Orientació Acadèmica

Educació Infantil

L'Educació Infantil és una etapa educativa de caràcter voluntari que comprèn des dels 0 fins als 6 anys.

S'organitza en dos cicles, el primer dels 0 als 3 anys i el segon dels 3 als 6. Al final d'aquest segon cicle l'alumnat accedeix directament a l'Educació Primària.
 
La Llei Orgànica 3/2020 d'Educació, més coneguda com a LOMLOE, ha comportat algunes modificacions en l'Educació Infantil. A Catalunya els centres que imparteixen aquesta etapa incorporaran aquests canvis a partir del curs 2022-2023.

 

educacio infantil

En què consisteix l'Educació Infantil?

La finalitat de l'Educació Infantil és que els nens i les nenes d'aquestes edats puguin aconseguir un desenvolupament integral i harmònic en les seves dimensions afectiva, emocional, sexual, artística, cognitiva i física, construeixin una imatge positiva de si mateixos, enforteixin la seva autonomia personal i adquireixin una formació en valors cívics per a la convivència.

Entre els principis pedagògics que guien la pràctica docent a l'aula es troben el joc, l'experimentació, el descobriment de l'entorn i dels éssers vius que el conformen, l'educació per al consum responsable i sostenible o la promoció i l'educació per a la salut.

També es produeix en aquesta etapa un acostament a experiències d'iniciació primerenca relacionades amb la lectura i l'escriptura, amb el foment d'habilitats numèriques elementals, d'expressió musical i visual, o de llengua estrangera especialment l'últim any del segon cicle.

Com a objectius, l'Educació Infantil pretén, entre altres, que els nens i les nenes siguin capaços de conèixer, respectar i acceptar el propi cos i el dels altres, de desenvolupar i gestionar les seves emocions, de relacionar-se des d'una visió igualitària entre homes i dones, de posar en pràctica l'empatia i resoldre conflictes de manera pacífica.

Com s'organitzen els aprenentatges en Educació Infantil?

L'Educació Infantil és una etapa única i amb identitat pròpia que persegueix una mateixa intencionalitat educativa per als nens i les nenes de 0 a 6 anys. 

El Ministeri d'Educació i Formació Professional estableix els ensenyaments mínims (competències, criteris d'avaluació i sabers bàsics) per als dos cicles que conformen l'etapa. En el primer cicle (de 0 a 3 anys) aquests ensenyaments mínims tenen caràcter orientador, en canvi, són el referent per a la definició del currículum del segon cicle (de 3-6 anys) que Catalunya desenvolupa i completa. 

El currículum de l'Educació Infantil s'organitza en tres àrees que responen al desenvolupament de la infància i als àmbits en què se succeeixen les experiències en aquestes edats:
 • Creixement en Harmonia
 • Descobriment i Exploració de l'Entorn
 • Comunicació i Representació de la Realitat
Per a cada àrea es defineixen unes competències específiques (comunes als dos cicles) uns sabers bàsics (continguts propis de l'àrea) i uns criteris d'avaluació que encara que no tenen valor acreditatiu, atès que l'etapa no és obligatòria, sinó voluntària, serveixen de referent per a identificar el ritme i progrés que es va produint, i sobretot, per a facilitar la tasca de prevenció, detecció i intervenció primerenca.

Els sabers bàsics que conformen cada àrea, serveixen al professorat per al disseny d'activitats o situacions d'aprenentatge emocionalment positives i significatives que han de contribuir, en el seu conjunt, al desenvolupament de les competències clau.

Aquestes competències configuren i són la fi última de l'aprenentatge competencial, i en els nenes i nenes d'aquestes edats ha d'enfocar-se a mobilitzar l'après per a la solució de problemes reals connectats amb l'entorn en el qual viuen, en interacció amb els seus iguals i de manera cooperativa.

Les competències clau són: 
 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència digital
 • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana
 • Competència emprenedora
 • Competència en consciència i expressió culturals

Accés i procés d'admissió en l'Educació Infantil

El primer cicle s'imparteix a llars d'infants o escoles bressol, mentre que el segon es realitza en centres d'Educació Infantil i Primària. Aquests centres poden ser públics, concertats o privats. La majoria dels centres que ofereixen el segon cicle d'Educació Infantil, imparteixen també l'Educació Primària, i alguns d'ells l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat.

Pots consultar els centres que ofereixen aquests ensenyaments al portal d'educació de la Generalitat de Catalunya

Per a triar el centre per a la teva filla o fill, et recomanem que segueixis els consells que t'enumerem a continuació:

 • Defineix el tipus de centre que s'ajusti als teus interessos i necessitats: titularitat (públic, concertat o privat), projecte pedagògic, ubicació, instal·lacions, etc.
 • Fes una llista de tots els centres que t'interessen.
 • Recull informació de cada un dels centres. Una bona forma de recollir informació és anant a les jornades de portes obertes.
 • Escull el centre que millor respon a les teves necessitats.

Assistir a les jornades de portes obertes, normalment durant els mesos de febrer i març, és una bona opció per a conèixer de prop els centres i obtenir informació valuosa per a fer la tria. Una vegada triat el centre, hauràs d'estar al corrent de les dates clau del calendari per a realitzar tot el procés de preinscripció i posterior matriculació.


Preinscripció a l'Educació Infantil

Les dates clau per realitzar aquest procés de preinscripció en Educació Infantil pel curs 2022-2023 a Catalunya, són:

Primer cicle (0 a 3 anys):
 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional per part dels centres: 1 de juny.
 • Presentació de reclamacions per part de les famílies si no s'està d'acord amb la puntuació assignada: del 2 al 8 de juny de 2022.
 • Sorteig per desempatar les sol·licituds de preinscrpció empatades en punts: del 9-13 de juny de 2022.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds definitiva: 15 de juny de 2022.
 • Matriculació: del 16 al 22 de juny de 2022. 

Segon cicle (3-6 anys):

 • Presentació de sol·licituds: del 7 al 21 de març de 2022.
 • Presentació de documentació que no s'hagi aportat en el moment de la sol·licitud: del 22 al 23 de març.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2022.
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 28 d'abril.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb les puntuacions un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2022.
 • Sorteig per desempatar les sol·licituds empatades en punts: 9 de maig.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds definitiva: 11 de maig.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes que no hagin obtingut plaça a cap del centres demanats: del 27 de maig a l'1 de juny de 2022.
 • Publicació de la oferta definitiva de places escolars per curs i centre: 9 de juny.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos  i de la llista d'espera: 10 de juny.
 • Matriculació: del 21 al 29 de juny de 2022.
Tens disponible tota aquesta informació relacionada amb la preinscripció i matriculació al Departament d'Educació: tant per al primer cicle (0 a 3 anys), como per al segon cicle (3 a 6 anys).