Orientació Acadèmica

Coneix quins són els nivells educatius a Catalunya

 • La Llei Orgànica d'Educació de 2006 va introduir l'última reforma del sistema educatiu espanyol, avui vigent. Amb ella s'estableixen l'Educació Infantil, l'Educació Primària, l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i l'Educació Secundària Postobligatòria com a ensenyaments no universitaris. El Batxillerat, els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior i els ensenyaments de règim especial com les Arts Plàstiques i el Disseny formen part de l'Educació Secundària Postobligatòria.

  nivells educatius

  Després de les últimes legislacions, els diferents nivells d'educació oficial que poden cursar-se al país queden diferenciats de la següent forma:

  - Educació infantil. Comprèn els infants d'entre 0 i 6 anys i no és obligatòria.

  - Educació primària. És obligatòria i gratuïta i comprèn tres cicles, cadascun de dos anys. El primer és un cicle inicial, dels 6 als 8 anys. El segon és un cicle mitjà, dels 8 als 10 anys, i el tercer és un cicle superior, dels 10 als 12 anys. El seu objectiu és la socialització dels nens i les nenes i la seva progressiva autonomia.

  - Educació secundària obligatòria (ESO). És obligatòria i gratuïta i inclou quatre cursos escolars entre els 12 i els 16 anys. Aquesta etapa va substituir als dos últims anys de la E.G.B. i els dos primers dels Ensenyaments Mitjans (1r i 2n de B.U.P. o de F.P.), a més d'ampliar l'educació obligatòria fins als 16 anys. Després d'ella es pot, o bé cursar estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de Grau Mitjà, o bé accedir al mercat de treball.

  - Educació superior. Inclou l'ensenyament universitari, la Formació Professional de Grau Superior, els ensenyaments esportius de grau superior, els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i els ensenyaments artístics superiors (Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Arts Plàstiques i Disseny).

  Per poder accedir es requereix el títol de Batxillerat o el de Formació Professional de Grau Mitjà (cal informar-se en funció dels estudis superiors que poden ser del teu interès), i posteriorment cadascuna té els seus propis criteris d'accés (en la majoria d'ells, una prova) i són independents entre elles.
  • Els Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (FP) donen el títol de Tècnic/a Superior en cada especialitat.
    
  • El Grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny porten a la titulació com a Tècnic/a Superior en Arts Plàstiques i Disseny en cada especialitat.
    
  • L'ensenyament de Tècnic/a Esportiu de Grau Superior porta a la titulació de la mateixa denominació.
    
  • En el cas de l'ensenyament oficial d'idiomes, es consideren estudis superiors la superació del nivell avançat dels ensenyaments d'idiomes.
    
  - Règim especial. Inclou Música, Dansa, Arts plàstiques i Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Idiomes, Carrera Militar i Art Dramàtic.

  Des de 2010, el model de títols universitaris oficials s'ha simplificat i es divideix en:
  • Grau. És una carrera universitària que pot tenir una durada de 3, 4 o més anys.
  • Màster. És un programa de postgrau que pot tenir una durada d'un o dos anys. Per cursar-ho és obligatori comptar amb el títol de Grau o una titulació universitària pertanyent al model anterior a la reforma de 2010.
  • Doctorat. És un programa de postgrau pel qual és obligatori comptar amb el títol de Màster.

  Centres educatius per a escolars

  A Catalunya, el tipus de gestió i de finançament permet diferenciar entre tres tipus de centres educatius per a escolars.
   
  • Escoles públiques. Són centres laics i el seu finançament prové del govern central i les administracions locals. La majoria imparteix els nivells d'educació bàsica i obligatòria (infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional). Les seves places són limitades i els criteris d'admissió vénen marcats pel Departament d'Educació.
    
  • Escoles privades. El seu finançament prové de les famílies de l'alumnat. Tenen llibertat de gestió i tant el nombre de places com els criteris d'accés depenen de cada centre.
    
  • Escoles concertades. Són centres privats, però estan subvencionats, almenys en part, per l'Administració. L'origen del seu finançament està en les subvencions i en els pagaments de les famílies. Els seus criteris de gestió són propis, encara que el límit d'alumnes i el seu calendari escolar vénen determinats pel Departament d'Educació.
Cursos relacionats