Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Educació Primària

L'Educació Primària és la primera etapa obligatòria i gratuïta del sistema educatiu. S'organitza en tres cicles i s'estén al llarg de sis cursos acadèmics, normalment entre els 6 i els 12 anys d'edat. El primer cicle està format pels cursos 1r i 2n; el segon cicle per 3r i 4t; i el tercer cicle per 5è i 6è.

Donat el seu caràcter obligatori, han d'incorporar-se a aquesta etapa totes les nenes i els nens l'any natural que compleixin els 6 anys, independentment de si han realitzat o no l'Educació Infantil.
 

educacio primaria

En què consisteix l'Educació Primària?

La finalitat de l'Educació Primària és facilitar l'aprenentatge de l'expressió i comprensió oral i escrita, de la lectura i del càlcul; l'adquisició d'habilitats logicomatemàtiques i de nocions bàsiques de la cultura; fomentar hàbits de convivència, i hàbits d'estudi i de treball, i promoure l'afectivitat, la creativitat i el sentit artístic.

Aquests ensenyaments tracten de garantir a l'alumnat una formació integral que repercuteixi positivament en el desenvolupament de la seva personalitat i li permeti afrontar amb èxit l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els continguts de les àrees es mobilitzen des d'una perspectiva globalitzadora i els docents adapten la seva pràctica al ritme d'aprenentatge i treball dels nens i les nenes. Per a garantir aquesta personalització de l'aprenentatge, el professorat integra en les seves programacions d'aula els principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge o DUA.

Entre els objectius d'etapa, l'Educació Primària contribueix al foment de les normes de convivència, a l'adquisició d'habilitats per a la resolució pacífica de conflictes, la comprensió i acceptació de les diferents cultures, a desenvolupar les competències tecnològiques, a desenvolupar les capacitats afectives, i en general, a desenvolupar les competències matemàtiques i a conèixer les qüestions fonamentals de les àrees d'estudi.

Com a principis pedagògics es busquen garantir l'educació inclusiva, l'atenció personalitzada i la prevenció de dificultats d'aprenentatge; i l'expressió i la comprensió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les competències digitals, la creativitat, l'emprenedoria o l'esperit científic es treballen de manera transversal en totes les àrees.

Així mateix, es promouen des de totes les àrees la igualtat entre homes i dones, l'educació per al consum responsable i el desenvolupament sostenible, l'educació per a la salut i l'educació per a la pau. Es potencien l'autonomia, la reflexió, l'hàbit i domini de la lectura, i l'aprenentatge de les llengües estrangeres i de la llengua catalana, i es para especial atenció a l'acció tutorial, a l'educació emocional i en valors i a l'orientació educativa.

Per tal que el currículum d'aquesta etapa promogui el desenvolupament del projecte vital i professional de l'alumnat en una societat justa i equitativa, més cohesionada, democràtica, inclusiva i sostenible..., els docents fan èmfasi amb la seva tasca, en aquests sis vectors claus o elements transversals que guien la reflexió i la toma de decisions a l'hora de dissenyar les seves programacions didàctiques:
 

1) Aprenentatges competencials
2) Perspectiva de gènere
3) Universalitat del currículum
4) Qualitat de l'educació de les llengües
5) Ciutadania democràtica i consciència global
6) Benestar emocional


Finalment, tota la intervenció educativa es dirigeix a promoure en l'alumnat l'adquisició dels objectius d'etapa i de les competències clau en les quals es fonamenta l'aprenentatge competencial: imprescindible per a la resolució de problemes reals en un món canviant i cada vegada més competitiu. Aprenentatges útils per a la vida que ajuden a l'alumnat al seu ple desenvolupament individual, social i professional. 

Les competències clau són:

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència digital
 • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana
 • Competència emprenedora
 • Competència en consciència i expressió culturals

Aquestes competències, que comencen a treballar-se des de l'Educació Infantil i continuen potenciant-se en l'Educació Primària, ESO i Batxillerat segons les directrius de la Unió Europea, es concreten en les competències específiques i en els sabers bàsics (continguts) per àrea i cicle que serveixen al professorat per a dissenyar situacions d'aprenentatge motivadores, atractives, basades en experiències pròximes als estudiants i adaptades al seu ritme i nivell evolutiu.

Quines àrees s'estudien en Educació Primària?

