Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els joves que no han superat l'ESO tenen diferents opcions per continuar la seva formació reglada i preparar-se per accedir al mercat laboral. 

En aquesta pàgina trobaràs la informació essencial relativa als PFI, els programes formatius d'un any de durada que permeten a l'alumnat de Catalunya iniciar-se en la Formació Professional. Hi ha més de 30 PFI diferents entre els quals triar.
 

 

Què són els PFI?

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis voluntaris impartits a Catalunya adreçats a joves que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Aquests programes, organitzats en famílies professionals, permeten als joves reincorporar-se als ensenyaments reglats i, alhora, proporcionen les competències necessàries per accedir al mercat laboral amb millors perspectives d'inserció. 

Tots els PFI inclouen reserva de plaça per a alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). A més, també hi ha grups específics de PFI amb ràtio reduïda adreçats a joves amb NEE impartits a centres d'Educació Especial.


Estudiants de PFI

La superació d'un PFI, sempre que s'hagi cursat a un centre públic o un centre privat autoritzat per impartir ensenyaments d'ESO, permet a l'estudiant incorporar-se a un cicle formatiu de grau mitjà, ja que aquests estudis comporten la superació del curs de formació específic que dona accés als cicles de grau mitjà.

És important tenir en compte que els PFI tenen connexió amb els cicles d'FP Bàsica, que també estan implantats a Catalunya, tot i que amb menys presència que els PFI.

Els PFI contemplen mòduls professionals inclosos als cicles d'FP Bàsica. Per tant, superar Programes de Formació i Inserció suposa el reconeixement de competències que poden conduir a l'obtenció del títol d'FP de grau bàsic associat a aquell perfil si s'acrediten totes les competències incloses en el cicle.

Accés als Programes de Formació i Inserció

Per a accedir a un PFI cal que els candidats compleixin, simultàniament, els següents requisits:
 • Tenir entre 16 i 21 anys, o complir-los durant l'any d'inici del programa.
 • No haver obtingut el títol de Graduat en ESO.

Estructura dels Programes de Formació i Inserció

Els PFI tenen una durada de 1.000 hores (un curs acadèmic), i s'estructuren de la següent manera:

 • Mòduls de Formació Professional (entre 615 i 665 hores). Estan associats a l'assoliment de competències professionals i inclouen formació pràctica en empreses. 
 • Mòduls de Formació General (295 hores). Estan orientats al desenvolupament de competències bàsiques i instrumentals com, per exemple, eines de comunicació i estratègies matemàtiques.  
 • Tutoria (40 hores). Inclou accions de seguiment i orientació personalitzada.
 

Oferta de pfi

A més, hi ha 50 hores opcionals de formació complementària d'aprofundiment i reforç que s'han de distribuir entre els mòduls anteriors i es fan servir en funció de les necessitats de cada estudiant. 

Titulació i sortides dels Programes de Formació i Inserció

Els estudiants que superin un PFI obtindran:
 • Certificació acadèmica que acredita les competències adquirides.
 • Certificat de Professionalitat corresponent a la qualificació professional acreditada, amb validesa a tot l'Estat espanyol (quan els mòduls professionals inclosos en el PFI comprenguin una qualificació professional completa).
 • Certificat de superació del curs de formació específic per a accedir als cicles d'FP de grau mitjà (sempre que el PFI s'hagi cursat a un centre autoritzat per impartir el curs), que també permet l'exempció de la part general de les proves per accedir a cicles de grau mitjà d'Esports i d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • En el cas que el centre on s'hagi cursat el PFI no estigui autoritzat per impartir el curs d'accés als cicles de grau mitjà, s'obtindrà l'exempció total de la prova d'accés als cicles de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls superats per a l'obtenció del títol professional bàsic de referència.
En acabar la formació, els titulats de PFI podran accedir:
 • Directament a un cicle d'FP de grau mitjà de qualsevol família professional, sempre tenint en compte els criteris de prioritat i la reserva de places per accedir als cicles de grau mitjà.
 • A un cicle de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny si es supera la part específica de la prova d'accés a aquests ensenyaments.
 • A un cicle esportiu de grau mitjà si es supera la part específica de la prova d'accés a aquests ensenyaments.
 • Als centres d'educació de persones adultes per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) sense necessitat de tenir 18 anys.
 • Al mercat laboral.
 • A un Certificat Professional de nivell 2, si el PFI que ha cursat li ha permès obtenir un Certificat de nivell 1. Si no és el cas, sempre podrà accedir a un Certificat Professional de nivell 1. 

