Orientació Acadèmica

Educació Primària

 • Descripció i objectius de l'educació primària

  L'Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. Aquesta és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu per la qual cosa s'han d'incorporar-hi tots els nens de 6 anys independentment de si han realitzat o no l'educació infantil.  

  educació primària

  És una etapa educativa obligatòria i gratuïta.  

  La seva finalitat és facilitar aprenentatges com l'expressió i la comprensió oral, l'escriptura, la lectura, el càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; amb la finalitat de garantir a l'alumnat una formació integral i preparar-lo per a l'Educació Secundària Obligatòria

  La metodologia didàctica té un caràcter personal i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada infant.  

  L'avaluació és contínua i global, i es té en compte el progrés en el conjunt de les àrees. El Real Decret 126/2014, de 28 de febrer recull els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge avaluables.

  En finalitzar 3r i 6è es realitza una avaluació individualitzada:
   
  • Prova de 3r: Competència en comunicació lingüística i competència matemàtica.
  • Prova de 6è: Competència en comunicació lingüística, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  La promoció d'alumnes d'un cicle a un altre es fa tenint en compte l'adquisició dels objectius i competències definits per a cada un dels cursos. Si no és així, l'alumnat pot repetir una única vegada durant l'etapa.

  Estructura de l'educació primària

  Assignatures


  Les àrees de l'Educació primària que s'imparteixen en tots els cicles d'aquesta etapa són les següents:
   
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Aranès (a l'Aran)
  • Primera llengua estrangera  
  • Matemàtiques
  • Coneixement del medi natural
  • Coneixement del medi social i cultural  
  • Educació artística: visual i plàstica, música i dansa
  • Educació física
  • Educació en valors socials i cívics o religió
  En totes les matèries es treballa de forma transversal: la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'emprenedoria i l'educació cívica i constitucional.

  Cada centre educatiu defineix els horaris de les diferents assignatures seguint les directrius del Departament d'Educació. També és el centre qui dissenya el seu propi projecte educatiu de centre on estableix la identitat del centre, els seus principis, la pedagogia, metodologia didàctica, etc.

  Competències

  Segons el Departament d'Educació, les competències són: "la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos".
  Les 8 competències bàsiques que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori són:
   
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
  • Competència matemàtica.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència digital.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència d'aprendre a aprendre.
  • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

  Sortides i connexió amb altres estudis

  En finalitzar l'Educació Primària s'accedeix directament als estudis d'Educació secundària obligatòria (ESO).

  On estudiar?

  Aquests estudis es realitzen a les escoles d'Educació Primària, aquests centres poden ser públics, privats o concertats, i impartir altres nivells formatius com l'Educació Infantil o l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

  A l'hora de triar el centre d'Educació Primària per les teves filles i els teus fills, has de tenir en compte diferents aspectes com la seva titularitat, el projecte pedagògic, la ubicació, la mida, els estudis que ofereix, etc. És important que defineixis bé el tipus de centre que vols, identifiquis quins centres compleixen amb aquests requisits, recullis la informació, i a partir d'aquí, l'analitzis i triïs. 

  El període de preinscripció a les escoles d'Educació Primària acostuma a ser entre març i abril, tot i que les dates poden variar en funció de l'any. Per això, és important a principis d'any començar a buscar informació dels centres que t'interessen i informar-te de les dates de les jornades de portes obertes per poder prendre la decisió amb temps.
Cursos relacionats