Orientació Acadèmica

Educació Infantil

Descripció

L'Educació Infantil és l'etapa d'escolaritat no obligatòria i, per tant, de caràcter voluntari, que comprèn des dels 0 fins als 6 anys.

S'organitza en dos cicles educatius, el primer dels 0 als 3 anys i el segon que va dels 3 als 6 anys. Tot i que sigui una etapa voluntària, el segon cicle està molt generalitzat i pràcticament el 100% de l'alumnat d'aquesta edat està escolaritzat.

educació infantil

Els objectius, l'organització, els continguts i els criteris d'avaluació, així com els requisits que han de complir els centres en el primer cicle d'aquesta etapa són regulats per les comunitats autònomes. En el segon cicle, la competència pertany al Ministeri d'Educació i Formació Professional juntament amb les autoritats educatives de cada comunitat autònoma.

Objectius

L'Educació Infantil pretén contribuir al desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i social dels infants. Per això, brinda una formació integral que permet exercitar diferents habilitats, construir la personalitat, afavorir el desenvolupament emocional i mitigar les desigualtats culturals i socioeconòmiques.

Durant aquesta etapa es realitzen diferents activitats educatives perquè les nenes i els nens desenvolupin capacitats que els permetin:

 • Conèixer el seu propi cos i el dels altres, aprenent i respectant les diferències.
 • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
 • Adquirir autonomia en les seves activitats habituals.
 • Desenvolupar les seves capacitats afectives.
 • Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes de convivència, relació social i aprendre a resoldre conflictes.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives.
 • Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, lectoescriptura, moviment, gest i ritme.

Estructura

L'etapa d'Educació Infantil es divideix en dos cicles de tres cursos escolars cadascun:

 • Primer cicle (0-3 anys): s'imparteix en escoles infantils i normalment s'estructura en tres grups d'edat homogenis.
 • Segon cicle (3-6 anys): s'imparteix en centres d'Educació Infantil o centres d'Educació Infantil i Primària i es divideix en tres cursos de parvulari. En general, el segon cicle d'Educació Infantil s'imparteix en el mateix centre en el que es cursa l'etapa d'Educació Primària.

Continguts

A través d'activitats pràctiques i jocs, es treballen els diferents continguts d'aquesta etapa que permetran als infants aconseguir els objectius fixats.

En el segon cicle d'Educació Infantil es treballen les següents tres àrees de coneixement:
 
 • Coneixement d'un mateix i autonomia personal
 • Descoberta de l'entorn
 • Llenguatges: comunicació i representació
Les Administracions educatives i les escoles són les responsables de desenvolupar i completar els continguts educatius que es treballen a cadascun dels dos cicles d'Educació Infantil.

Així, en el segon cicle, es fomenta una primera aproximació a la llengua estrangera, especialment en l'últim any, com també a la lectoescriptura, les habilitats numèriques bàsiques, les TIC i l'expressió visual i musical.

On estudiar i accés 

El primer cicle s'imparteix a llars d'infants o escoles bressol, mentre  que el segon es realitza en centres d'Educació Infantil y Primària. Aquests centres poden ser públics, concertats o privats. La majoria dels centres que realitzen el segon cicle d'Educació Infantil, imparteixen també l'Educació Primària, i alguns d'ells l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat.

Pots consultar els centres que ofereixen aquests ensenyaments al portal d'educació de la Generalitat de Catalunya

Per poder escollir bé el centre per la teva filla o el teu fill, és important que segueixis els següents consells:
 • Defineix el tipus de centre que s'ajusti als teus interessos i necessitats: titularitat, projecte pedagògic, ubicació, instal·lacions, etc.
 • Fes una llista de tots els centres que t'interessen.
 • Recull informació de cada un dels centres. Una bona forma de recollir informació és anant a les jornades de portes obertes.
 • Escull el centre que millor respon a les teves necessitats.

Sortides i connexió amb altres estudis

En finalitzar el segon cicle d'Educació Infantil, l'alumnat accedeix directament a l'Educació Primària.