Modalitats de PFI

Els Programes de Formació i Inserció s'ofereixen en tres modalitats:

 • Plans d'Iniciació Professional (PIP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Educació i també en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de Transició al Treball (PTT). S'organitzen en col·laboració entre el Departament d'Educació i les Administracions locals.
 • Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Educació.

Llistat de Programes de Formació i Inserció

A continuació s'indiquen els PFI vigents actualment a Catalunya. 

Família professional PFI
Activitats Físiques i Esportives
 • Auxiliar d'Activitats Esportives
 • Auxiliar de Suport a les Persones en Activitats Socioesportives
Administració i Gestió
 • Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius Generals
Agrària
 • Auxiliar d'Activitats Agropecuàries
 • Auxiliar d'Activitats Forestals
 • Auxiliar d'Operacions Sostenibles a la Indústria i al Medi Agrari
 • Auxiliar en Vivers i Jardins
Arts Gràfiques
 • Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia
Comerç i Màrqueting
 • Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística
 • Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic
Edificació i Obra Civil
 • Auxiliar d'Obres d'Interior i Pintura
 • Auxiliar de Construcció
 • Auxiliar de Pintura
Electricitat i Electrònica
 • Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en Edificis
Fabricació Mecànica
 • Auxiliar de Fabricació Mecànica
 • Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC
 • Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques
Fusta, Moble i Suro
 •  Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles
Hoteleria i Turisme
 • Auxiliar de Cuina
 • Auxiliar de Pastisseria i Forneria
 • Auxiliar de Serveis de Restauració i Cuina
 • Auxiliar en Establiments Hotelers i de Restauració
Imatge Personal
 • Auxiliar d'Imatge Personal: Estètica
 • Auxiliar de Perruqueria i Estètica
Indústries Alimentàries
 • Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix i Marisc
 • Auxiliar en Establiments del Sector Carni
Informàtica i Comunicacions
 • Auxiliar d'Informàtica i Producció Digital
 • Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics
Instal·lació i Manteniment
 • Auxiliar de Fontaneria, Calefacció i Climatització
Maritimopesquera
 • Auxiliar d'Activitats Aqüícoles
Sanitat
 • Auxiliar en Centres Sanitaris
Tèxtil, Confecció i Pell
 • Auxiliar de Confecció en Tèxtil i Pell
Transport i Manteniment de Vehicles
 • Auxiliar de Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
 • Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers
 • Auxiliar d'Operacions en Aeroports
 • Auxiliar de Manteniment a la Indústria i al Transport
 • Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat Personal
 • Auxiliar de Manteniment i Reparació de Carrosseria de Vehicles


Alguns d'aquests PFI són "orientadors". Això vol dir que es dirigeixen especialment a l'alumnat que no troba una opció formativa que li resulti d'interès. Inclouen mòduls de perfils diferents dins de la mateixa família professional o mòduls de famílies afins.

Aquests programes orientadors no permeten obtenir un Certificat de Professionalitat però no són els únics; hi ha altres PFI que tampoc ho permeten perquè no comprenen una qualificació professional completa. Cal informar-se en detall de les competències que acredita cada PFI.


Pots consultar l'oferta existent de Programes de Formació i Inserció (PFI) en el nostre portal. 

I si desitges aprofundir en els continguts de cada titulació i ampliar la informació relativa a aquests programes, pots fer-ho al portal Tria educativa de la Generalitat de Catalunya.

Normativa dels PFI

 • Resolució EDU/776/2022, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.
 • Resolució EDU/783/2021, de 16 de març, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.
 • Resolució EDU/377/2021, per la qual s'estableix l'organització i la gestió de la modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l'apartat 8 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció.
 • Resolució EDU/2638/2020, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció.
 • Resolució EDU/1359/2019, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.
 • Resolució EDU/735/2019, per la qual s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció.
 • Resolució ENS/2250/2014, de l'estructura dels programes de formació i inserció.