita les competències professionals adquirides.
 • Certificat de superació del curs de formació específic per a accedir als CFGM (sempre que el PFI s'hagi cursat a un centre públic o a un centre privat autoritzat per impartir ensenyaments d'ESO).
 • Accés als centres d'adults per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria sense necessitat de tenir 18 anys.
 • Reconeixement dels mòduls superats per a l'obtenció del títol professional bàsic de referència.
 • Certificat de professionalitat emès per l'Administració laboral.

Modalitats de PFI

Els Programes de Formació i Inserció s'ofereixen en tres modalitats:

 • Plans d'Iniciació Professional (PIP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Educació i també en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de Transició al Treball (PTT). S'organitzen en col·laboració entre el Departament d'Educació i les Administracions locals.
 • Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Educació.

Oferta formativa de Programes de Formació i Inserció

A continuació s'indiquen els PFI vigents actualment a Catalunya. 

Família professional Títol
Administració i Gestió - Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius Generals
Agrària - Auxiliar d'Activitats Agropecuàries
- Auxiliar d'Activitats Forestals
- Auxiliar de Vivers i Jardins
Arts Gràfiques - Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia
Comerç i Màrqueting - Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic
- Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic
Edificació i Obra Civil - Auxiliar de Construcció
- Auxiliar de Pintura
Electricitat i Electrònica - Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques d'Aigua i Gas
- Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en Edificis
Fabricació Mecànica - Auxiliar de Fabricació Mecànica i d'Ajust i Soldadura
- Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques
- Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC
- Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques
Fusta, Moble i Suro  - Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles
Hoteleria i Turisme - Auxiliar de Cuina
- Auxiliar de Pastisseria i Forneria
- Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Càtering
- Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració
- Auxiliar en Establiments Hotelers i de Restauració
Imatge Personal - Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica
Indústries Alimentàries - Auxiliar en Establiments del Sector Carni
Informàtica i Comunicacions - Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics
Instal·lació i Manteniment - Auxiliar de Fontaneria, Calefacció i Climatització
Tèxtil, Confecció i Pell - Auxiliar de Confecció en Tèxtil i Pell
Transport i Manteniment de Vehicles - Auxiliar de Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
- Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers
- Auxiliar d'Operacions en Aeroports


Normativa

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció.

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció.

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.