Orientació Acadèmica

Educació Primària

Descripció

L'Educació Primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn sis cursos acadèmics que normalment es cursen entre els 6 i els 12 anys.

Aquesta és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu per la qual cosa s'han d'incorporar-hi tots els nens de 6 anys independentment de si han realitzat o no l'Educació Infantil.  

educació primària

Objectius 

La seva finalitat és facilitar aprenentatges com l'expressió i la comprensió oral, l'escriptura, la lectura, el càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat. En definitiva, competències clau per al desenvolupament d'un ésser humà en societat.

Aquests ensenyaments tracten de garantir a l'alumnat una formació integral i preparar-lo per a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

La metodologia didàctica té un caràcter personal i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada infant.  
 
En aquesta etapa es posa especial èmfasi a l'atenció a la diversitat de l'alumnat. Es brinda una atenció personalitzada en funció de la necessitats individuals posant en marxa mesures de reforç davant possibles dificultats d'aprenentatge per a aconseguir l'èxit escolar.

Estructura

L'Educació Primària es divideix en sis cursos escolars que s'agrupen en tres cicles
 • Cicle inicial: de 6 a 8 anys. 
 • Cicle mitjà: de 8 a 10 anys. 
 • Cicle superior: de 10 a 12 anys.
Tanmateix, s'organitza en assignatures i àrees amb un caràcter global i integrador. Els mestres imparteixen totes les matèries, a excepció de Música, Educació Física i llengües estrangeres que ho fan els mestres amb la especialització corresponent.

Les àrees de coneixement a l'Educació Primària que s'imparteixen en tots els cicles d'aquesta etapa són les següents:
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Aranès (a l'Aran)
 • Primera llengua estrangera  
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural
 • Coneixement del medi social i cultural  
 • Educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Educació física
 • Educació en valors socials i cívics o religió
En totes les matèries es treballa de forma transversal: la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'emprenedoria i l'educació cívica i constitucional.

Cada centre educatiu defineix els horaris de les diferents assignatures seguint les directrius del Departament d'Educació. També és el centre qui dissenya el seu propi projecte educatiu de centre on defineix la identitat del centre, valors, objectius, plantejaments educatius i metodològics.

Competències

Les vuit competències bàsiques que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori són:
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència matemàtica.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d'aprendre a aprendre.
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Evaluación i promoció

L'avaluació és contínua i global, i es té en compte el progrés en el conjunt de les àrees. Els criteris i estàndards d'avaluació depenen de cada assignatura i es troben en el Real Decret 126/2014, de 28 de febrer.
 
En el tercer i el sisè curs de Primària es realitza una avaluació individualitzada amb finalitat diagnòstica i amb caràcter mostral:
 • Prova de 3r: Competència en comunicació lingüística i competència matemàtica.
 • Prova de 6è: Competència en comunicació lingüística, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

La promoció d'alumnes d'un cicle a un altre es fa tenint en compte l'adquisició dels objectius i competències definits per a cada un dels cursos. Si no és així, l'alumnat pot repetir una única vegada durant l'etapa i sempre es considerarà una mesura de caràcter excepcional.

On estudiar

Aquests estudis es realitzen a les escoles d'Educació Primària, aquests centres poden ser públics, concertats o privats, i impartir altres nivells formatius com l'Educació Infantil o l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Pots consultar els centres educatius que imparteixen aquests ensenyaments en el portal d'educació de la Generalitat de Catalunya. A més, si per circumstàncies personals, el nen o nena no pot acudir a l'escola de manera presencial, pot cursar aquests estudis a través de el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància (CIDEAD).

A l'hora de triar el centre d'Educació Primària per les teves filles i els teus fills, has de tenir en compte diferents aspectes com la seva titularitat, el projecte pedagògic, la ubicació, la mida, els estudis que ofereix, el tipus d'escola (bilingüe, rural, a distància, etc.), la jornada escolar (les escoles privades i concertades normalment fan una hora més al dia), etc. És important que defineixis bé el tipus de centre que vols, identifiquis quins centres compleixen amb aquests requisits, recullis la informació, i a partir d'aquí, l'analitzis i triïs. 

El període de preinscripció a les escoles d'Educació Primària acostuma a ser entre març i abril, tot i que les dates poden variar en funció de l'any. Per això, és important a principis d'any començar a buscar informació dels centres que t'interessen i informar-te de les dates de les jornades de portes obertes per poder prendre la decisió amb temps.

Sortides i connexió amb altres estudis

En finalitzar l'Educació Primària s'accedeix directament als estudis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).