Orientació Acadèmica

Estudiar a Catalunya - Com els refugiats i els immigrants poden accedir al sistema educatiu?

 • La Llei Orgànica 4/2000, de l'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, contempla el dret a l'educació dels estrangers, concretament, aquesta llei, en el seu article 9, defineix els següents punts referents al dret a l'educació:
   
  Article 9. Dret a l'educació.

  1. Els estrangers menors de setze anys tenen el dret i el deure a l'educació, que inclou l'accés a un ensenyament bàsic, gratuït i obligatori. Els estrangers menors de divuit anys també tenen dret a l'ensenyament postobligatori.
  Aquest dret inclou l'obtenció de la titulació acadèmica corresponent i l'accés al sistema públic de beques i ajudes en les mateixes condicions que els espanyols.
  En cas d'arribar a l'edat de divuit anys en el transcurs del curs escolar, conserven aquest dret fins a la seva finalització.

  2. Els estrangers majors de divuit anys que es trobin a Espanya tenen dret a l'educació d'acord amb el que estableix la legislació educativa. En tot cas, els estrangers residents majors de divuit anys tenen el dret a accedir a les altres etapes educatives postobligatòries, a l'obtenció de les titulacions corresponents, i al sistema públic de beques en les mateixes condicions que els espanyols.

  3. Els poders públics han de promoure que els estrangers puguin rebre ensenyaments per a la seva millor integració social.

  4. Els estrangers residents que tinguin a Espanya menors a càrrec seu en edat d'escolarització obligatòria, hauran d'acreditar aquesta escolarització, mitjançant informe emès per les autoritats autonòmiques competents, en les sol·licituds de renovació de la seva autorització o en la seva sol·licitud de residència de llarga durada .

  Si ets immigrant o refugiat, podràs accedir al sistema educatiu català, en qualsevol dels seus nivells. En el cas de l'educació obligatòria, l'accés és directe. En el cas dels estudis postobligatoris, hauràs de complir amb els requisits específics d'accés, a més de tenir un nivell suficient d'espanyol i/o català per poder seguir el curs sense dificultats.

  Entre els requisits que hi poden haver per accedir a uns estudis, a part de proves específiques, hauràs d'estar en possessió d'una titulació que en permeti l'accés, com per exemple, el graduat escolar o el batxillerat. Si posseeixes aquesta titulació al teu país d'origen hauràs de realitzar l'homologació d'aquests estudis per així poder accedir als estudis postobligatoris a Catalunya. El procés d'homologació i convalidació d'estudis previs es realitza a través de les administracions educatives. Es tracta d'un procés en el qual has d'aportar diferents documents que puguin acreditar i certificar els estudis que vols homologar o convalidar. Aquest tràmit, és important que ho facis tant si vols prosseguir els seus estudis cap a una formació superior, com si vols accedir a una feina d'acord a la teva formació.

  Els processos d'homologació i convalidació es poden realitzar tant per als estudis no universitaris com per als estudis universitaris. El centre Enic-Naric ofereix informació sobre els processos d'homologació, equivalència i reconeixement professional a diferents països, en l'àmbit de l'Educació Superior.

  El tràmit d'homologació i convalidació pot ser lent, per aquest motiu, els centres docents poden admetre't amb caràcter condicional si has començat aquest procés i encara no tens la resolució. Per poder matricular-te, hauràs de presentar el volant d'inscripció condicional.
  El volant d'inscripció condicional el pots sol·licitar en el moment d'entregar tota la documentació per al procés d'homologació o convalidació, en el Departament d'Ensenyament o les seves seus territorials. Aquest volant serveix per poder-te matricular a un centre educatiu per a cursar uns estudis mentre esperes la resolució del procés d'homologació o convalidació. En el cas que el resultat d'aquest procés fos negatiu, els estudis no tindrien validesa oficial.

  Homologar o convalidar?

  L'homologació es realitza d'un títol, per exemple, si has finalitzat els estudis secundaris obligatoris o el batxillerat, pots realitzar el procés d'homologació d'aquest títol, el títol de secundària o el de batxillerat.

  En canvi, la convalidació es realitza d'uns estudis. Si has cursat primer curs de batxillerat i no tens la titulació, pots convalidar aquest curs per així poder accedir directament al segon curs de batxillerat.

  Homologació i convalidació d'estudis estrangers no universitaris

  Pots homologar o convalidar totes aquelles titulacions que tinguin una validesa oficial en el sistema educatiu del país que correspongui, que estiguin superades i que hi hagi suficient equivalència de nivell acadèmic, durada i continguts amb els estudis que vulguis realitzar l'homologació o convalidació.

  Per fer-ho, hauràs de presentar la sol·licitud d'homologació o convalidació juntament amb els documents que calguin. Aquests documents hauran de ser oficials, degudament legalitzats (la forma de legalització varia en funció del país de procedència), i acompanyats d'una traducció oficial al castellà.

  Els principals documents que hauràs de presentar són:
  • Fotocòpia compulsada del document d'identitat.
  • Fotocòpia compulsada del títol o diploma oficial del que sol·licites l'homologació.
  • Fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa dels cursos realitzats (amb les assignatures, qualificacions i anys en els que ho has realitzat).
  A més, depenent de la titulació que vulguis homologar o convalidar et poden requerir més documents.

  Has d'acreditar també l'abonament de la taxa corresponent, a excepció de si vols homologar el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

  Aquest procés el pots realitzar a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  Homologació de títols estrangers universitaris

  Aquest procés serveix per homologar els títols d'educació superior amb els títols oficials universitaris de Grau i de Màster de les universitats que donin accés a una professió regulada a Espanya.
  En el cas de professions i titulacions que no hi hagi a Espanya, no podràs realitzar el procés d'homologació.

  Per sol·licitar l'homologació d'un títol universitari, hauràs de presentar la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:
  •     Còpia compulsada del document d'identitat.
  •     Còpia compulsada del títol que sol·licites la homologació.
  •     Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats (amb la durada, el pla d'estudis i les assignatures amb la seva càrrega horària).
  •     Acreditació del pagament de la taxa corresponent.
  •     Acreditació de la competència lingüística necessària per a l'exercici a Espanya de la professió regulada.

  Durant el procés d'homologació, et poden sol·licitar documentació addicional.

  Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i en els casos que es necessiti, degudament legalitzats.

  Aquest procés es pot realitzar a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

   

  Com s'homologa una formació realitzada a l'estranger?  Troba tots els cursos que tens al teu abast i contacta amb els centres per conèixer els requisits específics d'accés.
Cursos relacionats