En tots els cursos s'estudien:
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Aranès i Literatura (a l'Aran)
 • Llengua Estrangera  
 • Matemàtiques
 • Coneixement del Medi Natural Social i Cultural  
 • Educació Artística: Educació Plàstica, Audiovisual i Visual
 • Educació Artística: Música i Arts Escèniques i Performatives
 • Educació Física
 • Religió (de manera voluntària)

A més:
 • En el tercer cicle (5è o 6è curs) es cursa l'àrea Educació en Valors Cívics i Ètics. 
 • Les àrees, comunes a tots els cursos, podran organitzar-se en àmbits d'estudi.

Procés d'admissió i calendari

L'Educació Primària es cursa en centres públics, concertats o privats que poden impartir a més d'aquesta etapa l'Educació Infantil o l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

L'accés als centres públics i concertats ha de garantir el dret a l'educació en igualtat de condicions per a tot l'alumnat, així com, el dret a la llibertat d'elecció de centre a les famílies. De manera que, en cas que no existeixin places suficients en aquests centres sostinguts per fons públics, el procés d'admissió es durà a terme d'acord amb els següents criteris de prioritat:
 • Tenir germans o germanes matriculats en el centre, o que el pare, mare o tutors legals treballin en aquest.
 • Que el centre es trobi pròxim al lloc de treball del pare, mare o tutors legals.
 • Les rendes anuals de la unitat familiar.
 • Haver nascut de part múltiple.
 • Formar part d'una família monoparental.
 • Trobar-se en situació d'acolliment familiar.
 • Que l'alumne o alumna i algun dels seus pares o germans es trobin en situació de discapacitat.
 • La condició de víctima de terrorisme o de violència de gènere.
Pots consultar els centres educatius que imparteixen aquests ensenyaments en el  portal d'educació de la Generalitat de Catalunya. A més, si per circumstàncies personals, el nen o nena no pot acudir a l'escola de manera presencial, pot cursar aquests estudis a través del Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància (CIDEAD).


Per a triar centre educatiu

En el moment de triar el centre d'Educació Primària per a les teves filles o fills, has de tenir en compte diferents aspectes com la seva titularitat, el projecte pedagògic, la ubicació, la grandària, el tipus d'escola (bilingüe, rural, a distància, etc.), la jornada escolar (intensiva o partida), els estudis que ofereix, etc.

És important que defineixis bé el tipus de centre que vols, identifiquis quins centres compleixen amb aquests requisits, i a partir d'aquí, triïs. Assistir a les jornades de portes obertes és una bona opció per conèixer millor els centres i poder prendre la decisió amb temps.


Preinscripció a l'Educació Primària

Les dates clau per realitzar aquest procés de preinscripció en Educació Primària pel curs 2023-2024 a Catalunya, són:

 • Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023.
 • Presentació de reclamacions: del 21 al 27 d'abril de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb les puntuacions un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023.
 • Sorteig per desempatar les sol·licituds empatades en punts: 9 de maig de 2023.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds definitiva: 11 de maig de 2023.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes que no hagin obtingut plaça a cap del centres demanats: del 29 de maig a l'1 de juny de 2023.
 • Publicació de l'oferta definitiva de places escolars per curs i centre: 9 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 12 de juny de 2023.
 • Matriculació: del 20 al 28 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre: 30 de setembre de 2023. 
Totes aquestes dates les tens disponibles a la pàgina web del Departament d'Educació.

L'avaluació i la promoció al següent curs

L'avaluació en l'Educació Primària és contínua i global, i té en compte el progrés de l'alumnat i el desenvolupament de les competències clau al llarg del procés d'aprenentatge.

Al final de cada cicle, és a dir, en segon, quart i sisè curs respectivament, el tutor o tutora emet a cada alumne o alumna un informe que reflecteix el grau d'adquisició de les competències clau. Al final de l'etapa (sisè curs), s'estén també un informe sobre l'evolució de l'alumnat en el seu procés formatiu i el grau de desenvolupament de les competències clau.

A més, en quart curs es duu a terme una avaluació diagnòstica de les competències adquirides, o almenys, del grau de domini de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica. És una avaluació de caràcter censal duta a terme pel Departament d'Educació, amb una finalitat informativa, formativa i orientadora per als centres, les famílies i el professorat.

La promoció de l'alumnat als cursos i etapes següents es fa tenint en compte l'adquisició de les competències clau que es concreten en les competències específiques per àrea i cicle, i els referents del qual sobre el nivell d'acompliment esperat són els criteris d'avaluació.

L'alumnat pot repetir una sola vegada durant l'etapa i sempre es considerarà una mesura de caràcter excepcional.


Per últim, et presentem aquesta infografia amb les dates clau del procés d'admissió a l'Educació Primària per al curs 2023-2024 a Catalunya. 
 

Calendari d'inscripció i matrícula a l'Educació Primària